Priebežne transponovaný vodič

Číslo patentu: E 16148

Dátum: 19.11.2009

Autor: Rabbia Paolo

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka viacnásobne transponovaných vodičov.0002 Priebežne transponovaný vodič, inak nazvaný aj CTC, pozostáva zo skupiny viacerých identických zväzkov, typicky ide o emailované obdĺžnikové drôty, ktoré sú rovnobežne pripojené na koncoch, každý zo zväzkov postupne aopakovane prechádza každou možnou polohou vo vnútri prierezu celého vodiča. Obrázok 1 znázorňuje transponovaný vodič 1 známy napríklad z patentu US 6, 657, 122, uvedený transponovaný vodič 1 obsahuje viacero plochých, obdĺžnikových čiastkových vodičov 3, ktoré sú usporiadané v dvoch zväzkoch vedľa seba 4. Medzi dva zväzky 4 sa môže umiestniť papierový pás 5. Každý zväzok alebo čiastkový vodič 3 sú vybavené izolačným emailovým povlakom. Čiastkové vodiče 3 rovnomerne vybiehajú prostredníctvom zahnutia vpredurčených intervaloch tak, že sa ich poloha vrámci prierezu celého viacnásobne rovnobežného vodiča 1 pravidelne mení v porovnateľne krátkych intervaloch. Body, v ktorých dochádza k vybiehaniu, označuje číslo 7. Hlavnou úlohou tejto transpozície je vyrovnávať distribúciu energie vo vnútri vedenia,redukovať elektrické straty a získanie pružnosti vodiča. V závislosti od špecifikácií zákazníka môžu byť zväzky ako celok obalené, všeobecne papierovými páskami z čistej celulózy alebo inými páskami, sietovinou či monoñlmi, ak si vodič CTC nevyžaduje izoláciu. Hlavnou úlohou tohto obalu je poskytnúť elektrickú izoláciu a tiež vytvoriť mechanickú rezistenciu a ochranu0003 Transponované vodiče sa všeobecne používajú vo vedenívysokonapäťových transformátorov a v iných vedeniach elektrických zariadení.0004 Vprípade vedenia vysokonapäťových transformátorov existuje potreba obmedziť ďalšie straty zapríčiňované indukovanými vírivými prúdmi v medených vodičoch zdôvodu striedavých únikov magnetického toku obkiopujúceho vedenia. Vprípade vodičov CTC sa ďalšie straty obmedzujú vďaka rozdeleniu medeného prierezu na väčší počet jednotlivo emailovanýchzväzkov, ale so zachovaním priemeru.0005 Vsúčasnosti však na trhu možno nájsť iba vodiče CTC s maximálnym počtom zväzkov približne 85. Bolo by potrebné zvýšiť počet zväzkov použitých vo vodiči CTC, aby sa používateľom poskytla príležitosť zaviesť nové alebo ine vedenia za účelom zvýšenia výkonu azdokonaleniainých parametrov transformátorov či iných elektrických zariadení.0006 Zvýšenie počtu zväzkov Vprípade vodiča CTC, ako sme vyššie uviedli, by bolo teoreticky možné, ale vyžadovalo by si zložitejšie aväčšietranspozičné stroje a tiež podstatné zvýšenie nákladov.0007 Dokument US 3, 252, 117 opisuje priebežne transponovaný vodič svlacerými identickými zväzkami, každý zo zväzkov je podskupinou obsahujúcou dva drôty s obdĺžnikovým prierezom, odizolované od seba emailovým, papierovým alebo iným vhodným izolačným materiálom, a potom ovinuté páskou alebo obalené dokopy tak, aby tvorili pevnú vodivú štruktúru.0008 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť novú štruktúru pre vodič CTC s väčším počtom zväzkov, ktorá by sa dala jednoducho vyrobiť bez ďalšieho zvyšovania nákladov.0009 Tento ciel sa dosahuje v priebežne transponovanom vodiči alebo vodiči CTC, ktorý obsahuje viacero identických zväzkov rovnobežne pripojených na koncoch, každý zo zväzkov sa postupne a opakovane dostáva do každej možnej polohy vo vnútri prierezu celého vodiča, každý zväzok je podskupinou obsahujúcou najmenej dva drôty obdĺžnikového prierezu adve ploché strany týchto dvoch drôtov smerujú v každej podskupine oproti sebe,vyznačujúcom sa tým, že minimálne dva uvedené drôty sú pevne spojené prostredníctvom