Spôsob výroby komponentu s potlačeným pravým dreveným povrchom a komponent vyrobený týmto spôsobom

Číslo patentu: E 16225

Dátum: 09.04.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu výroby komponentu s pravým dreveným povrchom podľa predvýznaku nároku 1. vynález sa dalej týka komponentu vyrobeného spôsobom podľa vynálezu.0002 Pravé drevené povrchy sa vo zvýšenej miere tešia obľube, či sú na nábytku, kuchyniach,drevených aplikáciách, v automobile, atď. Pritom sú zvlášť obľúbené povrchy zo vzácnych drevín,hlavne tropických vzácnych drevín. Spotreba takýchto všeobecne pomaly rastúcich drevín vedie k ťažkým ekologickým nevýhodám. Preto je napríklad z DE 103 23 412 A 1 známe komponenty vybavovat pravými drevenými povrchmi z menej vzácnych a napriklad na plantážach rýchlo rastúcich drevín a potláčaľ metódou atramentovej potlače tak, že dostanú vzhľad, ktorý zodpovedá vzhľadu povrchu vzácneho dreva.0003 ZDE 103 23412 A 1 je známy spôsob výroby plochého komponentu s vopred daným vzhľadom povrchu, pri ktorom sa plochý komponent s povrchom pozostávajúcim z dreva potlačí metódou potlače, programovateľnou vzhľadom na zadaný vzhľad kvôli vytvoreniu vopred daného vzoru, vzhľad zodpovedá vopred danému druhu dreva s vopred daným zafarbenlm, 0004 VDE 600 09 141 T 2 je opísaný spôsob výroby dekóru na povrchových prvkoch, pri ktorom sa vytvára segmentovaci vzor, ktorého segmentácia má na každom povrchovom prvku najmenej dva segmenty dekóru. Ďalej sa pre každý segment zvolí dekór segmentu zo skupiny,ktorá pozostáva z digitalizovaného a simulovanému zobrazenia rôzneho druhu dreva, minerálov,kameňa atd. Každý výber sa uskutočňuje na termináli, na ktorom sa uskutočňuje voľba z databázy,ktorá sa vizualizuje na termináli.0005 Z DE 10 2004 051 828 A 1, ktorý sa považuje za najbližší k doterajšiemu stavu techniky, je známy spôsob výroby dekoračného dreveného materiálu, pri ktorom je uložený obraz povrchu dreveného materiálu, povrch dreveného materiálu sa vybieli a uložený obraz sa po elektronickom spracovaní, napriklad potlačeni fľakov povrchu, identicky vytlačí na vybielený povrch.0006 Vynález má za úlohu poskytnúť spôsob výroby komponentu s pravým dreveným povrchom, hlavne s pravým dreveným povrchom z lacného úžitkového dreva, ktorý sa potlačí spôsobom atramentovej potlaće tak, že jeho vzhľad podľa možnosti do veľkej miery zodpovedá vzhľadu povrchu vopred určeného požadovaného dreva, hlavne vzácneho dreva, pripadne s vopred určeným zafarbenlm zodpovedajúcim požiadavke zákaznlka.0007 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1. 0008 Podnároky 2 až 13 sú smerované na výhodné uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu. 0009 Nárok 14 je smerovaný na komponent vyrobený spôsobom podľa vynálezu.0010 Vynález je v ďalšom ako príklad a s ďalšími detailmi vysvetlený na základe schematických výkresov.Obrázok 1 principiálne zobrazenie systému na výrobu komponentu podľa vynálezu na vysvetlenie rôznych krokov na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezuObrázok 2. prierezy komponentu podľa vynálezu na vysvetlenie jednotlivých krokov spracovania aObrázok 3 schematické zobrazenie na vysvetlenie vytvorenia dátového záznamu na potlačenie veľkej plochy zo základného dátového záznamu.0012 Na obrázku 1 je načrtnutý systém na výrobu potlačeného komponentu pri použití spôsobu podľa vynálezu.0013 A označuje požadovanú predlohu zákazníka, ktorá zodpovedá vzhľadu, ktorý chce zákazník. Vzhľad povrchu požadovanej predlohy A zákazníka sa vzhľadom na vopred určený druh požadovaného dreva dá opísal jeho žilkovanlm, ktoré je v podstate dané čiarovým vzorom dreva,pórovitosťou, ktorá je daná veľkosťou pórov, hustotou pórov atď. a zafarbenlm povrchu, v podstate zafarbenlm najsvetlejšich, stredných a najtmavších oblastí podľa farby a kontrastu.-2 0014 B označuje súbor dátových záznamov vzoru požadovaného dreva, ktoré v podstate obsahujú obrazy žilkovania rôznych druhov dreva, predovšetkým vzácnych druhov dreva.0015 C označuje sklad úžitkového dreva, v ktorom sa skladujú lacné druhy dreva napriklad vo forme rezaných alebo |úpaných dýh s hrúbkou od 0,25 mm do 8 mm, alebo existujú vo forme potláčaných komponentov s povrchmi z úžitkového dreva.0016 D označuje stanicu na predúpravu neskôr potláčaného povrchu úžitkového dreva. 0017 E označuje stanicu na skenovanie žilkovania zákazníckej predlohy A. 0018 F označuje stanicu na zaznamenanie zafarbenia zákazníckej predlohy.0019 H označujeisystém elektronického spracovania dát, v ktorom možno spracovať zadané dáta podľa všeobecne známych programov na spracovanie dát vzhľadom na zafarbenie,kontrastovanie, formátovanie atď.0020 K označuje systémom elektronického spracovania dát riadené riadiace zariadenie pre atramentové tlačiarenské zariadenie.0021 N označuje záznamovú stanicu na zaznamenávanie vzhľadu povrchu skúšobného vzoru M potlačeného v atramentovej tlačiarenskej stanici L.0022 P označuje stanicu na konfekcionovanie komponentov.0023 V ďalšom sa vysvetlia aspekty vyššie uvedených staníc a ich spolupôsobenie. vynález možno použit v širokej miere pre všetky komponenty s pravými drevenými povrchmi, ako sú ľahké stavebné dosky, nábytok, podlahy, fasádne alebo nosné dosky, pričom tieto komponenty môžu pozostávat z maslvneho dreva, alebo obsahovat pravé drevené povrchy vo forme dyhy nanesenej na základné teleso z rôzneho materiálu.0024 Má sa za to, že požadovaná predloha A zákaznlka by svojim vzhľadom zodpovedala prírodnému alebo vopred určitým spôsobom zafarbenému vzácnemu drevu (požadovanému drevu).0025 Na základe druhu požadovaného dreva, ktorý možno zistiť zo žilkovania predlohy zaznamenaného naskenovaním (skenovacia stanica E) a porovnaním so súborom žilkovania druhu dreva sa zo súboru určí nákladovo výhodný druh úžitkového dreva pri nasledujúcich hľadiskáchpórovitost úžitkového dreva musi byť podľa možnosti podobná pórovitosti požadovaného dreva. Ďalej úžitkové drevo je podľa možnosti farebne homogénne a má len malú textúru. Prirodzene zafarbenie úžitkového dreva nemá byť tmavšie ako zafarbenie požadovaného dreva. Kvôli málo kontrastnému zafarbeniu, ako úžitkové dreviny sú výhodné beľové dreviny(bez výrazného farebného odlíšenia jadra neaktívnej časti kmeňa a bela aktívnej časti kmeňaj).0026 Podľa vyššie menovaných hladlsk, sa zo skladu C úžitkového dreva zvoll nákladovo najvýhodnejšie úžitkové drevo, ktoré pri nákladovo výhodnom požadovanom dreve môže byť totožné s požadovaným drevom.0027 Ako úžitkové dreviny sú vhodné listnaté dreviny so svetlejším základným odtieňom, ktoré rastú v Sevemej Amerike, Európe alebo v Ázii, napríklad jaseň (konštantné, málo kontrastné svetlé zafarbenie so zvýrazneným ryhovanim pórov dobrá tvrdosť rýchly rast), breza (velmi svetlé zafarbenie, málo kontrastné rýchly rast kvôli lesklým pruhom zvlášť vhodná pre zrkadlové efekty),lipa a javor. Listnaté dreviny so svetlým základným odtieňom, ktoré rastú v Afrike, Južnej Amerike, v Ázii a v Austrálii, sú napríklad Iimba, koto a eukalyptus. Kvôli kontinuálnemu rastu a málo kontrastnému zafarbeniu sa tieto listnaté dreviny dobre hodia ako úžitkové dreviny.0028 Listnaté dreviny so prikrytým základným odtieňom, ktoré rastú v Severnej Amerike, v Európe a v Ázii, sú buky (málo kontrastný, stredný rast, dobrá tvrdost, konštantné pravidelné ryhovanie pórov, zvlášť vhodný pre tmavý dekor), dub, brest, jelša a topoľ. Listnaté drevo s prikrytým základným odtieňom, ktoré rastie v Afrike, Južnej Amerike, v Azii a v Austrálii, je gabon,ktorý sa vyznačuje rovnomernou pórovitosťou a prikrytým homogénnym zafarbením.0029 lhličnaté dreviny so svetlým základným odtieňom sú borovica, smrek, jedia a douglaska.-3 0030 Neskôr potláčané povrchy z úžitkového dreva nemusia byt nevyhnutne rovné, ale môžu byt klenuté, ako sa napríklad vyžaduje pre aplikácie v automobile. Užitkové drevo možno nanášat na rohy, zaoblenia a plochy prechádzajúce do hrán.0031 Požadované drevo by malo byt na svojom najsvetlejšom mieste tmavšie ako základné drevo. Napríklad, úžitkové drevo jaseň možno potlačiť s palisandrom alebo zebranom ako požadovaným drevom, alebo úžitkové drevo gabon možno potlačiť s mahagónom.0032 Taktiež je možné na svetlé úžitkové drevo potlačiť tmavší vzor rovnakého druhu dreva,napríklad na úžitkové drevo buk potlačiť požadované drevo buk lesný, alebo na úžitkové drevo dub požadované drevo močiarny dub. Ďalej je možné na úžitkové drevo potlačiť iný jednofarebný drevený dekor ako požadované drevo, napríklad na úžitkové drevo breza potlačiť do modra zafarbenú borovicu Iimbu, alebo na úžitkové drevo jaseň potlačiť vybielenú borovicu ako požadované drevo, 0033 Úžitkové drevo by malo byt nákladovo výhodné drevo, ktorého spotreba je z hladiska trvanlivosti nepochybná. Ako úžitkové drevo možno použit aj dyhu z drevného materiálu, ktorá sa vyrába Iepením alebo spájaním zvyškov dreva, ktoré sa zlícujú do bloku v rovnakom smere vlákien a nakoniec sa narežú na rezané alebo Iúpané dyhy. Takýto drevený materiál má konštantné zafarbenie s pórovitosťou špecifickou podľa použitých drevín.0034 Výber úžitkového dreva možno uskutočňovať automaticky tým, že sa odčítajú relevantné dáta požadovanej predlohy zákazníka, ako je žilkovanie a/alebo pórovitost, z toho sa zistí druh požadovaného dreva, z druhu požadovaného dreva sa zo súboru zistí úžitkové drevo najlepšie pasujúce k druhu požadovaného drevu pri predtým opísaných hladiskách, alebo sa úžitkové drevo s vhodnou pórovitosťou určí bezprostredne na základe pórovitosti požadovanej predlohy zákazníka.0035 Ked je zvolený druh úžitkového dreva kompatibilný so želanim zákazníka, zo skladu C úžitkového dreva sa prichystá príslušný dalej spracovávaný komponent a v predúpravnej stanici D sa podrobí predúprave, vktorej sa pripraví pre potlač atramentom. Táto predúprava sa týka fyzikálne a chemickej prípravy povrchu úžitkového dreva podľa neskoršieho účelu použitia. Vždy podla účelu použitia sa nanesením kvapalín na neskôr potláčaný povrch úžitkového dreva môžu dosiahnut napríklad nasledujúce vlastnosti- zvýšenie zaťažiteľnosti v tlaku primesou vytvrdzovacích látok alebo pridaním minerálií obsahujúcich, napríklad korundové látky, do základnej kvapaliny- ochrana pred biologickými vplyvmi pridaním príslušných látok do základnej kvapaliny- odolnost proti vplyvom prostredia, hlavne nastavením hodnoty pH- stabilizácia proti UV žiareniu v jadre dreva a na povrchu. hlavne aby tým nevznikli zmeny zafarbenia, alebo sa neuvolnil Iignin- potlačenie hygroskopických vlastností naplnením vláknitého materiálu s najjemnejšími kapilárami, prípadne vytvrdzujúcimi plniacimi látkami- zvýšená ohybnosť privedenim umelých látok zostávajúcich poddajnými po polymerlzácii.0036 Predúprava prebieha napríklad nasledovne- úžitkové drevo sa najprv vysušl, čím dobre naberie funkčnú kvapalinu, ktora mu dáva požadované vlastnosti.0037 Po vysušenl sa povrch môže opieskovať alebo vykefovat v smere vlákien, čim sa podporí trojrozmernost štruktúry dreva.0038 Potom sa nanesie príslušná funkčná kvapalina, pričom podľa požadovaných vlastností sa základné drevo môže úplne impregnovať alebo sa ošetrit funkčnou kvapalinou len povrchovo.0039 V každom prípade treba davat pozor, aby funkčná kvapalina bola tak riedka a tak prispôsobená, že po svojom uschnutí na povrchu volne ležiace póry úžitkového dreva, alebo ich vnútomé kanáliky, resp. póry, nie sú úplne vyplnené. Funkčné kvapalina sa môže zakladať naumelej živici, vode, alebo inom riedidle (nitro) a jej súčasti, dávajúce úžitkovému drevu požadovanú funkciu, sú obsiahnuté v rozpustenej forme, alebo vo forme dostatočne jemne rozptýlených častíc,napríklad aj vo forme nanočastic.0040 Po usušení funkčne kvapaliny sa povrch dreva vo viacerých fázach jemne vybrúsi, pričom pred posledným jemným brúsenlm sa može navlhčiť tak, že vlákna napučané vlhkosťou sa odbrúsia. Toto vedie k tomu, že pri neskoršej atramentovej potlači vlákna nevyčnievajú a zostáva zachovaná kvalita povrchu. Už medzi krokmi brúsenia, ale nevyhnutne po poslednom kroku brúsenia, sa povrch starostlivo vyčistí od zvyškov brúsenia tak, že sa obnažl trojrozmemost povrchu a povrchu nemá žiadne nečistoty.0041 Po predúprave sa komponent, vybavený s predbežne opracovaným povrchom z úžitkového dreva, alebo najmenej vzorka povrchu úžitkového dreva. privedie do atramentovej stanice L. V nasledujúcom je vysvetlené vytvorenie dátových záznamov B vzoru požadovaného dreva, ktoré sú uložené v príslušnej databanka B. Typické vzory požadovaného dreva sú mahagón,teka, palisander, makasar, gapelli, iroko kambala, framiere, sapele, amarant, abachi, makoré,wenge, bongossi, afzelia, baukirai, orech, borovica limba, močiarny dub, eukalyptus, olivovnik, dub lesný atď. Vzory požadovaného dreva sa získavajú naskenovaním povrchu vzoru požadovaného dreva, pričom povrch príslušného požadovaného dreva može existovať ako dyha. Povrch sa podobne ako potláčaný povrch úžitkového dreva pred skenovaním vybrúsi vo viacerých stupňoch,pričom pred posledným jemným brúsenlm sa može uskutočniť navlhčenie, na ktorom sa môže brúsit za mokra. Opat sa vybrúsený povrch starostlivo zbaví zvyškov brúsenia tak, že sa obnažl pórovitost resp. trojrozmemost