Chránič rohov

Číslo patentu: E 10297

Dátum: 26.06.2009

Autori: Tomkiewicz Jacek, Chyla Jaroslaw

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka chrániča rohov navrhnutého na ochranuTento vynález sa používa na ochranu rôznych materiálov,obzvlášť papiera prepravovaného V stohoch, vystavených krčeniu a iným poškodeniam, ktoré sa môžu prihodiť tak VZnámy chránič rohov má tvar jednej súčasti vo forme uhla,ktorý sa skladá z dvoch ramien usporiadaných v nedeformovanom stave voči sebe v uhle trocha väčšom než90 stupňov. Vrchol uhla V bode kontaktu oboch ramien je zaguľatený.Na vonkajšom povrchu chrániča rohov sú vypuklé Vystužujúce rebrá umiestnené pozdĺž dlhších strán ramien. Vystužujúce rebrá sa svojimi koncami prichyľujú ku kratším stranámVystužujúce rebrá prechádzajú V plnej línii taktiež cezMedzi vystužujúcimi rebrami sú umiestnené úzke, rovné vystužovacie rebrá, ktoré sú rovnobežne voči sebe navzájom a vzhľadom k vystužujúcim rebrám. Úzke, rovné vystužovacierebrá sú umiestnené pozdĺž každého ramena od vrcholuchrániča rohov smerom ku kratšej strane ramena, okrem toho rebrá vychádzajúce z vrcholu sú umiestnené 2 vonkajšej strany a vytvárajú rebrá situované z vnútornej strany,ktoré dalej vytvárajú rebrá situované 2 vonkajšej strany. Rebrá vedené z vrcholu chrániča rohov sú predĺžené. Na každom ramene medzi rovnými rebrami je pole s hladkým vrchným povrchom a tento vrchný povrch je umiestnený V tej istej výške ako vrchný povrch vypuklých vystužujúcichRebrá, ktoré sú na vonkajšej strane, majú plochú základňu z vnútornej strany, ale polia s hladkým povrchom, ktoré sú na vrchnom povrchu, majú z vnútornej strany rebrá umiestnenépozdĺžne vzhľadom k dlhším stranám chrániča rohov.Z poľtľadu 2 boku vrcholy rebier situované z vonkajšej strany tvoria vyduté linie a vrcholy rebier situované zvnútornej strany tvoria vypuklé línie. Okraje dlhších ramien chrániča rohov sú zosilnené.Na povrch vonkajších ramien chrániča rohov sa umiestni pás,ktorý upevní náklad. Pás je umiestnený na rebrách medzi vypuklými vystužujúcimi rebrami a je umiestnený na poli s hladkým povrchom, ktoré je v rovnakej rovine ako horná rovina vypuklých vystužujúcich rebier. Chránič rohov je vyrobený 2 plastu. Po utiahnutí pásov sa ramená chrániča rohov deformujú takým spôsobom, že zaistia tlak na stranyVzhľadom na to, že sa môže vyskytnúť tlak, spôsobený napínanim pásov upevňujúcich náklad a vibráciami, ktoré môžu nastať v priebehu prepravy, môžu sa vyskytnúť malé deformácie chrániča rohov v oblasti medzi vrcholom avypuklými vystužujúcimi rebrami, kde sú umiestnené úzke apozdĺžne a vystužovacie rebrá. Konštrukcia rebier V uvedenej oblasti nechráni správne proti tvorbe tohoto javu. Navyše časť pásu, ktorá je umiestnená v poli s hladkým povrchom, má tendenciu zošmyknúť sa nabok, čo môže spôsobiť úplné zošmyknutie pásu z chrániča rohov v priebehu prepravy. Toto všetko spôsobuje problémy pri práci s chráničom rohov, ako je doteraz známe, pretože môže spôsobiť vzrast rizika poškodenia nákladu V súvislosti s deformáciou chrániča rohov V zmienenej oblasti aZ dokumentu W 0 94/10058 Al je taktiež známy integrálne profilovaný chránič okrajov alebo rohov. Integrálne profilovaný chránič na ochranu hrán na predmetoch obsahuje aspoň dva diely pre bočné steny, každý upravený tak, aby priliehal ku každému povrchu hrany a zbiehaním tvorili hranu. Spoločne diely bočnej steny vytvárajú úsek steny,ktorý má byť umiestnený pozdĺž hrany. Každý diel bočnej steny obsahuje vo vzájomných rozstupoch usporhxmné výstupky V podobe rebier vyčnievajúcich z vonkajšku dielu steny, ktorej vnútrajšok zahŕňa zodpovedajúce výklenky, ako aj spodné diely steny hraničiacej s výstupkami, pričom zodpovedajúce výstupky vyčnievajú 2 vnútrajšku dielu steny. Časť steny, ktorá má byť umiestnená pozdĺž hrany predmetu,obsahuje plynulý chrbát vytvorený medzi koncami výstupkov a spodnými dielmi steny, predlžuje tak každý diel bočnej steny, aby sa mohli stretnúť, zatiaľ čo výklenky vo výstupkoch vo forme rebier vyčnievajúcich zvonkajšku časti steny sú uzavreté pri ich koncoch ležiacich vzájomne proti sebe pomocou koncovej steny, ich voľný terminálový okraj končí V tej istej úrovni a je pokračovaním spojovacej líniemedzi koncami časti dna hraničiacich spodných dielov steny.Aby sme eliminovali vyššie zmienené problémy, bol navrhnutý chránič rohov, ktorého konštrukcia a usporiadanie rebier rozhodujúcim. spôsobom znižujú možnosť výskytu deformácie chrániča rohov a chránia proti zošmyknutiu pásu, ktorýChránič rohu podľa vynálezu je definovaný v nároku 1. Vypuklé vystužujúce rebrá majú v priereze tvar nesymetrického lichobežníka, V ktorom rameno lichobežníka nachádzajúce sa zboku vystužovacích rebier je naklonene smerom k rovine ramien V uhle menšom než je uhol nakloneniaramena lichobežníka nachádzajúceho sa zboku okraja.V pohľade 2 boku vrcholu vystužovacích rebier, rebier,ktoré sa nachádzajú z vonkajšej a 2 vnútornej strany, tvoria rovné línie.Dodatočné priečne rebrá umiestnené medzi pozdĺžne situovanými vystužovacími rebrami zvyšujú vystuženie v tejto oblasti chrániča rohov a tak znižujú možnosť výskytu deformácie v blízkosti vrcholu chrániče rohov. Konštrukcia vystužovacích rebier a vypuklých vystužujúcich rebj.er v chrániči rohov podľa vynálezu predchádza poškodeniu rohových hrán prepravovaného nákladu, obzvlášť papiera v stohoch. znížené umiestnenie poľa smerom k hornej rovine vypuklých vystužujúcich rebier tvorí sedlo, do ktorého je možné efektívne vmontovať pás upevňujúci náklada tak predísť zošmyknutiu pásu z ramien chrániča rohovýchvynález je predstavený na príklade uskutočnenia

MPK / Značky

MPK: B65D 81/05

Značky: rohov, chránič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e10297-chranic-rohov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chránič rohov</a>

Podobne patenty