Plastová taška – tričko a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 286272

Dátum: 28.05.2008

Autor: Simhaee Ebrahim

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Plastová taška - tričko obsahuje lisovanú plastovú rúrovitú formu, ktorá má bočné vystuženia a líniu (14) zatavenia na dne tašky. Spojenie (24) vnútorných záhybov (10) vystuženia a línie (14) zatavenia sú najslabšie oblasti dna tašky. Vystužovacia páska (30) prechádza cez obe zoslabené oblasti a preberá sily pôsobiace na ne, keď je taška - tričko naložená.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka plastových tašiek, podrobnejšie vystužených tašiek, zvlášť potom tašiek všeobecne označovaných ako taška - tričko.Taška, ktorá sa bežne používa v Spojených štátoch a inde, je známa ako taška ~ tričko. Tašky - tričká sa obyčajne vyrábajú z rúrovitej plastovej fólie, ktorá je vystužená, zatavená a nastrihaná tak, aby tvorila tašku s držadlarni po stranách tašky.Držadlá pre tašku - tričko sú obyčajne vytvorené z vystužených bočných oblastí. V dôsledku toho, pokial je taška - tričko naplnená a vyzdvihnutá za držadlá, aplikujú sa pomeme veľké sily v opačnom smere na plochy v miestach spojenia spodného zatavenia a vystužených záhybov. Je teda najpravdepodobnej šie, že sa taška - tričko roztrhne v týchto miestach spojenia, pokiaľ je naplnená a vyzdvihnutá za držadlá.Pokial preplnená taška - tričko nepraskne v spojeniach vystuženia a spodného zatavenia, je pravdepodobné, že praskne v držadlách. Držadlá sa dajú zosilniť, pokiaľ sa rozšíria, ale šírka držadiel je obmedzená na šírku výstuhy a čím širšie sú výstuhy, tým slabšie sú spojenia výstuh a spodného zatavenia.Na prekonanie týchto problémov možno zväčšiť hrúbku plastickej fólie alebo možno zlepšit kvalitu plastu, ale miesta spojenia, aj keď sú úmeme zosilnené, zostanú najslabšími oblasťami v taške. Tieto riešenia majú navyše za následok dodatočné výdaje kvôli zvýšeniu kvality alebo kvantity pôvodného materiálu.Okrem toho, pokiaľ je rúrková fólia vystužená, je hrúbka vystužených oblasti po stranách tašky dvakrát väčšia ako nevystužených oblastí uprostred. Zatavovacie prostriedky, ktoré vytvárajú zatavenie naspodku tašky, musia dodat dostatočne teplo, aby sa zvarili všetky štyri vrstvy vo vystužených oblastiach. Toto teplo je väčšie ako teplo potrebné na nevystuženú prostrednú oblast tašky. Nadmerné teplo aplikované na nevystuženú časť vytvára zoslabenie, predovšetkým V oblastiach spojenia vystužených záhybov a spodného zataveU 13Jeden možný prístup k tomuto problému je zvýšiť čas zatavovania znížením rýchlosti procesu zatavovania. Táto zmena však úplne nerieši problém a navyše má kvôli zníženiu rýchlosti výroby za následok zvýšenie nákladov na konečný výrobok.Hlavným predmetom tohto vynálezu je poskytnutie vystuženej plastovej tašky, ktorá je silnej šia ako tašky podľa predchádzajúceho stavu techniky a porovnateľného vyhotovenia a ktorej výroba je v podstate rovnako drahá.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie vystuženej plastovej tašky, pri ktorej miesta spojenia vystužených záhybov a zataveného lemu nie sú naj slabšími oblasťami tašky.Podrobnejším predmetom vynálezu je poskytnutie ekonomického spôsobu na zosilnenie konvenčnej tašky - trička bez toho, aby sa významne zvýšili náklady na jej výrobu.Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie tašky - trička, ktorá má pre danú hrúbku plastickej fólie širšie držadlá.Podľa predloženého vynálezu je na spodok vystuženej plastovej tašky prilepená aspoň jedna plastová páska cez oblasť, ktorá zahŕňa alebo je blízka miestam spojenia medzi vystuženými záhybmi a spodným zatavením. Prednostne sú použité dve pásky na opačných stranách tašky alebo je jedna plastová páska ovinutá okolo zatavenia. Účelom je presunúť sily, ktoré sa normálne aplikujú na spojenie zatavenia/vystuženia, na pásku tak, aby sa už taška - tričko netrhala najprv v oblastiach dvoch spojení.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostrednictvom konkrétnych príkladov uskutočnenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavuje Obr. l predný pohľad zobrazujúci tašku - tričko podľa predchádzajúceho stavu techniky na účely vysvetle maobr. 2 A rez priamkou 2 A-2 A na obr. 1 obr. 2 B rez priamkou 2 B-2 B na obr. l obr. 3 predný pohľad na plne naloženú tašku - tričko podľa predchádzajúceho stavu techniky obr. 4 pohľad zospodu na plne naloženú tašku - tričko zobrazenú na obr. 3obr. 5 predný pohľad na tašku - tričko podľa vynálezu obr. 6 pohľad zospodu na tašku - tričko z obr. 5, ktorá je plne naložená obr. 7 bočný pohľad na stroj na aplikáciu spevňovacích pások na obe strany taškyobr. 7 A zväčšený pohľad na miesta aplikácie pásky zobrazené na obr. 7obr. 8 pohľad zhora na stroj zobrazený na obr. 7obr. 9 schematický perspektívny pohľad zobrazujúci, ako sa aplikuje spodná páska, pričom mechanizmusna aplikáciu vrchnej pásky je v podstate rovnakýobr. 10 bočný rez zariadeniami, ktoré upevňujú dve pásky na opačné strane taškyobr. ll bočný pohľad, čiastočne v reze, zobrazujúci mechanizmus na ovinutie pásky okolo dna taškyobr. 12 bočný rez zariadením zobrazeným na obr. ll, tesne pred ovinutímobr. 13 mechanizmus z obr. 11 a 12 potom, čo bola páska ovinutá okolo spodného okraja taškyobr. 15 uskutočnenie vynálezu, v ktorom sa používa nelepiaca páska.Na účely vysvetlenia je na obr. 1 zobrazená taška - tričko podľa predchádzajúceho stavu techniky. Tašku možno vyrobiť napríklad z lisovanej rúrkovitej formy vyrobenej z polyetylénu. Tubus je potom čiastočne vystužený, čo vytvorí na každej strane vnútorný záhyb 10 a dva vonkajšie záhyby 12. Sploštená, Vystužená lamela, ktorá obsahuje vonkajšie platy 11 a 13, sa ďalej odovzdá zváracej stanici, aby vytvorila líniu 14 zatavenia a home zatavenie 16. Zatavená lamela potom prejde vyrezávacou stanicou, v ktorej sa z lamely vyrežú jednotlivé tašky. Tašky sa potom zoskupia (napriklad do súpravy, ktorú tvorí päťdesiat tašiek) a každá súprava tašiek sa oreže tak, aby sa V taškách vytvorili vyrezané oblasti 18. V dôsledku tvaru vyrezanej oblasti 18 sa vo vystužených bočných stranách tašky vytvoria držadlá 20.Vystužená taška - tričko obsahuje dve vonkajšie oblasti 22 A, z ktorých každá obsahuje štyri vrstvy fólie,a stredové oblasti 22 B, ktoré obsahujú len dve vrstvy. Počas kroku teplotného zatavenia sa musí na spodok tašky aplikovať dostatočné teplo, aby sa všetky štyri vrstvy v oblastiach 22 A zvarili dohromady. Prakticky nie je možné aplikovat menej tepla na stredovú oblasť 22 B, kde sú len dve vrstvy následkom toho aplikácia tepla potrebného na vytvorenie línie 14 zatavenia v oblastiach 22 A vytvorí nadbytočné teplo v stredovej oblasti 22 B. Kvôli tomuto nadbytočnému teplu je línia 14 zatavenia zoslabená v stredovej oblasti 22 B.Línia 14 zatavenia sa vytvorí pomocou tavíaceho pásika, ktorý je privedený do kontaktu s vystuženou lamelou, keď táto prechádza zatavovacou stanicou. Vytvorenie zatavenia je závislé od teploty pásu, času zotrvanía pásu na lamele a tlaku aplikovaného na pás. Čím hrubšie sú plastové vrstvy, tým väčšie teplo alebo tlak sú potrebné na vytvorenie línie zatavenia. Väčšie teplo možno zaistiť zvýšením teploty tavíaceho pásu alebo času zotrvania. Zvýšenie tlaku obyčajne nie je väčší činiteľ. Výhodnejšie je podstatne zvýšiť teplotu, aby sa predišlo zvýšeniu pokojového času, ktorý samozrejme spomaľuje výrobný proces. Napriklad pokiaľ je hrúbka lamely 15 rnikrónov, taviaci pás zahriaty na 350 F bude optimálne potrebovať pokojový čas 0,8 sekundy pri tlaku 45 psi. Pokiaľ sa hrúbka lamely zvýši na 30 rnikrónov, možno rovnaký pokojový čas dosiahnuť, pokiaľ sa teplota tavíaceho pásu zvýši na 450 °F a tlak sa zvýši len minimálne na 46 psi.Obr. 3 znázorňuje tašku - tričko podľa predchádzajúceho stavu techniky potom, ako bola naplnená a zdvihnuta za držadlá 20. Obsah tašky sa V dôsledku gravitácie prejaví ako sila označená šípkou F. Pretože sú držadlá pripevnené ku dnu tašky v spojeniach 24, tiaž obsahu v taške vytvorí zhodné sily fl a f), ktoré sa aplikujú v opačných smeroch prirnáme na spojeniach. Tieto spojenia sú preto tými oblasťami tašky, ktoré najpravdepodobnejšie poľavía (t. j. roztrhnú sa), pokiaľ je váha v taške nadmerná.Ako sa vystuženie prehlbuje, tendencia týchto spojení k zlyhaniu sa zvyšuje. Oblast spojenia je najslabšia, ked je taška - tričko plne Vystužená, t. j. ked sa spojenia vnútomých záhybov 10 a línie 14 zatavenia stretávajú uprostred línie zatavenia. Na druhej strane sa hlbšie vystuženia uprednostňujú, pretože môžu zniest väčšiu váhu a navyše sú z pohľadu zákazmka pohodlnejšie.Ako je uvedené, silu tašky - trička možno zvýšiť zvýšením hrúbky fólie alebo kvality plastu, čo oboje zvýši cenu tašky. Tento vynález dosahuje vynikajúce výsledky použitím spevňovacej pásky, ktorá zachytáva sily inklinujúce k oddeleniu spojení 24, pokial je taška - tričko naplnená. Podľa vynálezu, ako je zobrazené na obr. 5 a 6, je páska 31 prilepená ku dnu tašky cez líniu 14 zatavenia a slúži na pohltenie síl aplikovaných na spojenie 24. Páska 3 D je zobrazená, ako sa tiahne od bodu 30 A k 30 B. Dĺžka pásky nie je rozhodujúca, ale páska by mala byť dlhšia, ako je vzdialenosť medzi spojeniami 24 a vo všeobecnosti čím dlhšia je páska 30,tým väčšie je spevnenie. Páska prekvapivo zvyšuje pevnosť tašky viac ako porovnateľné zvýšenie hrúbky fólie. Inými slovami, pri IS-mikrónovej taške, ktorá má dve IS-mikrónové pásky, je podstatne menšia pravdepodobnosť, že povolí V miestach spojenia 24, ako pri 30-mikrónovej taške, ktorá má v miestach spojenia rovnakú hrúbku.Predpokladá sa, že cez dno tašky môže byť ovinutá jediná páska 30, možno však aplikovat oddelené pásky na každú stranu tašky a dosiahne sa rovnaký výsledok v zmysle spevnenia spojení 24. Čiastočné výhody sa dosiahnu, pokiaľ sú len oblasti spojení prelepené oddelenýrni páskami, napr. 1/2 štvorcového palca. Možno použiť polypropylénovú pásku, ktorá má tlakovo senzitívne lepidlo, ale použiteľný je široký výber materiálov vrátane materiálu, z ktorého je taška - tričko vyrobená. Miesto tlakovo senzitívneho lepidla možno uplatniť teplome aktivovaný priľnavý náter, alebo páska samotná môže byť vyrobená z materiálu, ktorý možno privariť alebo zataviť na tašku.Rozmery pásky taktiež nie sú rozhodujúce. Páska môže prechádzať asi dva mm nad a pod zatavením. Pokiaľ je jediná páska ovinutá cez dno, mala by byt páska dostatočne