Ovládacia jednotka pre kontajner s obranným sprejom v kombinácii so zdrojom svetla

Číslo patentu: E 11549

Dátum: 14.04.2004

Autori: Kůpa Vladimír, Koštál Břetislav

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ovládacia jednotka pre kontajner s obranným sprejom V kombinácii so zdrojom svetla l ť hni(0001) Vynález saovládacej jednotky pre zdroj svetla v kombinácii s kontajnerom obranným sprejom V kombinácii a môže sa využít poriadkovými zborrni a verejnosťou pri sebaobranných úkonoch, pričom svietidlo svetelnej časti by mala pomôcť zamýšľanej obeti identifikovať tvár útočníka a/alebo ho čiastočne oslepiť a odradiť ho od ďalšieho konania,alebo potom, či zároveň použiť obranný sprej vstreknutím do očí útočníka, ak útočník naďalej(0002) Existuje rad typov kombinovaných zariadení známych zo stavu techniky. Väčšina z nich Vychádza z klasického poňatia príručného svietidla alebo baterky, prípadne V kombinácii s obuškom, ktoré sú prispôsobené na vytvorenie montážneho celku s kontajnerom so sebaobrannýtn plynom. Ako je opĺsané v US patente č. 5 086 377, môže sa také zariadenie skladať zo strednej času obsahujúcej obranný sprej a koncovej časti so svietidlom a zvukovýmalarmom. Toto zariadenie je značne rozmemé a preto nevhodné na nosenie V kabelke alebo(0003) Z US patentu č. 5 549 220 je známe obranné zariadenie pištoľového tvaru, ktoré obsahuje schránku na batérie, dve žiarovky vyžarujúce podľa potreby modré a biele svetlo,zvukový zdroj a kontajner s chemický/m repelentom. Prístroj má najmenej tri zvláštne oddiely,Vnútomé elektrické a plynové vedenie na zaistenie príslušných spojení medzi ovládacími vypínačmi, batériou, žíarovkami a plynovou dýzou. Prístroj je ovládaný dvoma vypínačmi a spúšťou, čo môže spôsobiť problém v situácii, keď by sa mal použit proti neočakávanému útočníkovi a preto veľmi rýchlo a s okamžitým a prekvapujúcitn účinkom. Okrem toho sa prístroj vyznačuje rovnako zimčnými rozmermi a nie je teda vhodný na nosenie V príručnej taške, obzvlášť potom v dámskej kabelke s opaskom cez rameno, alebo nosenie V ruke alebo V(0004) V US patente 5 373 427 je opísané zariadenie V tvare klasického podlhovastéhopuzdra svietidla Slúžíaccho ako držiak so svietidlom vyžarujúci svetlo V podstate V pravom uhle-2 k držiaku a umiestneného na jeho hornom konci. Kontajner so sebaobranným sprejom je vložený do puzdra pod svietidlom a spodnou vnútornou časťou puzdra obsahuje sústavu batérií. Prístup k spúšťacíemu tlačidlu kontajnera je kryt s otočným víečkom, ktorý po zdvihnutí do homej polohy pôsobí ako spínač spájajúcí kontakty žiarovky a batérií na zapnutie svetla. V spodnej uzatvorenej polohe dolieha povrch viečka na vertikálne sklonenú vonkajšiu čast puzdra a uzatvára otvor, ktorý inak poskytuje prístup k tlačidlu spreja. Pri použití obrancom musí sa kryt najskôr nahmatať, potom chytiť prstom a nadvihnúť. Čas potrebný na tieto úkony môže byť kritický vzhľadom k situácii, v ktorej je napadnuté obeť vystavená náhlemu a neočakávanému napadnutiu íitočníkom. Okrem toho konštrukcia so žiarovkou oddelenou od batérií kontajnerom so sprejom vyžaduje trocha komplikované spoje medzi žiarovkou, batériou a spínačom a pomeme veľké rozmery, podobne ako u predtým opísaných prístrojoch.(0005) V európskom patente EP 1 260 784 A je opísané kombinované sebaobranné zariadenie, obsahujúce svetelnú časť a sprejovú časť vzájomne prepojené osobitne skonšttuovanou prírubou na vytvorenie samostatnej jednotky a na umožnenie aktivácie ako zdroja svetla, tak tlačidla kontajneru. Svetelným zdrojom je LED dióda, akumulátorom je gombíkovä batéria. Táto konštrukcia umožňuje značne zredukovať rozmery prístroja a variabilitu vzájomného usporiadania všetkých súčastí. jedna z možných altematív obsahuje postupné ovládanie svetelného zdroja a sprejového kontajneru jedným ovládacím tlačidlomAvšak, tlačidlo sprejového kontajnera nie je dostatočne chránené proti mírnovoľnému stlačeniua aplikácia na rôzne rozmery obranných sprejov môže byt trocha komplikovaná.(0006) Vychádzajúc zo stavu, ktorý je charakterizovaný v EP 1 260 784 A, je primárnou úlohou vynálezu ovladacia jednotka pre zdroj svetla, ktorá v kombinácii s kontajnerom obranného spreja umožňuje minimalizoxrat rozmery prístroja a umožniť jeho jednoduchúadaptáciu na bežné komerčné typysprejových kontajnerov.(0007) Ďalšou úlohou vynálezu je vybavit taký prístroj prostriedkami zabraňujúcimi nežiaducejaktivácii jeho obidvoch funkcií.(0008) Ešte ďalšou úlohou výnálezu je umožniť jednoduché a rýchle ovládanie, a to tak častiprístroja obsahujúcej zdroj svetla, ako jeho Časti so sprejom.Po stata nl zu(0009) V súlade s nezávislým nárokom 1 obsahuje ovládacía jednotka pre sebaobranný kontajner ovládacie tlačidlo a dýzu a ďalej obsahuje zdroj svetla a batéríový zdroj, u ktorého ovládacia jednotka obsahuje objímku so spodnou časťou na spojenie s kontajnerom a homou časťou na uloženie schránky zdroja svetla, kryt tlačidla s pripojovacou časťou a voľnou časťou, pričom kryt je otočne uložený na schránke a obsahuje vnútomú komoru pre batériový(0010) Podľa vynálezu je batćriový zdroj spojený so svetelným zdrojom pomocou spínača ovládaného pohybom krytu a kryt sa V uzatvorenej polohe nachádza V rovine V podstate kolmej na pozdĺžnu os kontajnera a jeho Voľný koniec dolieha na priechod v objímke. Schránka môže mat vo svojej spodnej časti otvor pre dýzu kontajnera a objímku vo svojej hornej časti vybrania na spojenie so spodnou časťou schránky a protiľahlé umiestnený priechod na prístup(0011) Podľa iného uskutočnenia vynálezu môže byť objímka opatrená vo svojej spodnej časti rírubou na rí oenie ku konttťneru alebo alternatívne môže mat obímka tvar uzdra re P P J J J P P(0012) Na umožnenie ovládania svetelného zdroja zdvihnutím krytu, je zdroj svetla opatrený prvým a druhým napájacím vodičom, ktoré sú pevne uložené v schránke a kryt je otočne uložen v schránke omocou dutého hriadeľa obsahuúci dve vnútome ružin na ritláčanie J Y P k riechodu V obiímke a s vonkrtšími a vnútorn i koncovkami tu uúcimi z dutého J J Ym VYS P J hriadeľa. S Výhodou tvorí prvá vonkajšia koncovka pevný kontakt s prvým napájacím vodičom zdroja svetla a druhá vonkajšia koncovka tvorí pohyblivý kontakt s druhým napájacím vodičom zdroa svetla a vnútorné koncovky slúžia ako evnć konta s batérie zdroom. Časť J P Vym J prístroja obsahujúca schránku a časť obsahujúca objímku môžu sa integrovať do jedného telesa. Minimálne rozmery ovládacej jednotky podľa vynálezu sajú dosiahnuť tým, že akosvetelný zdroj sa použije svetelná dióda a ako batěriový zdroj gombíková batéria.Prehľad obrázkov na xykrcse(0013) Ďalšie úlohy tohto vynálezu spolu s ďalšími znakmi, ktoré ho doplňujú, sú zrejmé z výhodných uskutočnení vynálezu tak, ako sú znázornená na priložených výkresoch, kdeObr. 1 - je perspektívny pohľad na ovládaciu jednotku Obr. 2 je perspektívny pohľad na ovládaciu jednotku s objímkou v tvare puzdra pre kontajner, Obr. 3 - je ovládacia jednotka podľa Obr. 2 V čelnom pohľade v reze Obr. 4 - je ovládacía jednotka podľa Obr. 1 V čelnom pohľade v reze Obr. 5 - je zväčšený detail elektrického obvodu zdroja svetla a batéríového zdroja Obr. 6 - je zväčšený detail Lisporiaclaiuia kontaktov na ovládanie elektrického obvodu Obr. 7 -je čelný pohľad v reze na ovládaciu jednotku podľa Obr. 2 s niektorými prvkami integrovanými do jedného telesa Obr. 8 - je čelný pohľad v reze na ovlâdaciu jednotku podľaObr. 1 s niektorými prvkami integrovanými do jedného telesa.Podrobný opis yýhodnćho uskutočnenia(0014) S prihliadnutím k Obr. 3 alebo Obr. 4, obsahuje ovládacia jednotka podľa vynálezu schránku 1 pre zdroj svetla 5 so spodnou prizmatickou časťou 13. Ako ďalej vyplýva z perspektívneho zobrazenia na Obr. 1 a Obr. 2 obsahuje ďalej, objímku 3 na pripevnenie schránky 1 ku kontajnciu 4 so sehaobmnným sprejom a kryt 2 s predným pripojovacím koncom a voľným koncom 23 a nesúci batériový zdroj 6. V kombinácii s konvenčným kontajnerom pre sebaobranzuý sprej predstavuje ovládacie jednotka kombináciu zariadeniavyžarujúceho svetlo a svetlo a zariadenie na aktiváciu sebaobranného spreja.(0015) Kryt 2 je svojim pripojovacím koncom uložený otočne na schránke 1, zatiaľ čo jeho voľný koniec 23, obsahuje vnútornú komoru 20 pre batériový zdroj 6, ktorý v danomuskutočnení predstavuje sústava go 1 nbíltových batérii. Komora 20 je uzatvorená uzáverom 21.(0016) Objímka 3 má vo svojej prednej stene jýrez 31 a vo svojej zadnej stene. protiľahlo umiestnený priechod 32. Výrez 31 lmnštrtiovaný ako montážna plocha i na pnpevneníe dolnej, prizmatickej časti schránky 1 k objímke ž. V uskutočnení podľa Obr. 2 a Obr. 3 je objímka 2 predlžená smerom dole a tvorí tak puzdro 34 na uloženie kontajnera 4. Kontajner 4 má bežný tvar a konštrukciu s horným lemom, vnútorným ventílom a výstupnou rúrkou 41 a ovládacím tlačidlom 42 a je zakončcný výstupnou tlýącou 44. Puzdro 34 slúži rovnako ako rukoväť ovládacej jednotky a je OpľltľCnŠ vnútornýmí rebmmi 35 na zaistenie správnej polohy kontajner 4 v puzdre 34. V uskutočnení podľa Obr. 1 a Obr. 4 je spodný koniec objímky 3zakončenýprírttbou 37 na pripcvnenie olvjímlgv 3 na lem kontajnera 4.

MPK / Značky

MPK: F41H 9/10

Značky: sprejom, zdrojom, kontajner, kombinácii, jednotka, ovládacia, světla, obranným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e11549-ovladacia-jednotka-pre-kontajner-s-obrannym-sprejom-v-kombinacii-so-zdrojom-svetla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládacia jednotka pre kontajner s obranným sprejom v kombinácii so zdrojom svetla</a>

Podobne patenty