Použitie kompozície, ktorej účinnou zložkou je docetaxel alebo jeho hydrát, na prípravu liečiva na použitie na liečenie hepatocelulárneho karcinómu

Číslo patentu: 286378

Dátum: 28.07.2008

Autori: Lui Wing-yiu, Lin Heng-liang, Liu Tsung-yun, Chi Chin-wen, Chau Gar-yang

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je použitie kompozície, ktorej účinnou zložkou je docetaxel alebo jeho hydrát, na prípravu liečiva na liečenie hepatocelulárneho karcinómu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka liečenia hepatocelulárneho karcinómu.Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je v juhovýchodnej Ázii a v afrických krajinách jedna z najobvyklejších rakovín. V Taiwane je hepatocelulámy karcínóm hlavnou príčinou úmrtia u mužských pacientov trpiacich rakovinou. Miera prežitia pacientov s hepatocelulárnym karcinómom je veľmi nízka. Je to spôsobené predovšetkým nedostatkom účinnej liečby. Pri ožarovaní a chemoterapii sa až doteraz nepreukázalo, že sú uspokojivé najúčinnejšou liečbou pre hepatocelulámy karcinóm je liečba Chirurgická. Chirurgická liečba je však vhodná len pre pacientov s malým resekovateľných nádorom.Nedávno sa obnovil záujem o antimitotickć liečivá, ako je paclitaxel. Paclitaxel sa pôvodne izoloval z kôry tisu. Protínádorový účinok paclitaxelu je známy od roku 1971. Paclítaxel ínhibuje delenie nádorových buniek pomocou svojho pôsobenia na mikrotubulámy aparát. Analýzy in vitro s použitím nádorových buniek ukázali, že paclitaxel zastavuje bunky hlavne v G 2/M fáze bunkového cyklu (Schiff PB a Horwitz SB, Proc. Natl. Acad. Sci 77, 1561-1565, 1980). Nedàvne štúdie ukázali, že paclitaxel je účinný proti rozličným zhubným nádorovýrn bunkám, ako sú bunky mozgových nádorov, rakoviny žalúdka a prostaty, rakoviny prsníkov,melanómu a rakoviny vaječníkov.Ale paclitaxel nie je účinný proti hepatocelulárnemu karcinómu. V British Journal of Cancer, 78 (l), 3439, 1998 je opísaná fáza II klinickej štúdie paclitaxelu na pacientoch s hepatocelulámym karcinómom. Záverom tohto článku je, že paclitaxel nemá viditeľné protinádorové účinky u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom.Ako bolo už vysvetlené, zistilo sa, že cytotoxický účinok paclítaxelu je závislý od bunkového cyklu, a že k zastaveniu bunkového cyklu dochádza hlavne v GZ/M fáze. Teraz sa však zístilo, že pri docetaxeli je možne dosiahnuť cytotoxicitu pri bunkách hepatocelulámeho karcinómu nezávisle od bunkového cyklu. Naznačuje to, že cytotoxický účinok docetaxelu na bunky hepatocelulámeho karcinómu sa dosiahne pomocou iného mechanizmu ako pri paclitaxele. In vitro účinnost docetaxelu na bunky hepatocelulárneho karcinómu je ďalej viditeľne vyššia ako účinnosť paclitaxelu v koncentrácíách až do 1 mol. Vzhľadom na vysokú cytotoxickú povahu taxoidov ukazuje zvýšená účinnost pri nízkej koncentrácii, že docetaxel, na rozdiel od paclitaxelu, je možné použiť v praxi na klinické liečenie hepatocelulámeho karcinómu.Predložený vynález pojednáva preto o použití docetaxolu alebo jeho hydrátu, na prípravu liečiva na použitie na liečenie hepatocelulárneho karcinómu.Predložený vynález sa ďalej týka tiež spôsobu liečenia pacienta trpiaceho hepatocelulárnyrn karcinómom,ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva docetaxelu alebo jeho hydrátu, uvedenému pacientovi. Predložený vynález tiež pojednáva o spôsobe zlepšovania stavu pacienta trpiaceho hepatocelulámym karcinómom,ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva docetaXelu alebo jeho hydrátu, uvedenému pacientovi.Docetaxel je známa zlúčenina. Jej vzorec je nasledovnýVo vzorci t-Bu znamená terc-butyl,Bz znamená benzoyl,Ac znamená acetyl. Spôsoby prípravy docetaxelu sú opísané V EP-A-253738 a EP-A-33684 l. Docetaxel je možné použit napríklad v bezvodej forme alebo ako hydrát. V rámci tohto vynálezu zmienka o docetaxele zahŕňa tiež jeho hydráty. Hydráty docetaxelu je možné pripraviť rozpustením bezvodého docetaxelu v organickom rozpúšťadle, l 0ako je acetón, etanol, acetonitril alebo NN-dimetylformamid, a rekryštalizáciou hydrátu docetaxelu pridaním takto získaného roztoku k vode. Hydrátom docetaxelu je typicky dihydrát, trihydrát alebo tetrahydrát. Najmä o trihydráte sa zistilo, že je zvlášť stabilný, a preto je trihydrát docetaxelu výhodný. Trihydrát docetaxelu je možné pripraviť pomocou postupov opisaných v EP-A-770070.Docetaxel je neočakávane účinný proti hepatocelulámym karcinómom. Je ho možné použiť najmä na liečenie karcinómov z pečeňových buniek, ñbrolamelàrnych variantov a zmiešaných hepatocelulárnych cholangiokarcinómov.Podľa predloženého vynálezu je možné docetaxel podávať ľubovoľnou z obvyklých ciest znamych na podávanie docetaxelu. Preto je ho možné podávať napriklad parenterálne. Typicky sa podáva intravenózne,výhodne prostredníctvom intravenóznej infúzie.Podľa predloženého vynálezu je docetaxel pripravený na podávanie vo forme farmaceuticky prijateľnej kompozícíe obsahujúcej docetaxel a farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo. Medzi vhodné nosiče a riedidlá patria netoxické rozpúšťadlá a suspenzné prostriedky, napríklad sterilný vodný prostriedok. Výhodne sú tieto kompozicie vo forme vodných roztokov alebo suspenzií, napríklad roztokov vhodných na injekčné alebo infúzne podávanie, ktoré môžu obsahovat emulgátory, farbivá, konzervačné prostriedky alebo stabilizátory.Medzi farmaceutické kompozícíe vhodné na parenterálne podávanie patria sterilné vodné alebo iné ako vodné roztoky alebo suspenzie. Vhodné sterilnć, iné ako vodné roztoky a suspenzie zahŕňajú roztoky a suspenzie v prírodných rastlinných olejoch, ako sú olivový olej, sezamový olej alebo vazelinový olej, alebo injikovateľné organické estery, ako je etyloleát. Vhodné sterilné vodné roztoky zahŕňajú roztoky docetaxelu vo vode. Typicky sa pH sterilných vodných roztokov vhodných na parenterálne podávanie vhodne upravuje. Ďalej sú tieto sterílné vodné roztoky všeobecne upravované na izotonické, napríklad pomocou dostatočného množstva chloridu sodného alebo glukózy. Je zvlášť výhodné, ked majú roztoky vhodné na infúzne podávanie podobné pH ako pH krvi a keď sú pripravené ako izotonické.Sterilizáciu je možné uskutočniť pomocou zahriatia alebo ľubovoľným iným spôsobom, ktorý nemá škodlivé účinky na kompoziciu.Farmaceutické kornpozície obsahujúce docetaxel, vhodné na použitie podľa predloženého vynálezu môžu ďalej obsahovať surfaktant. Výhodnýrni surfaktantmi sú polysorbáty, estery polyoxyetylénglykolu a esterétery polyetylénglykolu a ricínových olejov. Príklady vhodných surfaktantov a fannaceutických kompozícii obsahujúcich surfaktanty je možné nájsť v AU-A-666859.Docetaxel je tiež možné na použitie podľa predloženého vynálezu pripraviť ako lyofylizovanú kompozíciu. Tieto lyofylizované kornpozície majú dobrú fyzikálnu a chemickú stabilitu, a je ich preto možné skladovat dlhý čas. Lyofylizovane kompozície obsahujúce docetaxel je možné pripraviť lyofylizáciou vodného roztoku docetaxelu štandardnými postupnú. Ďalej môžu obsahovať napučiavacie činidlá, ako je laktóza. Tiež môžu obsahovať činidlá upravujúce tonicítu, ako sú cukry a polyméry. Medzi príklady vhodných činidíel upravujúcich tonicítu patrí glukóza, dextróza, Inanitol a polyméry, napriklad polyvinylpyrolidón.Lyofylizované kompozicíe je možné pred použitím znova rozpustiť v ľubovoľnom zlúčiteľnom a farmaceuticky prijateľnom injikovateľnom prostriedku. Lyofylizát je možné výhodne obnoviť pomocou dvakrát destilovanej vody injekčného stupňa čistoty, v objeme, ktorý zodpovedá počiatočnému objemu roztoku určeného na lyofylizáciu.Farmaceutické kompozicia obsahujúca docetaxel, vhodná na použitie podľa predloženého vynálezu, obsahuje typicky aspoň 0,01 hmotn. terapeuticky účinného produktu. Všeobecne obsahuje farmaceutická kompozicia od 0,01 do 1000 mg, výhodne od 0,1 do 500 mg, terapeuticky účinného produktu.Roztok vhodný na intravenóznu injekciu obsahuje výhodne od 38 do 42, výhodnejšie asi 40 mg/rnl účinného produktu. Typicky sú tieto roztoky poskytované v ampulkách obsahujúcich 20 mg alebo 80 mg účinného produktu.Roztok vhodný na infúziu obsahuje výhodne od 0,1 do 11, výhodne od 0,1 do 10, výhodnejšie od 0,3 do 0,9 mg/ml účinného produktu.Terapeutícká liečba pomocou docetaxelu podľa predloženého vynálezu sa môže uskutočňovať súčasne s ďalšími terapeutickými liečbami, ktore zahŕňajú liečby inými antineoplastickými liečivarni, monoklonálnymi protilátkami, imunoterapiu alebo rádioterapiu, alebo liečby modiñkátormi biologickej odozvy. Medzi vhodné modiñkátory biologickej odozvy patria lymfokíny a cytokiny, ako sú interleukíny, interferóny (oi, 3 alebo ô) a TNF. Ďalšie chemoterapeutické činidlá, ktoré sú použiteľné na liečenie porúch spôsobených abnorrnâlnou bunkovou proliferáciou, zahŕňajú alkylačné činidlá, ako sú mechlóretamín, cyklofosfarníd, melfalán a chlórambucil, alkylsulfonáty, ako je busulfán, nitrózomočoviny, ako sú carmustin, lomustín, semustin a streptozocín, triazény, ako je dacarbazín, antimetabolity, ako sú analógy kyseliny listovej, napríklad metotrexát, pyrimidínové analógy, ako sú íluóruracil a eytarabín, purínové analógy, ako sú merkaptopurin a tioguanín, prírodné produkty, napríklad vinca alkaloidy, ako sú vinblastín, vincristín a vindesín, epipodopylotoxíny, ako sú etoposid a teniposid, antibiotika, ako sú dactinomycín, daunorubicín, doxorubicín, bleomycín, plicamycín a mitomycín, enzýmy, ako je L-asparaginâza, rozličné činidlá, ako sú koordinačné komplexy platiny, napríkladcisplatina, substituované močoviny, ako je hydroxymočovina, metylhydrazínové deriváty, ako je procarbazin,adrenokortikálne supresanty, ako sú hydrazín a aminoglutetimid, hormóny a antagonisty, ako sú adrenokortikosteroidy, ako je prednison, progestíny, ako sú hydroxyprogesteróncaproát, metoxyprogesterónacetát a megestrolacetát, estrogény, ako sú dietylstilbestrol a etynylestradiol, antiestrogény, ako je tamoxifen a androgény, ako sú testosterónpropionát a fluoxymesterón.Výhodná je súčasná liečba eyklofosfamidom, S-tluóruracilom, etoposidom, vinorelbinom alebo metotraxátom, alebo je možné dosiahnuť synergický účinok medzi týmito zlúčeninami a docetaxolom. Ďalšou