Zariadenie na obrábanie obrobkov, ako aj usporiadanie strojov na tento účel

Číslo patentu: E 1009

Dátum: 21.05.2003

Autori: Bielitza Peter, Hansch Stefan

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na obrábanie obrobkov, ako aj usporiadanie strojov na tento účelVynález sa týka zariadenia na obrábanie obrobkov, ktorým môžu byt obrobky podrobene obrábaniu predovšetkým sodberom triesok. Take zariadenia slúžia na to, aby obrábali obrobky V obrábacom centre, t. j. aby podrobili obrobok viacerým obrábacim krokom príp. obrábacím operáciám bez toho, aby sa musel vykonávať presun obrobku od jednej obrábacej stanice kďalšcj stanici. Vynález sa ďalej vzťahuje na usporiadanie strojov, vktorom sazariadenie hore opísaného druhu používa.Obrábacie centra, ktoré môžu robit viaceré obrábacie kroky príp. obrábacie operácie na obrobku bez toho, aby sa obrobok musel prepnúť do inej polohy, sú známe vo výrobnejNapríklad DE-OS 33 30 942 opisuje usporiadanie s otočnou uhlovou frézovacou hlavou a rotačným stolom na upinanie obrobkov, aby obrobok mohol byť vzhľadom na Vreteno uvedený do rôznych obrábacích polôh. Vreteno samotné je pevne umiestnene na ramene a môže sa spoločne s ramenom otáčať okolo osi, ktorá prebieha kolmo na rotačnú os vretena,takže Vreteno vzhľadom na obrobok môže robit klopný pohyb. Ďalej sa môže obrobok otáčaťokolo ďalšej osi, rovnako kolmej na rotačnú os vretena.Z DE-OS 196 16 526 je známy obrábací stroj pre jemnú mechaniku, predovšetkým na opracovanie optických materiálov na výrobu optických dielcov. Pri tomto zariadení je Vreteno upevnené na ramene, takže rotačná os vretena prebieha paralelne sramenom. Vreteno sa môže posúvať pozdĺž ramena a môže sa spoločne s ramenom otáčať. t. j. otáčať okolo osi, ktorá prebieha kolmo na rotačnú os vretena.Napokon FR 2 528 745 opisuje zariadenie na trojrozmemć obrábanie obrobkov. Na to je reteno uložené na prvok vtvare valca, pričom prvok vtvare valca je vnútri bloku zjehostrany otočný. Otáčaním prvku vtvare valca sa Vreteno tiež pohybuje, takže sa môžudosiahnuť rozličné obrábacie polohy. Aby sa pokryli ďalšie priestorové súradnice. je plánované vždy lineáme nastavenie v dvoch navzájom kolmých smeroch. Vreteno samotné je pomerne zúžené vo vnútri prvku v tvare valca a je s ním usporiadané do bloku, ktorý prvokÚlohou predloženého vynálezu je vytvoriť zariadenie na obrábanie obrobkov, predovšetkým na obrábanie obrobkov s odberom triesok, ktoré sa dá jednoducho skonštruovať, umožňujedobrý odvod triesok a má pevnú základnú konštrukciu. Táto úloha je riešená zariadením so znakmi podľa nároku l.Základom vynálezu je myšlienka oddeliť pohon od priestoru pre triesky, takže sa umožní dobré vedenie triesok a odvod triesok, ktorý pohon a vedenia pre jednotlivé pohyby prestavenia neobmedzi. Toto sa dosiahne tým, že jedna zosi nie je realizovaná ako, ako obyčajne, lineárna os, ale je plánovaný otáčavý pohyb páky, na konci ktorej je lineáme posuvné umiestnené vreteno. Tým sa môže využiť, že voľný koniec páky prebehne pomerne veľkým priestorom, t. j. môže nahradit lineámy pohyb, ktorý je bežne k dispozícii, a súčasne zostáva zachovaná pristupnosť vretena kobrobku, pretože vreteno je uložené na voľnomkonci otočného ramena. Výhodné vyhotovenia vynálezu sú charakterizované ostatnými nárokmi.Ako je podľa uprednostneného vyhotovenia konzola, na ktorej je kĺbom spojene otočné rameno, posúvateľná vo vertikálnom smere, a otočné rameno je otáčavé okolo horizontálnej osi, tak vreteno leží taktiež horizontálne. Tým sa Vyhne tomu~ ako by toto bol pripad pri vertikálnej polohe vretena A že by v obrobku ležiacom na stole v zariadení mohli ostať ležať triesky. Skôr vtomto prípade padajú triesky voľne dolu do odpadového kanála, ktorý jeplánovaný v lôžku stroja. Toto ponúka výhody najmä pri suchom obrábaní.Uprednostnene sú na lineámy posun v smere Y. ktorým je stále uprednostnene vertikálny smer. umiestnené dve vodiace koľajnice. Pritom sú vodiace koľajnice prednostné skonštruované tak, aby Stáli kolmo od lôžka stroja smerom nahor a podopierali konzolu vždyv oblasti jej koncov. Toto sa môže potom dosiahnuť predovšetkým vo výhodnom spôsobe.ked má konzola tvar platne, takže vedenia môžu byt umiestnené najednej strane platne, teda veľkej ploche platne, príp. na protiľahlých krátkych stranách platne. Vtomto pripade leží otočné rameno uprednostnene v strednej oblasti plochy platne a síce tak, aby usporiadanie bolo symetrické vzhľadom na os, ktorá prebieha stredom medzi oboma vodiacimi koľajnicami. Okrem toho môže byť týmto usporiadaním dosiahnutý dobrý odvod triesok a navyše môže zostať zachovaná dobrá pristupnosť k obrobku. Okrem toho je možné osi, teda ineárne vedenia, na prestavenie