Ochranný kryt výstupného konca dopravníka

Číslo patentu: E 17285

Dátum: 25.10.2011

Autori: Hannimäki Ari, Laaksonen Iiro, Pitkäkangas Jaakko, Sorvisto Jari

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OCHRANNÝ KRYT VÝSTUPNÉHO KONCA DOPRAVNÍKA0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na prenos sypkého materiálu,hlavne pásového dopravníka na prenos drevených triesok. Velké pásové dopravníky najčastejšie slúžia na prepravu triesok, napriklad vdrevospracujúcich prevádzkach, kde sa triesky skladujú na hromade votvorenom priestore, rovnako ako na opätovný odber triesok zhromady. Tento vynález sa týka predovšetkým pásových dopravníkov, ale zodpovedajúce výhody môže ponúknuť aj pre iné riešenia veľkorozmerových dopravníkov. Tento vynález možno výborne uplatniť na prepravu alebo prenos drevených triesok, ale rovnako je aplikovatelný na použitie v spojitosti s inými sypkými materiálmi, ako je drevná kôra, uhlie, kukurica alebo iný zrnitý materiál.0002 Pás sa vnútri pásového dopravníka otáča medzi dvoma koncovými valčekmi, z ktorých aspoň jeden z nich je hnací valček. Vnútri hnacieho valčeka môže byt umiestnený hnací motor. Dopravník prevádza sypký materiál od násypného konca k výstupnému koncu. Výstupné konce veľkých pásových dopravníkov, ktoré majú šírku pásu nad 650 mm sú obvykle chránené prostredníctvom ochranných krytov, keďže materiál, ktorý je prepravovaný na páse, neemituje prach na páse, avšak ked opustí pás, je prach uvoľňovaný. Tento ochranný kryt tiež chráni súčasti výstupného konca pred poveternostnými vplyvmi aje na utlmenie hluku. Výstupný koniec možno vybavit kanálmi, ktoré0003 Podľa súčasnej techniky sú ochranné kryty veľkých dopravníkov vyrobené zocele a sú upevnené pomocou skrutiek k rámu výstupného konca alebo rámu dopravnika a obvykle majú kontrolné viečka na sledovanie stavu hnacieho valčeka dopravníka, motora hnacieho valčeka a ďalších súčastí výstupného konca dopravníka. Dôvodom použitia kontrolných viečok je možnosť ľahkej manipulácie pre jedného servisného technika bez nutnosti snímania veľkého a ťažkého ochranného krytu.0004 Kontrolné viečka bývajú obvykle umiestnené na ochrannom kryte a/alebo po jeho stranách a môžu byt buď otvárateľné alebo priehľadné. Tieto viečka sú pomerne malé a slúžia len na sledovanie vybavenia, a teda na kontrolu a zisťovanie stavu. Tieto viečka neslúžia na uskutočňovanie žiadnych úkonov údržby. Vzhľadom na reguláciu vodiacej dosky materiálu pásového dopravníka, údržbu hnacieho bubna, sledovanie stavu čističov a prečisťovanie upchatej násypky predstavujú existujúce konštrukcie ochranného krytu, ktoré sú upevnené pomocou skrutiek, vybaveného len pomerne malými kontrolnými vlečkami, veľmi nepraktické a nákladné riešenie.0005 V riešeniach zo stavu techniky kontrolné viečko v ochrannom kryte umožňuje len kontrolu výstupného konca. Ďalej viečka poskytujú zlú vidíteľnosť,čím nie je možné cez ne riadne vidieť a teda je dokonca nemožné spoľahlivo kontrolovat situáciu. V riešení zo stavu techniky je tiež údržba obtiažna v dôsledku zlého prístupu výstupného konca dopravníka. uskutočňovanie údržby v riešení zo stavu techniky vyžaduje úplnú demontáž ochranného krytu z výstupného konca dopravníka. Tento ochranný kryt je však pomerne veľký a ťažký, otvárať ho teda musí viac robotníkov, navyše ešte za pomoci kladkostrojov a najmenej jedného žeriavu. Samotné otváranie ochranného krytu trvá pol hodiny až pol dňa.0006 Vzhľadom kobtiažnosti postupu dochádza pri riešeniach zo stavu techniky kčastému zanedbávaniu údržby. Vdôsledku zanedbanej údržby sa môže prevádzaný materiál hromadiť pod vratným pásem, čo spôsobuje upchávanie. Upchávanie vytvára poruchy v procese, čo môže spôsobiť výpadkyvo výrobe. Pokiaľ sa toky materiálu zmenia, bude treba nastavit vodiacu doskuEP 2 632 826 35039 na zaistenie optimálneho fungovania, ale toto nastavovanie je prácne a preto môže byt často zanedbávané.0007 Vnajhoršom prípade môžu byť pri použití technológie zo stavu techniky zanedbané úkony údržby výstupného konce pásového dopravníka v dôsledku ich obtiažnosti a časovej náročnosti, čo môže dokonca viest k havárií celého vybavenia. To zase spôsobuje náklady na opravy alebo dokonca výmenu výstupného konca dopravníka ako celku, čo je už drahé v dôsledku nákladov na vybavenie a dodatočne spôsobuje ešte dlhšie prerušenie výroby.0008 Tento vynález poskytuje riešenie vyššie opísaných problémov. Bola vyvinutá konštrukcia ochranného krytu pre výstupný koniec, ktorá dovoľuje vďaka svojej veľkosti a mobilite účinnú a bezpečnú prevádzku za akýchkoľvek podmienok. V novom riešení podľa tohto vynálezu je výstupný koniec vybavený rámom, ku ktorému je fixovaný integrálny otvárací ochranný kryt. Ten chráni konštrukcie a komponenty výstupného konca po stranách, zhora aj na koncovom čele.0009 Ochranný kryt podľa tohto vynálezu možno úplne premiestňovať von z dráhy výstupného konca dopravníka najlepšie pomocou valčekov, závesových ramien a odľahčovacích pružín pripevnených k rámu. Pokiaľ je na spodnom ráme čiastočne premiestnený, nepotrebuje okolo seba mnoho priestoru, čo je výrazná výhoda vnútri stiesnených dopravníkových mostov a procesov. Navyše potom nie je vlastne treba ani zdvíhať ťažisko tohto krytu Wššie, keďže koncové čelo krytu sa premiestňuje nadol súbežne so zdvihnutím zadnej hrany.To zmenšuje silu vyžadovanú na premiestñovanie.0010 Závesné uloženie konštrukcie možno tiež pojať rôznymi spôsobmi. Môže napr. byť jednoduchšie zavesená pri svojom koncovom čele k rámu a zdvíhaná pomocou odľahčovacích pružín hore len pri svojom konci na strane dopravníka. Potom sa však výrazne zdvihne ťažisko avyžaduje sa viac priestoru, hlavne vo zvislom smere. Je podstatné, aby ochranný kryt, ked jepremiestňovaný do strany, poskytoval dostatočný priestor na uskutočňovaniekontroly a údržby, a aby mohol byt premiestňovaný jednou osobou.0011 V riešení podľa tohto vynálezu má integrálny kryt konštrukciu, ktorá môže byť otváraná. Ochranný kryt možno ľahko otvoriť po uvoľnení jednej západky alebo iného poistného prvku a pohybovaním ochranného krytu do strany. To zaberie nanajvýš menej než jednu minútu a obvykle to zaberie menej času než uvoľñovanie skrutiek jednotlivého kontrolného viečka. Ochranný kryt by mohol byt tiež zavesený na pánte tak, aby sa otváral do boku od výstupného konca, pokiaľ na tomto boku nie sú žiadne prevádzkové objekty.0012 Konštrukcia podľa tohto vynálezu je jednoduchá a pevná a poskytuje dobrý prístup na udržiavanie predmetov prostredníctvom velkého otvoru. Udržiavacia práca je ľahká vďaka dostatočnej viditelnosti. Aj výmena súčiastok je ľahká vďaka dobrému prístupu k servisovanému objektu. V prípade potreby možno tiež ochranný kryt úplne odstrániť.0013 Dodatočné výhody tohto vynálezu zahŕňajú napr. nižšie uvedené- na otvorenie ochranného krytu je potrebný menší priestor, čím možno teda chodit po pracovnej plošine okolo výstupného konca, aj ked je ochranný kryt otvorený,- ochranný kryt je tak ľahký na manipuláciu, že môže byť otváraný jednou osobou, čo podstatným spôsobom urýchľuje kontrolu aj údržbu,- na otvorenie ochranného krytu nie je treba používať žiadne kladkostroje ani žeriav, tieto pomôcky možno však použiť pri výmene komponentov výstupného konca bez odpojenia ochranného krytu,- použité ľahké materiály sú tiež odolné proti poveternostným vplyvom,- budú dosiahnuté úspory nákladov vďaka ľahšej a rýchlejšej údržbe,- menej spojovacích povrchov, keďže nie sú treba samostatné kontrolné viečka a- koncový bubon pásového dopravníka možno ľahko vymeniť, keďže nie je treba odpojit ochranný kryt.

MPK / Značky

MPK: B65G 21/10, B65G 21/08

Značky: výstupného, dopravníka, ochranný, konca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e17285-ochranny-kryt-vystupneho-konca-dopravnika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný kryt výstupného konca dopravníka</a>

Podobne patenty