Nárožný pás krídla nárožného ložiska otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí

Číslo patentu: 284133

Dátum: 20.08.2004

Autori: Loos Horst, Sting Ralf

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri nárožnom páse (1) krídla nárožného ložiska otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí je puzdro (2) ložiska vytvarované z pásika plechu cez spojovaciu stojinu (3) v jednom kuse s nárožným uholníkom (4) a/alebo pevne na ňom umiestnené, uložené na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22) a voľné konce oboch ramien (6, 15) nárožného uholníka (4) zaberajú opornými stenami (9, 20) na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22). Vynález spočíva v tom, že nárožný uholník (4) je vybavený aspoň na svojom vertikálnom ramene (6) rovnobežnom s puzdrom (2) ložiska excentricky otočným oporným členom (25), opornému členu (25) sú na krídle (22) priradené opory rovnobežné s krídlom (22), napríklad ležiace v drážke (31) kovania, prípadne tvorené drážkou (31), a nárožný uholník (4) je pomocou oporného člena (25) relatívne vzhľadom na oporné steny (9, 20) a proti rohu krídla (22) priečne k rovine krídla (22) elasticky predpnutý.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka nárožného pásu krídla na nárožné ložísko otváracieho a sklápaciehc okna alebo dverí,~ pri ktorom puzdro ložiska, vytvarovane z pásika plechu cez spojovaciu stojinu v jednom kuse s nárožným uholníkom a/alebo pevne na ňom umiestnené, je uložené na obvodovej ploche drážky krídla, napríklad pred drážkou kovania alebo v drážke kovania, a- pri ktorom voľné konce obidvoch ramien nárožného uholníka zaberajú opornými stenami na obvodovej ploche drážky krídla, napríklad V drážke kovania.Nárožné pásy krídla uvedeného typu sú už známe a sú napríklad zrejmé z DE-U 94 20 513. Navrhuje sa v ňom nárožný pás krídla, pri ktorom sa puzdro ložiska cez spojovacíu stojinu dotýka nárožného uholníka, ktorý zaberá v drážke kovania krídla. Nárožný uholnik, spojovacia stojina a puzdro ložiska sú pritom vytvorené v jednom kuse. Voľné konce obidvoch ramien nárožného uholníka zaberajú v nahor otvorenej drážke kovania krídla. Puzdro ložiska je zhora uzatvorené stavacou skrutkou, ktorá tvorí oporu dole zaberajúceho čapu nárožného ložiska prichyteného na slepom ráme. Čap môže zmenit polohu vo vodorovnom smere pomocou stavacej skrutky, zatial čo relatívna výšková poloha krídla k slepému rámu sa môže regulovať stavacími skrutkami uzatvárajúcimi puzdro.Pritom je nevýhodné, že sa nemôže vykonať prestavenie krídla kolmo na slepý rám, tzv. prestavenie prítlakom.DE 41 02 295 Cl znázorňuje skupinu súčastí vstavaných na strane rámu krídla na nárožné ložisko otváracích a sklápacích okien a podobne, pričom puzdro ložiska je prestaviteľne spojené cez spojovaciu stojinu na upevňovacej doštičke s uholníkom nárožného ložiska. Jeden alebo viacero excentrickch otočných valcových kolíkov, ktoré zapadajú do pozd žnych otvorov upevňovacej doštičky, umiestnených v pozdĺžnom smere uholníka nárožného ložiska, umožňujú prestavenie pritlaku krídla kolmo na rovinu slepého rámu, pričom prvky tvarovćho pripojenia na upevňovacej doštičke a na uholníku nárožného ložiska navzájom držia vo vertikálnom smere.Nevýhodou tu je, že uholník nárožného ložiska a puzdro ložiska, prípadne spojovacia stojina, pozostávajú z viacerých dielov. Predovšetkým na spojenie upevňovacej doštičky s uholníkom nárožného ložiska sú pri obidvoch dieloch potrebné nákladne vyrábané prvky tvarového pripojema.V EP O 400 i 80 je opísané nárožné ložisko na okná alebo dvere, pri ktorom prvý uholník pevne prilieha na krídlo, zatiaľ čo druhý uholník je pevne združený s puzdrom. Obidva uholníky sú navzájom relatívne nastaviteľné