spájacieho povlaku naneseného minimálne medzi uvedenéEP 2 325 349 34906 dve ploché strany tak, aby sa vytvorila uvedená podskupina, a vyznačujúcom sa prvkami závislých patentových nárokov.0010 Uvedené minimálne dva drôty sa môžu spojit dohromady vedľa seba alebo pozdĺž plochých strán.0011 Vprvom uskutočnení vynálezu uvedený spájací povlak úplne obklopuje drôty každej podskupiny.0012 V alternatívnom uskutočnení uvedený spájací povlak úplne obklopuje drôty každej podskupiny, okrem vonkajších ľavých apravých okrajov každej podskupiny.0013 Vďalšom alternatívnom uskutočnení je uvedený spájací povlak vyhotovený iba medzi dvoma plochými stranami drôtov smerujúcich oproti sebe v každej podskupine.0014 Prvky vynálezu sa ozrejmia na základe nasledujúceho podrobného opisu viacerých možných uskutočnení vynálezu vsúvislosti snasledujúcimi sprievodnými nákresmi, pričom- Obrázok 1, už opísaný, znázorňuje viacnásobne transponovaný vodič predchádzajúceho stavu techniky,- Obrázok 2 znázorňuje prierez transponovaného vodiča v súlade s možným uskutočnením vynálezu,- Obrázok 3 predstavuje zväčšený prierez zväzku v rámci transponovaného vodiča z obrázku 1,- Obrázok 4 znázorňuje zväčšený prierez zväzku transponovaného vodiča v súlade s druhým možným uskutočnením vynálezu,- Obrázok 5 znázorňuje prierez tretieho uskutočnenia vodiča CTC v súlade s týmto vynálezom,- Obrázky 6 až 9 znázorňujú viacero možných uskutočnení podskupiny, ktorá sa môže použiť vo vodiči CTC v súlade s vynálezom, EP 2 325 849 34906/T0015 S odkazom najprv na obrázky 2 a 3 teraz pristúpime k opisu prvého uskutočnenia priebežne transponovaného vodiča 2. V tomto uskutočnení vodič 2 obsahuje päť identických zväzkov 20, ktoré sa rovnobežne pripájajú na koncoch, každý zo zväzkov sa postupne aopakovane dostáva do každej možnej polohy vo vnútri prierezu celého vodiča, aby došlo kvytvoreniu0016 Zatiaľ čo však každý zväzok známych transponovaných vodičov zodpovedá emailovanému obdĺžnikovému drôtu, každý zväzok 20 vtomto prvom uskutočnení je podskupinou obsahujúcou dva drôty 30 a, 30 b obdĺžnikového prierezu, spojené dokopy prostrednictvom spájacieho povlaku 50.0017 Ako je lepšie znázornené na obrázku 3, každý z drôtov 30 a, 30 b je typicky vyrobený zmedi a je výhodne potiahnutý jednou alebo viacerými vrstvami rôznych politúr alebo izolačných vrstiev, aby sa vytvoril izolovaný vodič. Uvedené dva drôty 30 a, 30 b sú spojené dokopy v usporiadaní popri sebe. Spájací povlak môže byť tvorený rôznymi typmi politúr a nanáša sa okolo celých dvoch drôtov a na stranu spojenia. Každá podskupina 20 tu predstavuje párový vodič.0018 Vodič CTC 2 preto pozostáva z piatich párových vodičov aidentifikujeme tak celkovo desat vodičov, zatiaľ čo klasický vodič CTC obsahuje celkovo iba päť drôtov.0019 Hoci podskupina 20 znázornená na obrázku 3 obsahuje dva drôty,princip vynálezu možno zovšeobecnit na akúkoľvek podskupinu obsahujúcu tri alebo viac drôtov spojených dokopy.0020 Drôty vrámci tej istej podskupiny sa môžu usporiadať pozdĺž plochých strán namiesto usporiadania popri sebe. Toto alternatívne usporiadanie sa znázorňuje na obrázku 4, kde podskupina 20 obsahuje dva drôty 30 a, 30 b, každý znich je potiahnutý izolovanou vrstvou 40 a, 40 b a spojený plochou stranou pomocou spájacieho povlaku 50.0021 Vďaka vynálezu je takto možné uskutočniť vodič CTC sväčšímpočtom vodičov, typicky dvojnásobným alebo trojnásobným vzhľadom na

MPK / Značky

MPK: H02K 3/14

Značky: priebežné, transponovaný, vodič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e16148-priebezne-transponovany-vodic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priebežne transponovaný vodič</a>

Podobne patenty