povrchu požadovaného dreva. Nakoniec sa naskenuje povrch požadovaného dreva, pričom naskenované dáta obsahujú predovšetkým žilkovanie povrchu vo forme Iínií žilkovania a ich kontrastu. Pri naskenovanl sa prednostné zaznamenajú iba polovičné tóny a stredné tóny povrchu. Pracovat možno napríklad so známym skenovacím programom SiIverFast.0042 Príslušný dátový záznam vzoru požadovaného dreva možno zvolit automaticky zo súboru B dátových záznamov porovnaním žilkovania predlohy A naskenovanej v kroku E, čím sa zo súboru B zvolí dátový záznam vzoru najbližší k žilkovaniu predlohy A.0043 Vsystéme elektronického spracovania dát H sa takto výhodne pracuje s dátovým záznamom vzoru požadovaného dreva, ktorý je vytvorený podľa predtým opísaného spôsobu naskenovaním povrchu pravého požadovaného dreva po jeho povrchovom spracovaní. Tento dátový záznam vzoru požadovaného dreva sa spracuje s dátami farby, ktoré sa zistili zaznamenaním referenčných hodnôt tónov povrchu požadovanej predlohy A zákazníka pomocou merania farebnej hustoty. Referenčné hodnoty tónov môžu byt napriklad azúrová (Cyan),fialová/purpurová (Magenta), žltá (Yellow) a čierna (bIacK), ktorých podiely sa zmerajú a s ktorými sa zvolený dátový záznam vzoru požadovaného dreva zmieša na vytvorenie riadiaceho dátového záznamu pre riadiace zariadenie K atramentového tlačiarenského zariadenia L podľa všeobecne známych programov, ako sa používajú v grafickom priemysle. Napríklad možno pracovat s programom na spracovanie obrázkov známym pod názvom Photoshop. Alternatívne možno na ovládanie atramentového tlačiarenského zariadenia použit bezprostredne taktiež dátový záznam,ktorý je obsiahnutý úplným naskenovaním požadovanej predlohy zákazníka.0044 Potom, čo je v systéme elektronického spracovania dát k dispozícii tlačový dátový záznam vytvorený z dátového záznamu vzoru požadovaného dreva a z dát farieb, alebo bezprostredne naskenovaním požadovanej predlohy A zákazníka, sa spôsobom atramentovej potlače vytlačí skúšobný vzor M. Pritom sa množstvá farebnej tekutiny nastavia tak, že zostane zachovaná trojrozmemost povrchu skúšobného vzoru.0045 Obrázok 2 schematicky zobrazuje prierez komponentom v rôznych vyššie vysvetlených krokoch spracovania.0046 Komponent, celkovo označený ako 10, obsahuje základné teleso 12, na ktorom je nanesená dyha 14 z úžitkového dreva.0047 Obrázok 2 a zobrazuje základné teleso 12 v surovom stave. Dyha 14 resp. úžitkové drevo je narezané rovnobežne so smerom vlákien resp. žilkovaním, pričom v úžitkovom dreve kanáliky prebiehajú jednak rovnobežne so žilkovaním, ako aj kolmo na žilkovanie. Kolmo na žilkovanie prebiehajúce kanáliky prebiehajú v radiálnom smere napríklad kmeňa a slúžia ako napájanie v radiálnom smere napríklad aj do vetiev. Na obrázku 2 a je vidno obnažený por 16 a por 18 existujúci

MPK / Značky

MPK: B41J 3/407, B44F 9/02, B44C 5/04

Značky: povrchom, spôsob, vyrobený, spôsobom, komponentu, pravým, výroby, týmto, dreveným, potlačeným, komponent

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e16225-sposob-vyroby-komponentu-s-potlacenym-pravym-drevenym-povrchom-a-komponent-vyrobeny-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby komponentu s potlačeným pravým dreveným povrchom a komponent vyrobený týmto spôsobom</a>

Podobne patenty