Súčasť, obzvlášť pre sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 12810

Dátum: 14.09.2007

Autori: Kienke Ingo, Otto Jürgen, Budweg Mario, Albert Kirubaharan Reginold

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka súčasti, obzvlášť pre sedadlo vozidla, s aspoň tromi, výhodne aspoň štyrmi vzájomne Spojenými prvkami v tvare dosky, ktoré sú vzájomne orientované aspoň približne rovnobežne, pričom páry prvkov z aspoň čiastočne na sebe ležiacichprvkov sú vždy bezprostredne vzájomne zvarená v oblasti svojho dosadnutia.Z medzinárodnej prihlášky patentu W 0 2006/040276 Al je známa súčasť podľa vynálezu pre sedadlo vozidla. Pozostáva z navrstvenía vzájomne plošne sa dotýkajúcich, približne rovnako hrubých plechových dosiek, pričom každá plechová doska je spojená laserovým zváranim s bezprostredne pod ňou ležíacou plechovou doskou pri vytvorení páru dosiek. Zatiaľ čo najvrchnejšia plechová doska pre pôsobiaci laserový lúč je prirodzene bez problému prístupná, zváranie nižšie ležiacich párov dosiek nastáva vždy v oblasti vybraní v plechových doskách, ktoré ležia nad nimi, cez ktoré sa laserovýlúč dostane na svoje miesto pôsobenia.Pri zložito konštruovaných súčastiach s malými dielmi, prikladne ovládačov sklonu operadiel sedadiel vozidiel, nestačí prípadne existujúci konštrukčný priestor na vytvore nie takých vybraní.Prirodzene je možné, zhotoviť vrstvenú súčasť aj tým, že sa položia dve plechové dosky na seba a sú zvarené, následne je na tento pár dosiek položená ďalšia plechová doska, a je zvarená s pod ňou ležíacou plechovou doskou, a tento postup je opakovaný až do dosiahnutia požadovanej výšky navrstvenía. V oblasti zvárania vzniká však spravidla prevýšený zvar, ktorý ruší pri ukladaní nasledujúce plechové dosky a musi byť preto predtým nákladne odstránený.Z prihlášky patentu DE 10 2005 001 606 je známe, spojiť tri nad sebou ležiace plechové dosky s rôznou hrúbkou v jednom ťahu prostredníctvom laserového zvárania. Tentopostup však vyžaduje špeciálne poradie plechových dosiek tak, aby laserový lúčdopadal na najtenšiu plechovú dosku a zvaril ju cez strednú plechovú dosku s najhrubšou plechovou doskou. Okrem toho je presnosť pri zváraní dvoch plechových dosiek vzhľadom na menší tepelný príkon a zodpovedajúci spôsob zníženej deformácie v zásade lepšia, ako pri spájaní troch plechových dosiek prostredníctvom jedinéhoV spise EP l 408 242 Al je opísaný spôsob spájania dvoch celulárnych sendvičových stavebných prvkov, ktoré vykazujú medzi dvoma povrchovými doskami jadrovú štruktúru, pričom v okrajovej oblasti každého sendvičového stavebného prvku chýba povrchová doska. Dva sendvičové stavebné prvky sú vzájomne spojené tým, že v okrajovej oblasti obidvoch sendvičových stavebných prvkov je jedna jadrová štruktúra jedného sendvičového stavebného prvku zvarená s druhou jadrovou štruktúrou druhého sendvičového stavebného prvku, vykazujúcou rovnaký tvar, potom, ako sú obidve jadrové štruktúry do seba vložené bez medzery. Tak sú vytvárané oblastí, naktorých sú vzájomne zvarené tri bezprostredne nad sebou ležiace plechy.Úlohou vynálezu je ponúknuť súčasť, navrstvenú z prvkov v tvare dosiek a obzvlášť približne rovnako hrubých, spojených v pároch zvarovými švami, pri ktorej nie sú vždy spojenia rušené už existujúcimi zvarovými švami a pri ktorej je čo možno najmenejobmedzovaný konštrukčný priestor medzi prvkami, ktorý je k dispozícii na súčastí. RiešenieÚloha je podľa vynálezu vyriešené tým, že pri súčasti skôr uvedeného druhu má vždy aspoň jeden prvok každého páru prvkov zalomenie, vytvárajúce miestnu vzdialenosť(rozmer medzery s) na spôsob medzery k druhému prvku rovnakého páru prvkov, a spojenie s nasledujúcim prvkom nastáva pri vytvorení ďalšieho páru prvkov v oblastiPodľa zvláštneho uskutočnenia vynálezu sú obidva vonkajšie páry prvkov vytvorené vzájomne na spôsob zrkadlového obrazu, pričom rovina zrkadla prebieha v oblastí spojenia prostredného páru prvkov. Medzi čiastočne na sebe ležiacimi prvkami jespojenie výhodne vytvorené ako zvarenie laserom.Vynález je obzvlášť vhodný na použitie pri ovládačoch sklonu pre sedadlá vozidiel,obzvlášť v prevodoch, vykonávajúcich kývavý pohyb, ktoré vykazujú prvú časť kovania a druhú časť kovania, uhlovo nastaviteľnú oproti prvej časti kovania. Stredný pár prvkov pritom tvori výhodne prvú časť kovania, s ktorou sú spojené vonkajšie prvky,vybavené ozubením, pričom vonkajšie prvky sú vytvorené ako ozubenć kolesá, vybavené vonkajším ozubením, ktoré je možné vždy uviesť do záberu s doskou kovania druhej časti kovania, vybavenou vnútomým ozubením. Obzvlášť priaznivý prenos sily je možné pritom dosiahnuť tým, že ozubené kolesá, nachádzajúce sa vždy vzájomne V zábere, sú v navrhovanej polohe bud orientované tak, že vzájomne lícujú, alebo sú umiestnené s presadením tak, aby defonnácia, podmienená záťažou, nastávala v smeredeñnovaného dosadnutia príslušných konštrukčných súčastí.Vyobrazenia znázorňujú príkladne a schematicky rôzne uskutočnenie vynálezu.Pritom znázorňujú Obr. 1. súčasť podľa prvého uskutočnenia vynálezu, Obr. 2. prvý čiastočne znázomený prevod, vykonávajúci kývavý pohyb, vytvorený podľa vynálezu, Obr. 3. čiastočne znázomený prevod, vykonávajúci kývavý pohyb, vytvorený podľaSúčasť znázomená na obr. 1 pozostáva zo štyroch prvkov E 1, E 2, E 3 a E 4 z oceľového plechu v tvare dosky, prebiehajúcich v podstate vzájomne rovnobežne, z ktorých vždy vzájomne susediace prvky El, E 2 a E 2, E 3, ako aj E 3, E 4 vytvárajú celkovo tri páryprvkov E 21, E 23 a E 34. Hrúbka d je pri príklade vyhotovenia pre všetky prvky El až E 4 rovnaká.Každý pár prvkov E 12, E 23, E 34 má prvú oblasť (na páre prvkov E 34 označenú A), v ktorej príslušné prvky (napríklad E 3, E 4) na seba bezprostredne dosadajú a sú vzájomne spojené zvarovým švom S. Zvárané spojenie všetkých párov prvkov E 12, E 23, E 34 nastáva prostredníctvom laserového lúča L z jednej strany súčasti (na obr. l z jej homej strany), pričom otvory 0 v homých pároch prvkov E 12 a E 23 umožňujú priechod laserových lúčov L k párom prvkov E 23 a E 34, ktoré ležia pod nimi.Aspoň jeden prvok El až E 4 každého páru prvkov E 12, E 23, E 34 je ďalej vybavený zalomením (pri páre prvkov E 34 označených K), teda oblastí, v ktorých je prvok v tvare dosky (tu E 4) ohnutý pod prvým uhlom (pri príklade uskutočnenia 90 °) smerom od susedného prvku (tu E 3), a potom je znova v protismere ohnutý späť pod v podstate rovnakým uhlom. Na druhej strane zalomenie K vzniká teda v každom páre prvkov E 12, E 23, E 34 oblasť, v ktorej sú prvky E 1 a E 2, E 2 a E 3, ako aj E 3 a E 4, tvoriace pár prvkov E 12, E 23, E 34, a E 2, E 2 a E 3, ako aj E 3 a E 4 vzájomne upravené vo vzdialenosti na spôsob medzery. Pri pároch prvkov E 34 je táto oblasť označená B s príslušnýmTýmto vyhotovením je dosiahnuté to, že prevýšené zvary W zvarových švov S jedného páru prvkov (napriklad E 34) nerušia susedný pár prvkov (tu E 23), nakoľko sa príslušný prevýšený zvar W vyvíja do medzery v oblasti B. Pri príklade vyhotovenia podľa obr. 1 poskytujú okrem toho pri vytvorení so zodpovedajúcou veľkosťou potrebný voľný priestor aj otvory O. Medzera však napriek tomu napomáha, zabrániť deformáciám vprvkoch, ležiacich nad zvarovým švom. Ďalej môže byť veľmi presne nastavená hrúbka zváraného spojenia aj pri toleranciách jednotlivých prvkov zalomeníami K, vytvorenými s účinkom kompenzácie.Pri prevode l, vykonávajúcom kývavý pohyb, znázomený na obr. 2, nakreslený veľmi zjednodušene pričom sa vynechali viaceré súčasti, nie je možné vytvoriť otvory O preveľmi zložitú konštrukciu, takže oblasť B má obzvlášť dôležitý význam. V súvislosti

MPK / Značky

MPK: B60N 2/68, B60N 2/225, F16B 5/00, B23K 33/00, B23K 26/20, F16B 5/08, B60N 2/22

Značky: súčasť, obzvlášť, vozidla, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e12810-sucast-obzvlast-pre-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súčasť, obzvlášť pre sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty