Kompozície na ničenie cudzopasného hmyzu na zvieratách, spôsob ich prípravy a použitie

Číslo patentu: 286434

Dátum: 17.09.2008

Autori: Sirinyan Kirkor, Hansen Olaf, Gilges Martin, Dorn Hubert

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kompozície na ničenie cudzopasného hmyzu na zvieratách obsahujú permetrín a agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu na ničenie cudzopasného hmyzu na zvieratách.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových derrnálne aplikovateľných formulácií, ktoré sú prijateľné pre pokožku zvierat,obsahujú perrnetrín a agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu a sú určené na ničenie cudzopasného hmyzu na zvieratách.Použitie topických formulácií obsahujúcich pennetrín, t. j. (3-fenoxyfenyl)metyl-3-(2,2-dichlóretyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxyláty (CAS č. 52645-53-1), na ničenie cudzopasnćho hmyzu na zvieratách je známe (pozri napríklad patentové dokumenty W 0 95/ 17090, JP-07 247 203, EP-A-567 368, EP-A-461 962, US 5 236 954 a US 5 074 252).Agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu sú známe napríklad z európskych zverejnených patentových prihlášok 464 830, 428 941, 425 978, 386 565, 383 091, 375 907,364 844, 315 826, 259 738, 254 859, 235 725, 212 600, 192 060, 163 855, 154 178, 136 636, 303 570,302 833, 306 696, 189 972, 455 000, 135 956, 471 372, 302 389, z nemeckých zverejnených prihlášok 3 639 877, 3 712 307, zjaponských zverejnených prihlášok 03 220 176, 02 207 083, 63 307 857, 63 287 764,03 246 283, 04 9371, 03 279, 03 279 359, 03 255 072, zpatentov US 5 034 524, 4 948 798, 4 918 086,5 039 686, 5 034 404, z medzinárodných prihlášok PCT W 0 91/17 659, W 0 92/4965, z francúzskej prihlášky 2 611 114 a z brazílskej prihlášky 88 03 621. Rovnako je známe použitie formulácií, na topickú aplikáciu nanesením (spot-on), obsahujúcich agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu na ničenie cudzopasnćho hmyzu na zvieratách (pozri napríklad WO 98/27817, EP-A-682 869 a EP O 976 328).V rámci doterajšieho stavu techniky už rovnako boli opísané aj kombinácie permetrínu s agonistami alebo antagonistami níkotínových acetylcholínových receptorov hmyzu na ničenie parazitov (pozri napríklad CN-l 245 637, WO 00/54 591, US 6 080 796, EP-A-981 955, US 6 033 731, JP-07 089 803).Nevýhoda uvedených topických formulácií typu spot-on na báze pennetrínu spočíva v ich nízkej účinnosti proti kliešťom a blchám.Všeobecne sú topicke formulácie typu spot-on na báze agonistov alebo antagonistov nikotínových acetylcholínových receptorov vysoko účinne proti blchám. Ich nevýhodou však je, že sú neúčinnć proti kliešťom.Známe kombĺnačné forrnulácie obsahujúce permctrín a agonísty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov nie sú obzvlášť vhodné na ničenie parazitov na zvieratách, hlavne na domácich skrotených zvieratách. Tieto forrnulácie vyžadujú použitie relatívne veľkých množstiev účinnej zlúčeniny a V mnohých prípadoch spôsobujú podráždenie pokožky. Permctrín je silne aprotická zlúčenina, zatiaľ čo agonisty alebo antagonisty nikotinových acetylcholínových receptorov, hlavne analógu irnidaclopridu, sú protickýrni zlúčeninarrli. Vzhľadom na to nie je ľahko nájsť demiálne aplikovateľnú kvapalnú formuláciu, ktorá by obsahovala oba typy účinných zlúčenín a ktorá by mala nasledujúce vlastnosti- dobrá rozpustnosť účinných zlúčenín,- šetrne správanie proti pokožke,- nízka penetrácia do pokožky (pretože účinok účinných zlúčenín by výhodne nemal byť systemický),- vysoká účinnosť.Z tohto dôvodu ničenie kliešťov a blch až doteraz vyžadovalo ošetrenie zvierat oboma uvedenými formuláciami spot-on. Z ekologických a ekonomických dôvodov je žiaduce nahradiť tieto formulácie formuláciami, ktore sa k pokožke správajú šetrne, ktoré by boli toxikologicky prijateľné a ktoré by sa vyznačovali dobrým dlhodobým účinkom počas aspoň troch až štyroch týždňov, hlavne proti kliešťom a blchám, pri malom aplikačnom objeme (napríklad 0,1 m 1/ 1,0 kg telesnej hmotnosti ošetrovanćho zvieraťa). Okrem toho by takáto formulácia mala byť dostatočne stabilná pri skladovaní vo všetkých klimatických zónach, zvyčajne počas aspoň troch rokov, napriklad v konvenčných tubách na aplikáciu spot-on.V súlade s uvedeným je cieľom vynálezu poskytnúť ľahko použiteľnú, pre pokožku šetrnú a ekologicky prijateľnú fonnuláciu na dermálnu aplikáciu, ktorá by bola účinná proti cudzopasnému hmyzu, hlavne proti kliešťom a hlchám a obsahovala by permetrín a agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínovýchreceptorov hmyzu. Tento cieľ sa dosiahol kompozíciarní podľa vynálezu, ktoré sú opísanć v nasledujúcej časti opisu.a) 35 až 60 hmotnostných účinnej permetrínovej zlúčeniny, b) 2,5 až 12,5 hmotnostných imidaclopridu alebo analógu imidaclopridu,c) 27,5 až 62,5 hmotnostných N-metylpyrolidónu, d) až 5 hmotnostných vody, e) až 0,5 hmotnostných fenolických antioxidačných činidiel aUvedené hmotnostné percentuálne nmožstvá sa vzťahujú na celkovú hmotnosť kompozicie.V rámci výhodného uskutočnenia môžu kompozicie podľa vynálezu dodatočne obsahovať g) 2,5 až 10 hmotnostných ko-rozpúšťadla.Kompozicie podľa vynálezu sú zvyčajne kvapalné a sú vhodne na dermálnu aplikáciu, hlavne ako topické formulácie typu pour-on alebo spot-on.S prekvapením sa zistilo, že ektoparaziticídna účinnosť kompozícii podľa vynálezu obsahujúcich permetrín v kombinácii s imidaclopridom alebo analógom imidaclopridu je vyššia, ako by bolo možné čakať na základe účinnosti individuálnych zložiek fonnulácie. Pri použití týchto kompozícii je preto možné znížiť aplikačné dávky účinnej zlúčeniny a predĺžiť dlhodobý účinok. V dôsledku toho má použitie kompozícii podľa vynálezu ekonomické a ekologické výhody.Kompozicie podľa vynálezu sú veľmi vhodne na použitie pri kontrole parazitov.Ako cudzopasný hmyz, ktorého ničenie sa môže dosiahnuť použitím kompozícii podľa vynálezu, možno uviesťz radu Astigmata, napriklad Acarus spp., Myocoptes spp., Psoroptes spp., Chorioptes spp., Otodectes spp., Sarcoptes spp., Notodres spp., Knemidocoptes spp., Neoknemidocoptes spp., Laminosiptes spp., Kompozicie podľa vynálezu sú obzvlášť vhodné na ničenie ektoparazitov, výhodne kliešťov a/alebo bĺch,na zvieratách, hlavne na teplokrvných zvieratách. Kompozicie podľa vynálezu sa výhodne použijú na ničenie uvedeného cudzopasného hmyzu na domácich zvieratách. Pod pojmom domáce zvieratá sa tu chápu hlavne psy, mačky a ostatné teplokrvné zvieratá majúce veľkosť nepresahujúcu veľkosť psa, čo znamená zvieratá,ktorých telesná hmotnosť všeobecne nepresahuje 90 kg, výhodne nepresahuje 50 kg. Kompozicie podľa vynálezu sa obzvlášť výhodne použijú na ničenie cudzopasnćho hmyzu na psoch a mačkách, výhodne na psoch.Vzhľadom na to, že ošetrené zvieratá rozptýlia určité rrmožstvo použitej kompozície vo svojom okoli,k čomu príde napriklad pri škriabani a opadávani častí pokožky a srsti, môžu kornpozicie podľa vynálezu pôsobiť nielen priamo na zvieratách, ale i V ich okolí.Na prípravu kvapalných formulácii podľa vynálezu možno použiť všetky bežné izomérne účinné permetrinové zlúčeniny. Výhodná izomérna zmes obsahuje 35 až 45 cis-permetrínu a 55 až 65 trans-permetrinu Obzvlášť výhodná izoméma zmes obsahuje 37,5 až 42,5 cis-perrnctrinu a 57,5 až 62,5 trans-permetrínu.Množstvo permetrinu v kompozícii podľa vynálezu sa môže meniť v širokom rozmedzí od 35 do 60 . Výhodne sa použijú množstvá v rozmedzí 45 až 60 a obzvlášť výhodne kompozícia podľa vynálezu obsahuje permetrín v rozmedzí od 47,5 do 55 .Rovnako tak je možné meniť množstvo imidaclopridu alebo analógu imidaclopridu v širokom rozmedzí od 2,5 do 12,5 , pričom výhodne sa množstvo uvedenej látky pohybuje od 5,0 do 10,0 . Obzvlášť výhodne sa imidacloprid alebo analog imidaclopridu použije v kompoziciách podľa vynálezu v množstvách pohybujúcich sa V rozmedzí od 7,5 do l 0 .Uvedené formulácie môžu samozrejme obsahovať i ďalšie vhodné účinné látky.Ako príklady takýchto ďalších účinných látok možno uviest účinné zlúčeniny pôsobiace ako inhibítory rastu a synergizujúce látky, pyriproxyfen (2-1-metyl-2-(4-fenoxyfenoxy)etoxypyridin CAS Č. 95737-68 5Agonisty alebo antagonisty nikotinových acetylcholínových receptorov hmyzu, ktoré sa môžu výhodne použiť, sú analógy imidaclopridu.Pod pojmom analóg imidaclopridu je potrebné chápať zlúčeniny všeobecného vzorca (l)R znamená atóm vodíka alebo prípadne substituované skupiny zvolené z množiny zahrnujúcej acylovú skupinu, alkylovú skupinu, arylovú skupinu, aralkylovú skupinu, heteroarylovú skupinu a heteroarylalkylovú skupinu, A znamená monofunkčnú skupinu zvolenú z množiny, zahmujúcej atóm vodíka, acylovú skupinu, alkylovú skupinu, arylovú skupinu alebo znamená bifunkčnú skupinu, ktorá je pripojená k skupine Z, E znamená skupinu príťahujúcu elektróny, X znamená skupiny -CH alebo N-, pričom skupina -CH môže byť pripojená k skupine Z namiesto atómu vodíka, Z znamená monofunkčnú skupinu z množiny zahrnujúcej alkylovú skupinu, skupinu -O-R, skupinu -S-R a skupinualebo znamená bifunkčnú skupinu, ktorá je pripojená k skupine A alebo k skupine X.Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), V ktoromR znamená atóm vodíka a rovnako znamená pripadne substituované skupiny zvolené z množiny zahrnujúcej acylovú skupinu, alkylovú skupinu, arylovú skupinu, aralkylovú skupinu, heteroarylovú skupinu a heteroarylalkylovú skupinu.Ako acylové skupiny možno uviesť forrnylovú skupinu, alkylkarbonylovú skupinu, arylkarbonylovú skupinu, alkylsulfonylovú skupinu, arylsulfonylovú skupinu, (alkyl)(aryl)fosforylovú skupinu, ktoré môžu byť samotné substituované.Ako alkylové skupiny možno uviesť alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 uhlikových atómov, hlavne alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkové atómy, najmä metylovú skupinu, etylovú skupinu, izopropylovú skupinu, sek-butylovú skupinu alebo terc.-butylovú skupinu, ktoré môžu byť samotné substituované.Ako arylové skupiny môžu byť uvedené fenylová skupina a naftylová skupina, hlavne fenylová skupina.Ako aralkylové skupiny môžu byť uvedené fenylmetylová skupina a fenetylová skupina.Ako heteroarylové skupiny môžu byt uvedené heteroarylová skupina obsahujúca až 10 lcruhových atómov a ako heteroatómy obsahujúce dusík, kyslík a síru, hlavne dusík. Špeciñcky sa môžu uviesť tienylová skupina, furylová skupina, tiazolylová skupina, imidazolylová skupina, pyridylová skupina a benzotiazolylová skupina.Ako heteroarylalkylové skupiny môžu byť uvedené heteroarylmetylová skupina a heteroaryletylová skupina, ktoré obsahujú až 6 lcruhových atómov a ako heteroatómy obsahujú dusík, kyslík, siru, hlavne dusik.alkylová skupina obsahujúca výhodne l až 4 uhlíkové atómy, hlavne l alebo 2 uhlíkové atómy, ako napriklad metylová skupina, etylová skupina, n-propylová skupina a izopropylová skupina, n-butylová skupina,izobutylová skupina a tero-butylová skupina, alkoxyskupina obsahujúca výhodne l až 4 uhlíkové atómy, hlavne 1 alebo 2 uhlíkové atómy, ako napríklad metoxyskupina, etoxyskupína, n-propyloxyskupina, izopropyloxyskupina, n-butyloxyskupina, izobutyloxyskupina a terc.-butyloxyskupina, 10alkyltioskupina obsahujúca výhodne l až 4 uhlikové atómy, hlavne l alebo 2 uhlíkove atómy, ako napríklad metyltioskupina, etyltioskupina, n-propyltioskupina, izopropyltioskupina, n-butyltioskupina, izobutyltioskupina, terc-butyltioskupina, halogénalkylová skupina výhodne obsahujúca l až 4 uhlíkové atómy, hlavne l alebo 2 uhlíkové atómy, a výhodne l až 5 atómov halogénov, hlavne 1 až 3 atómy halogénov, pričom atómy halogénov sú rovnaké alebo odlišné a sú nimi výhodne atóm íluóni, atóm chlóru alebo atóm brómu, hlavne atóm fluóru, ako napríklad trifluórmetylová skupina, hydroxylová skupina,atóm halogénu, výhodne atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu a atóm jódu, hlavne atóm fluóru, atóm chlóru a atóm brómu, kyanoskupina, nitroskupina, aminoskupina, monoalkylaminoskupina a dialkylaminoskupina obsahujúca výhodne l až 4 uhlikové atómy, hlavne l alebo 2 uhlíkové atómy, v alkylovej skupine, ako napríklad metylaminoskupina, metyletylaminoskupina, n-propylaminoskupina, ízopropylaminoskupina a metyl-n-butylamínoskupina, karboxylová skupina, karbalkoxyskupina obsahujúca výhodne 2 až 4 uhlíkové atómy, hlavne 2 alebo 3 uhlíkové atómy, ako napríklad karbmetoxyskupina a karbetoxyskupina, sulfoskupiua (~SO 3 H), alkylsulfonylová skupina obsahujúca 1 až 4 uhlíkové atómy, hlavne 1 alebo 2 uhlíkove atómy, ako napríklad metylsulfonylová skupina a etylsulfonylová skupina, arylsulfonylová skupina obsahujúca výhodne 6 alebo 10 uhlíkových atómov, ako napríklad fenylsulfonylová skupina, heteroarylarninoskupina a heteroarylalkylaminoskupina, ako napríklad chlórpyridylaminoskupina a chlórpyridylmetylaminoskupina,A obzvlášť výhodne znamená atóm vodíka a rovnako znamená prípadne substituované skupiny z množiny zahmujúcej acylovú skupinu, alkylovú skupinu, arylovú skupinu, ktoré sú výhodne definované v rámci skupiny R. A ďalej znamená bifunkčnú skupinu. Uvedená môže byť pripadne substituovaná alkylénová skupina obsahujúca l až 4 uhlíkové atómy, hlavne l alebo 2 uhlíkové atómy, pričom ako substituenty sa môžu uviesť menované substituenty a alkylénové skupiny môžu byt prerušené heteroatómarni z množiny zahmujúcej atóm dusíka, atóm kyslíka a atóm siry. A a Z spoločne s atómami, ku ktorým sú viazané, môžu tvoriť nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh. Tento heterocyklický kruh môže ďalej obsahovať 1 alebo 2 rovnaké alebo odlišné heteroatómy a/alebo heteroskupiny. Výhodnýrni heteroatómami sú atóm kyslíka, atóm síry alebo atóm dusíka a výhodnými heteroskupinarni sú N-alkylové skupiny, kde alkylový zvyšok N-alkylovej skupiny výhodne obsahuje l až 4 uhlíkové atómy, hlavne 1 alebo 2 uhlíkové atómy. Ako alkylová skupina môže byť uvedená metylová skupina,etylová skupina, n-propylová skupina, izopropylová skupina, n-butylová skupina, izobutylová skupina a tero-butylová. skupina. Heterocyklický kruh obsahuje 5 až 7 kruhových členov, výhodne 5 alebo 6 kruhových členov.Ako príklady heterocyklických kruhov sa môžu uviesť pyrolidón, piperidín, piperazín, hexametylénimín,hexahydro-1,3,5-triazín, morfolín, ktorý môže byť prípadne substituovaný, výhodne metylovou skupinou. E znamená skupinu priťahujúcu elektróny, pričom ako príklady tejto skupiny sa môžu uviesť skupiny N 02,CN, halogénalkylokarbonylová skupina, ako napríklad 1,5-halogén-CM-karbonylová skupina, hlavne skupina COCF 3. X znamená skupinu -CH alebo skupinu -N. Z znamená prípadne substituovanú skupinu z množiny zahrnujúcej alkylovú skupinu, skupinu -OR, skupinu-SR, skupinu -NRR, kde R a substituenty majú uvedené významy. Z môže okrem uvedeného kruhu tvoriť spoločne s atómom, kuC namiesto X nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh. Tento heterocyklický kruh môže obsahovať ďalšie 1 alebo 2 rovnaké alebo odlišné heteroatómy a/alebo heteroskupiny. Výhodnýrni atómami heteroatómov sú atóm kyslíka, atóm síry alebo atóm dusíka a výhodnými heteroskupinami sú N-alkylová skupina, kde alkylový zvyšok N-alkylovej skupiny výhodne obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, hlavne 1 alebo 2 uhlíkové atómy. Ako alkylová skupina sa môžu uviest metylová skupina, etylová skupina, n-propylová skupina, izopropylová skupina, n-butylová skupina, izobutylová skupina a terč-butylová skupina. Heterocyklický kruh môže obsahovať 5 až 7, výhodne 5 alebo 6 knihových členov.

MPK / Značky

MPK: A01N 53/00, A61K 31/535, A61K 31/53, A61P 33/00, A61K 47/02, A01P 7/04, A61K 31/426, A61K 47/10, A61K 31/44, A61K 9/08, A61K 31/21, A61K 31/4427, A61K 47/22, A61K 47/12

Značky: zvieratách, hmyzu, spôsob, kompozície, použitie, cudzopasného, ničenie, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-286434-kompozicie-na-nicenie-cudzopasneho-hmyzu-na-zvieratach-sposob-ich-pripravy-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície na ničenie cudzopasného hmyzu na zvieratách, spôsob ich prípravy a použitie</a>

Podobne patenty