Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Číslo patentu: E 1722

Dátum: 22.10.2004

Autor: Junkers John

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tesniaci krúžok, spojovací pIV 0 k vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovaníe predmetovPredložený vynález sa týka tesniaceho krúžku, spojovacieho prvku vybaveného tesniacim krúžkom a spôsobu a mechanického nástroja na spojovaníeJe známe spojovaníe predmetov mechanickými nástrojmi, ktoré využívajú spojovacie pNky s viacdielnou výmennou maticou, napríklad zahŕňajúce vnútornú objímku, vonkajšiu objímku atesniaci krúžok. Taká výmenná matíca je opísaná napríklad v US 5,341,560. Ďalšia výmenná matica je uvedená v US 6,254,323, kde má matice drážku pod svojím horným závitom, do ktorej je neotáčateľne vložený tesniaci krúžok, a skrutka tiež má prostriedok na zachytenie na aplikovanie reakčnej sily, zatiaľ čo aktívna sila toho istého nástroja otáča maticu na závite skrutky a ploche tesniaceho krúžku. V spojovacom prvku publikovanom vo vyššie uvedených patentoch je spoločným prvkom použitie akčnej a reakčnej sily jedného nástroja, odstránenie reakčných vzpier na mechanických nástrojoch, konverzia krútiaceho momentu na beztorzné naťahovanie skrutky a získanie požadovaného zvyškového pnutia skrutky namiesto krútiaceho momentu, ktorý sa odhaduje na základe vypočítaných trení a nie na základe skutočných trení alebo pnutia, ktoré je založené na odhadovanej relaxácii skrutky, ked sa sila prenáša znatiahnutejskrutky na voľne zatiahnutú maticu.Niektoré riešenia sú publikované vpatente USA č. 6,609,868 avmojich patentových prihláškach USA č. 10/112,101, 10/120,343 a 10/427,103. Riešenie podľa preambuly nároku 1 je publikované v EP-A-1,318,316.Vzhľadom na uvedené je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástrojna spojovanie pomocou tesniaceho krúžku, ktorý poskytuje ďalšie riešenia vyššiePredložený vynález poskytuje tesniaci krúžok podľa nároku 1, spojovací prvok na spájanie dvoch dielov podľa nároku 4, spôsob montáže najmenej dvoch dielov podľa nároku 7 a mechanický nástroj podľa nároku 8. Výhodné voliteľnévlastnosti vynálezu sú definované v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresochvynález z hladiska jeho vysvetlenia aj spôsobu prevádzky možno najlepšie pochopit na základe nasledujúceho opisu konkrétnych uskutočnení, ktoré Súuvedené len ako príklady, pri čítaní v spojení s priloženými výkresmi, na ktorýchObrázok 1 je pohľad predstavujúci tesniaci krúžok podľa predloženéhoObrázok 2 je pohľad predstavujúci spojovací prvok stesniacim krúžkom a nástrojom aplikovaným na spojovací prvok a ilustrujúci spôsob spojovania podľaObrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie tesniaceho krúžkuObrázok 1 predstavuje tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezu. Tesniaci krúžok je označený vzťahovou značkou 1 a má telo g. Telo g tesniaceho krúžku 1 má prvú hornú nosnú plochu Q uspôsobenú na spolupôsobenie s maticou,druhú dolnú nosnú plochu i uspôsobenú na spolupôsobenie s predmetom,a aspoň jednu tretiu plochu rezistentnú voči otáčaniu označenú vzťahovou značkou g. Táto aspoň jedna tretia plocha rezistentná voči otáčaniu § je umiestnená radiálne dovnútra a je vytvorená tak, aby sa zachytila ako klin do závitu skrutky,napríklad vďaka zodpovedajúcemu závitu § na ploche rezistentnej voči otáčaniu tj. Telo g tesniaceho krúžku 1 je zložené z dvoch častí z a § umiestnených v zásade radiálne vo vzájomnom susedstve, takže časť Z je umiestnená radiálne dovnútra časti g. Plocha rezistentná voči otáčaniu Q so závitom § je umiestnená radiálnedovnútra na časti Z.Časť Z má rozšírenú časť 3 §, ktorá zapadá do zodpovedajúce tvarovanej dolnej časti 34 otvoru časti g. Formácie 33, 34 tvoria rezistenčný bod tesníaceho krúžku. Keď sa časť z vytiahne potom, ako zastaví otáčanie skrutky, rozšírená časť §§ dielu Z sa zľahka a trvalo deformuje na veľkosť rovnej časti vnútorného otvorudielu g, aby umožnila ďalšie kĺzanie smerom nahor dielu z pri predlžovaní skrutky.Vtomto uskutočnení spočiatku jeden diel tesníaceho krúžku zabráni axiálnemu vytlačeniu druhého dielu a potom sa rezistenčný bod prekoná a ďalší diel sa axiálne vytlačí voči prvému dielu bez toho, aby sa telo alebo dielyObrázok 2 predstavuje spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom s nástrojom aplikovaným na spojovací prvok. Spojovací prvok má maticu Q s vnútorným závitom 11. Spojovací prvok má ďalej skrutku 12 vybavenú vonkajším závitom 13 amajúcu os A 2. Matica Q má dolnú nosnú plochu 14, ktorá je uspôsobená na umiestnenie na hornú nosnú plochu § tela g tesníaceho krúžku 1. Vonkajší závit Q skrutky lg sa zachytí do vnútorného závitu Q matice Q a zachytísa tiež do vnútorného závitu Q tela g tesníaceho krúžku 1.Mechanický nástroj podľa predloženého vynálezu je zobrazený na obrázku 2 a je označený vzťahovou značkou 15. Tento mechanický nástroj má puzdro, ktoré je označené vzťahovou značkou 20, a pohonnú jednotku, ktorá je označená vzťahovou značkou a. Pohonná jednotka je vytvorená napriklad ako jednotka valcového piestu, ktorá zahŕňa valec 24 a piest g, ktorý sa pohybuje vo valci a je vybavený piestnicou 255. Vratný pohyb piestnice g s piestom ě sa premieňa na rotačný pohyb ozubeného kolesa 2 t 3 cez aspoň jednu hnaciu Iamelu a vybavenú nezobrazenou západkou, ktorá sa môže zachytiť ozuby ozubeného kolesa g. Pohonný prvok 15 je spojený s otočným ozubeným kolesom Q na jednej strane a zachytáva maticu 10 na druhej strane. Na zabezpečenie takého zachytenia môže byť vnútorná plocha pohonného prvku 1 § vybavená spájacím prostriedkom,napriklad tvarovaná ako mnohouholniková vnútorná plocha atd. Neotáčavý prvok Ľ je pripojený na nepohyblivé puzdro 20, aby absorboval reakciu vytvorenú počas otáčania pohonného prvku. Neotáčavý prvok g zachytí telo g tesníaceho krúžku 1,aby sa zabránilo jeho rotácii okolo osi A 1 a A 2, ktoré sa prekrývajú, keď jespojovací prvok zostavený. Na zachytenie tesníaceho krúžku je neotáčavý prvok jjvybavený spájacim prostriedkom tvarovaným napríklad ako mnohouholníkováSpojovací prvok s tesniacim krúžkom je určený na spojovanie predmetu,ktorý je označený vzťahovou značkou E, konkrétne na spojenie častí lg a 1 gKed sa mechanický nástroj É umiestni na spojovací prvok, ako je znázornené na obrázku 2, aby sa utiahla alebo uvoľnila matica, otáčavý prvok 16,ktorý je spojený smaticou m, otáča maticou, aby prekonal trenie závitu so skrutkou g a povrchové trenie s tesniacim krúžkom 1, a neotáčavý prvok Q drží tesniaci krúžok 1, aby absorboval reakčnú silu vdôsledku povrchového trenia tesniaceho krúžku 1 s maticou jg, jej povrchového trenia s jednou stranou časti 1 g ajej otáčacie trenie so skrutkou 12, takže tesniaci krúžok 1 sa neotáča, ale absorbuje reakčnú silu mechanického nástroja. Spočiatku, keď sa matica Q otáča,skrutka 12 sa otáča spolu s maticou avšak nepohyblivý tesniaci krúžok 1 zaklini nepohyblivú časť Z do závitu skrutky 11, takže skrutka sa prestane otáčať v dôsledku zachytenia svojho vonkajšieho závitu 1 § o závit § tesniaceho krúžku 1. Preto sa skrutka 12 zastaví a na tesniaci krúžok 1 sa aplikuje axiálna sila, najmä na jej časť Z vaxiálnom smere nahor. keď sa skrutka lg naťahuje otáčajúcou sa maticou 10. Pôsobením tejto nahor smerujúcej axiálnej sily sa rezistenčný bod tesniaceho krúžku prekoná a konkrétne rozšírená časť 33 dielu z sa zľahka a trvalo deformuje na veľkosť rovnej časti vnútorného otvoru dielu §, aby umožnila ďalšiekĺzanie smerom nahor dielu Z pri predlžovaní skrutky.Obrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie predloženého vynálezu. Tesniaci krúžok je označený vzťahovou značkou 1 a má telo z. Telo g tesniaceho krúžku 1 má prvú hornú nosnú plochu i uspôsobenú na spolupôsobenie s maticou, druhú dolnú nosnú plochu i uspôsobenú na spolupôsobenie spredmetom, aaspoň jednu plochu rezistentnú voči otáčaniu označenú vzťahovou značkou §. Táto aspoň jedna tretia plocha rezistentná voči otáčaniu i je umiestnená radiálne dovnútra aje vytvorená tak, aby sa zachytila ako klín do závitu skrutky, napríklad vďaka zodpovedajúcemu závitu Q na ploche rezistentnej voči otáčaniu g. Telo z tesniaceho krúžku 1 je zložené z dvoch častiZ a 8 umiestnených v zásade radiálne vo vzájomnom susedstve, takže časť 1 je

MPK / Značky

MPK: F16B 43/00, F16B 31/00, B25B 23/02, F16B 5/02

Značky: mechanicky, spojovací, spojovanie, tesniacim, nástroj, spôsob, krúžok, predmetov, vybavený, krúžkom, tesniaci, prvok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e1722-tesniaci-kruzok-spojovaci-prvok-vybaveny-tesniacim-kruzkom-sposob-a-mechanicky-nastroj-na-spojovanie-predmetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov</a>

Podobne patenty