Stroj na aplikovanie baliaceho krytu na predmet

Číslo patentu: E 14711

Dátum: 22.08.2011

Autor: Ubertini Massimiliano

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka stroja na obalovanie predmetov, ako sú balíky, pomocou rúry z teplom zmrštiteľnej fólie. Konkrétne balíky môžu pozostávať z predmetov. ktoré sú naskladané na paleta.0002 V doterajšom stave techniky sú známe stroje, nazývané prikrývacie stroje. pričom tieto stroje sú skonštruované tak, aby pripevnili kryt vytvorený rúrou z teplom zmrštiteľnej fólie na balík,ktorý sa má prikryť. Fólia sa potom zohreje, aby sa uskutočnilo jej tepelné zmrštenie okolo balika. Pretože rúra fólie sa pripevñuje na balík zvrchu, tieto stroje zvyčajne vytvárajú alebo odvíjajú rúru fólie riamo nad zónou prijímajúcou ballk z cievky, ktorá je usporiadané blízko tejto zóny alebo pozd ž stroja. Takže medzi cievkou a zónou prijimajúcou balík sú namontované vodidlá a kladky. pričom tieto dopravujú neodvinutú fóliu nad vrch balika. V prípade vertikálneho vytvárania krytu nad zónou prijlmajúcou ballk sú však vertikálne rozmery stroja relatívne velké.0003 Ďalší prikrývaci stroj je známy z DE 2 806 343 A.0004 Okrem toho tieto známe stroje sú dosť pomalé z dôvodu potreby vytvoriť a umiestniť kryt z fólie nad balík, pripevniť kryt, ak to je nevyhnutné, teplom zmrštiť fóliu, odstrániť balík, a len potom zopakovať operáciu od začiatku s nasledujúcim ballkom. Okrem iného čas potrebný na uspokojivé uskutočnenie tepelného zmrštenia sa nemôže znížiť o viac než o určité množstvo, ak sa má operácia správne uskutočniť.0005 Navyše estetická kvalita teplom zmršteného krytu je často neuspokojivé, hlavne v prípade balíkov výrobkov. ktoré spôsobujú rýchle ochladenie fólie, ked sa dostane do kontaktu s nimi. V tomto pripade teplom zmrštený kryt má v skutočnosti záhyby. bubliny a nepravidelnosti. Toto je zvlášť pripad napríklad V prípade balíkov. ktoré obsahujú sklenené fľaše. Okrem iného presne balenie fliaš je jeden zo sektorov, kde sa vyžaduje rýchle uskutočnenie prikrývacej operácie z dôvodu vysokej spracovateľskej rýchlosti zariadení, ktoré vyrábajú fľaše.0006 Ako pokus zmenšiť tento problém sa navrhujú stroje s relatívne vysokým tepelným výkonom na ohrev fólie, avšak toto nepriaznivo ovplyvňuje nákladovú efektívnosť prevádzky stroja a v žiadnom pripade sa nemôže dosiahnuť skutočne uspokojivý výsledok ako vzhľadom na rýchlosť, ako aj vzhľadom na konečnú kvalitu.0007 Všeobecným cielom tohto vynálezu je zabezpečiť prikrývaci stroj, ktorý je schopný dosahovať vysoké rýchlosti, ako aj uspokojivejši koncový výsledok, výhodne s nižšom spotrebou energie.0008 Vzhľadom na tento cieľ myšlienkou, ktorá vznikla podľa tohto vynálezu, je zabezpečiť prikrývaci stroj predmetu. ktorý obsahuje vertikálnu privádzaciu jednotku, schopnú privádzať zdola nahor kryt z teplom zmrštitelnej fólie vo forme rúrového segmentu s otvoreným vrchným koncom vertikálnu pripevňovacíu jednotku usporiadanú pozdĺž vertikálnej privádzacej jednotky a schopnú pripevňovať zvrchu nadol kryt z teplom zmrštitelnej fólie s jeho otvoreným koncom smerovaným dole nad predmet umiestnený v prikrývacej zóne stroja, a horné obracacie zariadenie, ktoré je usporiadané nad privádzacou jednotkou a pripevňovacou jednotkou a medzi nimi, a ktoré uchyláva otvorený vrchný koniec krytu vo vnútri vertikálnej privádzacej jednotky a obráti ho o 180 ° na vrch pripevňovacej jednotky, takže prenesie kryt do pripevňovacej jednotky s jeho otvoreným vrchným koncom nasmerovaným dole.0009 Na jasnejšiu ilustráciu inovatívnych princípov tohto vynálezu a jeho výhod v porovnaní s doterajšim stavom techniky sa nižšie opiše príklad uskutočnenia za použitia týchto princípov, za pomoci priložených výkresov. Na výkresochObrázok 1 zobrazuje perspektívny schematický pohľad na prikrývaci stroj skonštruovaný podľa vynálezuObrázok 2 zobrazuje čiastočný perspektívny schematický pohlad na prvú zónu na vyťahovanie a tvarovanie krytu z fólie v stroji podľa obrázka 1Obrázok 3 zobrazuje čiastočný perspektívny schematický pohľad na zariadenie pre prijímanie a obracanie krytu z fólie v stroji podľa obrázku 12 0 brázok 4 zobrazuje čiastočný perspektivny schematický pohľad na časť prikrývacej jednotky stroja podľa obrázku 1Obrázok 5 zobrazuje čiastočný perspektivny schematický pohľad na teplom zmršťujúci rám stroja podľa obrázka 1Obrázky 6 a 9 sú schematické pohľady zboku na postupné sekvencie prevádzkových krokov stroja podľa obrázka 1.0010 S odkazom na obrázky, obrázok 1 zobrazuje prikrývací stroj všeobecne označovaný ako 10, skonštruovaný podľa princípov tohto vynálezu.0011 Stroj 10 obsahuje vertikálnu privádzaciu jednotku 11, ktorá môže privádzat zdola nahor kryt 12 z teplom zmrštiteľnej fólie vo forme rúrkového segmentu s otvoreným horným koncom. Stroj 10 taktiež obsahuje vertikálnu pripevňovaciu jednotku 13 usporiadanú pozdĺž vertikálnej privádzacej jednotky 11 a schopnej pripevniť kryt z teplom zmrštiteľnej fólie na predmet 14 (napríklad vytvorený balíkom, obsahujúcim také predmety ako sú fľaše, škatule, tehly atd., ktoré sú usporiadané na palete) umiestnené v prikrývacej zóne 15 stroja (výhodne na vrchu vhodnej známej vyvýšenej základne 50, ktorá môže byť vybavená prostriedkom na posúvanie balíka do vnútra stroja a von z neho). Pripevňovacia jednotka je schopná pripevniť kryt zvrchu nadol a s jeho otvoreným koncom nasmerovaným dole. Horné obracacie zariadenie 16 je nad privádzacou jednotkou 11 a pripevňovacou jednotkou 13 a medzi nimi a je určené na uchopenie otvoreného horného konca krytu vo vertikálnej privádzacej jednotke a jeho obrátenie o 180 nad pripevňovaciu jednotku tak,aby sa kryt preniesol do pripevñovacej jednotky 13 svojim otvoreným vrchným koncom nasmerovaným dole.0012 Privádzacia jednotka 11 obsahuje podávacie zariadenie 17, ktoré odvíja sploštenú rúru fólie navinutú na cievku 18, a vyťahovacie zariadenie 19, ktoré je vertikálne posuvné tak, aby uchytilo svojimi vertikálnymi chápadlami 20 protiľahlé okraje otvoreného vrchného konca rúry fólie vychádzajúcej z podávacieho zariadenia a dopravilo ju hore až po horné obracacie zariadenie 16. Cievky 18 môžu byt v počte viac než jedna tak, aby sa poskytli rôzne veľkosti alebo typy fólie. ktorú možno zvoliť vhodným nastavením podávacieho zariadenia.0013 Podávacie zariadenie 17 taktiež obsahuje známy prostriedok 23 (napríklad typ horúcej elektrickej čepele) na uskutočnenie priečneho zvárania rúry odvinutej fólie tak, aby sa pri operácii vytvoril uzatvorený koniec krytu oproti otvorenému hornému koncu uchytenému chápadlami vyťahovacieho zariadenia.0014 Rúra fólie, ako sa objasní nižšie, je pomocou zloženia sploštená do tvaru pásu s pravouhlým úsekom, ktorý má dve protiľahlé rovné strany blizko seba a iné dve protiľahlé strany zložené dovnútra vo forme V, ako jasne vidieť na obrázku 2.D 0159 Ako jasne vidieť na obrázku 2, chápadlá 20 výhodne uchopia voľný vrchný koniec fólie pozd ž jej dvoch rovných strán, ktoré sa od seba mierne vzdaľujú určitou veľkosťou pomocou vodiacich čepelí 22, ktoré sú usporiadané na výstupnej strane podávacieho zariadenia 17. Vyťahovacie zariadenie 19 má výhodne štyri vertikálne motorom poháňané chápadlá 20, ktoré sú spojené do párov na protiľahlých okrajoch otvoreného horného konca rúry fólie, ktorá vychádza z podávacieho zariadenia v sploštenom stave. Pohyb vyťahovania segmentu fólie z podávacieho zariadenia je schematický zobrazený na pravej strane obrázka 6.0016 Na zdvihnutie fólie avytvorenie krytu vyťahovacie zariadenie 19 je výhodne poháňané motorom tak, aby bolo vertikálne pohyblivé pozdĺž vertikálnych vodiacich stojanov 21 pomocou vhodných vozíkov 24, ktoré spája nosník 24, ktorý nesie ramená 26 podopierajúce chápadlá 20. Vertikálne chápadlá 20 vyťahovacieho zariadenia sú nesené vo vyťahovacom zariadení 19 tak, aby sa pri prevádzke pohybovali medzi vertikálnou prevádzkovou polohou na uchopenie a prepravu fólie hore a vtiahnutou neprevádzkovou polohou. Výhodne sa to dosahuje montážou chápadiel na ramená 26, ktoré sú otočne zavesené na nosníku pomocou horizontálneho čapu 27. Servopohony 28 vytvárajú pohyb chápadiel vyťahovacieho zariadenia medzi prevádzkovou polohou a neprevádzkovou polohou, ako sa objasní nižšie.0017 Pohyb vyťahovacieho zariadenia 19 smerom hore je taký, že prechádza cez a za horné obracacie zariadenie, pričom naň umiestni kryt, ktorý sa má obrátiť (ako je jasne schematický zobrazené na pravej strane obrázka 7).-3 0018 Výhodne horné obracacie zariadenie obsahuje štyri uchytávacie jednotky 29, z ktorých každá je vybavená najmenej jedným horizontálnym chápadlom poháňaným motorom (výhodne dve horizontálne chápadlá spojené do párov navzájom ďalej od seba a nad sebou). Uchytávacie jednotky sú určené na uchytenie rúry fólie za príslušné bočné okraje tak, aby ju otvorili v podstate pravouhlom úseku potom, ako vyťahovacie zariadenie 19 dosiahne koniec svojej dráhy chodu hore,ako je schematicky zobrazené na pravej strane obrázka 8, kde vyťahovacie zariadenie je obrátené do svojej neprevádzkovej polohy potom, ako sa fólia preniesla do obracacieho zariadenia 16.0019 Uchytávacie jednotky 29 sa výhodne montujú na rám 30, ktorý je poháňaný motorom tak. aby sa otáčal okolo horizontálnej osi 31 na obrátenie krytu medzi privádzacou jednotkou a pripevňovacou jednotkou (ako je schematicky zobrazené na obrázku 9, kde taktiež možno vidieť,ako sa vyťahovacie zariadenie 19 zároveň môže vrátiť dole, aby vytiahlo nový kryt).0020 Ako možno jasne vidieť, konkrétne detailne na obrázku 3, aby sa kryt otvoril, obracacie zariadenie výhodne obsahuje pohon pre pohyb dvoch uvedených uchytávacích jednotiek(usporiadaných na jednej strane rúry fólie vzhľadom na druhé dve uchytávacie jednotky usporiadané na druhej strane rúry) tak, aby sa umožnil kontrolovaný pohyb dvoch uchytávacich jednotiek od iných dvoch potom, ako prijali kryt z privádzacej jednotky. Na tento cieľ rám 30 výhodne obsahuje priečny člen 32 na nesenie dvoch uchytávacích jednotiek, ktorý sa môže posúvat motorovým prostriedkom (teleskopickým posunom ramien rámu závesne namontovaných na os 31) tak, aby sa posúvali z prvej polohy blízko druhých dvoch uchytávacich jednotiek do polohy dostatočne vzdialenej, aby sa úplne otvorilo horné ústie krytu predtým, ako sa obráti k pripevňovacej jednotke 13. Vertikálna pripevňovacia jednotka 13 dalej obsahuje dopravný rám 33 a voliteľné teplom zmršťujúci rám 34 usporiadaný na vrchu (výhodne vo forme uzatvoreného pravouholníka ležiaceho v horizontálnej rovine), pričom rámy sú poháňané motorom tak, aby sa posúvali vertikálne postupne okolo predmetu, ktorý je umiestnený v prikrývacej zóne (ako je schematicky zobrazené na ľavej strane obrázkov 6 až 9). Výhodne sa posúvanie uskutočňuje vhodnými nosnými vozíkmi 51, 52 posúvajúcimi sa po vodidlách v uvedených stojanoch 21, ktoré takto oddeľujú zónu chodu krytu hore od podávacieho zariadenia a zónu chodu prevráteného krytu dole v pripevňovacej jednotke, kde je vložený na predmet, ktorý sa má prikryt. Pohonné systémy môžu byť napríklad typu reťazového pohonu.0021 Výhodne nad prikrývacou zónou je tiež ochranný rám 35, ktorý definuje vchod do tejto zóny pre kryt, ktorý je otočený obracacim prostriedok, a ktorý sa z neho presúva na dopravný rám 33 (obrázok 9). Tento ochranný rám, ktorý je vyrobený napríklad z kovového pletiva alebo podobne,zvonku definuje zónu 36, ktorá prijíma teplom zmršťujúci rám, ked nepracuje (v jeho dvihnutej polohe) tak, aby zabránil kontaktu medzi krytom a vyhrievacím prostriedkom prítomným na teplom zmršťujúcom ráme a chránil kryt počas vkladania na predmet pomocou dopravného rámu 33.0022 Ako možno jasne vidiet na obrázku 4, dopravný rám 33 nesie vertikálne chápadlá 37,ktoré sú poháňané motorom tak, aby uchopili okraj krytu z teplom zmrštiteľnej fólie s jeho otvoreným koncom smerujúcim dole. Výhodne chápadlá 37 majú (podobne ako chápadlá 20 a uchopovacie jednotky 29) prostriedok na nastavenie polohy v závislosti od priečnych rozmerov krytu.0023 Dopravný rám výhodne obsahuje prostriedok na nafúknutie vzduchu do krytu pridržiavaného na ňom chápadlami 37. Tento nafukovací prostriedok môže obsahovat ventilátor 38. ktorý fúka vzduch napriklad cez rúrky, ktoré vychádzajú na vrchnom konci uvedených chápadiel 37. Udržiavaním nafúknutého krytu sa uľahčuje vkladanie a následné zmršťovanie teplom.0024 Na operáciu zmršťovania teplom je teplom zmršťujúci rám 34 vybavený na svojich štyroch stranách zohrievacimi prostriedkami 39, ako možno jasne vidiet na obrázku 5. Tieto zohrievacie prostriedky (výhodne známe plynové ohrievače na vyžarovanie horúceho vzduchu pri vhodnej teplote) sú nasmerované na vonkajší povrch krytu, pripevneného pomocou dopravného rámu na predmet umiestnený v prikrývacej zóne.0025 Potom, ked obracacie zariadenie 16 prenesie kryt na dopravný rám 33, dopravný rám ide dole, pričom teplom zmršťujúci rám výhodne zostáva v zóne chránenej ochranným rámom 35 (ako je schematicky zobrazené na ľavej strane obrázka 6). Fúkaný vzduch udržiava kryt nafúknutý a uľahčuje zavádzanie na predmet, ktorý má byť obalený.0026 Ked sa vloženie uskutoční, rám 33 zastane (obrázok 7) a teplom zmršťujúci rám 34 so zapnutými ohrievaclmi prostriedkami začne svoj pohyb dole (lavá strana obrázka 8), pričomvýhodne pokračuje fúkanie vzduchu do krytu. Klesanie pokračuje nadol až po základňu balíka. Počas následného vratného pohybu teplom zmršťujúceho rámu hore sa ohrev nadalej udržiava z dôvodu úplnejšieho a homogénnejšieho teplotného zmrštenia fólie.0027 Ked sa rámy vrátili do hornej polohy, balík možno vybrat a v prikrývacej zóne možno usporiadať nový predmet, ktorý sa má obaliť (lavá strana obrázka 9).0028 V tomto okamihu je jasné, ako sa dosiahli vopred definované ciele. Strojom, ktorý sa opisuje, sa obaľovacle operácie uskutočňujú rýchlejšie, pričom je napríklad možné paralelne uskutočniť prípravu krytu a vkladanie a tepelné zmršťovanie predchádzajúceho krytu, ako možno vidieť zo sekvencie zobrazenej na obrázkoch 6 až 9. Navyše pohyb teplom zmršťujúceho prostriedku možno vykonávať rýchlejšie vzhľadom na skutočnosť, že kryt sa dotýka balika len potom, ako sa tepelne zmrštil. Okrem toho sa môže udržiavať nízka spotreba energie. Stroj je kompaktný a má malé rozmery. Na záver, kvalita hotového produktu sa zlepší z dôvodu inovatívnych charakteristík, ktoré charakterizujú vkladanie a tepelné zmršťovanie krytu na predmete.0029 Zvyčajne sa vyššie uvedený opis uskutočnenia uplatñujúceho inovatívne princípy tohtovynálezu uvádza ako príklad týchto inovatívnych princípov, a preto sa nesmú považovať za obmedzenie rozsahu tu nárokovaných práv. Napriklad pomery rôznych častí stroja sa môžu meniť v závislosti od špecifických požiadaviek a rozmerov produktov, ktoré sa majú balit.0030 Navyše tepelné zmrštovanie fólie možno taktiež uskutočniť v samostatnej stanici pomocou zohrievacieho rámu alebo špeciálnej vyhrievanej komory, alebo pece. V tomto prípade je možné vzdať sa teplom zmršťujúceho rámu 34 a tiež, ak sa vyžaduje, ochranného rámu 35, ak sa považuje za zbytočný na vedenie krytu.

MPK / Značky

MPK: B65B 9/13, B65B 9/14

Značky: aplikovanie, krytu, stroj, baliaceho, předmět

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e14711-stroj-na-aplikovanie-baliaceho-krytu-na-predmet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na aplikovanie baliaceho krytu na predmet</a>

Podobne patenty