Spôsob vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov a na obalový materiál a takto získané balenie

Číslo patentu: E 11784

Dátum: 28.06.2007

Autori: Martini Pietro, Damkjaer Niels, Kaneko Masamichi

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov, ana obalový materiál a takto získané balenie.0001 Daný vynález sa týka spôsobu vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na Iistový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov, a na obalový materiál a balenie získané týmto spôsobom.0002 Ako vieme, mnoho tekutých potravinárskych výrobkov, ako sú ovocné šťavy,mlieko ošetrené mimoriadne vysokou teplotou, vino, paradajková omáčka, atď., sa predávajú v balení vyrobenom zo steriiizované obalového materiálu.0003 Typickým príkladom tohto typu balenia je balenie v tvare kvádra pre tekuté alebo tekuté potravinárske výrobky známe ako Tetra Brik Aseptic (registrovaná známka), ktoré je vyrobené pomocou skladania a zatavenia vrstveného pásového obalového materiálu.0004 Obalový materiál má viacvrstvovú štruktúru, ktorá zahŕňa základnú vrstvu zabezpečujúcu tuhosť a pevnosť, ktorá môže obsahovať vrstvu z vláknitého materiálu, napr. papiera, alebo minerálmi naplnený propylénový materiál a niekolko vrstiev tepelne uzatvoreného plastového materiálu, napr. polyetylénové fólie, ktoré pokrývajú obe strany základnej vrstvy.0005 V prípade aseptických obalov pre dlhodobé skladovanie výrobkov, ako je mlieko ošetrené mimoriadne vysokou teplotou, zahŕňa obalový materiál aj vrstvu materiálu plynovej bariéry, napr. hliníkovú fóliu alebo fóliu z etylvinyl alkoholu, ktorá je navrstvená na vrstve tepelne zataveného plastového materiálu, a je tiež pokrytá ďalšou vrstvou tepelne zataveného plastového materiálu, ktorý tvorí vnútornú stranu obalu a eventuálne prichádza do kontaktu s potravinárskym výrobkom.0006 Balenia tohto typu sú obvykle vyrábané plne automatickými baliacimi strojmi,v ktorých sa z kotúčového baliaceho materiálu nepretržite vyvára rúrka obalový materiál je sterilizovaný na baliacom stroji, napr. použitím chemického sterilizačného činidla, napriklad roztoku peroxidu vodíka, ktorý sa po sterilizácii odstráni z povrchu obalového materiálu, napr. sa odparí teplom takto sterilizovaný obalový materiál je udržiavaný v uzavretom sterilnom prostredí a je pozdĺžne zložený a zatavený, čim sa vytvorí Vertikálna tuba.0007 Tuba sa naplní sterilizovanými alebo sterilne spracovanými potravinami a je zatavená a následne nastrihaná pozdĺž rovnomerne rozložených prierezov, čím sa vytvoria vankúšové balíčky, ktoré sú následne mechanicky zložené, aby sa vytvorili príslušné hotové balíky, napr. v tvare kvádra.0008 Prípadne sa obalový materiál môže narezať do predforiem, z ktorých na formovacích vretenách vznikajú balíčky balíčky sú naplnené potravinárskym2 výrobkom a uzavreté. Jedným z príkladov tohto typu balíčka je tzv. gabIe-top balík známy pod obchodným názvom Tetra Rex (registrovaná známka).0009 Na otvorenie vyššie opísaných balení boli navrhnuté rôzne riešenia, vrátane zariadení na opakovane uzatvárateľné balenia vyrobených z plastových materiálov obsahujúcich výlevku, napr. rúrkovitá, ohraničujúca priechodný otvor a upevnená k otvoru v stene balíka a odnímateľný, napr. skrutkou alebo sklopný, uzáver pripevnený a navonok uzatvárajúci výlevku.0010 Pri výrobe otváracieho zariadenia je otvor výlevky zatavený plastovou membránou, ktorá je pripojená integrálne k výlevke a odnímateľná pozdĺž kruhovej odtrhávacej línie na strane k uzáveru má membrána integrálny vystupujúci kruh na ťahanie, ktorého voľný koniec je po zatiahnutí užívateľom odpojí membránu od výlevky pozdĺž odtrhávacej línie a tak otvorí produkt. Presnejšie povedané, ťahací kruh sa natiahne dovnútra a vo vopred stanovenej vzdialenosti od výlevky.0011 Používaním otváracích zariadení poplsaných vyššie sa balíček dá ľahko otvoriť, od užívateľa sa vyžaduje rozumné množstvo krútenia a membrána jeelegantne oddelená od výlevky.0012 To však neplatí v prípade obalov, ktoré vyžadujú utesnenie nielen kvapalinou,ale aj plynom, kedy sa otváracie zariadenie nasadí na obalový materiál.0013 V takých prípadoch sú známe riešenia, kedy je membrána otváracieho zariadenia upevnená priamo nad predlaminovaný otvor obalového materiálu, t. j. otvor vznikol iba v základnej vrstve aje pokrytý inými vrstvami, vrátane vrstvy materiálu plynovej bariéry.0014 V prípade tohto riešenia si otvorenie obalu vyžaduje nielen odpojenie membrány z výlevky, ale aj odtrhnutie vrstvy bariérového materiálu proti okraju otvoru cez základnú vrstvu. Pri bežne používaných bariérových materiáloch, ako napr. hliník, je výsledkom zubatý, rozstrapkaný okraj otvoru, čo zhoršuje hladké naliatie potravinárskeho výrobku.0015 EP-A-1352840 predstavuje listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov, ako je definované v úvode nároku 8.0016 US 5 829 672 predstavuje balenie tekutých potravinárskych výrobkov, ktoré sa vyrába z viacvrstvového obalového materiálu, má konfetovú časť prispôsobenú na to, aby bola oddelená od zvyšku obalového materiálu a používa sa ako integrálna súčasť tesnenia nepriepustného pre plyn vo výlevke otváracieho zariadenia.0017 Jeden cieľ tohto vynálezu sa týka spôsobu vstrekovaného lisovania, ktorou by sa plastové otváracie zariadenia lacno a ľahko aplikovali na obalový materiál, aby sa získali zatavené balíky tekutých potravinárskych výrobkov s lepším otváraním a nalievacími charakteristikami v porovnaní s vyššie uvedenými známymi baleniami.0018 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vstrekovaného lisovania,ktorou by sa plastové otváracie zariadenia lacno a ľahko aplikovali na listový obalový-3 materiál, aby sa získali zatavené balíky tekutých potravinárskych výrobkov s efektívnym plynovým tesnením.0019 Súčasným vynálezom sa dosiahol aspoň jeden z vyššie uvedených cieľov,ktorý sa týka spôsobu vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na Iistový obalový materiál na balenie tekutých potravín, ako sa uvádza v nároku 1.0020 Daný vynález sa taktiež týka listového materiálu na balenie tekutých potravinárskych výrobkov, ako sa uvádza v nároku 8.0021 Daný vynález sa týka uzavretého obalu na balenie tekutých potravín, ako sa uvádza v nároku 15.0022 Preferované nelimitujúce uskutočnenie vynálezu bude opísané na základe príkladov s odkazom na sprievodné obrázky, v ktorýchObrázok 1 znázorňuje čiastočne delený bočný pohľad na uzavretý obal na tekuté potravinárske výrobky vyrobený zlistového materiálu, na ktorom je otváracie zariadenie vytvorené spôsobom vstrekovaného lisovania podľa daného vynálezuObrázok 2 znázorňuje časť listového materiálu na Obr. 1 pred aplikáciou otváracieho zariadeniaObrázky 3 až 7 znázorňujú časti listového materiálu na Obr. 2 v po sebe idúcich krokoch vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia0023 Číslo 1 na Obrázku 1 znázorňuje uzatvorený obal pre tekuté potravinárske výrobky ako celok, vyrobený z viacvrstvového listového materiálu 2, ktorý je zložený a zatavený známym spôsobom podrobne popísaným vyššie, na ktorý sa aplikuje otváracie zariadenie 3 z plastového materiálu pomocou spôsobu vstrekovaného lisovania podľa tohto vynálezu.0024 V uvedených príkladoch je balík 1 v tvare kvádra aje typom známym pod obchodným názvom Tetra Brik Aseptic (registrovaná známka). Avšak spôsob podľa tohto vynálezu ponúka výhodu aj pre iné typy obalov, napr. gable-top balíky známe pod obchodným názvom Tetra Rex (registrovaná známka).0025 S odkazom na Obr. 2, materiál 2 zahŕňa základnú vrstvu 4 pre zabezpečenie tuhosti a pevnosti, ktorá môže byť vyrobená z vláknitého materiálu, napr. papiera,alebo minerálnym polypropylénovým materiálom a niekoľko vrstiev 5 tepelne uzatvoreného plastového materiálu, napr. polyetylénové fólie, pokrývajúce obe strany základnej vrstvy 4.0026 V prípade aseptického balenia 1 pre dlhodobé skladovanie výrobkov, ako napr. mlieko ošetrené mimoriadne vysokou teplotou, zahŕňa obalový materiál 2 taktiež vrstvu 6 materiálu plynovej bariéry, napr. hliníkovú fóliu alebo fóliu z etyl-vinyl alkoholu, ktorá je navrstvená na vrstve 5 tepelne uzatvoreného plastového materiálu,a je pokrytá ďalšou vrstvou 5 tepelne uzatvoreného plastového materiálu, čím savytvára vnútorná strana obalu 1, ktorá eventuálne môže byť vkontakte s potravinárskym výrobkom.0027 inými slovami, vrstvy 5 a 6 definujú príslušné laminálne vrstvy aplikované na základnú vrstvu 4 pri vytváraní materiálu 2 v podobe nepretržitého pásu.0028 Pásový materiál 2 taktiež zahŕňa rad vymeniteľných častí 8 (v Obrázku vyznačený iba jeden) rovnomerne rozmiestnených v pozdĺžnom smere A materiálu,na ktoré sa následne vstrekovaním vylisujú otváracie zariadenia 3.0029 V nasledujúcom opise sa pre jednoduchosť odkazuje na jednu odnímateľnú časť 8 a jedno otváracie zariadenie 3.0030 V uvedenom príklade je vymeniteľná časť 8 definovaná tzv. predlaminovaným otvorom, t. j. diera (alebo otvor) 9 formovaná cez základnú vrstvu 4 materiálu 2 a pokrytá vrstvami lamiel 5, 6, takže otvor 9 je uzavretý príslušnou krycou časťou 10.0031 V alternatívnom uskutočnení, ktoré nie je znázornené, môže byť krycia časť 10 definovaná iba jednou alebo niekoľkými vrstvami 5, 6. Krycia časť 10 môže byť vyrobená napríklad iba z materiálu plynovej bariéry.0032 Vďalšom alternatívnom uskutočnení, ktoré nie je znázornené, môže byť krycia časť 10 definovaná klapkou pripevnenou na zvyšok materiálu 2 na utesnenie vytvorenej diery, v tomto prípade cez celú hrúbku materiálu 2.0033 Ako je znázornené na Obr. 1, otváracie zariadenie 3 má os B kolmú na pozdĺžny smer A pásového materiálu 2, a skladá sa z membránovej pripájacej časti 11 prisadajúcej na jednu stranu 10 a krycej časti 10 - v uvedenom príklade strana smeruje dovnútra obalu 1 a cylindrická trubicová výlevka 12, ktorá je pripevnená k materiálu 2, okolo diery 9, definuje otvor 16, ktorým sa nalieva potravinový produkt z obalu 1, a rozširuje sa cez kryciu časť 10 tak, aby sa rozširovala na oboch stranách 10 a, 10 b krycej časti. Otváracie zariadenie 3 taktiež obsahuje uzáver 13 (Obr. 1),ktorý je odnímateľné pripevnený k výlevke 12, aby navonok uzatvára otvor 16.0034 Presnejšie povedané, pripájacia časť 11 avýlevka 12 sú vstrekovaním vyformované v jednej časti a uzáver 13 je vytvorený samostatne od celku obsahujúceho pripojovacie diely 11 a výlevku 12.0035 Pripájacia časť 11 a krycia časť 10 otvoru 9 spoločne deñnujú tesniacu časť 15 tesniaci otvor 16 výlevky 12.0036 Ako je vidieť na Obrázku 1, výlevka 12 obsahuje prstencovú Iemovaciu časť 17 pripevnenú k materiálu 2, okolo diery 9 a cylindrickú rúrkovitú hrdlovú časť 18 vyčnievajúcu axiálne z vnútornej bočnej hrany Iemovacej časti 17, a rozširujúcu sa cez periférnu prstencovú časť krycej časti 10. Inými slovami, hrdlová časť 18 vyčnieva z materiálu 2 na strane 10 b protiľahlej k strane (10 a), ku ktorej je pripevnená pripájacia časť 11.0037 Ako je znázornené na Obrázku 1, pripájacia časť 11 a Iemovacia časť 17 sú spojené prstencovitou časťou 19, ktorá je menšia než časti 11 a 17, aby bolo možné

MPK / Značky

MPK: B65D 5/74, B29C 45/14

Značky: získané, lisovania, spôsob, potravinářských, otváracieho, výrobkov, obalový, balenie, tekutých, materiál, takto, zariadenia, listový, vstrekovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e11784-sposob-vstrekovaneho-lisovania-otvaracieho-zariadenia-na-listovy-material-na-balenie-tekutych-potravinarskych-vyrobkov-a-na-obalovy-material-a-takto-ziskane-balenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov a na obalový materiál a takto získané balenie</a>

Podobne patenty