Kompozitný element obsahujúci polyuretánový adhézny aktivátor

Číslo patentu: E 1031

Dátum: 07.08.2004

Autor: Calgua Erwin

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kompozitný element obsahujúci polyuretánový adhézny aktivátorVynález sa týka použitia polyuretánovej adhéznej prísady na zlepšenie prilnavosti medzi dvomi vrstvami kompozitného prvku, obsahujúceho polyizokyanurátový penový materiál a krycie vrstvy, ako aj kompozitné prvky ako také a spôsobu výroby kompozitných prvkov.Zdôvodu zákazu chlórovaných fluorovodíkov ako hnacích prostriedkov v polyuretánových systémoch sa vsúčasnosti na výrobu kompozitných prvkov určených na tepelnú izoláciu používajú horlavé hnacie prostriedky, ako napríklad pentány. Za týchto podmienok je splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany pomocou polyuretánových systémov, ktoré obsahujú vysoký podiel ochrannéhoČasto je potrebný technicky podmienený nízky obsah ochranného prostriedku proti plameňom. Preto sa pre izolačný prvok používajú aj polyizokyanurátové penové materiály (PIR-penové materiály), pretože tieto majú aj pri zníženom obsahu ochranného prostriedku proti plameňom dobré protipožiarne vlastnosti. PIR-systémy majú ale v porovnaní s PUR-systémami nižšiu prilnavostVstavebnom priemysle sa napríklad vyrábajú polyuretánové kompozitné prvky, ktoré musia spĺňať konštrukčné úlohy, napríklad stenové a strešné dielce. U týchto konštrukčných pNkov hrá priľnavosť dôležitú úlohu. Konštrukčná prvky s kovovými krycími vrstvami musia mať hodnotu adhézie minimálne z 0,08 N/mmz, aby boli schválené na použitie v stavebnom priemysle. PUR-systémy majú na kovových krycích vrstvách hodnoty adhézie vrozmedzi od 0,12 do 0,17 N/mmz. Hodnoty adhézie PIR-systémov sú vpriemere nižšie ako 0,1 N/mmz. Dokument W 0 99/00559 A uverejňuje kovové panely so sendvičovou konštrukciou s jadrom vyrobeným z polyizokyanurátového penového materiálu a s kovovým pokrytím,pričom je použitá adhézna prísada na zvýšenie prilnavosti kovového pokrytia na izokyanurátovom jadre. Adhézna prísada sa krátko vytvrdzuje pred nanesenímÚlohou vynálezu preto bolo skonštruovať kompozitný prvok, určený najmä natepelnú izoláciu, ktorý s podstatne zníženým obsahom ochranného prostriedku proti plameňom vyhovuje požiadavkám na priľnavosť ako aj požiadavkám protipožiarnejochrany. Úlohu bolo možné vyriešiť použitím adhéznej prísady na báze polyuretánu.Predmetom vynálezu je preto kompozitný prvok, najmä tepelno-izolačnýi) prvej krycej vrstvy, ii) vrstvy adhéznej prísady obsahujúcej polyuretán s hustotou od 400 do 1200 g/I, iii) vrstvy penového materiálu obsahujúcej polyizokyanurát s hustotou od 30 do 100 gll, iv) prípadne druhej vrstvy adhéznej prísady obsahujúcej polyuretán s hustotou von 400 do 1200 g/I, aVpreferovanom uskutočnení majú vrstvy kompozitného prvku podľaKompozitný prvok podľa vynálezu sa výhodnejšie použije ako tepelnoizolačný prvok, t.j. ako kompozitný prvok na tepelnú izoláciu. V jednom zpreferovaných uskutočnení má tepelno-izolačný prvok podľa vynálezu mernútepelnú vodivosť nižšiu ako 35 mW/mK, najvýhodnejšie nižšiu ako 25 mW/mK, merané podľa DIN 52612 časť 1.U krycích vrstiev (i) a (v) je možné principiálne použiť všetky bežne používané, flexibilné a tuhé krycie vrstvy, ako napríklad hliník, ocel. bitúmen, papier,minerálne netkané textílie, netkané textílie obsahujúce organické vlákna, plastové dosky (napríklad polystyrén), plastové fólie (napríklad PE-fólie), drevné dosky alebo ich zmesi alebo ich lamináty. Preferované súkovové krycie vrstvy, najmä hliníkovéUadhéznej prísady použitej vo vrstve ii) aprípadne vo vrstve (iv) ide oadhéznu prísadu na báze polyuretánu známu zo stavu techniky. Táto adhéznaprisada sa vo všeobecnosti získa reakciou a) polyizokyanatánov sob) zlúčeninami s dvomi vodíkovými atómami reaktívnymi vočipričom reakčný pomer sa volí tak, aby bol v reakčnej zmesi pomer počtu izokyanatánových skupín k počtu skupín reaktívnych s izokyanatánmi v rozmedzí od 0,8 do 1,821, výhodnejšie od 1 do 1,6 1.Ako polyizokyanatány (a) sa použijú bežné alifatické, cykloalifatické a najmä aromatické di- a/alebo polyizokyanatány. Výhodné sa použijú toluyléndiizokyanatán(TDI), difenylmetándiizokyanatán (MDl) a najmä zmesi difenylmetándiizokyanatánu aAko zlúčeniny s minimálne dvomi vodíkovými atómami reaktívnymi voči izokyanatánom (b) prichádzajú vo všeobecnosti do úvahy také zlúčeniny, ktoré obsahujú v molekule dve alebo viaceré reaktívne skupiny, zvolené z OH-skupín, SH skupín, NH-~skupín, NHg-skupín a CH-kyslých skupín, ako napríklad B-diketo-skupiny.Výhodné je použitie polyéterolov ala polyesterolov, najvýhodnejšie sú polyéterpolyoly. Hydroxylové číslo použitých polyéterolov a/alebo polyesterolov je výhodnejšie od 25 do 800 mg KOH/g, molekulové hmotnosti sú vo všeobecnosti vyššie ako 400. Polyuretány môžu byt vyrobené bez alebo pomocou prostriedkov napredlžovanie reťazcov a/alebo zosieťovacie prostriedky sa používajú najmä dvojalebo trojfunkčné amíny a alkoholy, najmä dioly a/alebo trioly smolekulovouhmotnosťou nižšou ako 400, výhodnejšie od 60 do 300.V adhéznej prísade môžu byť prípadne obsiahnuté aditívne alebo reaktívne ochranné prostriedky proti plameňom. Takéto ochranné prostriedky proti plameňom sa vo všeobecnosti používajú v množstve od 0,1 do 30 hmotnostných, vztiahnuténa celkovú hmotnosť polyolovej zložky.Pri reakcii polyizokyanatánov a) s polyolmi b) sa výhodnejšie nepridávajú žiadne hnacie prostriedky. Použité polyoly ale môžu obsahovať ešte zvyškovú vodu,ktorá pôsobí ako hnací prostriedok. výsledné polyuretánové adhézne prísadymajú hustotu od 400 do 1200 g/l, výhodnejšie od 500 do 1000 g/l, najvýhodnejšie od 700 do 900 g/I.U vrstvy iii) kompozitného stavebného dielca podľa vynálezu ide vo všeobecnosti o známy polyizokyanurátový penový materiál, ktorý výhodnejšie slúžiPolyizokyanurátový penový materiál tvoriaci vrstvu iii) je možné získaťreakciou a) polyizokyanatánov so b) zlúčeninami reaktívnymi s izokyanatánmi, v prítomnosti c) ízokyanurátových katalyzátorov, pričom reakčný pomer je zvolený tak, aby bol v reakčnej zmesi obsiahnutý pomer počtu ízokyanatánových skupín k počtu skupín reaktívnych s izokyanatánmiZložky a) a b) budú použité tak, ako je vyššie opísané. Ako izokyanurátový katalyzátor c) sa použijú katalyzátory tvoriace izokyanurátové skupiny všeobecne známe zo stavu techniky, výhodnejšie soli alkalických kovov, ako je oktoát draselný a/alebo acetát draselný samotný alebo v kombinácii s terciárnymi amínmi, Tvorbaizokyanurátov sa výhodnejšie uskutoční pri teplote vyššej ako 60 °C.

MPK / Značky

MPK: B32B 27/40, B32B 5/18

Značky: aktivátor, element, obsahujúci, kompozitný, adhézny, polyuretanový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e1031-kompozitny-element-obsahujuci-polyuretanovy-adhezny-aktivator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitný element obsahujúci polyuretánový adhézny aktivátor</a>

Podobne patenty