Uzatvorený kompresor obsahujúci konektor

Číslo patentu: E 18695

Dátum: 16.12.2010

Autor: Cetinturk Tugba

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka uzatvoreného kompresora,ktorý obsahuje konektor, ktorý poskytuje elektrické pripojenie na zapojenie motora.0002 Stator elektrického motora udržujúceho uzatvorený kompresor V prevádzke, sa vyrába umiestnenínl vinutia zloženého z vodiacich drôtov do drážok v statorovom zväzku zloženého z magnetických plechov a vinutí, tvoria časti označované ako hlava vinutia rozšírením smerom von cez protiľahlé strany statorového zväzku. Elektrické napájacie káble sú pripojené medzi koncami vonkajšej pripojovacej svorky umiestnenej na plášti statora a vodičoch statorového vinutia na dodávanie elektrickej energie do vinutia statora. V stave techniky, na vzájomné spojenie elektrických napájacích káblov a koncov statorových vodičov vinutia sú používané konektory vyrábané z plastu a umiestnené na statorovom zväzku. Konektory poskytujú vzájomné spojenie elektrických napájacích káblov a statorových vodičov vinutia bezpečným spôsobom, za predpokladu, že elektrické napájacie káble sa nemôžu vytiahnuť z konektora pri potiahnutí V smere ich odpojenia od statora napriek tomu, aby konektory zabezpečili dostatočnú pevnosť, požaduje sa ich zväčšenie a konektory spôsobujú problémy pri výrobe uzatvorených kompresorov, pretože zaberajú väčšie miesto na statorovom zväzku.0003 V Európskej patentovej prihláške č. EPl 6 l 977 l je opísané spojovacie zariadenie, ktoré poskytuje elektrické pripojenie na vinutie statora elektrického motora umiestneného na uzatvorenom kompresore, ktorý má na sebe väčší počet pozdĺžnych dutín, V ktorých sú uložené konce drôtov cievok a konce vodičov pre napájanie. V Japonskej patentovej prihláške č. JP 2005264749 A má elektrický kompresor elektrický prvok a kompresný prvok uzatvorený v uzatvorenej nádobe a spája prívodné vodiče, pripojené na svorky pripevnené k uzatvorenej nádobe akáblom pripojeným ku statorovej cievke elektrického prvku,prostredníctvom spojovacích dielov, pre dodávku elektrickej energie k elektrickému prvku.0004 Uzatvorený kompresor realizovaný s cieľom dosiahnuť zámer predkladaného vynálezu a vysvetlený v prvom nároku a príslušných nárokoch, obsahuje stator, ktorý má hlavné a pomocné vinutie vytvorené navinutím vodičov okolo drážok na statorovom zväzku a konektor vyrobený z tenkého a ohybného plastového pásu,ktorý je pripevnený ovinutím okolo dielu statorového vinutia vyčnievajúceho z rovinnej plochy statorového zväzku a nazvaného hlava vinutia.0005 Konektor tvorí pásik a tri izolačné rúrky umiestnené na konci pásika, ktorý vyčnieva na vonkajšej strane hlavy vinutia,vytvorené ako jeden kus s pásikom, usporiadané vedľa seba a obklopujúce a izolujúce uvedené elektrické pripojenia umiestnením pripojenia káblového konca a konca vinutia dovnútra. 0006 V jednom vyhotovení predkladaného vynálezu je konektor vyrobený zo zmršťovacieho materiálu vplyvom tepla, kedy sa konektor zahrieva po pripojení k hlave vinutia, pásková časť a priľne k hlave vinutia, okolo ktorej je navinutá a izolačné rúrky ku kontaktom, kde sú káblové konce a konce drôtov vplyvom tepla zmršťovaním spojené.0007 V ďalšom vyhotovení predkladaného vynálezu, konektor obsahuje blokovacie rozšírenie umiestnené na jednom konci pásika a zaisťovací otvor, ktorý zabezpečuje pripojenie pásika k hlave vinutia, ktoré sú vložené dovnútra po navinutí okolo hlavy vinutia. V inom vyhotovení predkladaného vynálezu sú na izolačných rúrkach konektora usporiadané medzery, ktoré V pozdĺžnom smere otvárajú izolačné rúrky a ktoré rozdeľujú izolačné rúrky do dvoch ramien a ktoré poskytujú ľahšie umiestnenie pripojenia káblových koncov a koncov vinutí do izolačných rúrok. V tomto vyhotovení sú na izolačných rúrkach ďalej umiestnené viečka, ktoré vedú z jedného 2 ramien naobidvoch stranách izolačnej rúrky oddelenej medzerou na druhé avktoré prekrývajú medzery po tom, čo sú spojenia káblových koncov a koncov vinutí umiestnené do izolačných rúrok ich vložením cez medzery.0008 Vo uzatvorenom kompresore podľa predkladaného vynálezu,sa používa konektor vo forme pásika na elektrické pripojenie statora a ktorý zaberá podstatne menej priestoru statorového zväzku V porovnaní so známymi vyhotoveniami, a tým je uľahčená výroba kompresora.0009 Okrem toho, konektor bráni káblom V kontakte s ďalšími prvkami V kompresore tým, že drží káble pri sebe mimo statora,použitie prvkov, ako sú prídržné objímky káblov (macaron) na držanie káblov dohromady, sa nevyžaduje.0010 Uzatvorený kompresor realizovaný na dosiahnutie cieľa podľa predkladaného vynálezu je znázornený na pripojenýchObrázok 1 - je pohľad V reze na uzatvorený kompresor. Obrázok 2 - je perspektívny pohľad na konektor.Obrázok 3 - je pohľad na detail A konektora na obrázku 2. Obrázok 4 - je perspektívny pohľad na stator, na ktorom je upevnený konektor.Obrázok 5 - je schematický pohľad na koncové pripojeniekábla na koniec vinutia.0011 Prvky znázornené na obrázkoch sú očíslované takto0012 Uzatvorený kompresor (1), vhodný na použitie V chladiacich zariadeniach, ako sú chladničky, obsahuje plášť(2), stator (3) umiestnený V plášti (2) a ktorý má statorový zväzok (17) skladajúci sa z lamiel a jedno alebo viac ako jedno vinutie (18) zložené z vodivých drôtov navinutých na statorovom zväzku (17), svorku (4) pripevnenú na plášti (2), ktorá poskytuje elektrické pripojenie spojené s vonkajším zdrojom energie, viac ako jednu hlavu vinutia (5) tvoriacu časti vinutia (18) vedúce smerom von z protiľahlých plôch statorového zväzku (17), viac ako jeden koniec vinutia (6) predĺžený smerom von z hlavy vinutia (5), ktoré poskytuje elektrické spojenie,ktoré má poskytnúť pripojenie s vinutím. (18), viac ako jeden kábel (7), ktorý poskytuje elektrický prúd dodávaný k vinutiu(18) vedením zo svorky (4) ku statoru (3), viac ako jeden káblový koniec (8) umiestnený na konci káblov (7) vedúci ku statoru (3) a pripojený na konce vinutia (6), zásuvku (9) umiestnenú na konci káblov (7) na boku plášťa (2) poskytujúcu pripojenie káblov (7) ku svorke (4).- pásik (10) vyrobený zo veľmi tenkého a pružného plastu, navinutý okolo hlavy vinutia (5) a

MPK / Značky

MPK: H02K 3/38

Značky: uzatvorený, kompresor, obsahujúci, konektor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e18695-uzatvoreny-kompresor-obsahujuci-konektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzatvorený kompresor obsahujúci konektor</a>

Podobne patenty