Vrecko na výrobu ľadu

Číslo patentu: E 14613

Dátum: 03.01.2006

Autor: Künne Jens

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vrecko na výrobu ľadu Opis0001 Predložený vynález sa vzťahuje na vrecko na výrobu ladu, ktoré pozostáva z dvoch častí plastovej fólie. Za účelom vytvoriť vreckovitý tvar sú tieto časti fólie po obvodoch troch strán spojené stehmi. Na štvrtej strane formujú plniaci kanál, pričom v mieste plniaceho kanálu sú časti fólie jednotlivo ohnuté smerom dovnútra tak, aby sa v naplnenom stave vo vrecku vytvoril zatvorený ventil. Vnútro vrecka je rozdelené do viacerých komôr, ktoré sú navzájom prepojené prostrednictvom spojov prechádzajúcich stredom. Takto koncipované vrecko je známe napr. z patentu EP-A 0 927 859.0002 Z patentu EP 248 817 je známe uskutočnenie vrecka na výrobu radu, ktoré môže byť vyrobené z plastovej fólie, pričom vrecko pozostáva z niekoľkých, od seba čiastočne oddelených komôr. Vrecko sa naplní vodou a po zmrazeni vody možno komory, ktoré sú vo vnútri vrecka oddelené, od seba uvoľniť, takže kocky ladu sa dajú ľahko vybrat a jednoduchým spôsobom použiť aj vo väčšom množstve na ďalšie spracovanie. Nevýhodou vyššie opísaného vrecka na výrobu ladu je, že plnenie vodou a uzavretie vrecka svorkami je náročné. Navyše nemožno zaistiť tesnosť vrecka.0003 Z patentu EP 616 948 je známe takisto vrecko na výrobu ľadu s ventilovým uzáverom na jednej strane, ktorý sa samočinne uzavrie po naplnení vrecka vodou. Na tento účel a na vytvorenie vreckovitého tvaru je fólia na strane ventila ohnutá dovnútra, takže priestory vedla plniacehokanála vytvárajú vo vnútri dutiny, ktoré po naplnení uzavrú plniaci kanál. Nevýhodou tohto vrecka na výrobu ľadu je, že vyberanie kociek ľadu z vrecka je obťažné a vytrhávanie jednotlivých kociek ľadu je porovnateľne náročné. Navyše sa môže stať, že na kocky ladu sa prilepia zvyšky fólie, ktoré sa tak môžu dostať do nápoja.0004 Z tohto dôvodu sa v patente EP 927 859 navrhuje aplikovať bodové zváranie vo vnútornom priestore vrecka na výrobu ľadu, aby sa kocky ľadu mohli sústrediť vo vnútri vrecka. Avšak, aj napriek aplikácii bodového zvaru môžu vzniknúť vyššie spomenuté problémy, -pretože vytvorené perforovanie na vrecku na ľad sa môže0005 Cieľom vynálezu je preto vytvorit vrecko na výrobu ľadu, ktoré možno ľahkonaplniť a z ktorého možno kocky ľadu ľahko vybrať.0006 Tento cieľ sa splnil konceptom vrecka na výrobu ľadu, ktorého znaky sú0007 Podľa vynálezu disponuje vrecko samozatváracim ventilom. Vytvára ho plniaci kanál, ktorého dve časti plastovej fólie sú ohnuté dovnútra tak, že vytvárajú dutiny, ktoré v naplnenom stave uzatvárajú plniaci kanál. Týmto spôsobom možno vrecko ľahko naplniť. Obe časti fólie je navyše možné od seba oddeliť minimálne na jednom úseku zvarenej plochy a bez poškodenia fólie. Týmto spôsobom možno kocky ľadu jednoducho vybrať zotvoreného priestoru oddelených častí fólie, bez toho, aby sa štruktúra fólie poškodila a aby ostali prilepené na kockách ľadu. Spoje prechádzajúce oddeliteľnými časťami možno vytvoriť technológiou zvárania, lepenia alebo inými spojovacími technológiami, ktoré sa známe z obalových techník. Možnosť otvoriť vrecko oddelením fólií manipuláciu podstatne uľahčí.0008 V predloženom vynáleze sa uprednostňuje riešenie, aby spoje, ktoré sú aplikované na štvorvrstvovej ohnutej časti fólie, mali vyššiu pevnosť ako spoje spájajúce časť s dvoma vrstvami. Z hľadiska štruktúry obsahuje ohýbaná časť vrecka štyri vrstvy, je vyhradená pre plniaci kanál s dutinami. Ak sú spoje v tejto časti pevnejšie, zamedzí sa poškodenie spojov na plniacom kanále počas plnenia vrecka a tým aj vznik netesných miest. Ak sú spoje od seba oddeliteľné, vzniká riziko, že sa vrstvy od seba oddelia už počas plnenia vrecka vodou, čím vrecko nesplní svojuúlohu. Preto je výhodné, aby spoje na ohnutej ploche, teda v miestesamozatváracieho ventilu, sa vyznačovali vyššou pevnosťou a neboli od seba tak ľahko oddeliteľné. uprednostňuje sa, aby spoje v oblasti plniaceho kanála boli vyrobené tak, aby časti fólie nebolo možné od seba oddeliť bez toho, aby sanepoškodili. To znamená, aby súdržné sily zvarových spojov boli väčšie ako pevnosť0009 Za účelom jednoduchej výroby vrecka sú spoje vytvorené zvarením častí fólií. Táto technológia umožňuje aj kontinuálny proces výroby vreciek na výrobu ľadu.0010 Podla ďalšieho spôsobu uskutočnenia vynálezu, pozostávajú časti fólie vrecka z viacerých vrstiev, pri pohľade navrecká v prierezeobsahuje časť fólie inú konzistenciu. Vnútorná vrstva jednotlivých častí môže byť vyrobená tak, že pri zvarení dvoch vnútorných vrstiev vznikne rozoberatelný spoj. Označenie vnútorná sa pritom vzťahuje na vnútornú plochu vrecka, pričom v oblasti plniaceho kanála sú časti ohnuté, takže je vonkajšia plocha jednotlivých častí fólie integrovaná vo vnútri. uprednostňuje sa, aby vonkajšia plocha jednotlivých častí fólie mala také vlastnosti,aby sa zvarením dvoch vonkajších vrstiev vytvoril pevný spoj. Týmto spôsobom sa v priebehu jednej operácie zvárania aplikujú na vrecko zvarové spoje, ktoré slúžia na oddelenie vrstiev, následne na otvorenie vrecka a sú rozoberateľné, jednak zvarové spoje v oblasti plniaceho kanála vytvárajúce nerozoberatelné spojenie tak, aby sa pri plnení vrecka nepoškodili miesta v zóne plniaceho kanála. Povlakovanie vnútornej a/alebo vonkajšej plochy sa môže použiť, aby sa v jednom výrobnom procese zvárania spojov dosiahla rôzna pevnosť materiálu.0011 Z hladiska štruktúry sa uprednostňuje použiť časti fólie, ktoré pozostávajú z troch vrstiev, a síce zo strednej, ktorá má funkciu nosnej vrstvy, vnútornej a vonkajšej vrstvy. Plastová fólia pre jednotlivé časti vrecka môže byť koextrudovaná technológiou vyfukovania alebo sa použije plochá fólia.0012 Uprednostňuje sa, aby sa ohnutá strana častí fólie nachádzajúca sa mimo plniaceho kanála spojila zvarmi. Týmto spôsobom sa spevnia strany v rámci vrecka a šírkou zvarových spojov sa umožní vyrovnať isté tolerancie v dĺžke zahnutých častí vrecka.D 013 Na jednoduché otváranie vrecka vytvára zvar na strane oproti plniacemukanálu minimálne čiastočný odstup od okraja fólie tak, že vzniknú pásy a/alebo rohy, EP 1 696 192 B 1 E-348/13-Tšktoré je možno ručne od seba oddeliť. Tieto pásy popr. rohy sa môžu potomroztiahnutím oddeliť, otvoriť tak zvarové spoje a vybrat kocky ľadu.0014 Za účelom bližšieho objasnenia vynálezu sú priložené viaceré názornepríklady. Vo vzťahu k vynálezu názorne príklady zobrazujú Obrázok 1 Pohlad zhora na prvý príklad uskutočnenia vrecka v zmysle vynálezuObrázok 2 Pohľad zhora na dva vrecká v zmysle pozmeneného spôsobuuskutočnenia Obrázok 3 Pohľad zhora na dva vrecká v zmysle ďalšieho spôsobu uskutočnenia Obrázok 4 Pohlad zhora na dva vrecká v zmysle ďalšieho spôsobu uskutočnenia, aObrázok 5 Celkový náhľad na vrecko obrázka 1 v pri jeho otváraní oddelením0015 Vrecko 1 na výrobu kociek ladu pozostáva z dvoch častí plastovej fólie, napr. z polyetylénu alebo iného materiálu používaného na výrobu fólií. Označenie kocka ľadu alebo gulka ladu sa pritom nemá vnímať doslovne podla geometrických vlastností produktu, ale vzťahuje sa takisto na použitie kúskov ľadu, ktoré sú pozdĺžneho, oválneho, trojuholníkového či iného tvaru, a ktoré sa vo všeobecnej jazykovej praxi zvyknú označiť ako kocka ľadu.0016 Vrecko 1 má v zásade štvorcový tvar, po dvoch pozdĺžnych stranách obsahuje zvarové spoje 2 a 3, ktoré sú na jednej strane prostredníctvom zvarového spoja 4 spojené. Oproti strane so zvarovými spojmi 4 sa nachádza štvrtá strana 5, na ktorej je umiestnený plniaci kanál 6. Tekutina sa do vnútra vrecka 1 plní cez plniaci kanál 6, pričom vnútorný priestor vrecka je rozdelený do viacerých komôr 8 navzájom prepojených prostrednictvom zvarových spojov v strednej rovine 7.0017 Plniaci kanál 6 zaberá len malú časť dĺžky štvrtej strany 5, plocha vedla plniaceho kanála 6 má byť spojená zvarovými spojmi 9.

MPK / Značky

MPK: F25C 1/24, B65D 33/16

Značky: ľadu, výrobu, vrecko

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e14613-vrecko-na-vyrobu-ladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrecko na výrobu ľadu</a>

Podobne patenty