pomocou prestavovacieho zariadenia, takže tu môže nastať regulácia pritlaku krídla vzhľadom na slepý rám.Na dosiahnutie tejto funkcie však sú pritom potrebné vysoké náklady na zhotovenie a materiál.V DE 43 37 626 C 1 je navrhnutý otočný pásik na okná a dvere, pri ktorom je spojovacia stojina, umiestnená rovnobežne s plochou obvodovej drážky krídla, vytvorená v jednom kuse s puzdrom vyčnievajúcim pred rovinu slepého rámu a je príchytená medzi dvoma doštičkami. Tieto doštičky sú svojimi pozdĺžnymi stranami navzájom pevne prichytenć v stanovenej vzdialenosti a tvoria medzi sebou ložisko otáčania na spojovaciu stojinu puzdra. Spojovacia stojina je otočne uložená medzi navzájom protiľahlými po zdĺžnymi stranami pomocou excentra uloženého v doštičkách. Uprostred na koncovom ramene je uložený spojovací čap, ktorý zaberá v ložisku, ktoré je zapustené v drážke kovania krídla a prekryté koľajničkou kovania. Pomocou závitu, vytvoreného na ložisku, sa pritom môže krídlo vzhľadom na slepý rámu posúvat v smere roviny krídla.Excenter dovoľuje otočný pohyb spojovacej stojiny okolo stredu otáčania vytvoreného na protiľahlom konci. Spojovací čap je tým posuvný kolmo na rovinu krídla a rámu, takže s otočným pohybom nastáva relativne prestavenie krídla kolmo na rovinu slepého rámu, čo zodpovedá uvedenej regulácii pritlaku.Pritom je nevýhodné, že na prestavenie pritlaku je nutné množstvo súčastí a sú potrebne vysoké montážne náklady.Úlohou vynálezu je vytvorit na nárožné ložisko otváracích a sklopných okien a dverí prítlačné prestavenie, ktoré má jednoduchú konštrukciu justážneho prostriedku, a preto môže byt vyrobené s priaznivými nákladmi.Cieľ, vytýčený vynálezom, sa dosiahne pri prvom riešení tým, že nárožný uholník je vybavený aspoň na svojom vertikálnom ramene rovnobežnom spuzdrom ložiska excentricky otočným opomým členom, že opomému členu na krídle zodpovedajú opory rovnobežne s krídlom, vytvorené napriklad V drážke kovania, prípadne tvorené drážkou kovania, a že nárožný uholník je pomocou opomého člena elastický predpnutý priečne k rovine krídla vzhľadom na svoje opomé bokom a proti rohu krídla.Na tomto vyhotovení je výhodné, že takto vytvorené nárožné pásiky krídla dovoľujú prítlačné prestavenie vo svojej najjednoduchšej podobe len s jedným prídavným dielom. Tým sa redukujú materiálové a montážne náklady na minimum.Pre prípad použitia, pri ktorom musí byť nárožný pásik krídla na krídle, ktorého plocha drážky nie je vybavená hore otvorenou drážkou kovania, sa podľa vynálezu navrhuje riešenie spočívajúce vtom,že nárožný uholník je vybavený aspoň na svojom horizontálnom ramene kolmom na puzdro ložiska excentricky otočným nastavovacim členom,že k nastavovacíemu členu sú priradené opory rovnobežne s krídlom, ležiace na obvodovej ploche drážky krídla alebo tvorené obvodovou plochou drážky krídla a že nárožný uholník je pomocou nastavovacieho člena elastický predpnutý priečne k rovine krídla proti rohu krídla vzhľadom na upevňovací prostriedok a na oporu.Pri prvom riešení je tiež výhodné, keď pri krídle s obvodovou drážkou kovania opomej steny, vytvorenej na voľných koncoch obidvoch ramien nárožného uholníka,zapadąjú do prierezu drážky kovania a excentricky otočný opomý člen je uložený blízko vrcholu nárožného uholníka rovnako v priereze drážky kovania.Preto sú opomé steny ramien nárožného uholníka vytvarované ako jazyky alebo výstupky ohnute bezprostredne na koncoch ramien.Ďalšie výhodne vyhotovenie pri nárožných pásikoch krídla tohto typu spočíva v tom, že nastavovacim členom je excenter alebo vačka, vyčnievajúce na čape nad zadnou stranou ramena nárožného uholníka, ktorý zaberá výlučne otočne so šmýkadlom, ktoré je uložené pozdĺžne posuvne,ale v priereze tvarovo uspôsobenom, do drážky kovania na strane krídla.