široká, aby prechádzala dva mm nad zatavením na oboch stranách tašky.Uspokojivé výsledky sa dajú dosiahnut použitím jedinej pásky aplikovanej na jeden z plátov 11 či 13. Obyčajne pokiaľ sú vnútorné záhyby nespevnenej tašky ťahané preč od vonkajších plátov 11 a 13 (ktoré sú spojené v miestach spojenia 24 na línii 14 zatavenia), začnú sa vonkajšie pláty v rovnakom čase trhať v bodoch spojenia 24. Bolo pozorované, že pokial je spevňovacia páska aplikovaná len na jeden z plátov 11 či 13, sklon oboch plátov k roztrhnutiu je značne redukovaný. Rozmery pásky opäť nie sú rozhodujúce a dobré výsledky sa dosiahli s páskou, ktorá prechádza cez obe miesta spojenia 24 a ktorej šírka sa pohybuje od 1/4 palca do l/2 palca.Existuje celý rad rôznych procesov a strojov na výrobu tašiek - tričiek. V uvedenom procese, kde sú jednotlivé tašky vyrezané z lamely a zoskupené, možno použit konvenčný páskovaci stroj na prilepenie jednej či dvoch pások na dno zatavenia každej tašky tesne pred zoskupením. Ako je naznačené, namiesto aplikácie oddelených pások je tiež možné aplikovať jedinú zavinutú pásku.V znázomenom vyhotovení sú línie 14 zatavenia a horné zatavenie 16 vytvorené zhruba tri mm od okraja tašky. V niektorých procesoch sú tašky vyrezávané a súčasne zatavované horúcim nožom a v tomto prípade sa zatavenia vytvoria na okrajoch tašky. Tento vynález je použiteľný pre tieto vyhotovenia, ako aj pre ďalšie vyhotovenia. V skutočnosti bude mať vynález uplatnenie vždy, ked je vystužená plastová taška zatavená po vystuženi, dokonca i pokiaľ taška neobsahuje držadlá.V niektorých prípadoch sú tašky - tričká poskytované V zvitkoch, kde sú jednotlivé tašky oddelené pomocou perforovanej oddeľovacej linie. Tašky sa jedna po jednej oddeľujú roztrhnutím nasledujúcich oddeľovacích línii. V tomto prípade bude vystužovacia páska podľa predloženého vynálezu aplikovaná tesne nad(pred) perforáciou, pokiaľ možno ako oddelená páska na každej strane tašky.Obr. 7 - 10 V schematickej podobe znázorňujú stroj na aplikáciu dvoch pások na opačne strany tašky v priebehu výrobného procesu.V typickom výrobnom procese tašiek je vystužený tubus zatavený na svojej vrchnej a spodnej strane (línia 14 zatavenia a homé zatavenie 16) a vyrezaný, aby vytvoril čistý polotovar 40 (pozri obr. 9). Súprava čistých polotovarov je potom zoskupená, napr. po päťdesiat, a vyrezaná tak, aby sa vytvorili držadlá 20. Predpokladá sa, že vystužovacia páska 30 bude aplikovaná na tašku pred operáciou zoskupenia a vyrezania, hoci vynález možno rovnakou mierou uplatniť na procesy, v ktorých je páska aplikovaná v inom čase v priebehu výrobného cyklu.Ako je zobrazené na obr. 7 a 8, homé pruhy 42 a dolné pruhy 44 plastovej fólie prechádzajú dvoma strojmi 46 a 48 na vytváranie pások. Každý stroj 46, 48 na vytváranie pások vytvára v homých pruhoch 42 a dolných pruhoch 44 veľký počet vystužovacích pások 30 požadovaných rozmerov. Stroje 46 a 48 sa môžu podobat štítkovacím výrobným strojom a vytvárať po sebe nasledujúce pásky 30 pomocou narezávanía tak,aby sa tieto udržali na homých pruhoch 42 a dolných pruhoch 44, a pritom mohli byť ľahko Vybraté V stanici aplikácie pásky. To je vyjadrené prerušovanými čiarami, ktoré definujú obvod jednotlivých pások 30 v hornom pruhu 42 na obr. 8.Narezaně horné pruhy 42 a dolné pruhy 44 sú posúvané cez sériu valcov 50, resp. cez hornú a dolnú stanicu 52 a 54 aplikácie pásky. Ako je vysvetlené, pásky sú aplikované na obe strany taškového polotovaru 