Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom

Číslo patentu: 286590

Dátum: 02.01.2009

Autori: Köhle Harald, Seehaus Kai, Conrath Uwe

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý je charakterizovaný tým, že rastliny, pôda alebo semená sa ošetria s účinným množstvom zlúčeniny, ktorá sa absorbuje v rastlinách alebo semenách, pričom touto zlúčeninou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom: X znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu
m znamená 0 alebo 1
Q predstavuje C(=CH-CH3)-COOCH3, C(=CH-OCH3)-COOCH3, C(=N-OCH3)-CONHCH3, C(=N-OCH3)-COOCH3 alebo N(OCH3)-COOCH3
A znamená -O-B, -CH2O-B, -OCH2-B, -CH=CH-B, C///C-B, -CH2O-NC(R1)-B alebo -CH2O-N=C(R1)-C(R2)=N-OR3, pričom B predstavuje prípadne substituovanú fenylovú skupinu, naftylovú skupinu, 5-člennú alebo 6-člennú hetarylovú skupinu alebo 5-člennú alebo 6-člennú heterocyklickú skupinu, obsahujúcu jeden až tri atómy dusíka a/alebo jeden atóm kyslíka alebo síry, alebo jeden, alebo dva atómy kyslíka a/alebo atómy síry, R1 znamená vodík, kyanoskupinu, alkylovú skupinu, halogénalkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, alkoxyskupinu
R2 predstavuje prípadne substituovanú fenylovú skupinu, fenylkarbonylovú skupinu, fenylsulfonylovú skupinu, 5- alebo 6-člennú hetarylovú skupinu, 5- alebo 6-člennú hetarylkarbonylovú skupinu alebo 5-, alebo 6-člennú hetarylsulfonylovú skupinu. Kompletný význam substituentov je vysvetlený v opise.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu indukcie rezistencie rastlín proti vírusom a použitia zlúčenín vzorca (I) na indukciu rezistencie rastlín proti vírusom.Veľký počet predstaviteľov značne rôznorodej skupiny rastlinných vírusov (fytofágov) je schopných napadnút hospodársky významné rastliny symptómy poškodenia sa pohybujú v rozsahu od morfologických modiñkácií po uhynutie rastlín. Rozmanité cesty, ktorými sa vírusy prenášajú (napríklad mechanicky prostredníctvom poranení, cez osivá a peľ alebo prostredníctvom prenášačov, ako sú háďatká a hmyz), problémy diagnostikovania a nedostatok vhodných účinných zložiek spôsobujú, že ničenie takýchto vírusov je mimoriadne obťažné dôraz sa preto kladie na preventívne a fytosanitáme opatrenia. V súlade s uvedeným je prevencia vírusových ochorení pri rastlinách v poľnohospodárstve význanmou úlohou.Výskum metód prevencie vírusových ochorení pri rastlinách prinieslo už isté výsledky, antivírusove účinné látky, pričom niektoré z nich sú podobné nukleovým kyselinám. Ale niektoré z týchto látok vytvárajú mutanty a inhibujú metabolizmus nukleových kyselín a proteínov v hostiteľských bunkách, pričom vzniká poškodenie. V danej oblasti majú však tieto materiály v skutočnosti len malý účinok pri ochrane.Prepracovaným princípom je využitie, alebo stimulácia, vlastných obranných schopností rastlinyNemecká patentová prihláška DE-A 39 34 761 navrhuje polylyzín a kyseliny alkyldietyléntlianlinooctové na prevenciu vírusových ochorení rastlín. Európska patentová prihláška EP-A 420 803 opisuje ímunizačný účinok derivátov benzo-1,2,3-tiazolu proti rozličným fytopatogénnym mikroorganizmom. Medzinárodná patentová prihláška WO-A 96/37493 opisuje podobne účinky pyridyltíazolov.Nemecký patentový dokument DD 280 030 uvádza deriváty sulfónových kyselín ako činidlá na aktiváciu rezistencie poľnohospodárskych rastlín a úžitkových rastlín. Ale účinok týchto látok je v nmohých prípadoch nepostačujúci.Predložený vynález sa týka spôsobu indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý zahŕňa ošetrenie rastlín, pôdy alebo osiva s účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca (I)V ktorom X znamená halogén, C,-C 4-alkylovú skupinu alebo trifluórlnetylovú skupinu m znamená O alebo 1 Q znamená C(CH-CH 3)-COOCH 3, C(CH-OCH 3)-COOCH 3, C(N-OCH 3)-CONHCH 3, C(N-OCH 3)-COOCH 3 alebo N(-OCH 3)-COOCH 3 A znamená -O-B, -CHZO-B, -OCHZ-B, -CHCH-B, -CzC-B, -CH 2 O-NC(R)-B alebo -CH 2 O-NC(Rl)-C(R 2)N-OR 3, kde B znamená fenylovú skupinu, naftylovú skupinu, S-člennú alebo 6-člennú hetarylovú skupinu alebo 5-člennú alebo 6-člennú heterocyklickú skupinu, obsahujúcu jeden až tri atómy dusíka a/alebo jeden atóm kyslíka alebo síry, alebo jeden, alebo dva atómy kyslíka a/alebo atómy síry, pričom kruhové systémy sú nesubstituované alebo substituované jedným až tromi zvyškarni R, kde R znamená kyanoskupinu, nitroskupinu, arninoskupinu, aminokarbonylovú skupinu, arninotiokarbonylovú skupinu, halogén, Cl-CÓ-alkylovú skupinu, Q-Cő-halogénalkylovú skupinu, CC 6 a 1 kylkarbonylovú skupinu, Cl-Có-alkylsulfonylovú skupinu, C j-Có-alkylsulñnylovú skupinu, CTC.,-cykloalkylovú skupinu, Cl-Cs-alkoxyskupinu, Cl-Có-halogénalkoxyskupinu, Cl-Cő-alkyloxykarbonylovú skupinu, Cl-CG-alkyltioskupinu, Q-Cő-alkylaminoskupinu, di-Cl-Có-alkylanlinoskupinu,C.-Có-alkylarrlínokarbonylovú skupinu, di-Cl-Có-alkylanlinokarbonylovú skupinu, Cl-Có-alkylaminotío-karbonylovú skupinu, di-C 1-Có-alkylamínotiokarbonylovú skupinu, Cg-Cg-alkenylovú skupinu, Cz-Cú-alkenyloxyskupinu, fenylovú skupinu, fenoxyskupinu, benzylovú skupinu, benzyloxyskupinu, 5- alebo 6-člennú heterocyklickú skupinu, 5- alebo ő-člennú hetarylovú skupinu,5- alebo 6-člennú hetaryloxyskupinu, C(NOR)-OR alebo OC(R°)2-C(R)NOR°priyičom samotné cyklicke zvyšky sú nesubstituované alebo substituované jedným až tromi zvyškami R ,kdeR, R znamenajú vodík alebo Cl-Cô-alkylovú skupinuR 2 znamená fenylovú skupinu, fenylkarbonylovú skupinu, fenylsulfonylovú skupinu, 5- alebo 6-člennú hetarylovú skupinu, 5- alebo 6-člennú hetarylkarbonylovú skupinu alebo 5-, alebo 6-člennú hetarylsulfonylovú skupinu, pričom kruhové systémy môžu byt nesubstimovane alebo substituovanć jedným až tromi zvyškami Ka, Cl-Clo-alkylovú skupinu, C 3-C 5-cykloalkylovú skupinu, Cz-Clo-alkenylovú skupinu, Cz-Clo-alkiny lovú skupinu, Q-Cm-alkylkarbonylovú skupinu, Cz-Clg-alkenylkarbonylovú skupinu, Cg-Cm-alkinyl karbonylovú skupinu, Cl-Clo-alkylsulfonylovú skupinu alebo C(NOR)-ORB, pričom uhľovodíkovézvyšky týchto skupín môžu byť nesubstituované alebo substituovane jedným až tromi zvyškami R, kdeR° znamená kyanoskupinu, nitroskupinu, aminoskupinu, aminokarbonylovú skupinu, arniuotiokarbonylovú skupinu, halogén, Cl-Có-alkylovú skupinu, Cl-Có-halogćnalkylovú skupinu, CFCÓ-alkylsulfonylovú skupinu, Cl-Cć-alkylsulfmylovú skupinu, Cl-Cő-alkoxyskupínu, Cl-CÓ-halogćnalkoxyskupinu, Cl-Có-alkoxykarbonylowí skupinu, Cl-Cć-alkyltio skupinu, Cl-Có-alkylarninoskupinu,di-C,-Có-alkylannnoskupinu, Cl-Cg-alkylaminokarbonylovú skupinu, di-Cl-Có-alkylamino-karbonylovú skupinu, C 1-Cg-alkylaminotiokarbonylovú skupinu, di-Cl-C 5-alkylarrtinotiokarbonylovú skupinu, Cz-Có-alkenylovú skupinu, Cz-Cň-alkenyloxyskupinu,C 3-C 6-cykloalkylovú skupinu, C 3-Có-cykloalkyloxyskupinu, 5- alebo ó-člennú heterocyklickú skupinu, 5- alebo 6-člennú heterocyklyloxyskupinu, benzylovú skupinu, benzyloxyskupinu, fenylovú skupinu, fenoxyskupinu, fenyltioskupinu, 5- alebo ú-člennú hetarylovú skupinu, 5- alebo 6-člennú hetaryloxy-skupinu a hetaryltioskupinu, pričom samotné cyklické skupiny môžu byt čiastočne alebo úplne halogénované alebo môže byť k nim naviazaný jeden až tri zvyšky R 3 aR 3 znamená vodík, Cl-Cs-alkylovú skupinu, Cz-Có-alkenylovú skupinu, Cz-Có-alkinylovú skupinu,pričom uhľovodíkové zvyšky týchto skupín môžu byť nesubstituovanć alebo substituovanć jedným až tromi zvyškami R°pričom zlúčenina sa absorbuje rastlinami alebo semenami.Predložený vynález sa ďalej vo všeobecnosti týka použitia zlúčenín vzorca (I) na indukciu rezistencie rastlín proti vírusom.Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob, ktorý sa môže všestranne využiť, ktorý nepoškodzuje rastliny a ktorý spôsobuje účinnú imunizáciu rastlín proti virusovým ochoreniam.Zistili sme, že cieľ sa dá dosiahnut deñnovaným spôsobom. Použité účinné zložky sú známe ako fungicídy a, v niektorých prípadoch, tiež ako insektícídy (EP-A 178 826 EP-A 253 213 WO-A 93/ 15046 WO-A 95/18789 WO-A 95/21153 WO-A 95/21154 WO-A 95/24396 WO-A 96/01256 WO-A 97/15552). Ale v týchto dokumentoch nie je žiadna zmienka o tom, že tieto účinné látky by mohli mat stimulačný účinok na vlastný imunitný systém rastlín proti vírusom.Dobrá kompatibilita účinných látok vzorca (I) v koncentráciách požadovaných na ničenie chorôb rastlín s rastlinami umožňuje ošetrenie nadzemných častí rastlín a tiež ošetrenie pestovateľského materiálu a semíen,a pôdy.V spôsobe podľa predloženého vynálezu rastlina prijíma účinnú zložku buď cez povrch listov, alebo koreňmi a táto účinná. latka sa miazgou distribuuje do celej rastliny.Ochranný účinok po uskutočnení spôsobu podľa predloženého vynálezu sa teda nevyskytuje len v tých častiach rastliny, ktore bolí priamo postriekané, ale zvyšuje sa rezistencía celej rastliny na vírusové ochorema.Vo výhodnom uskutočnení tohto spôsobu sa nadzemnć časti rastlín ošetría prípravkom účinnej látky vzorca (I).Publikácie citované v úvode opisujú spôsoby syntézy na prípravu účinných látok používaných podľa predloženého vynálezu, obsah ktorých je tu týmto začlenený formou odkazu.Špecifrcky výhodné pre spôsob podľa predloženého vynálezu sú účirmé zložky s nasledujúcim významom substituentov, vždy samotné alebo V kombinácii, pričom obsah citovaných publikácií je tu týmto začlenený formou odkazušpecificky výhodne pre spôsob podľa predloženého vynálezu sú predovšetkým účinné látky vzorcov (11) až (VIII), v ktorých V znamená OCH a NHCH 3, Y znamená CH a N a T a Z znamenajú, navzájom nezávisle, CH a N.Výhodnýrni účinnýrni látkami vzorca (I), v ktorých Q znamená N(-OCH 3)-COOCH 3 sú zlúčeniny opísané v medzinárodných publikovaných patentových prihláškach WO-A 93/ 15046 a WO-A 96/0125 6.Výhodnýrni účinnýrni látkami vzorca (I), v ktorých Q znamená C(CH-OCH 3)-COOCH 3 sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 178 826 a EP-A 278 595.Výhodnými účinnýrni látkami vzorca (I), v ktorých Q znamená C(N-OCH 3)-COOCH 3 sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 253 213 a EP-A 254 426.Výhodnými účinnýrni látkami vzorca (1), v ktorých Q znamená C(N-OCH 3)-CONHCH 3 sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 398 692, EP-A 477 631 a EP-A 628 540.Výhodnýrni účinnýrni látkami vzorca (I), v ktorých Q znamená C(CH-CH 3)-COOCH 3 sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 280 185 a EP-A 350 691.Výhodnými účinnýrni látkami vzorca (I), v ktorých Q znamená -CH 2 O-NC(R)-B sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 460 575 a EP-A 463 488.Výhodnými účinnými látkami vzorca (I), v ktorých A znamená -O-B sú zlúčeniny opísané v európskych publikovaných patentových prihláškach EP-A 382 375 a EP-A 398 692.Výhodnými účinnýrni látkami vzorca (r), v ktorých A znamená -CH 2 O-NC(Rl)-C(R 2)N-OR 3 sú zlúčeniny opísané v medzinárodných publikovaných patentových prihláškach WO-A 95/ 18789, WO-A 95/21153,WO-A 95/21154, WO-A 97/05103 a WO-A 97/06133.Predovšetkým Výhodnýrni sú účinné látky vzorca (I), v ktorých Q znamená N(-OCH 3)-COOCH 3, A znamená CHZ-O- aB znamená 3-pyrazo 1 y 1 alebo 1,2,4-triazoly 1, pričom B je naviazaný k jednému alebo k dvom substituentom, ktoré sú zvolené zo skupiny zahŕňajúcej- fenyl a pyridyl, predovšetkým Z-pyridyl, substituovaný jedným až tromi zvyškami Rb. Tieto účinné látky sú opísané vzorcom (Il).Ďalšími účinnýrni látkami, ktoré sú predovšetkým výhodné, sú účinné látky vzorca (IP).Pokiaľ ide o použitie, špecificky výhodné sú zlúčeniny zosumarizované v nasledujúcich tabuľkách.

MPK / Značky

MPK: A01N 37/44, A01G 7/00, A01N 37/52, A01N 43/34, A01N 43/48, A01N 47/10, A01P 15/00, A01N 37/36

Značky: indukcie, rezistencie, rastlín, spôsob, vírusom, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-286590-sposob-indukcie-rezistencie-rastlin-proti-virusom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom</a>

Podobne patenty