Spôsob a zariadenie na napájanie koľajového obvodu

Číslo patentu: E 17896

Dátum: 18.11.2009

Autori: Altamura Renato, Trentini Daniele

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na napájanie koľajového obvodu0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na napájanie koľajového obvodu podľa nároku l a 6. Napájanie koľajového obvodu podľa úvodnej časti nároku l je známe z dokumentu US 5 330 134.0002 Podľa používaného železničíarského žargónu koľajový obvod predstavuje úsek železničnej trate s rôznou dĺžkou (od niekoľkých desiatok metrov do niekoľkých kilometrov), ktorý je elektricky izolovaný od priľahlých úsekov železničnej trate, pričom je nízke napätie privádzanć na zostavu dvoch koľajníc. Napätie na elektrífikovanć koľajnice je privádzané na jednom konci úseku trati, pričom detektor prúdu je usporiadaný paralelne vzhľadom ktomuto miestu napájania. Pokiaľ na úseku trate nie sú žiadne vozidlá, tak detektor zisťuje nulový prúd, pretože elektrifikované koľajnice nie sú skratované prostredníctvom prítomnosti náprav vlaku, pričom vprípade, keď akékoľvek železničné vozidlo vojde na úsek trate, tak svojími nápravami skratuje koľajnice vzájomne voči sebe a spustí obeh prúdu, ktorý je detekovaný čítačom. Táto technológia teda umožňuje kontinuálne podávanie informácií o prítomnosti vozidiel (stojacich alebo idúcich) na úseku trate, takže akotaká je využívaná pre automatické riadenie železničnej dráhy.0003 Vprípade, keď takzvaný automatický blok skódovaným prúdom CCAB je aktívny na úseku príslušnej trate, tak prúd v koľajovom obvode je modulovaný na rôznych modulačných frekvenciách, kde pridružená každá modulačná frekvencia (kód) tvorí konkrétny aspekt pevných signálov týmto spôsobom je možné prenášať pozdĺž železničnej trate dané informácie vo forme elektrického prúdu. Tento prúd je snímaný vlakmi, ktoré idú po trati, prostredníctvom detekčného ústrojenstva, napríklad indukčného spojovacieho typu,usporiadaného v blizkosti prvej nápravy.0004 Za tým účelom, aby kód, prenášaný prúdom, odosíelaným do koľajového obvodu, bol správne snímaný azisťovaný na palube vlaku, je nevyhnutné, aby prúd na náprave vlaku, vybavenej magnetickým detektorom (t.j. na prvej náprave vlaku), nebol menší,než limitná hodnota (obvykle 3 A).0005 Prúd, dodávaný generátorom, bude vyšší, než prúd na prvej náprave vlaku vdôsledku odporu rozptylu medzi izolačnými spojmi a vdôsledku impedancie rozptylumedzi koľajnicamí (čo závisí napriklad od stavu železničného lôžka).0006 Keď sa vlak, postupujúci týmto spôsobom, približuje kvysielaču, ktorý je ustavený na jednom konci koľajového obvodu, tak sa impedancia obvodu znižuje, a tým sa prúd, dodávaný vysielačom, zvyšuje, až dosiahne maximálnej hodnoty, keď je náprava vlaku v polohe presne na vlastnom vysielači. Nutnosť zaručiť v každom okamžiku minimálny prúd na prvej náprave vlaku, vybaveného detektorom, ato aj zapodmíenok dlhého úseku železničnej trate apri vysokom rozptylu medzi dvoma koľajnicami, vyžaduje tiež nutnosť dodávať vysoké množstvo prúdu, a tým teda mať generátor, ktorý bude schopný privádzať vysoké hodnoty napätia, pričom však je vybavený odporom v sérii, ktorý má funkciuobmedzovať nadmemý prúd, keďje náprava vlaku umiestená nad generátorom.0007 U tohto systému je privádzaná energia oveľa vyššia, než je nevyhnutné nazaručenie minimálneho prúdu na prvej náprave vlaku.0008 Týmto spôsobom je výkon, dodávaný vysielačom, oveľa vyšší, než je nevyhnutné na zaručenie minimálneho prúdu na prvej náprave vlaku, a to so všetkýmidôsledkami, ktoré to spôsobuje z hľadiska tepelného rozptylu, hlavnej doby medzi poruchami0009 Úlohou predmetného vynálezu je odstrániť zhora uvedené nedostatky vyvinutim zariadenia, ktoré bude schopné regulovať prúd, privádzaný vysielačom (a súčasne zaručovať vnajhoršom prípade minimálny prúd na prvej náprave vlaku) prostrednictvom pôsobenia, a to bez spôsobenia skreslenia zasielaných kódov, na hodnotu napätia, dodávanéhovysielačom. Jeden aspekt tohto vynálezu sa týka zariadenia podľa nároku l.0010 Ďalší aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobu podľa nároku 8.Prehľad obrázkov na yjkresoch0011 Charakteristické znaky a výhody spôsobu a zariadenia podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu jedného uskutočnenia, podaného formou neobmedzujúceho príkladu, a to s odkazom na priložený obrázok, ktorý znázorňuje blokovúschému zariadenia podľa tohto vynálezu.0012 Ako je znázomené na zhora uvedenom obrázku, tak zariadenie podľa tohto vynálezu je uplatenené u koľajového obvodu l, ktorý v podstate obsahuje dvojicu koľajníc g tvorených rovnobežnými kovovými tyčami B, ktoré majú obvykle tvar písmena T,namontovanými priečne vzhľadom ku konštrukcii na prenos zaťaženia, tvorené z podvalov,vytvorených z dreva, ocele alebo cementu. Každý koľajový obvod je oddelený od priľahlého koľajového obvodu prostredníctvom elektricky izolačných spojov G. Pri železničnej trati je usporiadané množina priľahlých koľajových obvodov, ktoré sú vzájomne od seba izolované. Pri každom kolajovomo obvode je prítomný prenosový blok g, schopný prenášať napäťový signál do obvodu. Ako už bolo zhora opísané, je kód pridružený k tomuto napätiuprostredníctvom frekvenčnej modulácie alebo iného podobného systému.0013 Príslušný napäťový signál, superimponovaný alebo združený s kódovým slovom, môže byť tvorený tradičným napäťovým signálom 50 Hz alebo 83,3 Hz, ktorý je využívaný na zisťovanie prechodu vlaku na konkrétnom koľajovom obvode, alebo tu môžebyť ďalej špecifický napäťový signál, generovaný pre tento účel.0014 Privádzané napätie musí byť také, že nech je v akejkoľvek polohe na palube vlaku ustavené detekčné ústrojenstvo vzhľadom k úseku trati koľajového obvodu, tak prúd,ktorý toto ústrojenstvo detekuje, nesmie byť menšie, ako vopred stanovená hodnota(napríklad 3 A), ktorá zaručuje riadne dekódovaníe kódov, združených s prúdovým signálom.0015 Každý koľajový obvod je riadený prostredníctvom prepojovacej dosky E,ktorá je ďalej riadená prostredníctvom elektronickej dosky mikroprocesora, nazývanej ako riadiaca jednotka QE telekomunikačného vybavenia. Táto doska riadi napätie dodávané napäťovým generátorom koľajového obvodu, prostredníctvom prepojovacej dosky, pričom monitoruje parametre, využívané na reguláciu privádzaného napätia.0016 Zariadenie podľa tohto vynálezu pracuje nasledujúcim spôsobom.0017 Elektronická doska § 13 riadiacej jednotky vybavenia zisťuje prúd, privádzaný,napríklad vo vopred stanovených okamžikoch, do každého koľajového obvodu, riadenćhopomocou tejto dosky, pričom hodnoty prúdu sú ukladané vza tým účelom usporiadanej0018 Na základe týchto hodnôt elektronická doska rozhoduje, či uskutočniťintervenciu z hľadiska regulácie napätia, privádzaného napäťovým generátorom koľajového0019 Za tým účelom sú kalibračné alebo prahové hodnoty uložené velektronickej doske riadiacej jednotky vybavenia. S výhodou je tu uložená hodnota napätia VMAX, ktorá predstavuje efektívnu hodnotu maximálneho napätia, ktoré môže byť dodávané vysielačom na zaručenie za najhorších prevádzkových podmienok minimálneho prúdu na náprave vlaku, dostatočného na detekciu kódov na palube vlaku.0020 Tiež je uložená efektívna hodnota prúdu Im, ktorá predstavuje minimálny prúd, dodávaný prostredníctvom elektronickej karty riadiacej jednotky vybavenna na zaistenie minimálneho prúdu na náprave vlaku, ktorý je dostatočný pre detekciu kódov na palube vlakuza najhorších prevádzkových podmienok (maximálna dĺžka a maximálny rozptyl).0021 Tiež je uložená hodnota IMAX, ktorá predstavuje maximálny prúd, ktorý môže byť dodávaný prostrednictvom dosky.0022 Pokial nie je vlak prítomný na príslušnom koľajovom obvode, tak napätie,privádzané prostredníctvom prepojovacej dosky, dosahuje hodnoty VMAX. Za týchtopodmienok prúd, dodávaný prostredníctvom dosky a absorbovaný v obvode, má efektívnu

MPK / Značky

MPK: B60M 3/02

Značky: napájanie, obvodů, spôsob, zariadenie, koľajového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e17896-sposob-a-zariadenie-na-napajanie-kolajoveho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na napájanie koľajového obvodu</a>

Podobne patenty