Systém tenzid-rozpúšťadlo na kvapalné organické kompozície, kvapalná kompozícia, spôsob jej výroby, spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a použitie systému

Číslo patentu: 287130

Dátum: 27.11.2009

Autori: Johann Gerhard, Schnabel Gerhard, Maier Thomas, Würtz Jochen

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Systémy tenzid-rozpúšťadlo na organické kompozície (prípravky), ktoré obsahujú jeden alebo viac tenzidov na báze aromátov a ako rozpúšťadlo jeden alebo viac čo najpolárnejších, zároveň však vo vode nerozpustných alebo vo vode rozpustných v množstve do 5 g/l, celkom esterifikovaných organických fosfátov a/alebo fosfonátov, sú vhodné na výrobu emulgovateľných koncentrátov a príslušných od nich odvodených kvapalných prípravkov na použitie ako vodné postreky. Tieto prípravky sa používajú na potláčanie nežiaduceho rastu rastlín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti kombinácií z tenzidov a rozpúšťadiel (systémov tenzid-rozpúšťadlo) na kvapalné prípravky (nazývané tiež kompozíciami). Vynález sa pritom týka prednostné systémov tenzid-rozpúšťadlo na jednofázové kompozície jednej alebo viac pesticídnych účinných látok, kde žiadna z účinných látok nie je dobre rozpusmá vo vode, predovšetkým kde má každá z účinných látok rozpustnosť vo vode 5 g/l alebo nižšiu. Najmä sa vynález týka emulzných koncentrátov (Emulsifyable Concentrates, EC) na báze organických rozpúšťadiel a pesticídov, napr. herbicidnych účinných látok rôznej polarity, zvlášť emulgovateľných koncentrátov, ktoré obsahujú jednu alebo viac účinných látok zo skupiny desmedifám, fenrnedifám, etofumesát a herbicídy fyzikálne-užívateľských vlastnosti podobného typu, napriklad herbicídy radu fenoxyfenoxypropionátov alebo heteroaryloxyfenoxypropionátov.Všeobecne sa účinné látky používajú nie ako čisté látky, ale vždy podľa oblasti použitia a požadovaných fyzikálnych vlastností aplikačnej formy v kombinácii s určitými pomocnými látkami, t. j. vo forme kompozícii. Často obsahujú takéto kompozície miesto jednotlivých účinných látok kombinácie rôznych účinných látok, aby sa pri aplikácii využili vlastnosti jednotlivých účinných látok spoločne, alebo tiež preto, že jednotlivé účinné látky sú v kombinácii synergícké, t. j. poskytujú vyššie ako aditívne zvýšenie účinku.Nezávisle od typu kompozície a od toho, či kompozície obsahujú jednu alebo viac účinných látok, usiluje sa najmä v poľnohospodárskej oblasti o dosiahnutie čo najvyššej koncentrácie (obsahu) účinnej látky v prislušnej kompozícii, lebo vysoká koncentrácia účinnej látky umožňuje zníženie aplikovaného objemu a následne materíálové úspory aplikovaných pomocných látok, ako i úspory v oblasti balenia a logistiky. Preto sú vysoko stabilné kompozície a kombinované kompozície s pomocnýrní látkami neškodnými pre životné prostredie predmetom zásadného záujmu.V zásade môžu byt do kompozícii zapracované účinné látky rôznym spôsobom, vždy podľa toho, ktoré biologické a/alebo chemicko-fyzikálne parametre sú uprednostňované. Všeobecne prichádzajú do úvahy ako možné kompozície napríklad striekaný prášok (WP), emulzie olej vo vode resp. voda v oleji (EV resp. EO),suspenzie (SC), suspoemulzie (SE), emulgovateľné koncentráty (EC) alebo tiež granuláty na aplikáciu do pôdy alebo práškovaním, popr. vo vode dispergovateľné granuláty (VG). Uvedené typy kompozícii sú v princípe známe a sú opisané napr. vo Winnacker-Küchler, Chemische Technologie, sv. 7, C. Hauser-Verlag,München, 4. vydanie, 1986 van Valkenburg, Pesticide Formulations, Marcel-Dekker N. Y., 1973 K. Martens, Spray Drying Handbook, 3. vyd., 1979, G. Goodwin Ltd., London.Ak v pripade účinných látok zapracovaných do kompozicii ide o látky s malou polaritou, napr. zlúčeniny,ktoré nemajú charakter soli alebo obsahujú prevažne hydrofóbne zvyšky a sú teda takmer nerozpustné vo vode, sú možnosti prípravy kompozicii prirodzene obmedzené. Tak je to napríklad pri herbicidnych účinných látkach ako desmedipham (DMP) resp. fenrnedipham (PMP), ktoré patria do skupiny biskarbamátov, a ktorých rozpustnosť vo vode je 7 mg/ l resp. 4,7 mg/l. Podobne je to pri herbicidnych účinných látkach zo skupiny sulfonátov ako napríklad etofumesát (rozpustnosť vo vode 50 mg/l) alebo benfuresát (rozpustnosť vo vode 261 mg/l).Kvapalné kompozície herbicidov uvedeného druhu sú už známe. Tak napriklad vo WO-A 85/01286 sú opisané kvapalné kompozície, ktoré obsahujú PMP a/alebo metamitrón. Ako rozpúšťadlá sa v tejto súvislosti zmieňujú estery polyalkoholov, étery, ketóny, vo vode nerozpustné alkoholy, glykoly, polyglykoly a oleje rastlinného, ale tiež minerálneho pôvodu, a ako vhodné ernulgátory sú pre opisovane kvapalné kompozície uvedené len všeobecne neionogénne, ale tiež arnfolytické, katiónové alebo aniónové tcnzidy.Alternatívne k emulzným koncentrátom na báze rozpúšťadiel prichádzajú do úvahy pre uvedené účinné látky medzi iným suspenzné koncentráty (SC) resp. suspoemulzie (SE) obsahujúce vodu. Takéto kompozície sú opisané vo WO 95/23505, EP-A 637 910 a WO 92/09195.Na rozdiel od termodynamicky stabilných emulzných koncentrátov, ktoré sa vyznačujú svojou teoreticky neobmedzenou stabilitou pri skladovaní, sú suspenzie, ako i makroemulzie, len kineticky stabilné, t. j. po individuálne rozdielne dlhom čase je pri nich potrebne počítať so separáciou fáz, a teda rozpadom kompozície. Okrem toho majú suspenzie oproti emulzným koncentrátom tu nevýhodu, že vkoncentráte len časť,spravidla len malá časť, použitej účinnej látky alebo zmesi účinných látok je prítomná v rozpustenej forme. Pri riedeni suspenzie vodou na pripravu postrekovacej tekutiny sa väčšinou nedosiahne, alebo sa nedosiahne úplne, rozpustenie podielov nerozpustených v koncentráte, t. j. že postrekovacia tekutina zostáva naďalej vo forme suspenzie. Ako ukázali mnohe biologické pokusy, najmä v prípade účinných látok DMP, PMP a etofumesátu, je väčšinou výhodné, ked sú účinné látky i v postrekovacej tekutine prítomné pokiaľ možno v rozpustenom stave účinnosť kompozície je tým lepšia, čím jemnejšie sú účinné látky v postrekovacej tekutine dispergované.Okrem toho sú pri veľmi jemnom rozdelení účinnej látky v postrekovacej tekutine získané výhody z hľadiska techniky aplikácie, napr. znížené nebezpečie upchatia striekacích dýz, znížené náklady na čistenie atď.Okrem toho sú emulzné koncentráty - v protiklade k suspenziárn, ktoré predpokladajú mletie účinnej látky alebo účinných látok ~ výhodne vyrobíteľné s veľmi malou spotrebou energie a pomocou technicky jednoduchého miešacieho zariadenia, t. j. už pri výrobe poskytujú oproti suspenzíám výhodu úspory energie.Aby bol i V postrekovacej tekutine udržaný čo najväčší podiel účinnej látky či látok v roztoku, vyvstáva v tomto prípade úloha, nájsť kvapalné prípravky s rozpúšťadlami nerozpustnýrni vo vode, ktorých polarita umožňuje vysoké koncentrácie účinnej látky. Neexistuje však korelácia medzi polarítou rozpúšťadla a polaritou účinnej látky, pomocou ktorej by bolo možné predpovedať vhodné rozpúšťadlá pre určité účinné látky. Odpoved na otázku, čí je v jednotlivom pripade možno nájsť vhodné rozpúšťadlo tohto druhu alebo nie, vyžaduje často nákladné mnohé pokusy a i potom niekedy zostáva otvorená.Vo FR-A 2 597 720, FR-A 2 599 593 a BE-A 904 874 sú opísané emulzné koncentráty, ktoré - odchylne od citovaných spisov - v spojení s (aspoň) jedným herbicidom typu bískarbamátu (teda najmä PMP alebo DMP) obsahujú kombináciu rozpúšťadiel pozostávajúcich z tributylfosfátu a rozpúšťadla miešateľného s vodou, najrnä N-metylpyrolidónu (NMP).Ďalej EP-A 328 217 opisuje emulgovateľné koncentráty, ktoré obsahujú etofumesát a ako rozpúšťadlo tributylfosfát. Pri tomto type kompozícii je nevýhodné použitie tributylfosfátu, lebo ten je pokladaný za nebezpečnú chemikáliu (pozri napr. zákon o chemikáliách). Nie je tým síce znemožnené ani zakázané použitie tríbutylfosfátu, ale je spravidla spojené s nákladnú alebo všeobecne problematícké.Okrem úlohy pripraviť stabilnú koncentrovanú kvapalnú kompozíciu, poskytujúcu pri zriedení vodou postrekovacie tekutiny s priaznivými fyzíkálno-uživateľsko-technickými vlastnosťami, vyvstáva navyše úloha pripraviť kvapalné kompozície s biologicky priaznivýrni vlastnosťami. Pomocné látky používané pre kvapalnć kompozícíe by mali byť široko použiteľné s ohľadom na biologické vlastnosti a mali by podporovať vlastnosti použitých účinných látok, alebo ích aspoň nezhoršovať.Ďalej je známe, že biologická aktivita niektorých pesticídnych účinných látok môže byt v niektorých prípadoch zvýšená prostredníctvom organických zlúčenín. Tak napríklad podľa BE-A 597 284 sú estery alebo neúplné estery na báze kyseliny ortofosforečnej a alkoholov na báze alkylu, arylu, alkylarylu, cykloalkylu a alebo heterocyklu vhodné na zvýšenie účinku herbicidov, napríklad derivátov fenylmočoviny, ako je monurón, azolénu, ako je amitrol, triazínov, ako je simazín a derivátov kyseliny propiónovej, ako je dalapón. Estery kyseliny fosforečnej tu opísané ako pomocné látky zahrnujú len relatívne nepoláme alebo vo vode celkom rozpustné estery kyseliny fosforečnej, ktoré nie sú zvlášť vhodné na výrobu emulzných koncentrátov. Okrem toho v tomto spise nie sú zmienené účinné látky, v rámci danej úlohy výhodné, ako biskarbamáty (fenmedífám a desmedifám) alebo sulfonáty (etofumesát).V DE-A 2914164 sú opísané synergické účinky, ktoré nastávajú v herbicídoch s desikatívnym účinkom na kultúme rastliny, t. j. napríklad v herbicídoch zo skupiny fenylmočoviny (napr. metoxurón, diurón) alebo triazínu (napr. atrazín, simazín), keď sú kombinované s rozpúšťadlami, ktoré sa používajú v metalurgíckom priemysle pri získavaní kovov alebo ako zmäkčovadlá pre polyméry. Z tohto spisu nevyplýva, ktoré zo všeobecne uvedených rozpúšťadiel sú vhodné na výrobu emulzných koncentrátov a z nich vyrobiteľných kvapalných prípravkov.Teraz bolo prekvapivo zistené, že určité systémy tenzid-rozpúšťadlo sú zvlášť vhodné na použitie pri výrobe emulgovateľných koncentrátov a príslušných z nich odvodených kvapalných prípravkov ako vodných postrekovacích tekutín.Predmetom vynálezu sú systémy tenzid-rozpúšťadlo na kvapalne organické kompozícíe, obsahujúcebl) aspoň jeden tenzid na báze aromátov zo skupiny zahmujúcejbl.1) (poly)etoxylovaný fenol s 1 až 50 etylénoxídovými jednotkami, b 1.2) (poly)alkylfenol-etoxyláty s l až 150 etylénoxidovými jednotkami, b 1.3) polyarylfenol-etoxyláty s 1 až 150 etylénoxidovými jednotkami, bl .4) zlúčeniny, ktoré formálne predstavujú produkty reakcie molekúl, predmetom vynálezu uvedených V b 1.l) až b 1.3) s kyselinou fosforečnou a ich soli , neutralizované vhodnými zásadami ab 1.5) kyslé a vhodnými zásadami neutralizované (poly)alkyl- a (poly)aryl-benzénsulfonáty ab 2) aspoň jeden úplne esteriñkovaný organický fosfát a/alebo fosfonát ako rozpúšťadlo, zvolený zo skupiny zahrnujúcejb 2.1) estery kyseliny fosforečnej s alkoholrni zo skupiny zahmujúcej- alkoxylovane alkoholy, získané reakciou uvedených alkoholov s alkylénoxidmi, alebo- alkoxylované alkoholy, získané reakciou jednosýtnych alkanolov s l až 4 atómami C s alkylénoxidmi a b 2.2) fosfonáty na báze dvojnásobne alkoholmi a/alebo alkoxylovanými alkoholmi esteriñkovaných alkyl-,aryl-, alkylaryl-, poly(alkyl)ary 1- alebo poly(arylalkyl)aryl- fosfónových kyselín, s alkoholmi zo skupiny zahrnujúcej,- alkoxylované alkoholy, získané reakciou uvedených alkoholov s alkylénoxidmi, pričom tri alkoholové zložky esteru kyseliny fosforečnej (b 2.1 alebo dve alkoholovć zložky fosfonám(b 2.2 môžu byť rovnaké alebo rôzne a sú zvolené tak, že ester je polárne rozpúšťadlo, ktoré je pri 20 °C vo vode nerozpustné alebo až do 5 g/l vo vode rozpustné a vo vodnom roztoku nevytvára žiadne miceláme agregáty, V hmotnostnom pomere (bl (b 2 100 1 až 1 100 .Výhodným systémom tenzid-rozpúšťadlo podľa vynálezu je systém obsahujúci aspoň jeden tenzid na bá ze aromátov, zo skupiny zahrnujúcejb 1.l) (poly)etoxylovaný fenol s l až 10 etylénoxidovými jednotkami, b 1.2) (poly)(C 1-C,galkylfenolalkoxyláty s l až 50 etylénoxidovými jednotkami, bl.3) polyarylfenol-etoxyláty s 1 až 150 etylénoxidovými jednotkami, b 1.4) zlúčeniny, ktoré fomiálne predstavujú produkty reakcie molekúl, uvedených v b 1.l) až bl.3) s kyselinou fosforečnou a ich soli, neutralizované vhodnými zásadami abl.5) kyslé a vhodnými zásadami neutralizovane (poly) (CI-Ca) alkyl- a (poly)aryl-benzénsulfonáty.Ďalším Výhodným systémom tenzid-rozpúšťadlo podľa vynálezu je systém obsahujúci jeden tenzid na- fenol zreagovaný so 4 až 10 molmi etylénoxidu,- triizobutylfenol zreagovaný so 4 až 50 molmi etylénoxidu,- nonylfenol zreagovaný so 4 až 50 molmi etylénoxidu,- tristyrylfenol zreagovaný so 4 až 150 molmi etylénoxidu, a- kyslý (líneámy) dodecylbenzénsulfonát, A systém obsahujúci ako rozpúšťadlo jednu zlúčeninu zo skupiny zahrnujúcej- kyselinu ortofosforečnú trikrát esteriñkovanú alkoxylovanými alkoholmi s l až 22 atómami C v alkylovej časti a s l až 30 alkylénoxidovými jednotkami v polyalkylénoxylovej častí,- kyselinu ortofosforečnú trikrát esterífikovanú alkanolmi s 5 až 22 atómami C,- kyselinu oitofosforečnú čiastočne esteriñkovanú prípadne alkoxylovanými alkoholmi s 1 až 22 atómami C v alkylovom zvyšku alebo prípadne alkoxylovanými derivátmi fenolu, vždy s O až 30 alkylénoxidovými jednotkami v polyalkylénoxylovej časti, pričom zvyšné OH-skupiny kyseliny oitofosforečnej sú následne alkoxylovane a- formálne dvakrát s alkoholmi zreagovaný ester kyseliny n-oktylfosfónovej.Výhodné je, ak systém tenzid-rozpúšťadlo podľa vynálezu obsahuje ako rozpúšťadlo tri(butoxyetyl)fosfát.Ešte ďalším Výhodným systémom tenzid-rozpúšťadlo podľa vynálezu je systém, obsahujúcibl) tenzid alebo tenzidy na báze aromátov aĎalším predmetom vynálezu je kvapalná kompozicia, obsahujúcaa) 1 až 50 hmotn. aspoň jednej vo vode prakticky nerozpustnej pesticídne účinnej látky, b) 5 až 80 hmotn. systému tenzid-rozpúšťadlo podľa niektorého z nárokov l až 6, c) až 40 hmotn. ďalšieho organického rozpúšťadla, d) až 30 hmotn. ďalších tenzidov, e) až 20 hmotn. obvyklých pomocných látok af) až 94 hmotn. vody, pričom výhodnou kvapalnou kompozíciou podľa vynálezu je kompozicia obsahujúcaa) 10 až 40 hmotn. aspoň jednej pesticídne účinnej látky nerozpustnej vo vodeĎalším zvláštnym predmetom vynálezu sú systémy tenzíd-rozpúšťadlo pre kvapalné herbicídne prostriedky, ktoré obsahujú kompozíciu aspoň s jednou účinnou látkou zo skupiny herbicídov desmedipham,fenmedipham a etofumesat, a toa) jeden alebo viac biskarbamátových herbicídov vzorcov (al) a (212)phenmedipham (a 2) , a/ alebo jeden alebo viac herbícídov typu sulfonátu, ako napr. ethofumesát (a 3), b) systém tenzid-rozpúšťadlo podľa vynálezu (zmesovú zložku (b,c) prípadne ďalšie organické rozpúšťadlo a d) prípadne ďalšie tenzidy a/ alebo polyméry.V prípade zlúčenín vzorcov (al) a (a 2) ide o deriváty kyseliny karbamínovej. Herbicídne vlastnosti týchto zlúčenín sú opísané napr. v DE-A 3799758. Zlúčeniny vzorca (a 3) obsahujú asymetrický atóm C. Oba enantioméry sa pritom javia ako biologicky aktívne. Vzorec (a 3) teda zahrnuje všetky stereoízomćry a ich zmesi,najmä racemát. Ich herbicídne vlastnosti sú opísanć napr. v GB-A 1271659.Predmetom vynálezu je i spôsob výroby kompozície, definovanej skôr, pri ktorom sa komponenty navzájom zrniešajú a spôsob potlačovania nežiaduceho rastu rastlín, pri ktorom sa na rastliny, časti rastlín alebo na pestovateľské plochy aplikuje účinné množstvo deñnovanej kompozície, ktorá. obsahuje herbicídne účinnú látku, ak je potrebné, po zriedení vodou.Rovnako je predmetom vynálezu i použitie deñnovanćho systému tenzid-rozpúšťadlo v kvapalných prípravkoch účinných látok a emulzných koncentrátoch (EC).Tenzidy na báze aromátov sú napríklad povrchovo aktívne, jednou alebo viacerými alkylovými skupinami substituované benzény alebo fenoly, následne prevedené na deriváty, ktoré sú rozpustné v rozpúšťadlovej fáze, a spolu s účinnými látkami v nich rozpustenými pri zriedení vodou (na postrekovaciu tekutinu) vytvárajú emulziu.Príklady takýchto tenzidov sú b 1.1) fenoly, fenyl-(Cj-Caalkylétery alebo poly(alkoxylované fenoly ( fenol(poly)alkylénglykolétery), napríklad s 1 až 50 alkylenoxy jednotkami v (poly)alkylenoxy skupine, pričom alkylénová skupina výhodne obsahuje l až 4 atómy C, výhodne fenol zreagovaný s 3 až 10 molmi alkylenoxidu,

MPK / Značky

MPK: B01F 17/42, A01N 39/00, B01F 17/38, B01F 17/14, A01N 43/02, A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 47/10, A01N 47/28, B01F 17/12, A01N 43/72, A01N 25/30, A01N 53/00, A01P 13/00, B01F 17/00

Značky: spôsob, rastu, tenzid-rozpúšťadlo, systém, kvapalná, rastlín, kompozície, výroby, kompozícia, kvapalné, systému, použitie, potláčania, nežiaducého, organické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-287130-system-tenzid-rozpustadlo-na-kvapalne-organicke-kompozicie-kvapalna-kompozicia-sposob-jej-vyroby-sposob-potlacania-neziaduceho-rastu-rastlin-a-pouzitie-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém tenzid-rozpúšťadlo na kvapalné organické kompozície, kvapalná kompozícia, spôsob jej výroby, spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a použitie systému</a>

Podobne patenty