Kovanie kĺbu operadla pre sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 12942

Dátum: 04.08.2009

Autori: Beneker Wilfried, Kaiser Michael, Becker Burckhard

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka kovania kĺbu operadla pre sedadlo vozidla podľa predvýznaku patentového nároku l. Takéto kovanie kĺbu operadla je známe z FR-A-2906196.0002 Kovania kĺbu operadla s dolnou časťou kovania a homou časťou kovania,pričom homá časť kovania je oproti dolnej časti kovania spojená otočne prostredníctvom osi kĺbu, sú všeobecne známe, pričom sa len ako príklad odkazuje naDE 10 2005 050 222 A 1 a DE 10 2005 050 474 Al. Pre takéto kovania kĺbu operadla sa často používajú takzvané kruhové výstrižky, napríklad západkové kruhové výstrižky,ktoré sú tiež známe z uvedených dokumentov. Altematívne sa používajú kovania kĺbov s krúživým pohybom, viď ako pnklad DE 10 2004 007 043 B 3. Tieto kovania kĺbu sa dajú plynulo nastavovať vo veľkom uhlovom rozmedzí, väčšinou viac ako 360 °. Na prestavenie zadného operadla však nie je tak veľký rozsah prestavenia vždy nutný a žíadúci. Takéto kovanie kĺbu znamená okrem toho určité náklady, musí byť spojené s nosnou súčasťou sedadla a nosnou súčasťou operadla, a má väčšinou vlastné teleso, ktoré nie je nevyhnutne nutné.0003 Je žiadúce, aby mohlo byť zadné operadlo v prevádzkovej polohe nastavované v určitom uhlovom rozmedzí s čo možno najjemnejším odstupňovaním. Vychádzajúc z takzvanej polohy designu je to niekoľko uhlových stupňov dozadu a niekoľko uhlových stupňov dopredu, napríklad 4 - 10 ° dozadu a 15 - 20 ° dopredu. Celý rozsah nastavenia leží obvykle medzi 15 ° a 20 °. Vychádzajúc z rozsahu nastavenia má byť možné, sklopit zadné operadlo dopredu. Pritom je žiadúce, aby mohol byť tento proces sklápania uskutočnený rýchlo a aby nenastávalo zapadnutie. Konečne je tiež žiadúce, aby mohlo byť zadné operadlo v situácií, sklopené dopredu, aretované. Úkon nastavenia v polohe,sklopené dopredu, nie je vo všeobecnosti nutný. Toto všetko nie je so známymi0004 Vychádzajúc z toho je úlohou vynálezu, navrhnúť kovanie kĺbu operadla, ktoré sa dá jednoducho konštruovať a ktoré spĺňa uvedené požiadavky, teda je obzvlášť sjemným odstupňovaním nastaviteľné len v rozsahu nastavenia, nechá sa rýchlo sklopíť0006 Kovanie kĺbu operadla podľa vynálezu vystačí s malým počtom jednoduchých konštrukčných súčasti. Je možné ho sa realizovať bezprostredne na existujúcich konštrukčných dieloch, napríklad nosné súčasti operadla a nosné súčasti sedadla motorového vozidla. Je vyslovene nenáročné na miesto a jeho konštrukcia je veľmi plochá. Pri jednej alternative môže byť tiež dimenzované a vyrobené ako vopred vyrobená jednotka, ktorá sa montuje na nosnou súčasť operadla a nosnou súčasť sedadla. Potom existuje vlastná horná časť kovania, ktorá nesplýva s nosnou súčasťouoperadla, a existuje vlastná dolná časť kovania, ktorá nie je časťou nosnej súčasti0007 V polohe zadného operadla, sklopené dopredu, zasahuje výstupok aretačnej západky do druhého prehĺbenia, čím sa v polohe, sklopené dopredu, dosiałme aretácia. Výstupok riadi tiež úkon zaistenia medzi oboma zaisťovacími oblasťami. Zaistenie je možné, len keď sa výstupok nachádza v prvom prehĺbení Akonáhle sa výstupok nachádza na oblúkovej oblasti, sú zaisťovacie oblasti od sebe vzdialené tak ďaleko, že už nie je možný záber. Kovania kĺbu operadla podľa vynálezu sa dajú preto veľmi rýchlo nastaviť ako v prevádzkovej polohe, tak ich možno v prevádzkovej polohe bezprostredne prestaviť zo zadnej polohy do prednej polohy. Je ich však možné tiež veľmi rýchlo sklopíť dopredu, bez toho aby sa pritom rušili zaisťovacie oblasti. Užívateľoví sú jasne ukázané hranice oblasti nastavenia prevádzkovej polohy zadného operadla. Pokiaľ sa nachádza výstupok v prvom prehĺbení, je zadné operadlo v oblasti nastavenia. Až ked je aretačná západka tak ďaleko zdvihnutá, že je výstupok vo výške oblúkovej oblasti, dá sa opustiť oblasť nastavenia. Tým sú jasne definované priebehy0008 Ozubenie oboch zaisťovacích oblastí je prispôsobené navzájom jedno druhému aje vyhotovené s čo možno najjemnejšími zubami. Oblasť nastavenia prebieha s výhodoucez väčšie uhlové rozmedzie, napríklad 10 - 30 °, takže je aj napriek jemnćmu ozubeniu dosiahnutá aretácia, ktorá je bezpečná pri nehode. Ovládacia páka má Zvieracie rameno,ktoré pohybuje prvou zaisťovacou oblasťou do záberu s druhou zaisťovacou oblasťou a pridŕža ju. Aretačná západka má uvoľňovací výstupok. Keď je ovládacia páka natočenádostatočne ďaleko, naráža na aretačnú západku a uvoľní ju zo záberu.0009 Uhlové rozmedzie, v ktorom sa môže pohybovať výstupok v prvom prehlbení, je prispôsobené praktickým požiadavkám Práve tak je uhlové rozmedzie, cez ktoré prebieha oblúková oblasť, prispôsobené praktickým požiadavkám uživateľa. Druhé prehĺbenie je z hľadiska uhla umiestené tak, že zadné operadlo leží prakticky0010 Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplývajú z ostatných nárokov, ako aj z teraz nasledujúceho opisu príkladu vyhotovenia vynálezu, ktorý nemá byť chápaný ako obmedzujúci, pretože je vynález bližšie vysvetlený v nasledujúcom texte v súvislosti svýkresom. Na tomto výkrese znázorňujúObr. 1 pohľad na kovanie klbu, ktoré sa nachádza v polohe designu a je vložené medzinosnú súčasť zadného operadla a nosnou súčasťou sedadla, obr. 2 znázomenie ako na obr. l, avšak zadné operadlo je teraz sklopené v rozsahunastavenia čo možno naj ďalej dozadu a aretované, obr. 3 znázornenie ako na obr. l, avšak zadné operadlo je teraz sklopené o niekoľko uhlových stupňov smerom dopredu, pričom sa dosiahne predný koniec rozsahuobr. 4 znázomenia ako na obr. l, avšak zadné operadlo je teraz sklopenć smeromdopredu do vodorovnej polohy.001 l Kovanie kĺbu operadla má homú časť 20 kovania a dolnú časť 22 kovania, ktorésú otočne spojené osou 24 kĺbu a zlúčené v jednotku. Homá časť 20 kovania môže byť, ako je znázomené, oddelená konštrukčná súčasť, ktorá je spojená s nosnou súčasťou 26 operadla, avšak môže byť aj časťou tejto nosnej súčasti operadla. Rovnakým spôsobommôže byt dolnou časťou 22 oddelená konštrukčná súčasť, ako je znázomené, avšakmôže byt aj časťou nosnej súčasti 28 sedadla.0012 Na homej časti 20 je uložená aretačná západka 30 otočne okolo osi 32 západky. Aretačná západka 30 je v podstate v tvare L. Krátke rameno L tvori výstupok 34, ktorý smeruje k osi 24 kĺbu. Dlhé rameno L je na svojom voľnom konci uložené na osi 32 západky. Smerom hore a smerom proti výstupku 34 vyčnieva ovládací výstupok. Ležiac naproti, na dolnej ploche dlhého ramena L, smerujúc k osi 24 klbu, a v blízkosti výstupku 34 je vytvorená prvá zaisťovacía oblasť, ktorá je tvorená ozubenim s jemnýmizubami. Prebieha v kruhovom oblúku okolo osi 24 kĺbu a v rozsahu cca 45 ° oblúkového uhla.0013 Ďalej je na homej časti 20 kovania a v rovnakej rovine ako aretačná západka 30 uložená ovládacia páka 38 otočne okolo osi 40 ovládacej páky. V znázornenejaretovanej polohe tlačí aretačnú západku 30 do aretovanej polohy a udržuje ju v0014 Na dolnej časti 22 kovania sú za sebou v pohľade v zápomom smere x vytvorené druhá zaisťovacía oblasť 42 a riadiaca krivka 44, tieto sú centrické k osi 24 kĺbu. Druhá zaisťovacía oblasť 42 spolupôsobí s prvou zaisťovacou oblasťou 36 a je zodpovedajúcim spôsobom ozubená a prebieha približne v rozsahu oblúkového uhla 30 °. Ozubenie je vytvorené tak, aby sa dosiahlo zapadnutie s čo možno najjemnejšimi stupňami v stupňoch, obzvlášť menších ako 1 °, s výhodou cca 0,5 °. Riadiaca krivka 44 je umiestená radiálne ďalej voivnútri ako druhá zaisťovacía oblast 42. Rozdiel činí 10 - 90 radiálnej dĺžky výstupku, konkrétne radiálne vzdialenosti medzi voľným koncom výstupku a prvou zaisťovacou oblasťou, a rozmedzie činí s výhodou medzi 300015 Riadiaca krivka 44 sa delí do troch jednotlivých zón, totiž prvého prehlbenia 46,ktoré bezprostredne naväzuje na druhú zaisťovaciu oblast 42, oblúkovej oblasti 48 a

MPK / Značky

MPK: B60N 2/22, B60N 2/235, B60N 2/20, B60N 2/36

Značky: kĺbu, operadla, vozidla, kovanie, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e12942-kovanie-klbu-operadla-pre-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovanie kĺbu operadla pre sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty