Rotačné sušiace zariadenie

Číslo patentu: E 14334

Dátum: 12.01.2004

Autor: Dreisbach Bernd

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka rotačného sušiaceho zariadenia, predovšetkým vákuovej sušiarne, zahrňujúceho v kryte uložený ohrievaný, rotačne poháňateľný, na potrubie na napájanie prevádzkovými médiami napojený spracovací bubon s plniacimi a vyprázdňovacími zariadeniami, a v spracovacom bubne namontované hrdlo na odsávanie bridových pár, pričom je spracovací bubon uložený Ietmo na pevnej osi.0002 Rotačná sušiareň tohto druhu je známa z FR-A-1 002 719. Elektricky ohrievaný a deliacou stenou na produktový priestor, ako i odsávací priestor s tam upraveným odsávacím hrdlom rozdelený spracovací bubon je tam uložený na niekoľkých koncentricky do seba zastrčených rúrkach. Na prvú, centrickú bridovú rúrku sa napája smerom von druhá rúrka a potom pevná dutá os, na ktorej je uložená ďalšia rúrka, vytvorená ako dutá os otáčania. Dutá os otáčania končí v bubne s prírubou, ktorá je spojená s prírubou druhej rúrky. Pevná dutá os zachytáva teda rotačnú vnútornú rúrku a je obklopená rotačnou vonkajšou,na bubne upevnenou rúrkou, totiž dutou osou otáčania.0003 Z EP-A 2-0 315041 známa vákuová rotačná sušiareň má rovnako takú konštrukciu niekoľkých koncentricky do seba zastrčených rúrok, pričom bubon je upevnený na vonkajšej rúrke, vytvorenej ako dutý otočný hriadel. 0004 Takéto prevažne vo farmácii a chémii použité rotačné sušiarne sa odlišujú v podstate geometrickým tvarom vysúšacieho, popr. spracovacieho bubna, a sú známe napr. ako dvojkužeľová sušiareň, bubnová sušiareň so šikmou osou otáčania, guľová sušiareň a V-sušiareň alebo nohavicová sušiareň. Týmto rotačným sušiarňam je v porovnani s inými sušiarňami, napr. kuželovými, popr. závitovkovými sušiarňami, spoločný výhodný čas vysúšania,ako i dobrá možnosť čistenia, úplné vyprázdnenie zvyškov a šetrné nakladanie s produktom. Majú vákuovo pevný bubon na zachytenie spracovávaného produktu a dvojitý plášť, vytvorený na ohrievanie parou, vodou, termickým olejom alebo podobne. Bubny sú uložené dvoma pevne navarenými spoločne rotujúcimi dutými čapmi v dvojradových súdkových ložiskách krytov, ktoré sú upravené na špeciálnych podnožiach vľavo a vpravo bubna.0005 U doposial bežných sušiarni sa dutým čapom napája vykurovacíplášť bubna výhrevným médiom, na čo je potrebná nákladná tesniaca hlava.Druhým dutým čapom sa na odsávanie bridových pár, odparovaných v rotačnom bubne sušiarne, zasúvajú a ñxujú pevné, špeciálne bridové rúrky. To vyžaduje aspoň dve suché ložiská, mimoriadne utesnenie produktu a okrem toho ďalšie utesnenie proti vákuu, popr. atmosfére. Bridové rúrky sú podmienené potrebným vytvrdením v tesniacej a Iožiskovej oblasti, ako i dodržovanými vysokými nárokmi na rovnosť a kvalitu spracovania vo výrobe veľmi drahé a nákladné. Nevýhodné je okrem toho, že napriek vhodnému základnému materiálu sú náchylné na koróziu a v ich vnútrajšku na kondenzáciu a spekanie produktu, pretože nie sú ohrievateľné alebo iba velmi ťažko, a tiež sú namáhané na ohyb a pretočenie.0006 Potrebné potrubné vedenia pre teplotné snímače, na dopravovanie prídavných látok alebo podobne, prekážajú volnému prierezu a spôsobujú V bridových rúrkach usadeniny produktu. Čistenie však nie je možné, a nemôže sa upravit tiaž žiadny inliner, napr. z PTFE alebo PVDF. Nehľadiac na to,spočíva mimoriadne riziko pre bezpečnosť produktu v nekontrolovateľných priestoroch medzi bridovou rúrkou a dutým čapom. Na ťahanie a montáž bridových rúrok sa musí naplánovať značný voľný priestor, a rovnako je ťažko možné postavenie sterilnej steny alebo podobne. Uložením bubna na dvoch stojanoch krytu sa obsluha pri plnení a predovšetkým pri vyprázdňovaní silne obmedzuje. V dôsledku nezamedziteľných škár a medzier kvôli uloženiam atď. sa nemôže známymi sušiarňami dosahovať žiadne uskutočnenie prijateľné na použitie vo farmácii0007 Základom vynálezu je preto úloha vytvoriť rotačné sušiace zariadenie uvedeného druhu, ktoré umožňuje jednoduchý, ľahko demontovateľný spôsob konštrukcie a zjavne vylepšený spôsob prevádzky v uskutočnení vhodnom na použitie vo farmácii, predovšetkým do značnej miery zamedzuje škáram a medzerám s nebezpečenstvom zavlečenia kontaminácie.0008 Táto úloha sa podla vynálezu rieši tým, že spracovací bubon je uložený na rotačne poháňanom, na pevnej osi uloženom puzdre, pričom pevná os je zo strany krytu upravená v pevnom Iožisku, ako je i súčasne vytvorená na odvádzanie bridových pár a má hrdlo na odsávanie bridových pár,namontované v produktovom priestore spracovacieho bubna na pevnú os, apričom puzdro ako rotačný rozdeľovač na napájanie prevádzkovými médiami je vytvorené s prstencovitou komorou, utesnenou k pevnej osi, do ktorej radiálne vstupujú a/alebo vystupujú prevádzkové média, privedené po axiálne pevnej osi.0009 Bubon sa musí už len utesniť smerom ku krytu, a už nie sú potrebné spoločne rotujúce duté čapy, rovnako ako je znížený počet ložísk, popr. uložení v Iožisku. Pevné ložiská zo strany krytu môžu byt v závislosti od zaťaženia dve statické pevné ložiská alebo u väčších zariadení statické pevné ložisko a rotačné Iožisko, popr. rotačný Iožiskový bod.0010 Rotačne poháňané, na pevnej osi uložené puzdro môže pozostávať z niekoľkých navzájom zoskrutkovaných častí a môže sa výhodne navariť na spracovací bubon. Zatial čo os zachytáva zaťaženie vznikajúce hmotnosťou bubna a rotačnými silami, privádza sa hnací výkon, napr. ozubeným kolesom,spojeným s puzdrom a ovládaným pastorkom motora, priamo do puzdra a teda bubna. Vyhotovením pevnej osi súčasne na odvádzanie bridových pár nie je pre uloženie rotačného bubna potrebná žiadna ďalšia, popr. doplnková konštrukčná časť.0011 Uskutočnenlm puzdra ako rotačného rozdeľovača sa môžu všetky potrebné prípojky, napr. pre vákuové čerpacie stanovište, vykurovacie médium,elektro a vzduchové prípojky, ako i prípojky pre ďalšie procesné média, popr. s chodom dopredu a dozadu, umiestniť na centrálnom mieste krytu, totiž na od bubna vzdialenom konci pevnej osi, ktorá slúži tiež na odvádzanie bridových pár. Rotačným rozdeľovačom sa môže napr. tiež vákuom a produktom dotýkanému utesneniu rotačného puzdra zberacím krúžkom privádzať blokovacie médium. 0 d rotačného rozdeľovača prebiehajú spoločne rotujúce potrubia hnacím ozubeným kolesom až k spracovaciemu bubnu.0012 K iba jednostrannému utesneniu bubna sa môže výhodne navrhnúť utesnenie zberacím krúžkom, utesňujúce puzdro proti vnútru spracovacieho bubna.0013 Jednostranné, popr. Ietmé uloženie spracovacieho bubna umožňuje jednoduchým spôsobom tieto smerom ku krytu vybaviť súbežným kotúčom. Sospracovacím bubnom rotujúci kotúč umožňuje oddeliť pracovný priestor od0014 Kotúč sa môže k tomu výhodne utesňovať proti sterilnej stene krytu. Úzka medzera, ktorá je medzi sterilnou stenou a kotúčom, môže byť v pokojovom stave bubna blokovaná napr. pneumatíckým tesnením.0015 Podľa jedného návrhu vynálezu je kryt vytvorený ako mobilná,prechádzajúca jednotka, vybavený napr. vodíacimi kladkami. Rotačné sušiace zariadenie podľa vynálezu je teda ako kompaktná jednotka použiteľné na najrôznejších miestach počas celého procesu spôsobu vo všetkých krokoch,bez toho aby sa musel produkt odoberať. Okrem toho je možné pre väčšie množstvo takých mobilných rotačných sušiarni navrhnúť iba jednu centrifúgu,jedno andock-zariadenie pre plnenie a/alebo vyprázdňovanie a iba jednu stacionárnu energetickú stanicu. napr. vykurovanie, a vákuové čerpacie stanovište.0016 Ďalšie znaky a detaily vynálezu vyplývajú z nárokov a nasledujúcehoopisu príkladov uskutočnení vynálezu, znázornených na výkresoch. Znázorňujúobrázok 1 rotačné sušiace zariadenie v prednom, bočnom pohľade a v pohľade zhora obrázok 2 rotačné sušiace zariadenie v troch pohľadoch podľa obrázku 1, oproti tomu ešte vytvorené so sterilnou stenouobrázok 3 rotačné sušiace zariadenie v troch pohľadoch podľa obrázku 1,vytvorené ako pojazdná, mobilná jednotka aobrázok 4 ako detail rotačných sušiacích zariadení podľa obrázkov 1 až 3 v schematickom čiastočnom reze predný koniec pevnej osi,nesúci spracovací bubon.0017 Na obrázkoch 1 až 3 znázornené rotačné sušiace zariadenie 1 - naneskoršie uskutočnenia podľa obrázkov 2 a 3 sa tam však iba oprotiuskutočneniu podľa obrázku 1 doplnkové, zhodujúce sa konštrukčné časti

MPK / Značky

MPK: F26B 11/02, F26B 11/04

Značky: sušiace, zariadenie, rotačné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e14334-rotacne-susiace-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotačné sušiace zariadenie</a>

Podobne patenty