N-(5,7-Dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané N-(5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby z 2-amino-5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolopyrimidínu a príslušne substituovaného benzylchloridu a pyridínsulfonylchloridových zlúčenín. Opísané zlúčeniny sú účinné ako herbicídy.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka N-(5,7-dimetoxyl,2,4 triazolol,5-apyrimidin-2-yl)arylsulfónamidových zlúčenín, spôsobu ich výroby, herbicídnych prostriedkov, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny a ich použitia na reguláciu nežiaducej vegetácie.Regulácia nežiaducej vegetácie prostrednictvom chemických činidiel, t. j. herbicídov, je dôležitým aspektom moderného poľnohospodárstva a spracovania pôdy. Aj keď je známe množstvo chemikálií, ktoré sú užitočné na reguláciu nežiaducej vegetácie, sú žiaduce nové zlúčeniny, ktoré sú všeobecne účinnejšie, sú účinnejšie pre špecifické druhy rastlín, menej poškodzujú žiaducu vegetáciu, sú bezpečnejšie pre človeka alebo pre prostredie, sú menej drahé pri použití alebo majú iné výhodné vlastností..le známe množstvo substituovaných benzénsulfónamidových zlúčenín. O niektorých z nich je známe, že majú herbicidnu účinnosť. Napríklad niektoré N-l,2,4 tIiazolol,5-apyrirnidin-2-yl)benzénsulfónamidové zlúčeniny a ich herbicídne účinky boli opísané v US patente č. 4 638 075 a niektore N-1,2,4 triazolol,3,5 triazin-2-ybbenzénsulfónamidové zlúčeniny boli opísané V US patente č. 4 685 958. Okrem toho boli niektoré N-l,2,4 triazolo 1,5-cpyrimidin-2-yhbenzénsulfónamidové, N- l ,2,4 triazolol ,5-cpyrimidin-2-yl)pyridinsulfónamidové, N-1,2,4 triazolol,5-apyridin-2-yhbenzénsulfónamidové a N-1,2,4 triazolol,5-apyridin-2-ybpyridínsulfónamidové zlúčeniny opisané V US patente č. 5 858 924. Sú známe tiež niektoré N-fenylarylsulfónarnidové zlúčeniny a je známe, že majú herbicídnu účinnosť. Napríklad niektoré N-(substituovaný fenyl)l,2,4 triazolol,5-cpyrimidín-2-sulfónamidovć zlúčeniny boli opisané v US patente č. 5 163 995 a niektoré N-(substítuovaný fenyl)l,2,4 triazolo 1,5-apyridin-2-sulfónamidové zlúčeniny boli opisané V US patente č. 5 571 775.Teraz bolo zistené, že skupina nových N-(5,7-dimetoxy 1,2,4 triazolol,S-apyrimidín-Z-yl)arylsulfónamidových zlúčenín sú účinné herbicídy na reguláciu nežiaducej vegetácie bud preemergentnou aplikáciou alebo postemergentnou aplikáciou. Tento vynález zahŕňa N-(5,7-dimetoxyl,2,4 triazolo 1,5-apyrimidin-2-yl)benzénsulfónamidové a pyridínsulfónamidove zlúčeniny všeobecného vzorca (I)Q znamená atóm dusíka alebo skupinu C-H, A a B nezávisle od seba znamenajú atóm vodíka, atóm halogénu, skupinu R, OR alebo C 0211 s tým, že A a B neznamenajú súčasne atóm vodíka, D znamená atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu R, T znamená atóm vodíka, skupinu SOZR, C(O)OR, C(O)NR 2 alebo CH 2 CH 2 C(O)OR, R znamená alkyl s l až 3 atómami uhlíka, z ktorých každý má prípadne až maximálny možný počet fluórových substituentov, R znamená alkyl s 1 až 4 atómarrti uhlíka, alkenyl s 3 až 4 atómami uhlíka alebo alkinyl s 3 až 4 atómami uhlíka, z ktorých každý má prípadne až maximálny možný počet fluórových substituentov, aR znamená atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, a ak T znamená atóm vodíka, jeho poľnohospodársky prijateľné soli.Zlúčeniny, v ktorých Q znamená tak atóm dusíka, ako i skupinu C-H, sú výhodnými zlúčeninami podľa predloženćho Vynálezu. T najvýhodnejšie znamená atóm vodíka. Niektoré z výhodných zlúčenín ďalej majú ortometoxylový substituent (A alebo B) v kombinácii s rozličnými substituentmi v iných orto polohách (A alebo B) a atóm vodíka v polohe meta (D), orto metoxylový substituent (A) v kombinácii s atómom vodíka alebo metametylovým alebo chlórovým substituentom (D) a žiadny ďalší substituent v inej orto polohe, alebo orto SK 286484 B 6triíluórmetylový substituent (B) v kombinácií s rozličnými substituentmi v inej orto polohe (A) a atóm vodíka v polohe meta (D).Tento vynález ďalej zahŕňa prostriedky obsahujúce herbicídne nmožstvo zlúčenín všeobecného vzorca (I) v kombinácii s jedným alebo viac poľnohospodársky prijateľnými adjuvans alebo nosičmi a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) ako herbicídov. Všeobecne je výhodné použitie vhodných zlúčenín podľa vynálezu na dosiahnutie regulácie celkovej vegetácie. Regulovat je možné tak trávnaté, ako i širokolisté buriny. Obyčajne je výhodná postemergentná aplikácia zlúčenín na nežiaducej vegetácii.N-(5,7-Dimetoxyl,2,4 triazolo 1,5-apyrimidin-2-ybarylsulfónamídové zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť všeobecne opísané ako substituované benzénsulfónamidové a pyridín-3-sulfónamidové zlúčeniny, ktoré majú na amidovom atóme dusíka 5,7-dimetoxy 1,2,4 triazolo 1,5-apyrimidin-2-ylovú skupinu.Herbicidne zlúčeniny podľa vynálezu sú N-(5,7-dimetoxy 1,2,4 triazolo 1,5-apyrimidin-2-yl)benzénsulfónamidové a pyridínsulfónamidove zlúčeniny všeobecného vzorca (I)Zlúčeniny, v ktorých Q znamená atóm dusíka, sú pyridínsulfónamidove zlúčeniny, tie, v ktorých Q znamená skupinu C-H, sú benzénsulfónamidové zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa ďalej vyznačujú tým, že majú aspoň jeden substituent (A alebo B) priľahlý k sulfónamidu na benzénovom alebo pyridínovom kruhu.Medzi zlúčeniny podľa vynálezu patria zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A a B nezávisle od seba znamenajú atóm vodíka, atóm halogénu, skupinu R, OR alebo COOR za predpokladu, že buď A alebo B neznamená atóm vodíka. A výhodne znamená skupinu R, OR alebo COOR, najvýhodnejšie skupinu OR.V zlúčeninách podľa predloženého vynálezu R znamená alkyl s l až 3 atómami uhlíka, z ktorých každý pripadne má až maximálny možný počet Íluórových substituentov. R výhodne znamená skupinu CH 3, CH 2 CH 3,CF 3 3.V zlúčenínách podľa predloženého vynálezu R môže znamenať alkyl s l až 4 atómamí uhlíka, alkenyl s 3 až 4 atómami uhlíka alebo alkinyl s 3 až 4 atómami uhlíka, každý z nich má prípadne až maximálny možný počet íluórových substituentov. V OR skupina R výhodne znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, ktorý má prípadne až maximálne možný počet Íluórových substituentov. R najvýhodnejšie znamená skupinu CH 3, CHzCHg,CH(CH 3)2, CHzCHgF, CHZCHF a CHzCF 3.V zlúčeninách podľa predloženého vynálezu R môže znamenať atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atórnami uhlíka. R výhodne znamená skupinu CH alebo CH 2 CH 3.Medzi zlúčeniny všeobecného vzorca (l) patria tie zlúčeniny, v ktorých T znamená atóm vodíka, alkylsulfónylovú skupinu (SO 2 R), acylovú skupinu (C(O)R), alkoxykarbonylovú skupinu (C(O)OR), aminokarbonylovú skupinu (C(O)NR 2) alebo Z-(alkoxykarbonybetylovú skupinu (CH 2 CH 2 C(O)R), v ktorých R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka. Výhodné sú také zlúčeniny, v ktorých T znamená atóm vodíka. Ak T znamená atóm vodíka, tento vynález ďalej zahŕňa poľnohospodársky prijateľné soli zlúčenín všeobecného vzorca (I).Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré majú každú možnú kombináciu výhodných, výhodnejších, najvýhodnej ších, žiadaných a zvlášť zaujímavých substituentov, sú ďalej považované za dôležité uskutočnenie podľa vynálezu.Pojmy alkyl, alkenyl a alkinyl (zahrnujúce i modifikované, ako halogénalkyl a alkoxyskupinu), ako sa tu používajú, zahrnujú skupiny s priamym reťazcom a s vetveným reťazcom a cyklické skupiny. Typickými alkylovými skupinami sú teda metyl, etyl, 1-metyletyl, propyl, 1,1-dimetyletyl a cyklopropyl. Metyl a ety sú často výhodné. Na alkylové skupiny sa tu niekedy odkazuje ako na normálne (bez označenia), izo (i), sekundáme (s) alebo tercíárne (t). Medzi typický alkyl s až maximálne možným počtom tluórových substituentov patrí triíluórmetyl, monofluórmetyl, 2,2,2-triíluóretyl, 2,3-ditluórpropyl a podobné trifluórmetyl je často výhodný. Pojem atóm halogénu zahŕňa atóm fluóru, chlóru, brómu a jódu.Pojem poľnohospodársky prijateľné soli sa tu používa na označenie zlúčenín, v ktorých kyslý sulfónamidový protón zlúčeniny všeobecného vzorca (I) je nahradený katiónom, ktorý sám nie je herbicídny pre plodiny,ktoré sa ošetrujú, ani nie je významne škodlivý pre toho, kto prostriedok aplikuje, pre okolité prostredie alebo pre konečného užívateľa plodiny, ktorá bola ošetrená. Medzi vhodné katióny patria napríklad tie, ktoré sú odvodené od alkalických kovov alebo od kovov alkalických zemín, a tie, ktoré sú odvodené od amoniaku a amínov. Medzi vhodné katióny patrí sodný, draselný, horečnatý a amóniový katión všeobecného vzorcav ktorom tak RZ, ako i R 3 i R 4 nezávisle od seba znamenajú atóm vodíka alebo alkyl s l až 12 atómami uhlíka,cykloalkyl s 3 až 12 atómami uhlíka alebo alkenyl s 3 až 12 atómami uhlíka, z ktorých každý je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými hydroxylovými, alkoxylovými s l až 8 atómarni uhlíka, alkyltiolovýrni s l až 8 atómarni uhlíka alebo fenylovými skupinami s tým, že RZ, R 3 a R 4 sú stericky zlučiteľné. Ďalej potom akékoľvek dve zo skupín R 2, R 3 a R 4 môžu spoločne znamenat alifatíckú difunkčnú časť obsahujúcu 1 až 12 atómov uhlíka a až dva atómy kyslíka alebo síry. Soli týchto zlúčenín všeobecného vzorca (I) sa môžu pripravovať zreagovaním zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom V znamená atóm vodíka, s hydroxidom kovu, ako je hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid horečnatý, alebo s amínom, ako je amoniak, trimetylamín, hydroxyetylamin, bisallylamín, Z-butoxyetylamín, morfolin, cyklododecylamín alebo benzylamín.Zlúčeniny z tabuľky 1 sú príkladmí zlúčenín podľa vynálezu. Medzi niektoré špecificky výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú rôzne podľa druhu buriny, ktorá má byť regulované podľa prítomnej plodiny(pokiaľ tam nejaká existuje) a podľa ďalších faktorov, patria nasledujúce zlúčeniny z tabuľky l N-(S,7-dimetoxy-1,2,4 triazolol,5-apyrimidin-2-yl)-2,ő-dichlórbenzénsulfónamid, N-(SJ-dimetoxy- l ,2,4-triazolo l ,5-apyrimidin-2-yl)-2-(2-fluóretoxy)-ó-triíluórmetyhbenzénsulfónamid, N-(5,7-dimetoxy-1,2,4-triazolol,5-apyrimidin-2-yl)-2-etoxy-6-(ő-trifluórmetyD-benzénsulfónamid a N-(5,7-dimetoxy-l,2,4 tria-zolo 1,5-apyrimidin-2-yl)-2-metoxy-4-(triÍluónnetyD-3-pyridínsulfónamid.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom T znamená atóm vodíka, sa môžu pripravovať reakciou 2-amino-5,7-dimetoxy 1,2,4 triazolopyrin 1 idínu všeobecného vzorca (II)Q (lll), v ktorom A, B, D a Q majú význam uvedený pre zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Reakcia sa môže vykonávať kombinovaním približne ekvimolárnych množstíev týchto dvoch zlúčenín v polárnom aprotickom rozpúšťadle,ako je acetonitril, a pridaním pyridínu a katalytickćho množstva (5 až 25 molàmych percent sulfonylchloridovej zlúčeniny) dimetylsulfoxidu pri teplote miestnosti. Ak je to potrebné na ukončenie reakcie, pridá sa ďalšia sulfonylchloridová zlúčenina, pyrídín a dimetylsulfoxid. Aby bola reakcia kompletná, je uskutočňovaná niekoľko hodín až niekoľko dni. Používajú sa také prostriedky, ktoré vylučujú vlhkosť, ako je atmosféra suchého dusíka, aby bola vylúčená vlhkosť. Získané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), čo sú pevné látky s nízkou rozpustnosťou v mnohých organických rozpúšťadlách a vo vode, sa môžu izolovať pomocou konvenčných spôsobov.N-(5,7-Dimetoxy-1,2,4 triazolol,5-apyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I),v ktorom T neznamená atóm vodíka, sa môžu pripravovať z odpovedajúcich zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorých T znamená atóm vodíka, acylácíou pri reakčných podmienkach známych v oblasti techniky pre príbuzné sulfónamidové acylačne reakcie. Medzi vhodné acylačné činidlá patria alkanoylchloridové zlúčeniny, ako je propionylchloríd alebo rrifluóracetylchlorid, esterové zlúčeniny kyseliny chlórmravenčej, ako je 2-metoxyetylester chlórmravenčej kyseliny, karbamoylchloridové zlúčeniny, ako je N,N-díallylkarbamoylchloríd, a alkylizokyanátové zlúčeniny, ako je Z-chlóracetyl-izokyanát.2-Amino-5,7-dimetoxy 1,2,4 triazolopyrimidín všeobecného vzorca (II) sa môže vyrábať reakciou N-(4,6-dimetoxypyrimidin-Z-yh-Nľkarboxytiomočoviny vzorcas hydroxylamínom Táto reakcia sa typicky uskutočňuje v rozpúšťadle, ako je etanol, a vyžaduje niekoľkohodinové zahrievanie. Hydroxylamín sa typicky generuje neutralizáciou hydrochloridu bráneným terciámym arnínorn, ako je diizopropyletylarnín, alebo alkoxidom alkalíckého kovu, ako je etoxíd sodný. Žiadaná zlúčením všeobecného vzorca (II) sa môže izolovať konvenčnýrni spôsobmi, ako je odstránenie prchavých zložiek z reakčnej zmesi odparenim, a môže sa vyčistiť konvenčnýrni spôsobmi, ako je extrakcia vodou a/alebo inými rozpúšťadlami, v ktorých sú zle rozpustné. N-(4,6-Dimetoxypyri 1 rúdin-2-yl)-N-karboetoxytiomočovinový východiskový materiál na tento spôsob sa môže získať spracovaním 2-amino-4,6-dimetoxypyrimidínu s etoxykarbonyl-izotiokyanátom. Táto reakcia sa všeobecne vykonáva v inertnom organickom rozpúšťadle pri teplote miestnosti. Celý spôsob je ďalej opísaný v US patente č. 5 571 775.2-Amino-4,6-dimetoxypyrirnidínový východiskový materiál pre opísaný spôsob je známy V oblasti techniky.Substituované benzénsulfonylchloridové a pyridínsulfonylchloridové východiskové materiály všeobecného vzorca (III) sa môžu vyrábať spôsobmi opísanými tu alebo všeobecnými alebo špeeiñckými spôsobmi známymi v oblasti techniky. Veľa takých zlúčenín, ako je 2-metoxy-6-(trííluónnetyl)benzćnsulfonyl-chlorid a 2-metoxy-4-(trifluórmetyl)-3-pyridínsulfonylchlorid, sa môžu vyrábať litiáciou zodpovedajúcej benzénovej alebo pyridínovej zlúčeniny, napr. 3-(trifluónnetyl)anizolu alebo 2-metoxy-4-(trifluónnetyl)pyridínu, s butyllítiom, reakciou ziskanej fenyl alebo pyridinyllítiovej zlúčeniny s dipropyldisulfrdom a potom chloroxidáciou výslednej propyltiozlúčeniny. V každom z týchto reakčných stupňov sa používajú podmienky, ktoré sú pre taký spôsob všeobecne známe. Mnohé propyl- a benzyl-tiobenzény a pyridiny sa môžu vyrábať tiež alkyláciou zodpovedajúcej tíofenolovej alebo a-pyridíntiolovej zlúčeniny použitím štandardných spôsobov a nasledujúcej chloroxidácie. Fenyl a pyridinyl-lítiové zlúčeniny, ako sú tie, ktoré sú odvodené od l,3-dimetoxybenzénu, sa môžu priamo previesť na zodpovedajúce žiadané sulfonylchloridové zlúčeniny reakciou oxidu siričitého a sulfurylchloridu v prítomnosti N,N,N,Nítetrametyletyléndiamínu. Ďalšie žiadané sulfonylchloridové zlúčeniny sa môžu vyrábať diazotizáciou zodpovedajúcich anilínových alebo ĺš-aminopyridínových zlúčenín v prítomnosti oxidu siričitého, chloridu medi a koncentrovanej vodnej kyseliny chlorovodikovej. Benzénsulfonylchloridové zlúčeniny, ako je Z-metoxy-S-metylbenzénsulfonylchlorid, sa môžu vyrábať priamou chlórsulfonáciou príslušných benzénových zlúčenín. 2-Alkyltiopyridínové zlúčeniny, ktoré majú chlórové substituenty v polohe 2 a/alebo 4, sa môžu previesť na zodpovedajúce zlúčeniny, ktoré majú ine alkoxy-substituenty alebo iné halogénovanć substituenty konvenčnými spôsobmi nukleoñlnej substítúcie pred chloroxidáciou, takže sa vyrobia iné pyridín-3-sulfonylchloridové zlúčeniny. Príprava mnohých žiadaných benzénsulfonylchloridov a pyridínsulfonylchloridov je opísaná v US patente č. 5 858 924.Aj ked je možné používať N-(5,7-dimetoxy-1,2,4 triazolol,5-apyrimidin-2-yl)ary 1 sulfónarr 1 idové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) priamo ako herbicídy, je výhodné používať ich v zmesiach obsahujúcich herbicídne účinné množstvo zlúčeniny spoločne s aspoň jedným poľnohospodársky prijateľným adjuvans alebo nosičom. Vhodné adjuvans alebo vhodné nosiče by nemali byť fytotoxické pre cenné plodiny, zvlášť v takých koncentráciách, ktoré sa používajú na aplikáciu prostriedkov pri selektívnej regulácii buriny v prítomnosti plodín, a nemali by chemicky reagovat so zlúčeninarni všeobecného vzorca (I) alebo inými zložkami prostriedku. Tieto zmesi môžu byť určené na aplikáciu priamo na buriny alebo na ich miesto, alebo môže ísť o koncentráty alebo prípravky, ktoré sa normálne riedia ďalšími nosičmi a adjuvans pred aplikovaním. Môžu to byť pevné látky, ako sú prachy, granuly, vo vode dispergovateľne granuly alebo namáčateľné prášky, alebo kvapaliny, ako sú napríklad emulgovateľné koncentráty, roztoky, emulzie alebo suspenzie.Vhodné poľnohospodárske adjuvans a nosiče, ktoré sú užitočné pri výrobe týchto herbicídnych zmesí podľa vynálezu, sú dobre známe odborníkom z oblasti techniky.Medzi kvapalné nosiče, ktoré sa môžu používať, patrí voda, xylén, ťažký ropný benzín, plodinový olej, acetón, metyletylketón, cyklohexanón, trichlóretylén, perchlóretylén, etylacetát, amylacetát, butylacetát, monometyléter propylénglykolu a monometyléter dietylénglykolu, metanol, etanol, izopropanol, amylalkohol, etylénglykol,propylénglykol, glycerín, N-metyl-Z-pyrolidinón a podobné. Na riedenie koncenu-átov sa obvykle ako vybraný nosič používa voda.Medzi vhodné pevné nosiče patrí mastenec, pyrofylitová hlinka, oxid lqemičitý, atapulgitová hlinka, infuzóriová hlinka, krieda, infuzóríovaná zernina, vápno, uhličitan vápenatý, bentonitová hlinka, Fullerova zemina,šupky bavlníkových semien, pšeničné múka, sójová múka, pemza, drevná múka, múka zo škrupín vlašských orechov, lignín a podobné.

MPK / Značky

MPK: C07B 61/00, C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: zlúčeniny, výroby, použitie, n-(5,7-dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-286484-n-57-dimetoxy124-triazol15-apyrimidin-2-ylarylsulfonamidove-zluceniny-sposob-ich-vyroby-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">N-(5,7-Dimetoxy[1,2,4]-triazol[1,5-a]pyrimidin-2-yl)arylsulfónamidové zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie</a>

Podobne patenty