Kontajner na prepravu produktov, najmä vo forme cievok

Číslo patentu: 288382

Dátum: 20.06.2016

Autor: Witczak Marcin

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kontajner na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, obsahuje podlahu (1), dve bočné steny (2), prednú stenu (3), dvojkrídlové dvere (4) a vyberateľnú pevnú strechu (5) s pripevňovacím mechanizmom. Podlaha (1) je vybavená otočnými nosičmi s blokovacími prostriedkami, zoskupenými do aspoň jednej dvojice a umiestnenými pozdĺž jej dlhšej osi súmernosti tak, že sú vzájomne protiľahlé. V uzatvorenej polohe tieto nosiče tvoria s podlahou (1) horizontálnu rovinu, zatiaľ čo vo vyzdvihnutej polohe tvoria žľab. Otočný nosič, ktorý je súčasťou jednej dvojice, pozostáva z krídla (6) spojeného s krídlovým nosičom (7) alebo širokého krídla (8) spojeného so širokým krídlovým nosičom (9) alebo (10). Krídlo (6) a široké krídlo (8) sú pohyblivo spojené s podlahou (1) prostredníctvom závesov (11) umiestnených na jednom z ich okrajov, pričom krídlo (6) a široké krídlo (8) sú pohyblivo spojené ich druhým okrajom prostredníctvom závesov (11) s krídlovým nosičom (7) alebo širokým krídlovým nosičom (9 a 10). Podlaha (1) je vybavená dvoma žliabkami (12), ktoré sú vzájomne paralelné, prebiehajú cez jej dĺžku, sú umiestnené na obidvoch stranách dlhšej osi súmernosti podlahy (1) a sú umiestnené pod krídlovými nosičmi (7) ležiacimi horizontálne alebo širokými krídlovými nosičmi (9 a 10).

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka kontajnera na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, tento kontajner je navrhnutý tak, aby ním bolo možné pohybovať žeriavmi, vysokozdvižným vozíkom, mostovými žeriavmi alebo nosičmi kontajnerov.Z americkej patentovej prihlášky US 2003 l 06822 je známy kontajner na prepravu rôznych výrobkov vrátane tých výrobkov, ktoré majú kruhový prierez, pričom podlaha tohto kontajnera je vybavená výklopnými krycími doskarni. V uzatvorenej polohe krídla uvedených krycích dosiek tvoria s podlahou jednu rovinu, čo umožňuje transport výrobkov na paletách alebo výrobkov majúcich stabilnú základňu. V otvorenej polohe uvedené krídla sa vyklopia von, čím sa otvoria dutiny, ktoré sa nachádzajú pod podlahou kontajnera, a v dôsledku toho sa poskytnú dva oporné body pre oválne predmety, ktoré sú horizontálne umiestnené. V prípade,že predmet má veľký priemer, oporné body sú poskytnuté vyklopenými krídlami, ktoré v otvorenej polohe tvoria predĺženie dutiny v podlahe. Nevýhodou tohto riešenia podľa vynálezu je to, že podlaha kontajnera musí byť dostatočne hrubá, aby poskytla dostatočný priestor pre dostatočne hlboké dutiny. V dôsledku toho,zatiaľ čo sú zachované štandardné vonkajšie rozmery kontajnera, veľkosť priestoru dostupného vnútri kontaj nera sa zmenší.V patentovej prihláške WO 2008107626 je uvedený kontajner, ktorého podlaha je uspôsobená na nesenie valcových predmetov. Kontajner je vybavený súborom otočných nosičov v podlahe. Nosiče môžu byť usporiadané kolmo alebo paralelne s dlhšou osou symetrie podlahy. V uzatvorenej polohe nosiče tvoria s podlahou jednu rovinu, zatiaľ čo v otvorenej polohe nosiče tvoria žľab v tvare prevráteného rovnoramenného lichobežníka, ktorý poskytuje tri nosné body pre oválne predmety. V tomto riešení mechanizmus, ktorý blokuje nosiče v otvorených a uzatvorených polohách, je umiestnený v podlahe priamo pod nosičom. Kontajner je tiež vybavený pevnou, vyberateľnou strechou, v dôsledku čoho výrobky môžu byť naložené a vyložené z kontajnera tiež žeriavmi alebo vysokozdvižným vidlicovým vozíkom. Vzhľadom na skutočnosti, že nosiče pre oválne predmety sú úzke, línia kontaktu s predmetom je krátka. A preto, aby sa zabezpečila vysoká stabilita prepravovaného oválneho predmetu, je potrebné použiť aspoň dva páry nosičov. V prípade krátkeho predmetu vzdialenosť medzi každou dvojicou nosičov môže byť pre taký predmet príliš veľká na to, aby bol tento predmet držaný dvoma pármi nosičov. Okrem toho systém, ktorý blokuje nosiče v uzatvorených a otvorených polohách, je kvôli relatívne jeho malým rozmerom, na ktoré pôsobia v prípade ťažkého zaťaženia veľké sily, vystavený účinkom rýchleho opotrebenia.Cieľom vynálezu bolo teda zhotoviť kontaj ner, ktorý má podlahu, ktorá je uspôsobená na prepravu nákladu na paletách, voľne stojacich a valcových predmetov, akými sú napr. oceľové cievky, a ktorá poskytuje vysokú stabilitu na prepravu objektov nezávisle na ich dĺžke, zatiaľ čo je stále odolná proti mechanickému poškodeniu.Podstatou riešenia podľa vynálezu je kontajner na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, záhmujúci podlahu, dve bočné steny, čelnú stenu, dvere so zámkou a vyberateľnú pevnú strechu s pripevňovacím mechanizmom, pričom podlaha je vybavená aspoň jednou dvojicou otočných nosičov s blokovacím systémom,tieto nosiče sú zoskupené do aspoň jednej dvojice, sú umiestnené pozdĺž dlhšej osi symetrie, sú vzájomne protiľahlé a tvoria v uzatvorenej polohe s podlahou jednu horizontálnu rovinu, zatiaľ čo v zdvihnutej polohe tvoria žľab. Toto riešenie sa vyznačuje tým, že otočný nosič, ktorý je súčasťou jednej dvojice, je vyrobený z krídla, ktoré je spojené s krídlovým nosičom, alebo zo širokého krídla, ktoré je spojené so širokým krídlovým nosičom. Krídlo a široké krídlo sú pohyblivo spojené s podlahou prostredníctvom závesov, ktoré sú umiestnené na jednom z ich okrajov. Okrem toho krídlo a široké krídlo sú pohyblivo pripojené druhým okrajom na krídlový nosič alebo na široký krídlový nosič pomocou závesov. Podlaha má dva žliabky, ktoré sú vzájomne paralelné a vedú po celej jej dĺžke, sú umiestnené na obidvoch stranách dlhšej osi súmernosti podlahy. Žliabky ležia horizontálne pod krídlovými nosičmi alebo širokými krídlovými nosičmi.Výhodne krídlo a široké krídlo a krídlový nosič a široký krídlový nosič sú, čo sa týka tvaru, pravouhlé. Podlaha má výhodne dve dvojice krídel a dve dvojice krídlových nosičov so zodpovedajúcou šírkou, ktoré sú umiestnené na kratších koncoch podlahy, a medzi nimi sú dve dvojice širokých krídel a širokých krídlových nosičov so zodpovedajúcou šírkou. Krídlo a krídlový nosič sú užšie ako široké krídlo a široké krídlové nosiče. Výhodne krídlo a krídlový nosič majú tri závesy, zatiaľ čo široké krídlo a široké krídlové nosiče majú päť závesov. Krídlo a široké krídlo sú vybavené dvoma oválnymi úchopovými časťami. Okrem toho krídlo a široké krídlo sú vybavené protisklzovou vrstvou. Protisklzová vrstva je vyrobená z gumy. Výhodne pripevňovací mechanizmus na streche pozostáva z dvoch blokovacích tyčí, ktoré sú umiestnené kolmo na dlhšie kraje strechy. Na okrajoch strechy je usporiadané listové gumové tesnenie, ktoré sa stýka s bočnými stenami,prednou stenou a trámom. Výhodne na vrchnej strane strechy sú usporiadané dve veľké úchopové časti, ktorésú umiestnené pozdĺž dlhšej osi súmernosti strechy a ich otvory sú paralelné s dlhšími okrajmi strechy, a štyri malé úchopové časti, ktoré sú umiestnené pri dlhších okrajoch strechy a ich otvory sú kolmé na tieto okraje. Výhodne zámka každého krídla dverí pozostáva z dvoch blokovacích tyčí. Pri okrajoch dverí je usporiadané listové gumové tesnenie. Každé krídlo dverí má Výhodne západkový hák. Každá z bočných stien má dva pripevňovacie mechanizmy pre strechu, ktoré sú spojené s blokovacími tyčami. Každá z bočných stien má dverové držiaky, ktoré sú kompatibilné so západkovým hákom. Výhodne je podlaha vybavená malými zavesenými pravouhlými klapkami, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách dlhšej osi súmernosti podlahy,pričom tieto klapky sú namontované na popruhových závesoch a sú umiestnené pod krídlovými nosičmi ležiacimi horizontálne a/alebo širokými krídlovými nosičmi. Podlaha má dva pravouhlé priechodové otvory,ktoré sú umiestnené pod jej použiteľnou vrstvou a sú paralelné s kratšou osou súmernosti podlahy, pričom odsadenie týchto otvorov je identické s odsadenim dvoch veľkých úchopových časti umiestnených na streche. Na každej z bočných stien, pod horným okrajom, sú usporiadané dva vzduchové otvory. Výhodne, použiteľná vrstva podlahy je vyrobená z plochej dosky. Výplň rámovej konštrukcie dverí pozostáva z plochej dosky s tvarovanými sekciami, zatiaľ čo výplň konštrukcie bočných stien, predná stena a strecha sú vyrobená z lichobežnikovej dosky, pričom povrch strechy V oblasti, ktorá prebieha medzi jej dlhšími okrajmi a V ktorej sú umiestnené veľké a malé úchopové časti, je vyrobený z plochej dosky. Výhodne výplňou rámovej konštrukcie strechy je plochá doska s tvarovanými sekciami. Na každej bočnej stene, pozdlž jej horného a spodného okraja, je umiestnených osem malých úchopových častí. Nad horným okrajom dverí je usporiadaný trám, ktorý je odnímateľné spojený s bočnými stenami. Výhodne na rohoch konštrukcie kontajnera sú usporiadané rohové montážne členy. Výhodne na rohoch konštrukcie kontajnera sú usporiadané rohové pripevňovacie členy.Výhodou vynálezu je poskytnutie kontajnera, ktorý je uspôsobený na to, aby niesol predmety na paletách,voľne stojace predmety a oválne predmety, akými sú napr. oceľové cievky. Riešenie podľa vynálezu umožňuje nesenie oválnych predmetov s rozdielnymi dĺžkami. V prípade prepravy krátkych cievok môže byt na ich stabilizovanie použitý len jeden nosič a zvyšok podlahy môže byt ponechaný plochý. To umožňuje maximalizovať povrchy kontajnera. Dlhá línia kontaktu valcového predmetu s nosičom zabezpečuje väčšie trenie, a preto väčšiu stabilitu predmetu V prípade pohybu kontajnera. Okrem toho namontovaná proti sklzová vrstva zvyšuje trenie. Okrem toho veľká plocha nosiča pozostávajúceho z krídel a krídlových nosičov zvyšuje jeho odpor proti mechanickému poškodeniu. Tiež jednoduchý systém spojenia individuálnych prvkov nosiča robí ich montovanie a demontovanie, ako aj nahradenie poškodených ich častí jednoduchým.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia vynálezu je zobrazený na výkresoch, na ktorých obrázok l zobrazuje horizontálny prierez kontaj nerom, obrázok 2 predstavuje perspektívny pohľad na kontajner, obrázok 3 predstavuje pohľad v čiastočnom pozdlžnom reze na kontajner, obrázok 4 predstavuje horný pohľad na vrchnú stranu kontajnera a zobrazuje jeho strechu, obrázok 5 predstavuje pohľad V reze na vyzdvihnuté krídla kontajnera, obrázok 6 zobrazuje široké krídlo, obrázok 7 zobrazuje prvý nosič širokého krídla, obrázok 8 zobrazuje druhý nosič širokého lcrídla, obrázok 9 zobrazuje lcrídlo, obrázok 10 zobrazuje lcrídlový nosič, obrázok ll predstavuje pohľad V čiastočnom vertikálnom reze na lcrídlo, obrázok 12 zobrazuje krídlo dverí, obrázok 13 predstavuje pohľad V horizontálnom reze na kontajner a zobrazuje podlahu s Vybratými krídlami a krídlovými nosičmi.V príklade uskutočnenia kontajner na prepravu nákladu, najmä cievok, má podlahu l, dve bočné steny g,prednú stenu à, dvoje dverí í a vyberateľnú pevnú strechu j. Podlaha l je vybavená štyrmi dvojicami skladacích nosičov, ktoré sú usporiadané pozdĺž jej dlhšej osi súmernosti. V otvorenej polohe, dvojice nosičov tvoria prevrátený rovnoramenný trojuholník, ktorý poskytuje dva alebo tri opomé body pre valcovitý predmet. Podlaha má dve dvojice nosičov, pričom každá z týchto dvojíc pozostáva z dvoch pravouhlých krídel Q, ktoré sú vzájomne protiľahlé, a z dvoch dvojíc pravouhlých krídlových nosičov Z. Nosiče sú umiestnené na kratších koncoch podlahy l. Medzi nimi sú usporiadané dve dvojice nosičov, z ktorých jedna pozostáva z dvoch protiľahlých, širokých, pravouhlých krídel § a širokých, pravouhlých krídlových nosičov 2, zatiaľ čo druhá dvojica pozostáva z dvoch širokých, pravouhlých krídel § a širokých, pravouhlých krídlových nosičov m. Krídla Q a široké krídla g sú spojené s podlahou l pozdlž dvoch línií, ktoré sú paralelné s dlhšou osou súmernosti kontajnera, prostredníctvom závesov g, ktoré sú umiestnené na jednom z ich okrajov. Druhým protiľahlým okrajom krídla Q a širokého krídla § sú tieto krídla spojené s krídlovými nosičmi Z a širokými krídlovými nosičmi 2 a Q tiež prostredníctvom závesov. Každé z krídel Q a krídlových nosičov Z má tri závesy n,zatiaľ čo každé zo širokých krídel § a širokých krídlových nosičov 2 a Q má päť závesov . Krídla Q, širokékrídla 8, krídlové nosiče Z a široké krídlové nosiče 2 a m pozostávajú z oceľového rámu vyrobeného z kanálikových sekcií, na ktorých je primontovaná 5 mm hrubá plochá oceľová doska Ä. Cez celú dĺžku podlahy l, na obidvoch stranách jej stredu súmernosti, sú usporiadané dva žliabky Q. Keď sú nosiče uzatvorené, sú žliabky Q pokryté krídlovými nosičmi Z a širokými krídlovými nosičmi 2 a m. Ale, keď sa nosiče zdvihnú, aby vytvorili žľab, okraje lcrídlových nosičov Z a širokých krídlových nosičov 2, m, ktoré sú protiľahlé k okraju so závesmi n, sú umiestnené v žliabkoch Q. Jeden jediný, otvorený nosič prijme tvar trojuholníka s tromi ostrými uhlami. Krídla j a široké lcrídla § sú pokryté protisklzovou vrstvou Q, ktorá je vyrobená z vulkanizovanej gumy. Každé z krídel Q a širokých krídel § majú dve oválne úchopové časti E, ktoré sú umiestnené v blízkosti okrajov, ktoré sú v kontakte s krídlovými nosičmi Z a širokými krídlovými nosičmi 2 a Q. Úchopové časti E uľahčujú vyzdvihnutie nosiča. Strecha j kontajnera má mechanizmus, ktorý ju pripevňuje k bočným stenám g a ktorý pozostáva z dvoch blokovacích tyčí 15, ktoré sú vzájomne paralelné a ktoré sú umiestnené kolmo na dlhšiu os strechy j. Blokovacie tyče Q sú namontované na vonkajší povrch strechy j. Okraje strechy j sú v kontakte s bočnými stenami g, predná stena j a trám Q sú vybavené listovým gumovým tesnením m, ktoré utesňuje štrbiny a chráni výrobky vnútri kontajnera proti nepriaznivému počasiu. Na hornej strane strechy j sú usporiadané dve úchopové časti 17. Sú umiestnené pozdĺž dlhšej osi súmernosti strechy j. Otvory veľkých úchopových častí 17 majú pravouhlý tvar a sú paralelné s dlhšími okrajmi strechy j. Toto usporiadanie veľkých úchopových častí 17 umožňuje rýchlo prepraviť strechu vysokozdvižným vidlicovým vozíkom. Okrem toho sú na streche j usporiadané štyri malé úchopové časti Q. Sú umiestnené pri dlhších bočných okrajoch strechy j a sú paralelné s otvormi veľkých úchopových častí 17. Toto usporiadanie malých úchopových častí Q umožňuje prepravovať strechu s použitím reťazí, lán alebo strmeňových lán. Pri horných a spodných okrajoch každej bočnej steny g sú usporiadané malé úchopové časti 18, z ktorých osem je umiestnených pri každom z týchto okrajov. Dverové krídla A sú identické, pokiaľ ide o veľkosť, a každé z nich je vybavené uzatváracím prostriedkom pozostávajúcim z dvoch blokovacích tyčí Q. Okrem toho na okrajoch dverového krídla í je usporiadané gumové tesnenie E, ktoré utesňuje štrbiny a chráni výrobky vnútri kontajnera proti nepriaznivému počasiu. Na každom krídle dverí g je západkový držiak E. Keď dvere i sú celkom otvorené, západkové držiaky E sú držané dverovými držiakmi Q, ktoré sú umiestnené na bočných stranách g. Tým sa zabráni tomu, že dvere í sa samovoľne zatvoria. Na každej z bočných strán g sú usporiadané dva pripevňovacie mechanizmy strechy Q, ktoré sú spojené s blokovacími tyčami Q, ktoré sú umiestnené na streche j. Tým, že sa odpoja pripevňovacie mechanizmy strechy Q od blokovacích tyčí Q, umožní sa odpojenie strechy j od zvyšku kontajnera. Pri horných a spodných okrajoch každej bočnej steny g je usporiadaných osem malých úchopových častí Q. Na každej bočnej stene g sú dva vzduchové otvory 27, ktoré sú umiestnené v horných rohoch. Podlaha l má sedem malých pravouhlých zavesených klapiek Ä a dve malé zavesené klapky E. Malé klapky Q a a sú namontované na dlhých závesoch ě. Malé klapky Ľ vo vzťahu s malými klapkami Ľ sú umiestnené na protiľahlých stranách dlhšej osi súmernosti podlahy l. Malé klapky Q sú sotva rozoznateľné, keď horizontálne ležia medzi krídlovými nosičmi Z a širokými krídlovými nosičmi 2 a m. Malé klapky Ä sú sotva rozoznateľné, keď horizontálne ležia medzi širokými krídlovými nosičmi 2 a m. Podlaha l má dva pravouhlé priechodové otvory ě, ktoré sú umiestnené pod využiteľnou vrstvou. Otvory 26 prebiehajú cez celú šírku podlahy l paralelne s jej kratšou osou súmernosti. Odsadenie otvorov ě je rovnaké ako odsadenie veľkých úchopových častí H. Otvory Ä umožňujú prepravu kontajnera vysokozdvižným vidlicovým vozíkom. Konštrukcia kontajnera je vyrobená zo zvarených oceľových útvarov. Využiteľná vrstva podlahy g je vyrobená z 5 mm hrubej plochej ocele Ä. Výplň rámovej konštrukcie dverí i je vyrobená zo 4 mm hrubej plochej ocele Ä s namontovanými sekciami. Výplň rámovej konštrukcie bočných stien g, prednej steny j a strechy j je vyrobená z 2 mm hrubej lichobežníkovej ocele Ľ. Okrem toho povrch strechy j v oblasti, ktorá prebieha medzi jej dlhšími okrajmi a v ktorej sú umiestnené veľké úchopové časti 17 a malé úchopové časti Q, je vyrobený z plochej dosky Ä. Bočné steny g sú vzájomne spojené nad dverami A prostredníctvom vyberateľného trámu x. Na každom z rohov oceľovej konštrukcie kontajnera je usporiadaný rohový montážny člen g, v dôsledku čoho kontajner sa môže pohybovať prostredníctvom nosičov kontajnerov a mostových žeriavov. V príklade uskutočnenia je kontajner E stôp dlhý.l. Kontajner na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, ktorý obsahuje podlahu, dve bočné steny,prednú stenu, dve dvere so zámkou a vyberateľnú pevnú strechu s pripevňovacím mechanizmom, kde podlaha je vybavená otočnými nosičmi s blokovacími prostriedkami, zoskupenými do aspoň jednej dvojice a umiestnenými pozdĺž jej dlhšej osi súmernosti tak, že sú vzájomne protiľahlé, pričom tieto nosiče v uzatvorenej polohe tvoria s podlahou horizontálnu rovinu, zatiaľ čo v vyzdvihnutej polohe tvoria žľab, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že otočný nosič, ktorý je súčasťou jednej dvojice, pozostáva z krídla (6) spojeného s krídlovým nosičom (7) alebo širokého krídla (8) spojeného so širokým krídlovým nosičom (9) alebo (10), 1 Dkde krídlo (6) a široké krídlo (8) sú pohyblivo spojené s podlahou (1) prostredníctvom závesov (11) umiestnených na jednom z ich okrajov, pričom krídlo (6) a široké krídlo (8) sú pohyblivo spojené ich druhým okrajom prostredníctvom závesov (11) ku krídlovému nosiču (7) alebo širokému krídlovému nosiču (9 a 10), pričom podlaha (1) je vybavená dvoma žliabkami, ktoré sú vzájonme paralelné, prebiehajú cez jej dĺžku (12), sú umiestnené na obidvoch stranách dlhšej osi súmernosti podlahy (l) a sú umiestnené pod krídlovými nosičmi(7) ležiacimi horizontálne alebo širokými krídlovými nosičmi (9 a 10).2. Kontajner podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým,a krídlový nosič (7) a široké krídlové nosiče (9 a 10) majú pravouhlý tvar.3. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci s a tý m , že podlaha (1) má dve dvojice krídel(6) a dve dvojice krídlových nosičov (7) so zodpovedajúcou šírkou, ktoré sú umiestnené na kratších koncoch podlahy (l), pričom medzi nimi sú usporiadané dve dvojice širokých krídel (8) a dvojice širokých krídlových nosičov (9 a 10) so zodpovedajúcou šírkou, pričom krídlo (6) a krídlový nosič (7) sú užšie ako široké krídlo(8) a široké krídlové nosiče (9) a (10).4. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že krídlo (6) a krídlový nosič (7) majú tri závesy (11), zatiaľčo široké krídlo (8) a široké krídlové nosiče (9 a 10) majú päť závesov (11).5. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že krídlo (6) a široké krídlo (8) sú vybavené dvoma oválnymi úchopovými časťami (14). 6. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že krídlo (6) a široké krídlo (8) súvybavené protisklzovou vrstvou (13).8. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pripevňovací mechanizmus na streche (5) pozostáva z dvoch blokovacích tyčí (15), ktoré sú umiestnené kolmo na dlhšie okraje strechy9. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na okrajoch strechy (5) je usporiadané ploché gumové tesnenie (16), ktoré dosadá na bočné steny (2), prednú stenu (3) a trám (30).10. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na hornej strane strechy (5) sú usporiadané dve veľké úchopové časti (17), umiestnené pozdlž dlhej osi súmernosti strechy (5), otvory úchopových častí paralelné s dlhšími okrajmi strechy (5), a štyri malé úchopové časti (18), umiestnené pri dlhších okrajoch strechy (5), otvory úchopových častí kolmé na tieto okraje.že protisklzová vrstva (13) je vyro 11. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zámka každého krídla dverí (4) pozostáva z dvoch blokovacích tyčí (19).12. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na okrajoch dverí (4) je usporiadané ploché gumové tesnenie (16).13. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že každé krídlo (4) dverí má západ kový hák (20).14. Kontajner podľa nároku 1 alebo 8, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že každá z bočných stien (2) má dva pripevňovacie mechanizmy pre strechu (22), ktoré sú spojené s blokovacímí tyčami (15).15. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že každá z bočných stien (2) má dverové držiaky (21), ktoré sú zlučiteľné so západkovým hákom (20).16. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že podlaha (1) je vybavená malými závesnými pravouhlými klapkami (23) a (24), ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách dlhšej osi súmernosti podlahy (1), pričom klapky sú namontované na dlhých závesoch (25) a sú umiestnené pod krídlovými nosičmi (7) ležiacimi horizontálne a/alebo širokými krídlovými nosičmi (9 a 10).17. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že podlaha (l) má dva pravouhlé priechodové otvory, ktoré sú umiestnené pod jej použiteľnou vrstvou (26) a ktoré sú paralelné s kratšou osou súmernosti podlahy (1), pričom odsadenie otvorov je identické s odsadením dvoch veľkých úchopových častí(17), ktoré sú situované na streche (5).18. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že na každej bočnej stene (2) sú pod horným okrajom usporiadané dva vzduchové otvory (27).19. Kontajnerpodľanároku l, Vyznačuj úci sa tým,vyrobená z plochej dosky (28).20. Kontajner podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výplň rámovej konštrukcie dverí(4) pozostáva z plochej dosky (28) s tvarovanými sekciami, zatiaľ čo výplň konštmkcie bočných stien (2),prednej steny (3) a strechy (5) je vytvorený z lichobežníkovej dosky (Z 9), pričom povrch strechy (S) V oblasti, ktorá prebieha medzi jej dlhšími okrajmi a v ktorej sú umiestnené veľké úchopové časti (17) a malé úchopové časti (18), je vyrobený z plochej dosky (28).21. Kontajnerpodľa nároku 1, Vyznačuj úci sa tým,chy (5) pozostáva z plochej dosky (28) s tvarovanými sekciami.že použiteľná vrstva podlahy (1) ježe výplň rámovej konštrukcie stre

MPK / Značky

MPK: B65D 88/12, B60P 7/12, B65D 90/12

Značky: prepravu, kontajner, produktov, cievok, formě, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-288382-kontajner-na-prepravu-produktov-najma-vo-forme-cievok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner na prepravu produktov, najmä vo forme cievok</a>

Podobne patenty