Privádzač a polohovač diskrétnych produktov, a systém na zatavovanie nádob použitím takéhoto privádzača a polohovača

Číslo patentu: E 14247

Dátum: 10.08.2009

Autor: Valli Livio

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka privádzača a polohovača pre diskrétne (oddelené) tovary, napríklad použiteľné na privádzanie do zatavovacej jednotky pre podložky potravinových produktov. Vynález sa taktiež týka systému zatavovania nádob, napriklad podložiek pre potravinové produkty.0002 V súčasnosti sú známe rozne typy privádzaclch systémov pre privádzanie do strojov, ktoré zatavujú obalové podložky potravinových produktov fóliou z plastového materiálu.Napriklad je známe privádzanie podložiek, ktoré majú byť zatavované do zatavovacej jednotky pomocou kontinuálneho dopravnlka. Zatavovacia jednotka normálne zahŕňa množstvo foriem s viacerými škrupinami, kde je každá škrupina určená na prijatie podložky. V systémoch podľa doterajšieho stavu techniky sú podložky na dopravníku od seba vzdialené viac, než je vzdialenosť medzi rôznymi škrupinami zatavovaclch foriem. Preto problém, ktorý sa zistil v tomto type stroja, je výroba privádzaclch a nakladacich systémov schopných zachytiť súčasne viacero podložiek, aby sa naložili do zatavovacej formy, pričom sa presúvajú navzájom bližšie k sebe predtým, než sa vložia do fonny.0003 Prvý priklad známeho privádzacieho systému, ktorý sa zaoberá týmto problémom, je opísaný v talianskej patentovej prihláška Ml 20040482 A a v zodpovedajúcej európskej patentovej prihláška člslo EP 1577216 A 1.Na základe konštatovanl týchto dvoch vyššie uvedených prihlášok sa vyrobili privádzacie systémy zahŕňajúce (referenčné číslice odkazujú na obrázky vyššie uvedených prihlášok)- prvý protíprúdny dopravník 6, ktorý dalej obsahuje nekonečnú dopravnú reťaz opatrenú unášačmi, t.j. zubami pripevnenými na reťazi, ktoré tlačia dopredu podložky umiestnené na nej- druhý dopravný pás 16- tretl dopravný pás 5- zarážku 23, umiestnenú v blizkosti rozhrania medzi druhým 16 a tretlm 5 dopravným pásomPrislušným vysúvanim a vtahovanlm zarážka bráni alebo dovoľuje prechod podložiek 3 tak, že podložky 3 sa nakladajú na treti dopravník 5 bližšie k sebe vzhladom na ich polohu na prvom dopravníku 6.0004 Ked sa naložia štyri podložky 3 na tretl dopravnlk 5. posúvač 12 tlačí podložky bočne na štvrtý dopravník 2 preto prvý systém privádzania a nakladania podložiek na jednej strane má výhodu v tom, že dovoľuje, aby sa viacero podložiek naraz nakladalo na jednotku zatavovaclch foriem 4 na druhej strane autor tohto vynálezu wiedol, že prvý 6 a druhý 16 dopravnlk sa posúvajú kontinuálnym pohybom, pričom tretl 5 a štvrtý 2 dopravník, ako aj posúvač 12 sa posúvajú prerušovaným pohybom,t.j. striedavými fàzami pohybu s úplnými zastaveniami, a toto môže znlžit priemernú pracovnú rýchlosť zostavy prívádzač/ nakladač/zatavovacia jednotka.0005 Druhý prlklad privádzacieho systému podľa doterajšieho stavu techniky, označený v celom opise referenčnou člslicou 100 a ktorý sa zaoberá problémom pohybovania sa podložiek bližšie k sebe počas prechodu z nekonečného dopravnlka do zatavovacej formy, je zobrazený na priloženom obrázku člslo 1podložky, ktoré sa majú zatavovať, nezobrazené, idú spočlvajúc na pozdĺžnych tyčiach 101 a dopravných reťaziach 103 ako dôsledok unášačov 105 pripevnených na nich, reťaze 103 privádzajú podložky dopredu.Ked podložky dosiahnu kladky 107, vtlaćia sa zbernú dosku 109 a tam sa zastavia, pretože unàšače 107, rotujúce okolo kladiek, klesnú pod dosku 109, čim sa odpoja od podložiek. Referenčná člslica 111 označuje dve pohyblivé čeľuste, ktoré zachytávajú podložky, ktoré sa nahromadili na doske 109, a prenášajú ich do zatavovaclch foriem (nie sú zobrazené).0006 Privádzacl systém 100, a konkrétne jeho dopravné reťaze 103, pracujú s kontinuálnym pohybom avšak systém 100 má nevýhodu v tom, že nedovoll na doske 109 nahromadiť viac než dve.2 podložky skôr než ich čeľuste 111 zachytia preto čeľuste 111 nemôžu naraz naložit do zatavovacíchforiem viac než dve podložky. 0007 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť systém privádzania diskrétnych produktov, naprikladpodložiek pre potravinové produkty, ktoré majú byt zatavené, ktorý dovoľuje alebo uľahčuje súčasné zachytenie a naloženie množstva podložiek - alebo iných diskrétnych produktov - na jednotku po prúde, pričom pohybuje podložkami alebo inými diskrétnymi produktmi, ktoré sa majú zachytiť bližšie k sebe a ktorý je vylepšenlm vzhľadom na systémy podľa doterajšieho stavu techniky vzhľadom na nevýhody uvedené vyššie. Ďalší privádzaci dopravnik je známy z US 2 387 220.0008 Tento cieľ sa dosiahne podľa tohto vynálezu pomocou privádzača a polohovača so znakmi podľa nároku 1. Výhody dosiahnuteľné týmto vynálezom budú zrejmejšie tým, ktori sú kvalitikovani v technike podľa nasledujúceho detailného opisu niektorých konkrétnych príkladov formy, poskytnutých ako neobmedzujúci priklad ilustrovaných s odkazom na nasledujúce schematické obrázky.0009 Obrázok 1 zobrazuje perspektívny pohľad na kontinuálny privádzacl systém známeho typu 0 brázok 2 zobrazuje perspektívny pohľad na privádzač a polohovač podľa prvéhoObrázok 3 resp. 4 zobrazuje pohľad z boku a perspektívny pohľad na sklz a jednu z druhých dopravných reťazi privádzača a polohovača podľa obrázka 2Obrázky 3 A až 5 D zobrazujú štyri okamihy prevádzkovej postupnosti privádzaća a polohovača podľaObrázok 6 zobrazuje pohľad z boku na unášač s pripevneným zubom reťaze podľa obrázkov 2 a 3Obrázok 7 zobrazuje pohľad z boku na unášač s pohyblivým zubom dopravnej reťaze privádzača a polohovača podľa druhého uskutočnenia predkladaného vynálezuObrázok 8 zobrazuje perspektívny pohľad na zatavovaciu jednotku, do ktorej môže privádzaťprivádzač a polohovač podľa obrázka 2.0010 Obrázky 2 až 6 a 8 sa týkajú prlvádzacieho a polohovacieho systému pre diskrétne produkty podľa konkrétneho uskutočnenia predkladného vynálezu. Tento systém, označený v celom opise referenčnou ćlslicou 200, obsahuje protiprúdny nekonečný dopravnik 201, ktorý dalej obsahuje dve dopravné reťaze 203 usporiadané v podstate horizontálne, rovnobežne a prevádzkované navzájom synchrónne, napríklad pomocou koaxiálnych ozubených kolies. Na jeho poprúdnom konci sa každá reťaz 203 vracia proti prúdu otočená okolo ozubeného kolesa alebo kladky 207, ktorú može poháňať príslušný motor, alebo môže lst na voľnobeh.0011 Po prúde protiprúdneho dopravnlka 201 je umiestnený poprúdny dopravnik 209, ktorý obsahuje dve druhé dopravné reťaze 211, taktiež usporiadané v podstate horizontálne. paralelne a napríklad poháñané navzájom synchrónne napriklad tak, že sa otáčajú okolo ozubených kolies alebo kladiek 207. Na každej z reťazi 203 a 211 je namontovaných množstvo unášečov 205. Výhodne,dopravné reťaze 211 rovnobežne na poprúdnom dopravníku sú najmenej dve.0012 Obrázok 3 zobrazuje pohľad z boku na dráhu jednej z druhých reťazi 211 každá reťaz 211,nekonečná, zaberá do množstva ozubených kolies alebo kladiek 207, 213, 215, 217 a 219 a tým sa odkláňa alebo vracia konkrétne v poprúdnej časti svojho okruhu a na povrchu ktorého spočlvajú dopravované podložky V, sa otáča a zaberá do prvej pohyblivej kladky alebo ozubeného kolesa 2013 ďalej proti prúdu a pod povrchom na ktorom spočívajú podložky V každá reťaz 211 zaberá a otáča sa okolo druhej pohyblivej kladky alebo ozubeného kolesa 215. Kým počas normálnej prevádzky ozubené kolesá alebo kladky 207, 217 a 219 sú pevné vzhľadom na skriňu 221, podľa jedného aspektu vynálezu sú pohyblivé kladky alebo ozubené kolesá 213, 215 sú namontované na sklze 223(obrázky 3 a 4) skonštruovanom tak. aby sa pohyboval horizontálne dopredu a dozadu, čo následne pohybuje prvou kladkou alebo ozubeným kolesom 213 dopredu alebo dozadu bez podstatnej-3 modifikácie ťahu reťazí 211. Sklz 223 ovláda vhodný servopohon, ako je elektrický motor, ktorý poháňa pás.0013 Vo svojej horizontálne hornej časti každá reťaz 203 a 211 prebieha v podstate v strede a zarovno s jednou alebo viacerými pozdlžnymi tyčami 225 resp. 227 (obrázky 2 až 4) tak, aby v podstate vytvorili protiprúdnu plošinu - vytvorenú zostavou tyčí 225 - a poprúdnu plošinu - vytvorenú zostavou tyčí 227. Poloha reťazí 203 a 211 je taká, že unášače 205 vyčnievajú nad a mimo protiprúdnej a poprúdnej plošiny a keď podložka V spočíva na tyčiach 225 a 227, unášače 205 môžu do nej zaberať a tlačiť dopredu. Ako je zobrazené na obrázkoch 2 a 3, poprúdne tyče 227 pokračujú po prúde za prvé pohyblivé kladky alebo ozubené kolesá 23 tak, aby svojimi poprúdnymi koncami vytvorili zachytávaciu oblasť 241.V tomto uskutočnení vynálezu sú v zachytávacej oblasti 241 usporiadané dve pohyblivé čeľuste 2290014 Teraz opíšeme ovládanie vyššie uvedeného privádzacieho a polohovacieho systému. Množstvo podložiek V sa pohybuje z protiprúdu smerom k poprúdu, pričom beží na pozdlžnych tyčiach 225 protiprúdneho dopravnlka 201 každú podložku V tlačí unášač 205 reťazí 203 a podložky sú usporiadané v rade s prvým rozostupom P 1, v podstate rovným alebo v každom prípade nie väčším než je vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi unášačmi 205 na reťaziach 203 (obrázok 2). Na začiatku polohovacieho cyklu je sklz 223 vysunutý dopredu.Po dosiahnutí kladiek ale bo ozubených kolies 207 podložky prechádzajú na poprúdne reťaze 211 a ako reťaze 203 a 221 zaberajú do rovnakých kladiek alebo ozubených kolies 207 a sú synchrónne a unášače 205 na reťaziach 205 a 211 sú usporiadané s rovnakým rozostupom P 1 - nadalej sa posúvajú šmýkajúc sa po tyčiach 227 v podstate rovnakou rýchlosťou, ako sa posúvali naprotiprúdnom dopravníku 201. 0015 Po dosiahnutí prvých pohyblivých kladiek alebo ozubených kolies 213 sa vopred určenápodložka V 1 odpojl z unášačov 205, ktoré sa otáčajú dole okolo kladiek alebo ozubených kolies 213,a zastaví sa v zachytávacej oblasti 241 v polohe zobrazenej na obrázku SA, pričom spočíva na vrchu tyčí 227.0016 Skôr než následná podložka V 2 dosiahne alebo sa presunie za prvé pohyblivé kladky alebo ozubené kolesá 213, sklz 223 ide dozadu o rozostup P 2, ktorý je výhodne menší než vyššie spomenutý rozostup P 1 (obrázok 58). Potom druhá podložka V 2 dosiahne prvé pohyblivé kladky alebo ozubené kolesá 213 a zastane v zachytávacej oblasti 241 za podložkou V 1 v polohe zobrazenejna obrázku 5 B. 0017 Analogicky skôr než následná podložka V 3 dosiahne alebo sa presunie za prvé pohyblivékladky alebo ozubené kolesá 213, sklz 223 ide dozadu o další rozostup P 2 a podložka V 3 sa uvoľní z unášačov 205 za podložkou V 2 v polohe zobrazenej na obrázku 5 C. Ako možno vidieť, tri podložka V 1, V 2 a V 3 čakajú v zachytávacej oblasti 241 bližšie k sebe, než boli na nekonečných dopravnlkoch 201 a 209.Teraz, ak treba naraz naložiť len tn podložky, napríklad do zatavovacej jednotky 239, čeľuste 229 zachytia podložky V 1, V 2 a V 3 a uložia ich súčasne do príslušných škrupín 235 otvorených zatavovaclch foriem 237 zatavovacej jednotky 239 (obrázok 8).0018 Privádzací a polohovací cyklus opísaný vyššie sa potom opakuje sklz 223 sa môže vrátiť do počiatočnej doprednej vysunutej polohy podľa obrázka SA a výhodne sa môžu nadalej hromadiť nové podložky na poprúdnej časti tyčí 227 aj vtedy, ak sú čeľuste 229 vzdialené od zachytávacej oblasti241. 0019 Pochopiteľne, privádzací a zachytávací cyklus opísaný vyššie sa bez ťažkostí može meniťtak, aby vždy súčasne zachytáva ľubovoľný počet N podložiek, dokonca väčší než tri, napríklad štyri,päť, alebo dokonca viac podložiek konkrétnejšie je možné a ľahké zdvihnúť zo zachytávacej oblasti 241 ľubovoľný počet podložiek v podstate usporiadaných v rade a najmenej podľa smeru, ktorým sú privádzané do oblasti 241 z protiprúdu jednoducho preprogramovaním počtu krokových pohybov sklzu 223 a ak je nevyhnutné, nahradením čeľustl 229. Preto, ako dôsledok predkladného vynálezu, na rozdiel od systém podľa doterajšieho stavu techniky z obrázka 1, je možné vždy súčasne a ľahko nakladať ľubovoľný počet podložiek alebo iných diskrétnych produktov, pričom sa umiestnia do jedného alebo viacerých radov v zachytávacej oblasti bližšie k sebe bež boli vtedy, ked boli dopravované na nekonečných dopravnlkoch proti prúdu a zabezpečiť, aby tieto a všetky dopravnlky fungovali bez toho, aby sa uchyľovali k nekonečným dopravníkom, ktoré striedajú fázy pohybu sozastaveniami. 0020 Zistilo sa, že s rovnakým počtom N podložiek súčasne zdvihnutých a/alebo uchytenýchpohyblivými čeľusťami 229, je týmto vynálezom možné získať rýchlosť privádzania a polohovania dokonca dvojnásobnú v porovnaní s privádzacím a zachytávaclm systémom poplsaným vo vyššie spomenutom európskom patente EP 1577216 A 1, pričom sa súčasne dosiahne väčšia jednoduchosť.4 a kompaktnejšia konštrukcia, väčšia robustnosť a ľahšie čistenie a dezinñkovanie (pretože namiesto dopravných pásov a používajú reťaze 211) treba poznamenať, že v nakladači a polohovači popísaných v EP 1577216 A 1 môže prítomnosť kvapalných alebo tuhých zvyškov baleného potravinového produktu na dopravných pásoch (alebo rohožiach) značne zhoršiť stabilitu podložiek a následne ich správne polohovanie.0021 Privádzač a polohovač 209 možno ľahko používať na polohovanie podložiek pre potravinové produkty V 1 až V 3, alebo iné diskrétne produkty premenlivých rozmerov v skutočnosti stačí meniť rozostup pohybu P 2 sklzu 223 a prvých pohyblivých kladiek alebo ozubených kolies 213, napríklad jednoducho preprogramovaním motora alebo iného servopohonu, ktorý ovláda sklz 223. Privádzač a polohovač 209 je taktiež schopný polohovať podložky V v zachytàvacej oblasti 241 s väčšou presnosťou. napríklad ako dôsledku polohovace presnosti sklzu 223 a skutočnosti, že sa používajú reťaze s unášačmi alebo iné relativne tuhé a k bovo spojené mechanické komponenty ako hnacie prvky namiesto dopravných pásov alebo rohoží zo syntetického a deformovatelného materiálu.Ako dôsledok tohto vynálezu, napríklad ako v privádzači tak polohovači 209, je možné vylúčiť vyrovnàvače a iné zbemé systémy podložiek proti prúdu od zachytávacej oblasti 241.0022 Príklady predtým opísaného uskutočnenia vynálezu pripúšťajú rôzne modifikácie a variácie bez odchýlenia sa od rozsahu ochrany predkladaným vynálezom. Napríklad, privádzací a polohovací systém podľa vynálezu možno prispôsobiť tak, aby manipuloval nielen s podložkami pre potravinové produkty, ale taktiež s inými typmi diskrétnych produktov alebo tovarov, a aby privádzal nielen do zatavovacej jednotky, ale akékoľvek iného zariadenia po prúde. Prvé pohyblivé kladky alebo ozubené kolesá 213 možno nahradiť inými typmi odpojiteľných prvkov, ako sú zakrivené vodítka a vačkové profily, usmerňovače atd., skonštruované na odklonenie dráhy druhých dopravných reťazi 211, a tieto možno nahradiť inými typmi nekonečných hnacích prvkov, kĺbovo spojených alebo flexibilných, ako sú napríklad pri dopravných pásoch, reťaziach bez unášačov. Poprúdny 201 a protiprúdny 209 nekonečný dopravnik možno vyrobiť nielen ako reťazové dopravniky, ale taktiež ako pásové dopravniky. dopravniky bez unášačov a ešte ďalšie typy dopravnlkov reťaze alebo iné kĺbovo spojené a relativne tuhé mechanické prvky v každom prípade dovoľujú väčšiu presnosť polohovania a ľahšie čistenie a dezinfekciu. Na tento vynález je možné používať nielen pevné unášače, ako sú tie, ktoré sú zobrazené ako priklad na obrázku 6, t.j. na ktorých zub alebo zuby 231 majú pevnú polohu a/alebo sklon vzhľadom na os AC reťaze. ale taktiež pohyblivé unášače známe samé o sebe a zobrazené na obrázku 7, pri ktorých zub alebo zuby 231 majú premenlivú polohu a/alebo sklon vzhľadom na os AC. 0023 V pohyblivom unášači podľa obrázka 7 je zub 231 neoddeliteľne spojený s blokom 235,ktorý je kĺbovo uložený pomocou čapu 235 na článku 237 reťaze čap 237 alebo iný typ zàvesu dovoľuje, aby sa zub 231 voľne otáčal vzhľadom na článok 237 reťaze.Sklon zuba 231 vzhľadom na os reťaze možno určiť napríklad pomocou telies susediacich s reťazou,napríklad stenou 233 podľa obrázka 7, vačkových profilov, alebo ešte dalších mechanizmov.0024 Príklad a zoznamy možných variantov tejto prihlášky sú určené ako neobmedzujúce

MPK / Značky

MPK: B65G 21/14, B65G 19/02, B65B 7/16

Značky: polohovač, použitím, nádob, polohovača, privádzač, privádzača, systém, produktov, diskrétnych, takéhoto, zatavovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e14247-privadzac-a-polohovac-diskretnych-produktov-a-system-na-zatavovanie-nadob-pouzitim-takehoto-privadzaca-a-polohovaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Privádzač a polohovač diskrétnych produktov, a systém na zatavovanie nádob použitím takéhoto privádzača a polohovača</a>

Podobne patenty