Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka enantíoměrne čistých derivátov kyselíny chinolónkarboxylovej a naftyrídónkarboxylovej, spôsobu ich výroby a antíbakteriálnych prostriedkov a prídavkov do krmív, obsahujúcich uvedené látky.Z EP-A-O 350 733 sú známe chínolónkarboxylovć kyseliny a naftyridónkarboxylové kyseliny, ktoré sú V polohe 7 substituované bicyklickým amínovým zvyškom.Predmetom predloženého vynálezu sú enantioméme čisté zlúčeniny všeobecného vzorca (I)A znamená skupinu CH, CF, CCl, C-OCH 3, C-CH alebo N, X znamená vodíkový atóm, atóm halogénu, aminoskupinu alebo metylovú skupinu, R 1 znamená alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, skupinu FCHZCHT, cyklopropylovú skupinu, fenylovú skupinu, prípadne raz až trikrát substituovanú atómom halogénu, aleboR 1 aA môžu znamenať spoločne mostík štruktúry C-O-CH 2-CH(CH 3)-, R 2 znamená vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, prípadne substituovanú atómom halogénu alebo aminoskupinou, alebo 5-metyl~ 2-oxo-l,3-dioxol-4-yl-metylovú skupinu, B znamená zvyšok vzorcaY znamená kyslíkový atóm a-CHCH-CO 2 Ralebo CHzCHz-CH, alebo 5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-y 1-metylovú skupinu,pričom R znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupi nu s l až 3 uhlíkovými atómami,a ich farmaceutický použiteľné hydráty a adičné solis kyselinami, ako i soli zodpovedajúcich kyselín s alkalíckýmí kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom.Výhodné sú enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej podľa všeobecného vzorca (I), v ktoromA znamená skupinu CH, CF, CCl, C-OCH, alebo N, X 1 znamená vodíkový atóm, atóm fluóru, chlóru alebo brómu, aminoskupinu alebo metylovú skupinu, R znamená etylovú skupinu, ZA-difluórfenylovú skupinu,aleboR 1 a A môžu znamenať spoločne mostík štruktúry C-O-CH 2-CH(CH 3)-, R 2 znamená vodíkový atóm mctylowi skupinu, etylovú skupinu, alebo S-metyl-Z-oxml,3-dioxol-4-yl-metylovú skupinu aR znamená alkylovú skupinu s l až 2 uhlíkovými a tómamí,a ich farmaceutický použiteľné hydráty a adičné soli s kyselínami, ako i soli zodpovedajúcich kyselín s alkalíckými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej spôsob výroby enantíoméme čistých derivátov chinolónkarboxylových a naftyridónkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (l), v ktoromA znamená skupinu CH, CF, CCI, C-OCH 3, C-CH alebo N, X 1 znamená vodíkový atóm, atóm halogénu, aminoskupínu alebo metylovú skupinu, R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovýrni atómami, skupinu FCHZCHT, cyklopropylovú skupinu, fenylovú skupinu, prípadne raz až trikrát substituovanú atómom haIogénu, aleboR 1 aA môžu znamenat spoločne mostík štruktúry C-O-CHZ-CH(CH 3)-, R 2 znamená vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, prípadne substituovanú atómom halogénu alebo aminoskupinou, alebo 5-metyl-2-oxo-l,3-dioxol-4-yl-metylovú skupinu, B znamená zvyšok vzorcaY znamená kyslíkový atóm aR 4 znamená vodíkový atóm, alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, oxoalkylovú skupinu s 2 až 5 uhlíkovými atómami alebo skupinyR znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, ktorého podstata spočíva vtom, že sa nechá reagovat zlúčenina všeobecného vzorca (V)V ktorom maýú A, R, R 2 a X uvedený význam a X 2 znamená atóm halogénu, obzvlášť fluóru alebo chlóru, senantioméme čistými zlúčeninami všeobecného vzorcaY znamená kyslíkový atórn aR znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, pripadne za prítomnosti látok víažucich kyseliny, a reakčný produkt sa pripadne nechá reagovať ďalej so zlúčeninou všeobecného vzorca (IlIa)R -X 3(IIla), v ktorom má X 3 uvedený význam a R znamená oxoalkylovú skupinu s 2 až 5 uhlíkovými atómami, alebo skupiny CH-CO-C 6 H 5, CHCH-COR a CHCH-CN, pričomR znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlikovýmí atómamí,alebo sMichaelovým akceptorom, ako je dialkylester kyseliny acetyléndikarboxylovej, alkylesterom kyseliny propiolovej alebo so zlúčeninou všeobecného vzorca (IV)CH CH - R 5 (IV), v ktorom R 5 znamená skupinu COCH 3, CORalebo CN.Ako príklady zlúčenín všeobecného vzorca (VI) je možné uviesť nasledujúce cis-2,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan,cis-2-oxa-5,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan,trans-Z-oxa-S,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan,S,S-2,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan,1 R,6 S-2-oxa-5,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan, l S,6 R-2-oxa-5,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan,1 R,6 R-2-oxa-5,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan a l S,6 S-2-oxa-5,8-diazabicyklo 4.3.0 nónan.Reakcie zlúčenín všeobecného vzorca (V) so zlúčeninarni všeobecného vzorca (VI), pri ktorej sa zlúčeniny všeobecného vzorca (VI) môžu použiť tiež vo forme svojích solí, napríklad vo forme hydrochlorídov, sa výhodne uskutočňujú v zrieďovacom čínídle, ako je napríklad dimetyl sulfoxid, N,N-dimetylformamid, N-metylpyrolidón, tríamid kyseliny hexametylfosforečnej, sulfolan, acetonitril, voda,alebo V alkoholoch, ako je metylakohol, etylalkohol, n-propylalkohol, izopropylalkohol, alebo v glykolmonometyléteri alebo pyridíne. Rovnako tak je možne použiť zmesi týchto zríeďovacích čínidíel.Ako látky viažuce kyseliny sa môžu použit všetky obvykle anorganické a organické činidlá, viažuce kyseliny. K týmto patria výhodne hydroxidy alkalických kovov, uhličitany alkalických kovov, organické aminy a organické amidíny. Ako obzvlášť výhodné možno jednotlivo menovať tríetylamín,l,Il-diazabicyklo 2.2.2 oktán (DABCO), LB-diazabicyklo 5.4.0 undec-7-én (DBU) alebo prebytočný amín všeobecného vzorca (VI).Reakčné teploty sa môžu pohybovať v širokom rozmedzí, obvykle sa však pracuje pri teplote vrozmedzi 20 až 200 °C, výhodne 80 až 180 °C.Reakcia sa môže uskutočňovať za normálneho tlaku,ale tiež za zvýšeného tlaku. Všeobecne sa pracuje za tlaku v rozmedzí 0,1 až 10 MPa, výhodne 0,1 až l MPa.Pri uskutočňovaní uvedeného spôsobu sa používa najeden mol zlúčeniny všeobecného vzorca (V) l až 15 mol, výhodne l až 6 mol zlúčeniny všeobecného vzorca (VI).Ako príklady zlúčenín všeobecného vzorca (II), ktoré sa môžu použit jednak ako racemáty a taktiež ako diastereomérne čisté alebo enantioméme čisté zlúčeniny, je možné menovať nasledujúce zlúčeninycyklopropyl H H CH C-H cyklopropyl H H CH C-F cyklopropyl H H CH C-Cl cyklopropyl H H CH GOCH cyklopropyl H H CH C-CH cyklopropyl H H CH N cyklopropyl H Br CH C-F cyklopropyl H F CH C-F cyklopropyl H CH, CH C-F cyklopropyl H NH CH C-F cyklopropy H H O C-H cyklopropyl H H O C-F cyklopropyl H H O C-CI cyklopropyl H H O C-OCH cyklopropyl H H O C-CH cyklopropyl H H O N cyklopropyl H Br O C-F cyklopropyl H F O C-F cyklopropyl H CH 3 O CF cyklopropy H NH O C-Fcyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropyl cyklopropylVýchodiskové zlúčeniny všeobecného vzorca (II) a H C 143 0 (3.1 (IV) sú známe. Ako príklady je možné uviesť chloracetón, 4-chlór-2-butanón, S-chlór-Z-pentanón, l H NHZ O GF -bróm-Z-butanón, fenacylchlorid, metylester kyseliny ak rylovej, etylester kyseliny akrylovej, akrylonitril, metylvinylketón, dimetylester kyseliny acetyléndikarboxylovej,dietylester kyseliny acetyléndikarboxylovej, metylester kyseliny propiolovej a etylester kyseliny propiolovej.Reakcia zlúčeniny všeobecného vzorca (II) so zlúčeninou všeobecného vzorca (III) sa výhodne uskutočňuje vzrieďovacom činidle, ako je napríklad dimetylsulfoxid,NN-dimetylfonnamid, N-metylpyrolidón, triamid kyseliny hexametylfosforečnej, sulfolan, acetonitríl, voda, alkoholy,ako je metylalkohol, etylalkchol, n-propanol, izopropanol,glykolmonometylester alebo pyridín, za prítomnosti prostriedku viažuceho kyseliny. Rovnako tak je možné použit zmesi uvedených rozpúšťadiel.Ako činidlá viažuce kyseliny sa môžu použít všetky

MPK / Značky

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: čisté, spôsob, enantiomérne, použitie, látky, naftyridónkarboxylovej, liečivá, obsahujúce, deriváty, kyseliny, výroby, tieto, chinolónkarboxylovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-285155-enantiomerne-ciste-derivaty-kyseliny-chinolonkarboxylovej-a-naftyridonkarboxylovej-sposob-ich-vyroby-lieciva-tieto-latky-obsahujuce-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie</a>

Podobne patenty