účinnou látkou proti hepatocelulámemu karcinómu je Z-metoxyestradiol, o ktorom sa zistilo, že sa pri myšiach dobre znáša počas jedného mesiaca dennej liečby (Klauber a kol., Cancer Research, 57, 81-86, 1997). Preto je tiež vhodná súčasná liečba 2-metoxyestradiolorn, najmä ak je žiaduca chronická liečba.Podľa predloženého vynálezu sa docetaxel podáva v dávke, ktorá dovoľuje liečenie hepatocelulárneho karcinómu. Dávka sa líši v závislosti od cesty podávania a fyzikálnych vlastností pacienta. Medzi vhodné dávky patria dávky, ktoré sú terapeuticky účinné na liečbu porúch spôsobených abnormálnou bunkovou proliferáciou. Docetaxel je možné podávať tak často, ako je potrebné na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku.Typická dávka docetaxelu na liečenie ľudi sa pohybuje od S 0 do 150, výhodne od 60 do 100, výhodnejšie asi 100 mg docetaxelu na m 2 povrchu kože pacienta. Ak sa docetaxel podáva infúzne, pohybuje sa rýchlosť infúzie typicky od 1 do 200, výhodne asi 100 mg/mz docetaxelu za hodinu.Skôr uvedene dávky je možne opakovať podľa potreby. Typicky sa opakujú denne alebo týždenne. Výhodne sa opakujú každé tri týždne. Docetaxel je napríklad možné podávať v dávke asi 100 mg/mz prostrednictvom intravenóznej infúzie počas l hodiny každé tri týždne.Nasledujúci príklad uskutočnenia vynálezu slúži na ilustráciu predloženého vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 Výsledky štúdie životaschopnosti buniek - MTT analýzy Obr. 2 Histogramy DNA analýzy opisujúce účinok paclitaxelu a docetaxelu na progresiu bunkového cyklu Obr. 3 Výsledky elektroforetickej analýzy fragmentácie DNALátky a metódy Ak nie je uvedené inak, sú použitými metódami štandardné biochemické postupy. Všetky použité bunkové linie sú komerčne dostupné.V podrobne opisaných pokusech sa použili ľudské, hepatómové bunkové linie Hep 3 B (ATCC označenie HB 8064), HepGZ (ATCC označenie HB 8065) a HAZZTN GH, a myšie hepatómové bunkové linie Hepa 16. Tieto bunky sa kultivovali v Dulbeccom modifikovanom Eaglovom médiu (Gibco, BRL), obsahujúcom 10 fetálne teľacie sérum (Hyclone), 0,01 mg/ml gentamycinu a 0,1 mmol neesenciálnej aminokyseliny. Bunky sa kultivovali v CO inkubátore pri 37 °C, s 5 C 02 a 95 filtrovaného vzduchu.V rámci podrobne opísaného pokusu sa skôr uvedené hepatómové bunky podrobili rôznym koncentráciám paclitaxelu (0,001-l 0 mol) a docetaxelu(0,001-10 mol) na 24 hodín a 72 hodín. Paclitaxel sa rozpustil v dimetylsulfoxide (DMSO) a docetaxel sa rozpustil v etanole V podobe zásobných roztokov. Výsledná koncentrácia vehikula predstavovala menej ako 0,1 .Štúdie životaschopnosti buniek MTT analýzaBunky sa kultivovali na 96 jamkovej doske na bunkovú kultiváciu (Costar) v hustote predstavujúcej 4 x 104 buniek/ml. Po pôsobení liečiv počas 24 hodin alebo 72 hodin sa médium odstránilo a nahradilo zodpovedajúcim objemom (100 l) čerstvého média obsahujúceho MTT (0,456 mg/ml 3-4,5-dimetyltiazol-2-yl-2,S-difenyltetrazoliumbromid) a nasledovne inkubovalo počas 1,5-hodiny pri 37 °C. Potom sa odstránilo čerstvé médium a pridalo sa 100 l DMSO. Životasehopnosť buniek sa stanovila pomocou kolorimetrického porovnávania odpočitanim hodnôt optickej denzity (OD) z mikrodoskového čítacieho zariadenia (Spectra MAX 250) pri absorbčnej vlnovej dlžke predstavujúccj 570 nm.Výsledky sú znázomené na obrázku 1, na ktorom plné kruhy predstavujú dáta nasledujúce