Spôsob montáže listov rotora veternej elektrárne

Číslo patentu: E 15073

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wobben Aloys

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob montáže listov rotora veternej elektrárne0001 Predložený vynález sa týka spôsobu montáže listov rotora na náboji rotora, ktorý jespojený s gondolou veternej elektráme, ako aj listu rotora pre vetemú elektráreň.0002 Listy rotora pre vetemé elektrárne sú všeobecne známe. S narastajúcou veľkosťou vetemých elektrámi a stúpajúcim výkonom narastá aj veľkosť listov rotora, ako aj ich vlastná hmotnosť. Na montáž komponentov sú preto potrebné Žeriavy, ktoré môžu transportovať do väčších výšok bremená s vyššou vlastnou hmotnosťou. Podľa toho sa zväčšujú aj potrebné žeriavy. Z dokumentov EP 1 101 936 a JP 11082285 sú známe spôsoby montáže listov rotora vetemých turbín.0003 Úlohou vynálezu je zjednodušiť montáž listov rotora, ako aj zlepšiť manipulovateľnosťs listami rotora. 0004 Úloha vynálezu je riešená spôsobom montáže listu rotora podľa nároku l.0005 Spôsob montáže listov rotora na náboji rotora, ktorý je spojený s gondolou veternej elektráme, sa uskutočňuje otočením náboja rotora do vopred stanovenej prvej polohy,pripevnením listu rotora, otočením náboja rotora pomocou listu rotora do vopred stanovenej druhej polohy, pričom otáčanie náboja rotora sa uskutočňuje do smeru gravitačného účinku už gravitačného účinku už namontovaného prvého listu rotora, a pričom listy rotora majú zakaždým minimálne jeden priechodný otvor na upnutíe manipulačných prostriedkov, pričom manipulačné prostriedky sú upevnené vminimálne jednom priechodnom otvore, pričom listrotora je k náboju rotora dopravený prostredníctvom manipulačného prostriedku a žeríava.0006 Tým aj pri montáži listov rotora na vetemé elektráme s relatívne veľkou výškou náboja môže byť použitý žeriav, ktorý vystačí aj na montáž samotného náboja rotora prípadne gondoly,a manipulačné prostriedky, ktoré môžu prejsť cez list rotora, sú pri použití rýchlej šiea bezpečnejšie než známa manipulácia s popruhmí a upínacími lanami.0007 V obzvlášť výhodnom ďalšom uskutočnení spôsobu podľa vynálezu je gondola otočená o 180 stupňov skôr, než je namontovaný druhý list rotora. Tento druh postupu dovoľuje montáždruhého listu rotora bez toho, aby žeriav musel zmeniť svoje stanovište, pretože otočenímgondoly sa montážna poloha listu rotora nachádza opäť na tej strane veternej elektrárne, naktorej je namontovaný žeriav.0008 V ďalšom výhodnom ďalšom uskutočnení spôsobu je náboj rotora pomocou druhého listu rotora otočený do ďalšej vopred stanovenej polohy, gondola otočená znovu o 180 stupňov0009 Aj táto montáž tretieho listu rotora je možná bez zmeny stanovišťa žeriava, a ušetrenimnáročnej výmeny stanovišťa žeriava sa dajú listy rotora namontovať časovo úspome.0010 Aby bolo otáčanie náboja podporené obzvlášť jednoduchým aúčinným spôsobom,môže žeriav zaberať na liste rotora aobzvlášť výhodne na priechodnom otvore listu rotora,a tým spomaliť otáčanie listu rotora do smeru gravitácie pomocou opačne nasmerovanej sily.Tým môže byť otáčanie jednoduchým spôsobom bezpečne kontrolované a ovplyvnené.0011 Vo výhodnej forme uskutočnenia má list rotora jeden priechodný otvor prebiehajúci vpodstate kolmo na pozdĺžnu os listu rotora. Tým zodpovedajúce orientácii priechodného otvoru V liste rotora môže byť s týmto listom rotora manipulované V podstate V horizontálnejpolohe alebo v podstate vo vertikálnej polohe.0012 Obzvlášť výhodne prebieha priechodný otvor medzi nasávacou stranou atlakovou stranou listu rotora adovoľuje tak manipuláciu slistom rotora vpodstate vhorízontálnej polohe, ktorá je porovnateľná spolohou vlajky. Pritom list rotora poskytuje pre vietor čo najmenšíu nárazovú plochu, a tým je, prirodzene, V čo najmenšom rozsahu prerušený tiež jeho0013 V obzvlášť výhodnom ďalšom uskutočnení vynálezu má list rotora na minimálne jednej vopred stanovenej polohe pozdĺžnej osi listu rotora dva mimobežné a kolmo na pozdĺžnu os listu rotora prebiehajúce priechodné otvory, ktoré dovoľujú tlexibilnú manipuláciu s listomrotora v závislosti napríklad od miestnych daností.0014 Ďalšie výhodné formy uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch. 0015 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný na základe obrázkov. Pritom ukazujú obrázok 1 bočný pohľad na prvú formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 2 bočný pohľad na alternatívnu formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 3 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotora s jedným priechodným otvorom obrázok 4 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotoras alternatívnou formou uskutočnenia priechodného otvoruobrázok 5 východiskovú situáciu pri spôsobe podľa vynálezu na montáž listu rotora obrázok 6 prvý krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 7 druhý krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 8 tretí krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 9 štvrtý krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 10 piaty krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 1 l šiesty krok spôsobu podľa vynálezuobrázok 12 siedmy krok spôsobu podľa vynálezu aobrázok 13 ôsmy krok spôsobu podľa vynálezu.0016 V pohľade zhora na obrázku l je ukázané zjednodušene znázomenie listu 21 rotora. Tento list 21 rotora má vo svojom pozdĺžnom smere medzi koreňom 25 listu rotora a hrotom 26 listu rotora dva priechodné otvory 30, 32. Priechodný otvor 32 je vytvorený v oblasti hrotu 26 listu rotora, kým priechodný otvor 30 sa nachádza v oblasti blízko koreňa listu rotora. Pritom sú tieto polohy stanovené tak, aby bola zaručená bezpečná manipulácia s listom rotora pri jeho montáži na náboji rotora vetemej elektráme. Stanovenie polohy pre otvory 30, 32 sauskutočňuje pri zohľadnení prepojenia na nosnú štruktúru listu 21 rotora.0017 Obrázok 2 ukazuje altematívnu formu uskutočnenia listu 21 rotora iba s jedným priechodným otvorom 30. Tento jediný priechodný otvor 30 je účelne umiestnený v ťažisku listu rotora tak, aby sa aj s jedným manipulačným prostriedkom dalo s listom rotora bezpečnemanipulovať. Aj tu je, prirodzene, zohľadnené prepojenie s nosnou štruktúrou. 0018 Rovnako možné sú ďalšie formy uskutočnenia s viac než dvoma priechodnýmí otvormi, 0019 Na obrázkoch 3 a 4 sú ako príklad ukázané alternatívne formy uskutočnenia0020 Na obrázku 3 je znázornený cylindrický priechodný otvor 30, 32, ktorý môže byť uzatvorený vhodnými krytmi.0021 Obrázok 4 ukazuje priechodný otvor 30, 32, ktorý je vstrednom úseku rovnako cylindrický, pričom koncové úseky priechodného otvoru 30, 32 susediace spovrchovými plochami listu 21 rotora sa však rozširujú. Toto rozšírenie dovoľuje zlepšené pripevnenie krytov, ktoré uzatvárajú priechodný otvor 30, 32, aby bolo, na jednej strane, zabránené vniknutíu nečistoty a vlhkosti, a, na strane druhej, aby bolo znemožncné ovplyvnenie prúdenia na liste rotora cez otvor tým, že sa lícujúco zapustia do povrchu. Pritom na upevnenie takého(neznázomeného) krytu prichádzajú do úvahy rozličné, vpodstate známe možností, ako0022 Na obrázku 5 je znázomená východisková situácia spôsobu podľa vynálezu na pripevnenie listov rotora na náboji rotora veternej elektrárne. Pritom sú použité listy rotora s priechodnými otvormi, ako je znázomené na obrázkoch 1 a 2. Na tomto a na nasledujúcich obrázkoch 5 - 13 sú komponenty potrebné na vysvetlenie vynálezu znázomené veľmi zjednodušene. Pritom vzťahová značka 10 označuje vežu veternej elektrárne, 12 odkazuje na nastavenie gondoly, 14 znázorňuje pracovný kruh rotora, 16, 17 a 18 udávajú orientáciuprípojov listov rotora a 21, 22 a 23 označujú namontované listy rotora.0023 Na montáž listov rotora na náboji rotora gondoly veternej elektráme sú manipulačné prostriedky upevnené vpriechodných otvoroch 30, 32, aby nimi, ako aj pomocou žeriava,mohli byť listy rotora bezpečne dopravené smerom hore k náboju rotora. Pretože priechodné otvory prebiehajú medzi nasávacou a tlakovou stranou listu rotora, môže byť s listami rotora bezpečne manipulované vhorizontálnej polohe. Plánovanie priechodných otvorov, opísaných v predchádzajúcom texte, v listoch rotora podstatne zjednodušuje spôsob montáže týchto listov0024 Na obrázku 5 sa pracovný kruh 14 rotora v smere pozorovania nachádza za vežou 10 veternej elektrárne a prípoje 16, 17, 18 listov rotora sa nachádzajú v polohách 12 hodín,4 hodiny a 8 hodín.0025 V prvom kroku spôsobu je teda náboj rotora privedený do vopred stanovenej polohy. Táto je znázomená na obrázku 6. Podstatné pritom je, aby prípoj 17 listu rotora bol teraz v polohe 9 hodín. Zodpovedajúce sa teraz prípoj 16 listu rotora nachádza vpolohe l hodina a prípoj 18 listu rotora v polohe 5 hodín.

MPK / Značky

MPK: F03D 1/00, F03D 1/06

Značky: rotora, veternej, listov, spôsob, montáže, elektrárne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e15073-sposob-montaze-listov-rotora-veternej-elektrarne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob montáže listov rotora veternej elektrárne</a>

Podobne patenty