Modul pre modulárnu strechu

Číslo patentu: E 17230

Dátum: 04.09.2008

Autori: Hughes Paul Francis, Delahunty Peter John

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Vynález sa týka modulu pre modulárnu strechu.0002 Všeobecne pre tradičné strešné konštrukcie, bud drevené priehradové konštrukcie siahajúce od odkvapu k odkvapu alebo väznice siahajúce od prepážky k prepážke sú používané. Tieto strešné konštrukcie sú konštruované na mieste a trvá značnú dobu ich nainštalovať a má za následok dlhú dobu výškových prác. To znamená, že sa musí prijať množstvo ďalších bezpečnostných opatrení, čo znamená dodatočné náklady. Naviac práca je závislá na klimatických podmienkach, ktoré môžu mať za následok značné oneskorenia spolu s ďalšími nákladmi. Okrem s týmito známymi strešnými konštrukciami sa môže začať stavba iba potom, len čo je budovapostavená. 0003 EP 1630313 opisuje modul pre modulárne strechy podľa úvodnej časti nároku 1.0004 Preto predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť moduly pre modulárnystrešný systém, ktorý môže byť vyrobený vopred.0005 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť modul pre modulárnu strechu, ktorý sa môžu vyrobit rýchlo a pri nízkych nákladoch.0006 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť modul pre modulárnu strechu, ktorá má aspoň časť jej strešnej krytiny inštalovanej pred inštaláciou modulov0007 Ešte ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť moduly pre modulárnustrechu s prostriedkami pre Vodotesné spoje medzi modulmi.0008 Ešte ďalším cielom predkladaného vynálezu je poskytnúť moduly pre modulárnu strechu, ktoré sú vybavené prostriedkami na pripevnenie nosníka odkvapu k modulu.0009 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť modul pre modulárny strešný systém, ktorý je vhodný pre tradičné strešné krytiny.0010 Jeden alebo viac z týchto cieľov sa dosiahne tým, že sa jedná o modul pre modulárne strechy podla nároku 1. Takýto modul môže ľahko byť vopred vyrobený s nízkymi nákladmi, najmä ked rozmery jednotlivých komponentov môžu byt štandardizované. V obytnej oblasti stavebníctva, a to najmä pri väčších projektoch, toto0011 Za predpokladu, že modu|y sú dimenzované tak, že nosné prvky modulov sú podporované aspoň čiastočne na vnútorných stenách alebo konštrukciou budovy, tieto moduly nemusia byt samonosné konštrukcie po celom rozpätí od odkvapu k odkvapu. V dôsledku toho môžu byt tieto moduly byť oveľa ľahšie ako tradičné klenuté strešné konštrukcie, avšak bez akéhokoľvek ústupku na robustnosti a stabilite konštrukcie. Okrem toho, podľa ďalšieho uskutočnenia vynáiezu sa používa za studená valcovaná oceľ pre moduly, aby bolo možno ľahko kombinovať nízku hmotnosť s vysokou0012 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynáiezu sa predpokladá, že nosné prvky a väznice sú vyrobené z ocele a že trámy sú drevené hrady. S týmito vlastnosťami je oceľ modulu kombinovaná s viac tradičným stavebným materiálom, ktorý umožňuje pružnosť konštrukcie, ktoré by nebolo možné pri použití oceľových trámov. Použitím drevených trámov je oveľa jednoduchšie použiť tradičné strešné krytiny, ako napríklad latky a škridle, a je tiež jednoduchšie vykonať nevyhnutné úpravy pre všetky vedľajšie komponenty ako vonkajšie obklady, podhľady, dažďové odkvapy a podobne. To možno vykonať aj priamo na mieste v prípade potreby, čo s oceľovými trámami je oveľa0013 Aby sa poskytla modulom dostatočné tuhost aspoň do tej miery, je modul upevnený na konštrukciou budovy aspoň jednou priečnou výstuhou, ktorá je spojená medzi dvoma nosnými prvkami rámu modulu. Takáto priečna výstuha zahŕňa napríklad mrežový rám alebo podobnú konštrukciu. Tieto priečne výstuhy sú prednostné montované vo zvislej polohe a v prípade potreby v naklonenej polohe a pripojené na horný a dolný pás nosných prvkov a / alebo jeden alebo viac čapovitých prvkov medzi horným a dolným pásom nosných prvkov.0014 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynáiezu sú nosné prvky sú opatrené prostriedkami, na ktoré môžu byť pripojené priečne výstuhy a neskôr môžu byť odstránené. Výhodne tieto prostriedky zahŕňajú nosné platne tak, že vzdialenosť medzi nosnými prvkami sa môže pohybovať v určitom rozmedzí bez nutnosti použiť priečne výstuhy s rôznou dĺžkou. Vďaka tejto funkcii je možné použiť priečne výstuhy štandardnej dĺžke a ešte mať možnost nastaviť pre určité odchýlky rozmerov stavebnej konštrukcie určitých rozmerov.0015 Moduly podľa vynáiezu poskytujú možnosť výroby týchto modulov vopred nazemi so všetkými výhodami jednoduchosti a bezpečnosti práce na zemi. To možno vykonať na stavenisku, ale samozrejme aj v dielni s ďalšiu výhodu nezávislosti na poveternostných podmienkach. Moduly môžu byť vyrobené predtým, než je budova je dokončená, alebo dokonca postavená, takže strecha môže byť namontovaná priamo potom, čo je stavebná konštrukcia pripravená pre montáž strechy. V dôsledku toho,budova môže byť izolovaná voči poveternostným vplyvom ovela skôr v stavebnomprograme, čo umožňuje dokončovacie práce zahájiť v skoršom čase.0016 Podľa ďalšieho aspektu vynálezu modul obsahuje aspoň časť jednej strany šikmej strechy siahajúci od spodnej hrany alebo odkvapu k hrebeňu strechy. Pomocou týchto modulov sú potrebné aspoň dva moduly, aby sa strecha skompletizovala. Avšak vo väčšine prípadov bude potrebné viac ako jeden modul pre každú stranu strechy. Moduly sa môžu llšiť v šírke, ak vnútorná štruktúra alebo vnútorné steny budovy sú používané na podporu nosných prvkov modulov a tieto konštrukcie a steny nie sú rozmiestnené v rovnakých vzdialenostiach.0017 Podľa ďalšieho aspektu vynálezu modul obsahuje aspoň časť dvoch protilahlých strán šikmej strechy tiahnucej sa od spodnej hrany odkvapu na jednej strane ku spodnej hrane alebo odkvapu na druhej strane strechy. S týmito modulmi strechu možno inštalovať rýchlejšie a pri malej streche možno použiť iba jeden modul. Avšak,pre viac bežné strechy pre obytné stavby bude potrebný rad týchto modulov pre0018 Podla ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že dolný pás aspoň jedného nosného prvku presahuje koniec horného pásu na strane nosného prvku, kde horný a dolný pás zvierajú ostrý uhol. Táto funkcia dáva možnost pripojit trám odkvapu na nosný prvok bez toho, aby musel byť celý nosný prvok rozšírený až na požadované umiestnenie trámu odkvapu. Výhodou je, že príprava konštrukcie je znížená v nánosníku, čím sa znižuje množstvo použitého materiálu na odkvap a tiež pre štítovú čelnú stenu samotnej budovy. Konce trámov sú podporované trámom odkvapupripojeným na nosné prvky.0019 S výhodou rozšírená časť spodného pásu je vybavená prostriedkami na prípevnenie k trámom odkvapu. To zahŕňa nosnú platňu, ktorá aspoň čiastočne kopíruje profil trámu odkvapu, čo umožňuje jednoduché upevnenie trámu odkvapu k nosnej doske a v správnej polohe. V správnej pozícii znamená, že horná strana trámu odkvapuje v rovnakej rovine s hornou časťou väznice. To je samozrejme rôzne, ak strecha je konštruovaná s po sebe nasledujúcimi rovinami pod uhlom na boku strechy.0020 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že modul je aspoň na jednej strane opatrený prostriedkami pre spájanie odolným voči poveternostným vplyvom s nasledujúcim modulom. Jedna strana takého poveternostným vplyvom odolného spoju je pripevnená na bočnú stranu modulu už vo výrobnom závode. Ak viaceré časti strechy skladajúce sa z niekoľkých modulov sú prefabrikované alebo ak je celá strechy prefabrikovaná, druhá strana spoja je pripojená k nasledujúcemu modulu už v továrni. V opačnom prípade po sebe nasledujúce moduly alebo strechy časti sú zdvihnuté na konštrukciu budovy predtým než druhá strana spoja je pripojenák nasledujúcemu modulu alebo sekcii.0021 Prostriedky pre spájanie modulov alebo sekcií odolné voči poveternostným vplyvom s výhodou zahŕňa žliabok pripojený na jednej strane modulu. Žlab je opatrený na oboch stranách strechy s pripojovacím okrajom, ktorý má byť použitý na upevnenie žľabu najlepšie k trámu modulu. Keďže tieto trámy sú prednostne drevené trámy, môžu byť na tieto trámy velmi ľahko pripevnené hrany. Z tohto dôvodu, spájanie takéhoto žliabku k nasledujúcemu modulu alebo sekcii môže byť tiež rýchlo vykonané vo výškach. Je však tiež možné pripojit takýto žliabok na ocelovú väznicu alebo na inú ocelovú časť modulu.0022 Podla ďalšieho aspektu vynálezu modul je opatrený lepenkou a s výhodou aspoň čiastočne so strešnou krytinou. Lepenka a strešná krytina sú s výhodou ponechané otvorené alebo nezakryté na boku modulu alebo sekcie, kde prvky pre spojenie odolné voči poveternostným vplyvom majú byť pripevnené k modulu alebo časti. Len relatívne úzky pás musí byť volný pre strešnú krytinu, aby bol dostatočný priestor na dokončenie spojenia odolného voči poveternostným vplyvom, čo znamená,že strecha môže byť dokončená rýchlo po tom, čo rôzne moduly alebo časti strechy boli zdvihnuté na budovu.0023 Modul alebo sekcia nemôže byť vybavená iba lepenkou a strešnou krytinou, ale aj aspoň čiastočne s izolačným materiálom, obkladmi, podhladmi a odvádzačmi dažďovej vody. To znamená, že modul alebo sekcia môže byť prefabrikovaná ako kompletná alebo takmer kompletná čast strechy a že v dôsledku toho, len velmi málo času je potrebné pre prácu na streche vo výške. To tiež znamená, že vnútro budovy

MPK / Značky

MPK: E04B 7/02

Značky: modulárnu, střechu, modul

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e17230-modul-pre-modularnu-strechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul pre modulárnu strechu</a>

Podobne patenty