v smere Y dobre zakryť proti trieskam. Koncept ochrany sa môže pritom jednoducho dodržať, pretože osi nie sú ako zvyčajne uložené navzájom vždy akolineáme osi posuvu, čím by nutne vzniklo objemné usporiadanie.Zariadenie ponúka okrem toho ďalej výhodu, že priestorové usporiadanie, predovšetkým, ked sú lineáme vedenia na posuv V smere Y usporiadané vertikálne, sa neodlišuje od v súčasnosti používaných obvyklých variantov vzhľadom na polohu paliet k zariadeniu. Skôr môžu byť naďalej v budúcnosti použité horizontálne ležiace palety, takže pri nakládke môžu byt použiteVýhodne je na pohon lineárneho posuvného pohybu nie len vretena na otočnom ramene príp. posuvneho pohybu konzoly použitý lineámy priamy pohon. Pomocou týchto pohonov môžu byt dosiahnuté vysoké zrýchlenia. Podobným spôsobom je pre rotačný pohyb otočnćho ramena použitý okrem toho výhodne tiež priamy pohon, v tomto prípade rotačný pohon. Aj tým sa môžu dosiahnut vysoké zrýchlenia. Altemativne sa môžu rovnako použiť iné známe varianty pohonu nie len pre lineáme pohyby prestavenía, ale aj pre otáčavý pohyb otočnéhoVzásade môže byt konzola vtvare platne skonštruovaná každým vhodným spôsobom. Priaznivé je však, keď konzola v tvare platne je vybavená vybraním alebo vyhlbenim, cez ktoré vreteno prečnieva. Vybranie príp. vyhlbenie sú samozrejme vytvorené tak, aby priotáčavom pohybe nebola obmedzená voľnosť pohybu vretena.Výhodne sa zariadenie podľa vynálezu na usporiadanie strojov kombinuje s otočným stolom na upnutie obrobku. Namiesto takého otočněho stola, ktorý napríklad môže byt vytvoreny ako NC-okrúhly otočný stôl, sú ako altemativy možné tiež otočné upínače vždy s jednou osou A a jednou osou B, príp. otočné upinače sjednou osou W a dvoma osami A a priradenýniiosami B. Vždy podľa výberu zariadenia na upínanie obrobkov, teda napríklad otočného stolapríp. otočného upínača, môže sa vzhľadom na obrábanie obrobkov ďalej zlepšovať flexibilitaZariadenie podľa vynálezu sa môže predovšetkým výhodne použiť pre rozličné varianty usporiadania strojov, takže vznikne modulámy koncept. Napriklad môžu byt so zariadením realizované jednovretenový koncept, dvojvretenový koncept alebo takzvaný synchrónny koncept, t. j. podľa vynálezu je možné alternatívne použit jedno voľne stojace zariadenie v kombinácii s jedným zariadením na upínanie obrobkov, skombinovať dve zariadenia s jedným zariadením na upínanie obrobkov príp. vybavit dve zariadenia dvomi zariadeniami na upínanie obrobkov, takže je možné súčasné obrábanie viacerých obrobkov príp. jedného obrobku z viacerých strán. Pri dvojvretenovom koncepte môže altematívne vykonať tiež vždy iba jedno vreteno v určitom čase jedno opracovanie, kým druhé vreteno vykonáva právevýmenu nástroja, takže prípravné časy pri výmene nástroja sa redukujú.Ak sajeden obrobok obrába súčasne dvomi vretenami, môže sa voliteľné použit zariadenie na upínanie obrobkov, ktoré umožňuje alebo neumožňuje otáčanie obrobku okolo osi B, t. j. osi kolmej na osi otáčania vretena. Podľa účelu použitia môže mať toto výhody vzhľadom na krátke časy výmeny nástrojov. Predovšetkým sa tým pre reverzný pohyb medzi dvomi vretenami už viac nepoužíva lineáma os, ale os rotácie B otočného stola. Tým sa môže dosiahnuť kompaktné usporiadanie strojov, ktoré podporuje základnú myšlienku zariadenia,totiž dosiahnut veľmi kompaktnú a pevnú základnú konštrukciu, pričom sa pohybujú iba nepatrné hmotnosti, čo vedie kvysokým hodnotám dynamiky a tým umožňuje použitieVzhľadom na manipuláciu sobrobkom sú rovnako výhodne rozličné varianty. Napríklad môže byt plánovaný výmenník paliet s manuálnym nakladaním paralelným sčasom obrábania, alebo výmenník paliet s automatizovaným nakladaním v tvare portálového alebo kĺbového ramena aparalelným shlavným strojovým časom, ktorý umožňuje priamenakladanie s robotom na NC-otočnom stole, alebo iné bežné varianty.Aj vkladanie nástrojov môže byt pri predloženom zariadení realizované veľmi kompaktné, ato tým. že vkladanie nástrojov nastáva priamo cez hlavné vreteno do zásobníka nástrojov.Celkovo sa môže zariadením podľa vynálezu dosiahnuť zariadenie na obrábanie obrobkov,ktoré je použiteľné ako moduláme usporiadanie a umožňuje veľmi kompaktnú a pevnúzákladnú konštrukciu. takže sú dosiahnuté vysoké hodnoty dynamiky Tým môže byt

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/00, B23Q 1/25

Značky: účel, obrobkov, obrábanie, zariadenie, usporiadanie, strojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e1009-zariadenie-na-obrabanie-obrobkov-ako-aj-usporiadanie-strojov-na-tento-ucel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na obrábanie obrobkov, ako aj usporiadanie strojov na tento účel</a>

Podobne patenty