40,ktorý je nesený na podnose 56. Home pruhy 42 a dolné pruhy 44 s vystužovacími páskami 30 sa teraz snimu a potom sa odvedú cez valce 58 a zvinú do zvitkov 60 a 62.Vlastná aplikácia pásky je zobrazená na obr. 9 a 10. Obr. 9 znázorňuje len spodnú stanicu 54 aplikácie pásky, pričom horná stanica je k nej zrkadlovým obrazom.Podnos 56 obsahuje vyrezanú oblasť 64 aplikácie pásky a registračné hrany 66, ktoré zarovnávajú taškový polotovar 40 tak, aby línia 14 zatavenia sedela vo vyrezanej oblasti 64 a bola dostupná pre pásky, ako homé pruhy 42 a dolné pruhy 44 prechádzajú stanicami 52, 54. Každá stanica aplikácie pásky obsahuje vertikálny pás 68, v ktorom sa vertikálne pohybuje tlaková hlava 70. Plocha tlakovej hlavy 70 zodpovedá ploche jednej vystužovacej pásky 30 a je pripojená tyč 72 s vratným pohybom. Pohyb homých pruhov 42 a dolných pruhov 44 je synchronizovaný s pohybom polotovaru 40 a tlakovej hlavy 70, napr. odozvou na optické snímanie správne zavedeného polotovaru 40 v podnose 56. Pokiaľ je polotovar správne umiestnený, tlakové hlavy 70 v oboch staniciach 52 a 54 sa vertikálne pohnú, čo vysekne jednotlivé pásky 30 z homých pmhov 42 a dolných pruhov 44 a pod tlakom sa privaria cez líniu 14 zatavenia ako bolo opísané. Hlavy 70 sú vý 10hodne elektrostaticky nabité tak, že potom, ako vyberú narezanú pásku, pásky 30 sa držia na hlavách, dokiaľ nie sú aplikované na tašku. Pásky 30 môžu byť privarenć k taške pomocou tlakovo senzítívneho lepidla alebo pomocou tepelne aktivovaného lepidla. V druhom pripade by tlakové hlavy 70 boli v staniciach 52 a 54 zahriate.Potom, čo boli pásky 30 aplikované na opačné strany polotovam 40, je polotovar odstránený a uložený na následné vyrezanie držadíel. Mechanizmy používané na umiestnenie polotovaru 40 na podnose 56 a odstránenie polotovaru po aplikácii pások môžu byť bežné, a teda nie je potrebné podrobne ich opisovať.Obr. 11, 12 a 13 zobrazujú zariadenie, ktoré môže ovinúť jedinú pásku okolo dna polotovaru 40. V tomto prípade sú pásky 30 vyrezávané z jediného horného pruhu 42, ktorý sa pohybuje vertikálne. Zariadenie obsahuje dve hlavy 80, ktoré sú na svojich vnútomých koncoch pripojené k centrálnej nosnej tyčí 82 otočnými svorkarni 84. Hlavy 80 sú tiež pripojené k páru vystavovacích tyčí 86 pomocou podobného otočného spojenia 88. Keď je taškový polotovar 40 správne umiestnený na nosnom podnose 56, mechanizmus sa pohne z pozície na obr. ll do pozície na obr. 12 a tým oddelí pásku 30 od pruhu, do ktorého bola vyrezaná. Centrálne nosná tyč 82 sa zastaví, ale vonkajšie vystavovacie tyče 86 pokračujú v pohybe smerom k polotovaru 40, čo spôsobi otočenie hláv 80 okolo svoriek 84, ako je zobrazené na obr. 13. Táto akcia zavinie pásku 30 cez dno taškového polotovaru 40 a na konci doby cyklu sa aplikuje tlak, vďaka ktorému páska príľne k taške. Mechanizmus sa potom vráti do počiatočnej polohy zobrazenej na obr. 1 l, v ktorej je pripravený na aplikáciu ďalšej pásky 30 na ďalší taškový polotovar 40 potom, čo bude správne umiestnený na podnose 56.Prekvapivo sa tiež zistilo, že páska 30 aplikovaná na jeden či oba pláty 11 a 13 nemusí prekrývať líniu 14 zatavenía, aby zaisťovala značné zosilnenie. Ako je teda zobrazené na obr. 14, páska 30 umiestnená ľahko nad líniou zatavenia (ako je zobrazené plnými čiararni) alebo ľahko pod líniou zatavenia (ako je zobrazené prerušovanými čiarami) zaistí podstatné zosílnenie. Páska môže byť napríklad umiestnená zhruba l mm nad alebo pod líniou zatavenia.