Zariadenie na bočné uchytenie predného panelu na blatníku pri motorovom vozidlo

Číslo patentu: E 12364

Dátum: 30.04.2009

Autori: Danev Dimitar, Thoebel Jens-ole

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na bočné uchytenie predného panelu na blatniku pri motorovom vozidle, obzvlášť osobného automobilu, pričom predný panel je montovaný v pozdlžnomTaké zariadenie podľa predvýznaku nároku 1, je známe z EP O 720 935 B 1. Pri prednom paneli ide o nárazník vozidla. Na presné umiestnenie bočných súčastí nárazníka,obklopujúcich rohy karosérie vozidla, vzhľadom na blatniky sú medzi nárazníkom a blatníkom upravene vedenia, ktoré vedú nárazník pri montáži v priečnom smere vozidla a v smere zvislej osi vozidla. Tým je zabezpečené, že nárazník zaujme vo svojej namontovanejpolohe definovanú polohu vzhľadom na blatnik.Úlohou vynálezu je navrhnúť iné vyhotovenie zariadenia na bočné uchytenie prednej časti na blatníku, ktoré zaručuje presné umiestnenie namontovanej súčasti vzhľadom na blatnik,obzvlášť zabezpečuje presnú veľkosť medzery medzi predným panelom a blatníkom. Toto zariadenie má byť vytvorené s jednoduchou konštrukciou, bez toho aby bolo nutné vykonávaťpodstatné konštrukčné zmeny na prednom paneli alebo na blatníku.Úloha je vyriešená pri zariadení skôr uvedeného druhu tým, že s predným panelom je spojená rohová súčasť a s blatníkom prídržná lišta pre rohovú súčasť, pričom rohová súčasť má výstupok, ktorý pri montáži predného panelu na blatnik zasahuje do vodiacej kulisy prídržnej lišty a je vedený vodiacou kulísou, pričom výstupok zaujima pri namonmvanom prednompaneli deñnovanú koncovú polohu vo vodiacej kulise.Podľa vynálezu je teda navrhnuté, že spojenie predného panelu a blatnika nenastáva bezprostredne, ale že predný panel v oblasti strany, smerujúcej k príslušnému blatníku, je spojený s rohovou súčasťou a príslušný blatnik je spojený s pridržnou lištou pre rohovú súčasť. Zvláštne vyhotovenie, ktore by muselo byť prispôsobené upevneniu predného panelu na blatníku, nie je teda nutné. Je možne rozsiahle voľne voliť vyhotovenie konštrukčnej súčasti a blatníka, pretože spojenie týchto súčasti nastáva v oblasti rohovej súčasti a prídržnej lišty. Prídržná lišta slúži obzvlášť na uloženie predného panelu prostredníctvom rohovejsúčasti V oblasti priradenej strany predného panelu.V zmysle vynálezu sa pod pojmom predný panel rozumie konštrukčná súčasť, ktorá zakrýva prednú časť vozidla v dolnej oblasti vozidla a tým aj nárazník, umiestnený za predným panelom, resp. ktorá môže mať úplne funkciu nárazníka. Tento predný panel je obzvlášť vytvorený ako plastový výlisok. Je upevnený v prednej oblasti vozidla na karosérii alebo na ráme vozidla a je bočne ñxovaný prostredníctvom zariadenia podľa vynálezu s blatníkmi. Pri montáži predného panelu na blatníku má na jednej strane význam, že je príslušná bočná oblasť predného panelu uchytená na blatníku, a na druhej strane nastáva toto uchytenie deñnovane, takže je zabezpečený presný rozmer medzery medzi predným panelom a blatníkom.Podľa vynálezu je pod týmto aspektom určené, že prostredníctvom vodiacej kulisy nastáva defmované vedenie výstupku resp. prostredníctvom výstupku definované vedenie vodiacej kulisy. Táto vodiaca kulisa môže byť vytvorená rôzne. Pod aspektom zavedenia výstupku pri montáži predného panelu do vodiacej kulisy je považované za výhodné, keď je vodiaca kulisa vytvorená s kónicky sa zbiehajúcou oblasťou zavádzania pre výstupok. To umožňuje relatívne nepresné privádzanie predného panelu k blatníku. Pri ďalšom privádzaní predného panelu k blatníku je výstupok vodiacou kulisou kvázi centrovaný a potom nútene vedený. Na to môže byť vodiaca kulisa, vychádzajúc z kónicky sa zbíehajúcej zavádzacej oblasti, celkom vybavená ďalším úsekom kulisy, ktorý sa taktiež kónicky zbieha, až k šírke dráhy, ktorá je nepatrne širšia ako rozmer výstupku medzi bočnými obmedzeniami vodiacej kulisy. Pod týmto aspektom je považované za výhodné, ked vodiaca kulisa má obojstranne vedenie pre výstupok, pričom vedenie nastáva v rovine, ktorá je tvorená pozdĺžnym smerom vozidlaVýstupok môže byť v zmysle vynálezu vytvorený rôzne. Výstupok je výhodne vytvorený ako valcový kolik alebo valcový kameň kulisy. Kulisa má štrbinu, prepážku alebo obzvlášť dráž ku, v ktorej je valec resp. kameň kulisy vedený nútene po obidvoch stranách.Presnú bočnú orientáciu predného panelu resp. rohovej súčasti, Spojenej s predným panelom,vzhľadom na blatník resp. vzhľadom na prídržnú lištu, spojenú s blatníkom, je možné dosiahnuť už tým, že vodiaca kulisa tvorí kónicky sa zbiehajúcu vodiacu dráhu, pričom pozdĺžna stredové os vodiacej dráhy prebieha rovno. V tomto prípade vzniká presná orientácia výstupku na základe kónicky sa zužujúcej vodiacej dráhy a obojstranného dosadnutia výstup ku na vodiacu dráhu pri namontovanom prednom paneli. Podľa altematívneho vyhotovenia jenavrhované, že vodiaca kulisa tvorí zakrivenú vodiacu dráhu. Pri pohybe výstupku pozdĺž zakrivenej vodiacej dráhy pri montáži predného panelu je dosiahnutá definovaná koncová poloha výstupku a tým predného panelu, relatívna vzhľadom na blatník. Pod aspektom presného umiestnenia výstupku vzhľadom na vodiacu kulisu pri namontovanom prednom paneli zodpovedá šírka vodiacej dráhy vodiacej kulisy v jej koncovej oblasti vonkajšiemurozmeru výstupku, obzvlášť vonkajšiemu priemeru výstupku.Podľa zvláštnej formy vyhotovenia vynálezu je stanovené, že vodiaca kulisa je vytvorená ako labyrintové vedenie s kónicky sa zbiehajúcou zavádzacou oblasťou pre výstupok. Labyrintové vedenie tvorí zakrivenú vodiacu dráhu, ktorá zabezpečuje presné umiestnenie výstupku vzhľadom na vodiacu kulisu a tým aj presné umiestnenie predného panelu k blatníkuKonštrukčne obzvlášť jednoduchým spôsobom je možné dosiahnuť bezpečné uchytenie predného panelu na blatníku, ked je kulisové vedenie vybavené rozšíriteľným zúžením a výstupok zaskakuje pri namontovanom prednom paneli za zúženie. Také vyhotovenie sa výhodne používa vtedy, ked vodiaca dráha nie je zakrivená, ale je vytvorená výlučne tak, že sa kónicky zbieha. Kulisové vedenie má obzvlášť za zúžením taký rozmer, ktorý postačujepráve na uloženie výstupku.Vynález teda navrhuje vedenie predného panelu pri montáži na blatník, ktorým je definované sprevádzaná deformácia predného panelu a predný panel je uchytený vo svojej koncovej polohe. Výhodná prvá forma vyhotovenia spočíva v labyrintovom vedení, pričom je upravená väčšia zavádzacia slučka v tvare lievika, ktorá vedie valcový kameň kulisy na rohovej súčasti do jeho koncovej polohy. Zodpovedajúcim spôsobom zahnutým vyhotovením koncovej oblasti labyrintu sa môže dosiahnuť zaskakovanie kameňa kulisy. Výhodná druhá fonna vyhotovenia spočíva V tom, že je koncová oblasť pre kameň kulisy obmedzená zúžením.Kameň kulisy rozširuje toto zúženie pri zavádzaní a zaskočí zaň.Obidve výhodné formy vyhotovenia vynálezu sú bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom.Obr. l principiálny náčrt prednej, ľavej oblasti karosérie osobného automobilu s čiastočnezobrazeným blatníkom a čiastočne zobrazeným predným panelom, ako aj prídržnou lištou, 4prídržnú lištu, obr. 2 prídržnú lištu upevnenú na blatníku, pred nasunutím rohovej súčasti upevnenej naprednom paneli na prídržnú lištu, v pôdoryse, obr. 3 usporiadanie podľa obr. 2 v bokoryse, obr. 4 priestorové zobrazenie prídržnej lišty a rohovej súčasti pre prvú fonnu vyhotoveniavynálezu pred nasadením a montážou rohovej súčasti a prídržnej lišty, obr. 5 vodiacu kulisu prídržnej lišty, znázomenej na obr. 4, v pôdoryse, obr. 6 až 8 rôzne stavy montáže pri montáži predného panelu a teda umiestnenie rohovejsúčasti vzhľadom na prídržnú lištu, znázornené v pôdoryse, obr. 9 priestorové zobrazenie pridržnej lišty a rohovej súčasti pre druhú formu vyhotoveniavynálezu pred nasadením a montážou rohovej súčasti a prídržnej lišty, obr. 10 vodiacu kulisu prídržnej lišty, znázomenej na obr. 9, v pôdoryse, obr. ll a 12 rôzne stavy montáže pri montáži predného panelu a teda umiestnenie rohovejsúčasti vzhľadom na prídržnú lištu, znázomené v pôdoryse.Obr. l znázorňuje pre ľavú, prednú oblasť osobného automobilu jeho blatník l a jeho bočnú oblasť predného panelu 2. Vzťahovou značkou 3 je označený Výrez podbehu, ktorý je obmedzený predným panelom 2 a blatníkom l. V tejto bočnej oblasti je vpredu vybranímblatníka 1 a v prednom paneli 2 vytvorený otvor 4 na uloženie neznázomeného svetlometu.V tomto vonkajšom pohľade na oblast vozidla sú súčasne znázomeně konštrukčné súčasti,ktoré slúžia na uloženie a spojenie blatníka 1 a predného panelu 2 v bočnej oblastí osobného automobilu a ktoré sú umiestnené na vnútornej strane. Ide o prídržnú lištu 5, pevne spojenú

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24, B62D 25/16, B62D 27/02

Značky: uchytenie, zariadenie, blatníku, vozidlo, bočně, panelu, predného, motorovom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e12364-zariadenie-na-bocne-uchytenie-predneho-panelu-na-blatniku-pri-motorovom-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na bočné uchytenie predného panelu na blatníku pri motorovom vozidlo</a>

Podobne patenty