po liečbe po 10čas 24 hodín a prázdne kruhy predstavujú dáta nasledujúce po liečbe počas 72 hodin. Dáta sú priemery i štandardná odchýlka priemeru zo zdvoj ených vzoriek troch nezávislých pokusov.Bunky sa kultivovali na 5 cmz miskách (Coming) a podrobili paclitaxelu a docetaxelu, ako je opísané. Potom sa pridal propidiumjodid (10 ug/ml) a bunky sa inkubovali počas 15 minút pri 37 °C. Potom sa ešte pred odobratím spojených buniek odstránilo médium odobrali sa tak suspendoval-re ako aj spojené bunky a potom sa resuspendovali S 00 l fosfátom pufrovaného roztoku chloridu sodněho (PBS) na prietokovú cytometrickú analýzu, ako je opísané. Zvyškové signály sa odstránili pomocou FSC-SSC.Prietoková cytometrická analýza obsahu DNALytický pufor (0,5 Triton X-100, 0,2 g/m 1 NaŽEDTAJHZO a 1 bovinného sérového albumínu v PBS) sa pridal k bunkovým peletám, ktoré sa potom nechali na ľade 15 minút. Potom sa k zmesi pridal 100 metanol predchladený na -20 °C a zmes sa potom odstreďovala pri 300 x g počas 5 minút. Supematant sa odstránil a bunkové pelety sa premyli pomocou PBS. Premytć pelety sa potom zafarbili roztokom farbiacim DNA (50 ug/ml propídiumjodidu a 5 kunitz/ml RNázy A) počas 30 minút pri 4 °C v tme. Obsah DNA v každej z buniek sa stanovil pomocou prietokového cytometra Becton Dickinson FACSCalibur, ako je opísane.Bunky (10 000) sa analyzovali pomocou prietokového cytometra Becton Dickinson FACSCa 1 ibur s použitím argónovćho-iónového lasera (15 mW) s dopadajúcim lúčom 488 nm. Pre PI vylučovaciu analýzu sa zhromažďovala červená. fluorescencia pomocou 585 nm filtra a zvyškové bunkové signály sa odstránili pomocou FSC-SSC. Dáta sa získali a analyzovali s použitím softvéru FACS/CELLQuest na počítači Power Macintosh 7600/120. Apoptotické bunky a bunky v špecifických fázach cyklu sa stanovili pomocou softvéru ModFít LT.Výsledky prietokovej cytometrie sú uvedené V tabuľkách 1 a 2 a na obrázku 2. Tabuľka l uvádza hodnoty perrneability bunkovej membrány hepatómových buniek, nasledujúce po pôsobení paclitaxelu a docetaxelu. Tabuľka 2 uvádza percentuálne podiely apoptických (sub-GO-Gí) buniek, zistené po pôsobení paclitaxelu a docetaxelu. Obrázok 2 zobrazuje histogramy DNA analýzy opisujúce účinok paclitaxelu a docetaxelu na progresiu bunkového cyklu.Tabuľka 1 Permeabilita bunkovej membrány hepatómových buniek po pôsobení paclitaxelu a docetaxeluDáta sú priemery i štandardná odchýlka priemeru zo zdvojených vzoriek aspoň troch nezávislých pokusov. Bunky sa podrobili pôsobeniu liečiv počas 24 - 72 hodín a penneabilita membrány sa merala pomocou prietokovej cytometrickej analýzy propídiovej exklúzie pri životaschopných bunkách. Dáta predstavujú percentuálny podiel buniek s neporušenou bunkovou membránou vztiahnutý na kontrolu.

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, A61K 31/337

Značky: přípravu, karcinómu, zložkou, docetaxel, kompozície, hydrát, použitie, ktorej, účinnou, liečivá, liečenie, hepatocelulárneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-286378-pouzitie-kompozicie-ktorej-ucinnou-zlozkou-je-docetaxel-alebo-jeho-hydrat-na-pripravu-lieciva-na-pouzitie-na-liecenie-hepatocelularneho-karcinomu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie kompozície, ktorej účinnou zložkou je docetaxel alebo jeho hydrát, na prípravu liečiva na použitie na liečenie hepatocelulárneho karcinómu</a>

Podobne patenty