Ďalšie uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obr. 15. Ako je zobrazené prerušovanými čiarami, v tomto uskutočnení je nepriľnavý plastový pruh 90 teplotné pripevnený na tašku pozdĺž linie 14 zatavenia, keď sa táto línia 14 zatavenia vytvára. Plastový pruh môže byt z rovnakého materiálu, ako je materiál, z ktorého je vyrobená taška - tričko. Dĺžka pruhu by opät mala byt väčšia ako vzdialenosť medzi spojeniami 24. Šírka je nutná len taká, aby postačovala na obomknutíe šírky línie zatavenia. V uprednostňovanom uskutočnení je hrúbka pruhu asi dvojnásobkom hrúbky plastovej fólie, z ktorej sa taška - tričko vyrába, ale výsledok je uspokojivý aj vtedy, pokial je hrúbka zhruba polovica hrúbky plátov 11 a 13. Bolo tiež zistené, že spojenia 24 pri tričko - taške zosilnene pruhom 90, ktorý má polovičnú hrúbku ako taška - tričko (napr. 15 mikronov), sú silnejšie ako spojenia tričko ~ tašky vyrobené z rovnakej plastovej fólie, ktorá je dvakrát hrubšia (t. j. 30 mikrónov). Ďalej sa dosiahli uspokojivé výsledky, pokiaľ pruh bol umiestnený dovnútra tašiek, napr. medzi jeden či oba pláty 11 a 13 a vystužená záhyby.Účinok oddelenej pásky 30 alebo pruhu 90 je väčší ako účinok dosiahnutý zvyšovaním hrúbky tašky na línii 14 zatavenia, čo zvyšuje dostupnosť plastového materiálu na tavenie a zatavovanie, a tým sa zvyšuje pevnosť zatavenia. Prítomnosť ďalšej vrstvy materiálu poskytuje väčšiu pevnosť ako porovnateľné zvýšenie lmibky fólie.Navyše, čo sa týka obr. l, v štandardnej taške - tričku sú štyri vrstvy fólie vo vonkajších oblastiach 22 A a dve vrstvy fólie v stredovej oblasti 22 B. Pomer hrúbky v týchto dvoch oblastiach je teda 4 ku 2. Keď sa pridá pruh 90 s hrúbkou dvojnásobnou ako pri jednotlivých vrstvách, hrúbka vystužených vonkajších oblastí 22 A sa bude rovnať šiestim vrstvám, zatiaľ čo hrúbka stredovej oblasti 22 B sa bude rovnať hrúbke štyroch vrstiev. Pomer hrúbky je približne 6 ku 4. Inými slovami povedané, použitím vystužovacieho pruhu sú vystužené vonkajšie oblasti 22 A 1,5 krát hrubšie ako nevystužená stredová oblasť 22 B, zatiaľ čo bez vystužovacieho pruhu je vystužená časť dvakrát hrubšia ako nevystužená stredová oblasť 22 B. Zlepšenim (t. j. znížením) tohto pomeru hrúbky sa zosilní pevnosť spojenia 24.l. Plastová taška - tričko, obsahujúca tubus plastovej fólie majúci bočné vystuženia, pričom každé vystuženíe obsahuje vnútorný záhyb (10), líniu (14) zatavenia na dne tašky pretínajúcu vnútomé záhyby (10) a držadlá (20) vytvorené vo vystužených častiach tašky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má aspoň jednu pásku (30) oddelenú od plastovej fólie, prilepenú na dno tašky a prechádzajúcu cez každý z vnútorných záhybov ( 10) v blízkosti alebo s prekrytím línie (14) zatavenia, na zníženie sklonu k zlyhaniu spojenia vnútomého záhybu (10) a línie (14) zatavenia, keď je taška naložená.2. Plastová taška - tričko podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že samostatne pásky (30) sú aplikované na opačné strany tašky.3. Plastová taška - tričko podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že páska (30) je ohnutá cez dno tašky.

MPK / Značky

MPK: B65D 33/06, B65D 33/02

Značky: spôsob, výroby, taška, plastová, tričko

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-286272-plastova-taska-tricko-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová taška &#8211; tričko a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty