Blokovacie zariadenie, najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie a najmä pre sedadlo vozidla, a sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 13845

Dátum: 23.10.2008

Autori: Maharajapuram Karthikeyan, Weber Frank, Kienke Ingo

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka blokovacieho zariadenia, určeného najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie a najmä pre sedadlo vozidla. Pomocou blokovacieho zariadenia je možne zablokovať, resp. odblokovať nastaviteľné manipulačné kovanie, to znamená, že je tak možné za účelom zablokovania a odblokovanía najmä prestaviť prvý diel manipulačnéhokovania a druhý diel manipulačného kovania proti sebe navzájom.Blokovacie zariadenia vozidiel, určené najmä pre sedadlá vozidla, musia vydržať veľké zaťaženie, aby sa vsituácií pri nehode nechtiac neotvorilo (resp. neodblokovalo), čím by predstavovalo nebezpečenstvo pre pasažierov vozidla. Na druhej strane musí však byť blokovacie zariadenie, určené pre vozidlá, aj vnomiálnych situáciách pri používaní, to znamená, v takých situáciách, pri ktorých na vozidlo nepôsobia žiadne zvýšené ziýchľujúce sily, ľahko ovládateľné, to znamená, že je možné toto zariadenie napríklad pre užívateľa prijateľným spôsobom odblokovať. Na to sa vpredvýznakovej častí nároku 1 príslušného,tlačou Vydaného spisu DE 44 39 644 C 2 navrhuje, aby blokovací systém pre manipulačné kovanie sedadiel vozidiel obsahoval ovládací a zabezpečovací člen, ktorý má upínaciu plochu a záchytnú plochu. Pretože ako upínacia plocha, tak aj záchytná plocha pôsobí vždy na rovnakú protiľahlú plochu, dochádza pri otvorení (resp. pri odblokovaní) k pomerne značnému otočnému pohybu blokovacieho systému. Alternatívna forma vyhotovenia, pri ktorej je upínacia plocha aj úchytná plocha ovládacieho a zabezpečovacieho člena vytvorená viac dielne, prináša so sebou nevýhodu zvýšenej výrobnej a materiálovej náročnosti.Základom vynálezu je preto úloha poskytnúť blokovacie zariadenie, určené na zablokovanie,resp. na Odblokovanie manipulačného kovania, ktoré pri priaznivých nákladoch prináša veľmi dobré zabezpečenie proti nechceným, resp. nezabezpečeným pohybom pri otváraní, a ktoré je možné napriek tomu ľahko odblokovať a pritom je ich možné rýchlo a jednoduchoTáto úloha je vyriešená blokovacim zariadením, určeným najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie, a najmä pre sedadlo vozidla, pričom toto blokovacie zariadenie obsahuje blokovaciu vačku, otočnú okolo prvej osi otáčania, a blokovaciu západku, otočnú okolo druhej osi otáčania, pričom toto blokovacie zariadenie je nastaviteľné do zablokovanej polohy aj do uvoľnenej polohy, pričom blokovacia vačka obsahuje prvú blokovaciu oblast a prvú bezpečnostnú oblasť, pričom táto blokovacia vačka s prvou blokovacou oblasťou a s prvoubezpečnostnou oblasťou je vyhotovená jednodielne, pričom blokovacia západka obsahujedruhú blokovaciu oblasť a druhú bezpečnostnú oblasť, pričom v zablokovanej polohe blokovacieho zariadenia je prvá aj druhá blokovacia oblast usporiadaná vo vzájomnom kontakte, a pričom v zablokovanej polohe blokovacieho zariadenia je prvá aj druhá bezpečnostná oblasť usporiadaná proti sebe alebo sú tieto oblasti vo vzájorrmom kontakte. V dôsledku toho je podľa vynálezu jednoduchýrni prostriedkami možné zabezpečiť dobré a bezpečné zablokovanie blokovacieho zariadenia, a napriek tomu je tak možné spojiť možnosť ľahkého odblokovania s pomeme jednoduchou konštrukciou a s pomeme malou montážnou náročnosťou. Ďalej potom sa podľa vynálezu zlepší najmä takzvaná pevnosť blokovacieho zariadenia proti účinkom pôsobiacim zozadu, pretože v dôsledku použitia blokovacích oblastía bezpečnostných oblastí takmer nedochádza k žiadnej alebo iba len k malej strate pri prekrytí zubov blokovacej západky predovšetkým v spätnom smere.Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Najmä je podľa vynálezu výhodné, že v zablokovanej polohe blokovacieho zariadenia je prvá aj druhá bezpečnostná oblasť usporiadaná v situácii normálneho používania proti sebe (to znamená, vsituácii normálneho používania je vytvorená medzera medzi prvou a druhou bezpečnostnou oblasťou), a vsituácii pri nehode je medzi nimi usporiadaný vzájomný kontakt. Ďalej potom je podľa vynálezu výhodné, že prvá a druhá blokovacia oblasť vykazuje blokovací uhol, ktorý leží v rozsahu 4 ° až 6 °, výhodne v rozsahu 4,5 ° až asi 6 °, najmä výhodne v rozsahu 5 ° až asi 6 °, celkom najmä výhodne V rozsahu asi 5,2 ° až asi 5,7 °, resp. že prvá a druhá bezpečnostná oblasť (v prípade uzatvorenej medzery vdôsledku zaťaženia) vykazuje blokovací uhol, ktorý leží v rozsahu 2 ° až 5,7 °, výhodne v rozsahu 2 ° a asi 4,5 °. V dôsledku toho je možné dosiahnuť zvlášť bezpečnú, a súčasne s ľahkou obsluhou,prevádzku blokovacieho zariadenia. Pri styku vzniknutý blokovací uhol vbezpečnostnej oblasti je výhodne menší, ako blokovací uhol v blokovacej oblasti. Pri rôznych toleranciách sa však má veľkosť medzery medzi bezpečnostnou oblasťou meniť iba V určitých rozsahoch, aby sa zachovala funkčnosť blokovacieho zariadenia.Ďalej je podľa vynálezu výhodné, že prvá blokovacia oblasť a prvá bezpečnostná oblasť sú usporiadané v rôznych radiálnych vzdialenostiach od prvej osi otáčania. V dôsledku toho je podľa vynálezu výhodne možné vytvoriť zvlášť jednoduché a napriek tomu stabilné blokovacie zariadenie. Dráha na zablokovanie, resp. dráha na odblokovanie blokovaciehozariadenia tak môže byť podľa vynálezu veľmi krátka.Zvlášť výhodné je podľa vynálezu ďalej tiež to, že prvá blokovacia oblasť a prvá bezpečnostná oblasť sú vzhľadom na prvú os otáčania usporiadané vrôznych sektoroch (to znamená, vradiálnom smere ležia po obvode vedľa seba). Vdôsledku toho je súčasneumožnené prekrytie ako blokovacích oblastí, tak aj bezpečnostných oblastí.Ďalej je podľa vynálezu výhodné, že prvá aj druhá blokovacia oblasť a prvá aj druhá bezpečnostná oblasť sú na vyrovnanie tolerancií usporiadané tak, aby bolo uskutočnené otáčanie blokovacej vačky okolo prvej osi otáčania vrozsahu maximálne 10 ° až 20 °. Je pritom prispôsobené rozdielu medzi extrémnymi nastaveniami, to znamená, medzi sítuáciami s použitím maxima materiálu a minima materiálu (to znamená, tej tolerančnej situácii, ktorá vedie kmaximálnemu otáčaniu za účelom zablokovania v situácií pri používaní, porov. obr. 3). Napríklad je to možné realizovať tolerančným poľom l 5 ° až i 10 °, vychádzajúc z nominálnej situácie (porov. obr. l). Jednotlivé diely blokovacieho zariadenia je možné tak vyrábať zvlášť jednoducho a s malými nákladmi, pretože je možné znížiť požiadavky naĎalší predmet predloženého vynálezu sa týka sedadla vozidla so sedacou časťou, s operadlovou časťou a s nastaviteľným manipulačným kovaním, pričom blokovacie zariadenie podľavynálezu je vyhotovené ako súčasť nastaviteľného manipulačného kovania.Príklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na výkresoch a sú bližšie objasnené v nasle dujúcom opise. Obrázky neobmedzujú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.Obrázok l znázorňuje blokovacie zariadenie podľa vynálezu vo svojej zablokovanej poloheObrázok 2 znázorňuje blokovacie zariadenie podľa vynálezu vo svojej uvoľnenej poloheObrázok 3 znázorňuje blokovacie zariadenie podľa vynálezu vo svojej zablokovanej polohe vbokoryse, pričom oproti znázornenia podľa obrázku 1 sú mieme pozmenené rozmeryblokovacej vačky vzhľadom na blokovaciu západku. Obrázky 4 a 5 predstavujú detailné znázomenie blokovacieho zariadenia podľa vynálezu.Na obrázkoch l až 3 je znázomené blokovacie zariadenie 1 vbokoryse, Toto blokovaciezariadenie 1 je vybavené blokovacou vačkou 10, ktorá je usporiadaná otočne, resp. výkyvneokolo prvej osi 13 otáčania. Blokovacie zariadenie 1 je ďalej vybavené blokovacou západkou20, ktorá je usporiadaná otočne, resp. výkyvne okolo druhej osi 23 otáčania. Blokovacie zariadenie l je najmä súčasťou nastaviteľného manipulačného kovania (nie je na obrázkoch zvlášť označené pomocou vzťahovej značky), pričom toto nastaviteľné manipulačné kovanie obsahuje najmä prvú časť 2 manipulačného kovania a druhú časť 3 manipulačného kovania a je usporiadané napríklad ako manipulačné kovanie operadla chrbta sedadla vozidla(neznázomené), pričom takéto sedadlo vozidla obsahuje proti sebe navzájom pohyblivé časti,napr 1 ldad sedaciu časť a operadlovú časť, a pričom vždy jedna z častí 2, 3 manipulačného kovania je usporiadaná na vzájomne proti sebe pohyblivých častiach sedadla vozidla. Na prvej časti 2 manipulačného kovania je potom usporiadaná ako blokovacia vačka 10, tak aj blokovacia západka 20, a tiež prvá a druhá os 13, 23 otáčania. Podľa vynálezu je použité najmä také usporiadanie, kedy je prvá časť 2 manipulačného kovania usporiadaná na operadle chrbta (neznázomená) a druhá časť 3 manipulačného kovania na sedacej časti (neznázomená) alebo obrátene. Pritom môže pri druhej časti 3 manipulačného kovania ísť najmä o prvok manipulačného kovania na strane operadla, ktorý je súčasťou nastaviteľného manipulačného kovania operadla chrbta (o takzvaný recliner) s kolotavým prevodom (Taurnelgetriebe), to znamená, že druhá časť 3 manipulačného kovania nemusí byť nutne usporiadaná pevne (resp. pevne proti otáčaniu) na sedacej časti. Blokovacie zariadenie 1 napríklad zabezpečuje západkové manipulačné kovanie za účelom prestavenia operadla chrbta na sedadle. Na tento účel je blokovacia západka 20 vytvorená napríklad s prvým západkovým ozubením 25 a druhá časť 3 manipulačného kovania je vytvorená s druhým západkovým ozubením 35. Ak je západkové ozubenie usporiadané ako západkové ozubenie, potom problematika pevnosti proti účinkom zozadu v dôsledku výšky zubov západkového ozubenia (v protiklade k západkovému ozubeniu znázomenému na výkresoch, určenému na nastavovacie inkrementy(inkrementy kornformého prestavenia hrá skôr podradnú úlohu. Altematívne na to, avšak bez znázornenia, môže byť blokovacie zariadenie 1 upravené aj na zablokovanie, resp. Odblokovanie chytového zámku v oblasti sedadla vozidla, najmä na sklopenie a zapadnutie operadla chrbta alebo na sklopenie a zapadnutie sedacej časti sedadla vozidla.Blokovacie zariadenie 1 je nastaviteľné do zablokovanej polohy, znázomenej na obrázku 1, a do uvoľnenej polohy, resp. do odblokovanej polohy, znázornenej na obrázku 2. Medzi zablokovanou polohou a uvoľnenou polohou sa blokovacia vačka 10 vykyvuje okolo prvej osi 13 otáčania a blokovacia západka 20 okolo druhej osi 23 otáčania, a to vždy protismerne. V znázorneni, zvolenom pre obrázky l až 5, sa blokovacia západka 20 otáča vždy pre smer zozablokovanej polohy do odblokovanej polohy v smere obehu hodinových ručičiek (a

MPK / Značky

MPK: B60N 2/433, B60N 2/20, B60N 2/235

Značky: nastavitelné, vozidla, sedadlo, najmä, zariadenie, manipulačné, kovanie, blokovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e13845-blokovacie-zariadenie-najma-pre-nastavitelne-manipulacne-kovanie-a-najma-pre-sedadlo-vozidla-a-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacie zariadenie, najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie a najmä pre sedadlo vozidla, a sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty