Farmaceutický prostriedok

Číslo patentu: 288201

Dátum: 28.05.2014

Autori: Low Philip Stewart, Lu Yingjuan

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje fluoresceínizotiokyanát (FITC), konjugovaný na kyselinu listovú prostredníctvom ?-karboxylovej skupiny pripojenej etyléndiamínovým mostíkom, a jeho farmaceuticky prijateľný nosič.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka farmaceutického prostriedku, ktorý obsahuje fluoresceínizotiokyanát (FITC), konjugovaný na kyselinu listovú prostredníctvom y-karboxylovej skupiny pripojenej etyléndiamínovým mostíkom ajeho farmaceutický prijateľný nosič.Cicavčí imunitný systém predstavuje prostriedky na rozpoznanie a elimináciu nádorových buniek, iných patogénnych buniek a invazívnych cudzích patogénov. Zatiaľ čo normálne imunitný systém poskytuje silnú obrannú líniu, existuje veľa prípadov, pri ktorých nádorové bunky, iné patogénne bunky alebo infekčné agensy obidu imunitnú odpoved a prolifemjú či pretrvávajú za súčasného patogénneho pôsobenia na hostiteľa. Existujú chemoterapeutické prostriedky a spôsoby radiačnej terapie na elimináciu replikácie novotvarov. Avšak väčšina, ak nie všetky, zo súčasne dostupných chemoterapeutických prostriedkov a spôsobov radiačnej terapie vykazuje nepriaznivé vedľajšie účinky, lebo nielen ničia rakovinové bunky, ale tiež ovplyvňujú normálne bunky pacienta, ako sú bunky kivotvomého systému. Navyše majú chemoterapeutické prostriedky obmedzenú účinnosť V prípadoch, v ktorých sa u pacienta vyvinie rezistencia na lieky.Cudzie patogény môžu u pacienta rovnako proliferovať tým, že sa vyhnú kompetentnej imunitnej odpovedi alebo v prípadoch, kedy bol imunitný systém pacienta ohrozený liekovou terapiou alebo inými zdravotnými problémami. I keď existuje rad terapeutických zlúčenín, mnohé patogény sú rezistentné alebo sa stávajú rezistentnými na tieto terapeutické prostriedky. Schopnosť rakovinových buniek a ínfekčných organizmov vyvinúť rezistenciu na terapeutické prostriedky a nepriaznivé vedľajšie účinky súčasne dostupných protinádorových liekov zdôrazňuje potrebu vývoja nových terapeutických spôsobov špecifických pre populácie patogénnych buniek so zníženou toxicitou pre príjemcu.Výskumní pracovníci vyvíjajú terapeutické spôsoby na ničenie nádorových buniek na základe cielenia cytotoxických zlúčenín špecificky na tieto bunky. Tieto spôsoby používajú toxíny konjugované s ligandmi, ktoré sa viažu na receptory jedinečné pre nádorové bunky alebo nadmeme exprimované nádorovými bunkami v snahe minimalizovať dodávku toxínu k normálnym bunkám. S použitím tohto prístupu sa vyvinuli niektoré imunotoxíny zahrňuj úce protilátky smerované na špecifické receptory patogénnych buniek a tieto protilátky sú pripojené na toxíny, ako je ricín, exotoxín Pseudomonas, toxin Dipthería a faktor nekrózy tumoruxTieto imunotoxíny sa zameriavajú na nádorové bunky nesúce špecifické receptory rozpoznávané protilátkou (S. Olsnes, lmmunol. Today, 10, 291 - 295, 1989 E. L. Melby, Cancer Res., 53, 8, 1755 - 1760, 1993 M. D. Better, publikácia PCT W 0 91/07418, 30. mája 1991).Ďalším prístupom k selektívnemu cieleniu na populácie nádorových buniek alebo cudzích patogénov u pacienta je zvýšenie jeho imunitnej odpovede na patogénne bunky, čim sa predchádza potrebe podávania zlúčenín, ktoré môžu tiež vykazovať toxicitu pre príjemcu. Jedna z opisovaných stratégii imunoterapie je viazat protilátky, napríklad multimérne protilátky vyvinuté genetickým inžinierstvom, na povrch nádorovej bunky kvôli vytvoreniu konštantnej oblasti protilátok na bankovom povrchu, a tým kvôli indukcii usmrcovania buniek rôznymi spôsobmi sprostredkovanými imunitným systémom (V. T. De Vita, Biologie Therapy of Cancer, 2. vyd., Philadelphia, Lippincott, 1995, J. P. Soulillou, US patent č. 5 672 486). Tento prístup sa však komplikuje ťažkosťami pri definícii antigénov špecifických pre tumor. Ďalší prístup spoliehanía sa na imunokompetenciu pacienta je cielenie protilátky proti T-bunkovým receptorom alebo protilátky proti Fc-receptorom na povrchy buniek tumorov kvôli podpore priamej väzby imunitných buniek k tumorom (D. M. Kranz,US patent č. 5 547 668). Opisuje sa tiež pristup založený na očkovacej látke, ktorý spočíva na očkovacej látke obsahujúcej antigény pripojené k cytokínom, s cytokinom modifikujúcim imunogenitu antigénu očkovacej látky, a tým stimulujúcim imunitnú odpoveď na patogénne agensy (S. Pillai, publikácia PCT W 0 91/ 1 l 146,7. februára 1991). Tento spôsob spočíva na nepriamom pozmenení opisovanej imunitnej odpovede. Ďalší prístup k usmrteniu nežiaducich populácii buniek používa fragmenty IL-2 alebo Fab antitymocytového globulinu pripojene na antigény kvôli eliminácii nežiaducich T-buniek, ale na základe opisovaných experimentálnych údajov sa zisťuje, že tento spôsob eliminuje len 50 cieľovej bunkovej populácie a vedie k nešpecifickému usmrcovaniu buniek in vivo (t. j. usmrcuje sa tiež 50 lymfocytov perifémej krvi, ktoré nie sú T-bunkami (P. Pouletty, publikácia PCT W 0 97/37690, 16. októbra 1997. Preto zostáva značná potreba spôsobovliečenia zameraných na liečenie chorobných stavov charakterizovaných prítomnosťou populácii patogénnych buniek u postihnutého pacienta.Predmetom tohto vynálezu je farmaceutický prostriedok, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahujefluoresceínizotiokyanát (FITC), konjugovaný na kyselinu listovú prostredníctvom y-karboxylovej skupiny pripojenej etyléndiamínovým mostíkom ajeho farmaceuticky prijateľný nosič.Ďalej sa uvádzajú podrobnejšie údaje súvisiace s predmetným vynálezom rovnako ako údaje, ktoré majú objasniť vynález v celej jeho šírke.Zo všeobecného hľadiska môže farmaceutický prostriedok nachádzať použitie pri liečení chorobných stavov charakterizovaných prítomnosťou populácii patogénnych buniek. Konkrétnejšie sa chorému príjemcovi podávajú komplexy ligand-imunogén cielene na bunky, prednostne v kombinácii so stimulátorom alebo iným terapeutickým faktorom na zvýšenie alebo opätovné nasmerovanie imunitných odpovedi príjemcu na patogénne bunky.Spôsob eliminácie populácie patogénnych buniek pacienta sa zameriava na zvyšovanie rozpoznávania imunitného systému a odpovede na tieto bunkové populácie. Antigénne pôsobenie bunkových patogénov sa účinne zvyšuje kvôli posilneniu endogénnej eliminácie populácie patogénnych buniek sprostredkovanej imunitnou odpoveďou. Tento spôsob sa vyhýba použitiu alebo minimalizuje použitie cytotoxických alebo antimikrobiálnych terapeutických prostriedkov. Tento spôsob zahrňuje podávanie konjugátu ligand-imunogén,pri ktorom je tento ligand schopný špecifickej väzby s populáciou patogénnych buniek in vivo, ktorá jedinečne exprimuje, preferenčne exprimuje alebo nadmeme exprimuje väzbový zvyšok ligandu, a imunogén konjugovaný s ligandom je schopný rozpoznať tvorbu protilátky alebo je prednostne schopný rozpoznania endogénnymi, či súčasne podávanými exogénnymi protilátkami u hostiteľského žívočícha. Eliminácia patogénnych buniek sprostredkovaná imunitným systémom sa zameriava väzbou ligandu konjugovaného s imunogénom k receptoru, transportéru alebo inému jedinečne exprimovanému proteínu prezentovanému na povrchu,nadmeme exprimovanému alebo preferenčne exprimovanému patogénnou bunkou. Protein na povrchu, ktorý je jedinečne exprimovaný, nadmeme exprimovaný alebo preferenčne exprimovaný patogénnou bunkou, je receptor prítomný alebo neprítomný pri nižších množstvách nepatogénnych buniek s poskytnutím prostriedku na selektivnu elimináciu patogénnych buniek. Hostíteľskému živočíchoví možno kvôli zvýšeniu terapeutickej účinnosti podávať aspoň jeden ďalší terapeutický faktor, napriklad stimulátor imunitného systému, prostriedok usmrcujúci bunky, prostriedok zvyšujúci prenikanie do tumoru, chemoterapeutický prostriedok, cytotoxické imunitné bunky alebo antimikrobiálny prostriedok.V jednom svojom uskutočnení zahrňuje tento spôsob kroky podávania ligandov schopných vysokoafinitnej špecifickej väzby in vivo s proteínmi bunkového povrchu jedinečne exprimovanými, preferenčne exprimovanými alebo nadmeme exprimovanými na populáciu cieľových patogénnych buniek, kde sa tieto ligandy konjugujú s imunogénmi, proti ktorým už existuje vrodená čí získaná imunita alebo ktoré možno u hostiteľského živočícha rozpoznať, a prípadne súčasné podávanie aspoňjedného terapeutického faktora, ktorý je endogénnym aktivátorom imunitnej odpovede alebo cytotoxickou zlúčeninou. V jednom výhodnom uskutočnení tento spôsob zahrňuje podávanie prostriedku konjugátu ligand-ímunogén hostiteľskému živočíchoví, kde je týmto ligandom kyselina listová alebo iný väzbový ligand foliátového receptora. Tento ligand je konjugovaný, napríklad kovalentnou väzbou, s imunogenom schopným zachytiť odpoveď protilátky u hostiteľského živočícha alebo výhodnejšie s imunogénom schopným väzby s vopred existujúcimi endogénnymi protilátkami (následkom vrodenej či ziskanej imunity) alebo so súčasne podávanými protilátkami (t. j. pasívnou imunizáciou) hostiteľskému živočichovi. Hostiteľskému živočíchoví možno v spojení s podávaním konjugátov ligand-imunogén podávať aspoň jeden ďalší terapeutický faktor, ktorý nie je schopný špecifickej väzby na komplex ligand-imunogén, ale je schopný stimulovať alebo zvyšovať endogénnu imunitnú odpoveď, prostriedok usmrcujúci bunky, prostriedok na zvýšenie prieniku do tumoru, ako je zápalový či prozápalový prostriedok, chemoterapeutický prostriedok, cytotoxické imunitné bunky alebo antimihobíálny prostriedok.V súlade s ďalším uskutočnením tohto vynálezu sa poskytuje spôsob zvyšovania endogénnej špecifickej eliminácie populácie patogénnych buniek sprostredkovanej imunitnou odpoveďou u hostiteľského živočícha s touto populáciou, kde členovia tejto bunkovej populácie majú prístupne väzbove miesto pre ligand. Tento spôsob zahrňuje krok podávania tomuto hostiteľskému živočíchoví prípravku konjugátu ligand-imunogén zahrňujúceho komplex ligandu a imunogénu, kde je známe, že sa tento imunogén rozpoznáva endogénnou či exogénnou protilátkou u hostiteľa alebo sa rozpoznáva priamo imunitnou bunkou hostiteľa, a aspoň jedného ďalšieho prípravku zahrňujúceho terapeutický faktor, ktorý sa volí z prípadov prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho prenikanie do tumoru, chemoterapeutického prostriedku, antimíkrobiálneho prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky a zlúčeniny schopnej stimulácie endogénnej imunitnej odpovede,pri ktorej sa táto zlúčenina neviaže s konjugátom ligand-imunogén.Podľa altematívneho uskutočnenia tohto vynálezu sa poskytuje spôsob zvyšovania endogénnej špecifickej eliminácie populácie patogénnych buniek u hostiteľského živočicha sprostredkovanej imunitnou odpoveďou,pri ktorej táto populácia exprimuje väzbové miesto pre ligand. Tento spôsob zahrňuje kroky podávania hostiteľskému živočíchoví prípravku obsahujúceho komplex tohto ligandu a imunogénu, podávanie protilátok cielených proti imunogénu a podávanie aspoňjedného ďalšieho terapeutického faktora, ktorý sa volí z prípadov prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho prienik do tumoru, chemoterapeutického prostriedku, antimikrobiálneho prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky a stimulátora endogénnej imunitnejodpovede, ktorý sa neviaže na komplex ligand-imunogén.V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa poskytuje spôsob zvyšovania endogénnej eliminácie populácie patogénnych buniek u hostiteľa sprostredkovanej imunitnou odpoveďou, pri ktorom táto populácia preferenčne exprimuje, jedinečne exprimuje alebo nadmeme exprimuje receptor kyseliny listovej. Tento spôsob zahrňuje krok podávania tomuto hostiteľovi prípravku obsahujúceho kovalentne viazaný konjugát imunogénu, o ktorom je známe, že sa tento imunogén rozpoznáva endogénnou či exogénnou protilátkou hostiteľa alebo sa rozpoznáva priamo imunitnou bunkou hostiteľa, a ligandu zahrňujúceho kyselinu listovú alebo analóg kyseliny listovej majúci glutamylovú skupinu, v ktorom sa uskutočňuje kovalentná väzba na imunogén len prostredníctvom y-karboxylovej skupiny glutamylovej skupiny. V ďalšom uskutočnení sa podáva hostiteľovi aspoň jeden ďalší prípravok zahrňujúci terapeutický faktor, ktorý sa volí z prípadov prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho prienik do nádoru, chemoterapeutického prostriedku, antimikrobiálneho prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky a zlúčeniny schopnej stimulácie endogénnej imunitnej odpovede a táto zlúčenina sa neviaže na konjugát ligand-imunogén.V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa poskytuje spôsob zvyšovania endogénnej špecifickej eliminácie populácie patogénnych buniek hostiteľa sprostredkovanej imunitnou odpoveďou, pri ktorom táto populácia preferenčne exprimuje,jedinečne exprimuje alebo nadmerne exprimuje receptor kyseliny listovej. Tento spôsob zahrňuje krok podávania tomuto hostiteľovi prípravku obsahujúceho kovalentne viazaný konjugát imunogénu, ktorý sa rozpoznáva endogénnou či exogénnou protilátkou hostiteľa alebo sa rozpoznáva priamo imunitnou bunkou hostiteľa, a ligandu obsahujúceho kyselinu listovú alebo analóg kyseliny listovej majúci glutamylovú skupinu, kde kovalentná väzba na imunogén je sprostredkovaná len a-karboxylovou skupinou glutamylovej skupiny. V ďalšom uskutočnení sa podáva hostiteľovi aspoň jeden ďalší prípravok zahrňujúci terapeutický faktor, ktorý sa volí z prípadov prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho prienik do tumoru, chemoterapeutického prostriedku, antímikrobiálneho prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky a zlúčeniny schopnej stimulácie endogénnej imunitnej odpovede, kde sa táto zlúčenina neviaže na konjugát ligand-imunogén.V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je Cieľovou populáciou patogénnych buniek populácia rakovinových buniek. V ďalšom uskutočnení predstavuje cieľová populácia buniek populáciu endogénnych buniek infikovaných vírusom. V ďalšom uskutočnení je cieľová populácia buniek populáciou exogénnych organizmov, ako sú baktérie, mykoplazmy, kvasinky alebo plesne. Konjugát ligand-imunogćn sa viaže na povrch buniek tumoru alebo patogénnych organizmov a označuje bunky cieľovej populácie imunogénom, čím spúšťa imunitne sprostredkovanú odpoved zameranú na populáciu omačených buniek. Protilátky podávané hostiteľovi pri pasívnej imunizácíi alebo protilátky prítomné v systéme hostiteľa na základe vopred existujúcej vrodenej či získanej imunity sa viažu na imunogén a spúšťajú endogćnne imunitne odpovede. Väzba protilátok na konjugát ligand-imunogén naviazaný na bunky vedie k cytotoxicite sprostredkovanej komplementom, cytotoxicite sprostredkovanej bunkami dependentnými od protilátky, opsonizácií protilátky a fagocytóze, zhlukovaniu receptorov indukovaných protilátkou, signalizácii zániku buniek alebo pokojného stavu alebo akejkoľvek humorálnej či bunkovej imunitnej odpovedi stimulovanej protilátkou, ktorá sa viaže na konj ugáty ligand-imunogén naviazané na bunku. V prípadoch, V ktorých možno antigén priamo rozpoznať imunitnými bunkami bez predchádzajúcej opsonizácie protilátky, môže dôjsť k priamemu usmrcovaniu patogénnych buniek.Eliminácia cudzích patogénov alebo infikovaných, či neoplastických endogénnych buniek sa môže ďalej zvyšovať podávaním terapeutického faktora schopného stímulácie a endogénnej imunitnej odpovede, prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho priestupnosť tumoru, chemoterapeutického prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky alebo antimikrobiálneho prostriedku. V jednom uskutočnení sú cytotoxické imunitné bunky populáciou cytotoxických imunitných buniek, ktorá sa izoluje, expanduje ex vivo, a potom sa podáva hostiteľovi. V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa používa imunostímulačný prostriedok, a týmto imunostimulačným prostriedkom môže byť interleukín, ako je IL-Z, IL-l 2 alebo lL-l 5, alebo IFN, ako je lFN-a, lFN-B alebo lFN-y, alebo GM-CSF. V ďalšom uskutočnení môže byť imunostimulačným prostriedkom cytokínový prostriedok obsahujúci kombináciu cytokínov, ako je lL-2, IL- 12 alebo IL-1 S spolu s FN-u,FN-B alebo FN-y, alebo GM-CSF, alebo akákoľvek účinná kombinácia týchto látok, alebo akákoľvek ďalšia efektívna kombinácia cytokínov.Zo širšieho hľadiska tohto vynálezu sa poskytuje farmaceutický prostriedok obsahujúci terapeuticky účinné množstvo konjugátu ligand-imunogén schopného špecifickej väzby na populáciu patogénnych buniek hostiteľa kvôli podpore špecifickej eliminácie týchto buniek získanou či vrodenou imunitnou odpoveďou, súčasným podávaním protilátok alebo priamo imunitnou bunkou hostiteľa, terapeutický faktor zvolený z prípadov prostriedku usmrcujúceho bunky, prostriedku zvyšujúceho prienik do tumoru, chemoterapeutickěho prostriedku, antimikrobiálneho prostriedku, cytotoxickej imunitnej bunky a zlúčeniny schopnej stimulovať endogénnu imunitnú odpoveď, pri ktorej sa táto zlúčenina neviaže na konjugát ligand-imunogén, a farmaceuticky prijateľný nosič týchto prostriedkov. V jednom uskutočnení je farmaceutickým prostriedkom parenterálna dávková forma s predlženým uvoľňovaním. V ďalšom uskutočnení je terapeutickým faktorom imunos 10timulačný prostriedok obsahujúci zlúčeninu zvolenú zo skupiny interleukinov, ako je lL-2, lL-l 2, lL-l 5 a IFN, akoje lFN-a, lFN-B, FN-y a GM-CSF alebo ich kombinácie.Ďalej sa uvádzajú ešte ďalšie podrobné informácie súvisiace s predloženým vynálezom.Predložený vynález umožňuje dosiahnuť spôsob terapeutického liečenia hostiteľa s nádorom alebo hostiteľa inñkovaného patogénnymi organizmami. Tento spôsob vedie k zvýšeniu eliminácie populácii patogénnych buniek sprostredkovanej imunitnou odpoveďou tým, že sa patogénne bunky stanú antigénnymi, že sa označia, čo spôsobi ich rozpoznanie a elimináciu imunitným systémom hostiteľa. Tento model používa konjugát ligand-imunogén schopný vysokoañnimej väzby s nádorovými bunkami alebo inými patogénnymi elementmi. Vysokoañnitná väzba môže byť vlastná ligandu a môže byť modifikované (posilnená) použitím chemicky modifikovaného ligandu alebo konkrétnou chemickou väzbou medzi lígandom a imunogénom,ktorá sa vyskytuje v konjugáte. Tento spôsob môže tiež použiť kombinovanú terapiu použitím konjugátu ligand-imunogén a prídavného terapeutického faktora schopného stimulovať endogénnu imunitnú odpoveď,prostriedku usmrcujúceho bunky, chemoterapeutického prostriedku, prostriedku zvyšujúceho prienik do nádoru, cytotoxickej imunitnej bunky alebo antimikrobiálneho prostriedku kvôli zvýšeniu eliminácie patogénnych buniek sprostredkovanej imunitnou odpoveďou.Spôsob sa používa na zvýšenie endogénnej eliminácie populácie patogénnych buniek imunitnou odpoveďou u hostiteľa tejto populácie patogénnych buniek. Vynález možno aplikovať na populácie patogénnych buniek, ktoré spôsobujú rad patologických stavov, ako je rakovina a infekčné choroby. Preto populáciou patogénnych buniek môže byť populácia rakovinových buniek, ktoráje tumorogénna, vrátane benígnych tumorov a malígnych tumorov, alebo môže byť netumorogénna. Populácia rakovinových buniek môže vznikať spontánne alebo takými procesmi, ako sú mutácie prítomné v zárodkovej línii hostiteľského živočícha alebo somatickými mutáciami, alebo môže byť indukovaná chemicky, vírusmi alebo žiarením. Tento vynález možno použiť na liečenie typov rakoviny, ako sú karcinómy, sarkómy, lymfómy, Hodgkinova choroba, melanómy, mezoteliómy, Burkittov lymfóm, nazofaryngeálne karcinómy, leukémia a myelómy. Populácia rakovinových buniek môže zahrňovať, ale bez obmedzenia, ústne, tyroidálne, endokrinné, kožné, žalúdkové, pažerákové, hltanové, pankreatické, črevné, žlčové, kostné, vaječnücové, cervikálne, matemicové, prsníkové, testikuláme, prostatické, rektálne, obličkové, pečeňové a pľúcne nádory.Populácia patogénnych buniek môže byť tiež exogénnym patogénom alebo bunkovou populáciou s exogénnym patogénom, napríklad vírusom. Predmetný vynález sa tiež môže použiť pre také exogénne patogény,ako sú baktérie, plesne, vírusy, mykoplazmy a parazity. Infekčné agensy, ktorých pôsobenie možno liečiť na základe tohto vynálezu, sú akékoľvek infekčné organizmy známe v odbore, ktoré spôsobujú patogenetické zmeny u zvieraťa vrátane takých organizmov, ako sú baktérie, ktoré sú gramnegatívne alebo grampozitívne,koky či bacily, vírusy DNA a RNA vrátane, ale bez obmedzenia, DNA vírusov, ako sú papilomavirusy, parvovírusy, adenovírusy, herpesvírusy a vakciniavírusy, a RNA vírusov, ako sú arenavírusy, koronavírusy, rhinovírusy, respiračné syncytiálne vírusy, vírusy chrípky, pikornavírusy, paramyxovírusy, reovirusy, retrovírusy a rhabdovírusy. Predmetom zvláštneho záujmu sú baktérie, ktoré sú rezistentné na antibiotika, ako sú druhy streptokokov a druhy stafylokokov, ktore sú rezistentné na antibiotiká alebo baktérie, ktoré sú citlivé na antibiotiká, ale spôsobujú rekurentné infekcie liečené antibiotikami, takže sa prípadne vyvíjajú rezistentné organizmy. Pôsobenie týchto organizmov možno liečiť konjugátmi ligand-imunogén podľa tohto vynálezu v kombinácii s nižšími dávkami antibiotík, ktoré by sa normálne podávali pacientovi, aby sa predišlo rozvoju týchto bakteriálnych kmeňov rezistentných na antibiotiká. Tento vynález možno tiež použiť v prípade akýchkoľvek plesní, druhov mykoplazmy, parazitov a ďalších infekčných organizmov, ktoré spôsobujú ochorenie u zvierat. Príklady plesní, ktoré možno liečiť spôsobom podľa tohto vynálezu, zahrňujú plesne, ktore rastú ako typické plesne, alebo sú typu kvasiniek vrátane napríklad piesní spôsobuj úcich choroby, ako je dermatofytóza, blastomykóza, aspergilóza, streptokokóza, sporotrichóza, kokcidioidomykóm, parakokcidioidomykóza a kandidáza. Tento vynález možno tiež využiť na liečenie parazitámych infekcií vrátane, ale bez obmedzenia, infekcií spôsobených somatickými pásomnicami, krvnými motolicami, tkanivovými hlísticami, amébou a druhmi Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania a Toxoplasma. Obzvlášť dôležité parazity sú tie, ktoré exprimujú foliátové receptory a viažu foliát, ale v literatúre je rad odkazov na ligandy vykazujúce vysokú afinitu k infekčným organizmom. Napriklad peniciliny a cefalosporíny známe kvôli svojej vysokej antibiotickej aktivite a špecifickej väzbe na prekurzory steny bakteriálnej bunky možno podobne použiť ako ligandy na prípravu konjugátov ligand-imunogén na použitie podľa tohto vynálezu. Konjugáty ligand-imunogén podľa tohto vynálezu sa môžu tiež zameriavať na populáciu buniek s endogénnymi patogémni, kde sa na povrchu buniek s patogénmi preferenčne exprimujú patogén-špecifické antigény a pôsobia ako receptory pre ligand so špecitickou väzbou ligandu s antigénom.Spôsob možno použiť v humánnej klinickej medicíne i vo veterinárnych aplikáciách. Preto hostíteľský živočich nesúci populáciu patogénnych organizmov a liečený konjugátmi ligand-imunogén môže byť človek alebo v prípade veterinámych aplikácií to môže byť laboratóme, hospodárske, domáce, či divoké zviera. Spôsob možno aplikovať na hostiteľské živočíchy vrátane, ale bez obmedzenia, ľudí, laboratómych zvierat,ako sú hlodavce (napríklad myši, krysy, škrečky, atdĺ), králiky, opice, širnpanzy, domáce zvieratá, ako sú psi,

MPK / Značky

MPK: A61K 31/136, A61P 35/00, A61P 37/04, A61P 31/12, A61K 39/39, A61K 39/02, A61P 31/04, A61P 33/00, A61K 35/14, A61K 39/395, A61K 31/10, A61K 31/145, A61P 35/02, A61P 31/00, A61K 38/00, A61K 31/12, A61K 39/00, A61K 39/12, A61K 47/48, A61P 43/00, A61K 31/132, A61K 39/385, A61P 31/10

Značky: farmaceutický, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-288201-farmaceuticky-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prostriedok</a>

Podobne patenty