Ďalšie výhodne vyhotovenie vyplýva z toho, keď je šmýkadlo uložené vo výreze zárubne, ktorá zodpovedá aspoň výškovo prierezu drážky kovania na obvodovej ploche drážky krídla.Vynález ďalej pre druhý princíp riešenia, teda pre krídlo bez obvodovej drážky kovania, stanovuje, že oporou je plochá doska upevnená, napríklad priskrutkovaná, na obvodovej ploche drážky krídla, V ktorej je na pevnej osi uložený excentricky otočný opomý člen, zatiaľ čo hlava opomého člena, vybavená na záber nástrojom, napríklad Viachranom, prečnieva na nárožnom uholníku vonkajšiu stranu ramena pravouhlého k puzdru ložiska.Poprítom je Výhodné, že doska je spojená s ramenom nárožnćho uholnika pravouhlého k puzdru ložiska čapom a pozdĺžnyrn otvorom rovnobežným s puzdrom ložiska a že pozdĺžny otvor je vytvorený V bočnom odstupe od excentricky staviteľného nastavovacieho člena V blízkosti ramena nárožného uholnika rovnobežného s puzdrom ložiska.Druhý princíp riešenia vynálezu možno použiť, ale len vtedy, keď je V oblasti vostavby nárožného pásika krídla súčasne potrebné umiestniť V jednej drážke kovania, existujúcej na ploche drážky na rohu krídla, prídavný rohový diel kovania, napríklad tzv. rohové kovanie ovládacej tyče.Okrem toho vynález navrhuje,- že obidve ramená nárožného uholnika ležia na s nimi rovnobežných ramenách ďalšieho uholnika, ktorý je napríklad časťou nárožného kovania, hlavne rohového vedenia,- že pritom druhe rameno tohto ďalšieho uholnika tvorí oporu rovnobežnú s krídlom na excentricky nastaviteľný nastavovací člen a na čap rovnobežný s puzdrom ložiska, a- že vertikálne rameno nárožiuého uholnika je pevne ukotVené, napríklad zváranim alebo nitovanim, na prvom ramene ďalšieho uholníka na homom konci alebo blízko homého konca.Zatiaľ čo je V najjednoduchších prípadoch tiež možné vytvorit puzdro ložiska a jeho spojovaciu stojinu v jednom kuse s vertikálnym ramenom nárožného uholnika, V niektorých prípadoch podľa vynálezu, ale tiež vyšlo najavo ako Vhodné riešenie, že puzdro ložiska svojou spojovacou stojinou, hlavne jej ohybom, presahuje cez vertikálne rameno nárožného uholnika V smere jeho šírky, napriklad V oblasti pozdĺžneho úseku zalomeného o hrúbku materiálu spojovacej stojiny a je na ňom pevne ukotvené napríklad zváranim alebo nitovaním.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie znaky a výhody predmetu vynálezu sú V nasledujúcom opísané pomocou príkladov vyhotovenia znázornených na výkresoch. Tu znázorňuje obr. l izometrické znázomenie nárožného pásika krídla podľa prvého princípu riešenia V pohľade zvonka,obr. 2 pohľad na drážku kovania na spolupôsobenie s nárožným pásikom podľa obr. l obr.3 pohľad na nárožný pásik krídla podľa obr. 1 na montáž na krídlo s drážkou kovania, čiastočne V reze,obr. 4 pôdorys podľa obr. 2 čiastočne V reze,obr. 5 nárožný pásik krídla Vzhľadom na obr. 2 V ďalšom vyhotovení,obr. 6 pôdorys nárožného pásika krídla podľa obr. 5,čiastočne V reze,obr. 7 nárožný pásik lcridla podľa obr. 5 s prídavným opomým dielom,obr. 8 pôdorys nárožnćho pásika krídla podľa obr. 7,čiastočne V reze, obr. 9 nárožný pásik krídla V druhom variante riešenia na montáž na krídlo bez obvodovej drážky kovania, obr. 10 pôdorys nárožného pásika krídla podľa obr. 9, a obr. 11 a obr. 12 rohový pásik krídla podľa druhého variantu vyhotovenia V spojení s ďalším uholníkom, na ktorého vnútomých stranách ramena sú umiestnené funkčné prvky prídavného dielu nárožného kovania.Obr. l znázorňuje nárožný pásik 1 krídla 22, vytvorený V jednom kuse z plechu, pozostávajúci z puzdra 2 ložiska a k nemu pripojenej spojovacej stojiny 3 a rovnako nárožného uholnika 4. Puzdro 2 ložiska je pritom zrolovanć z plechového prírezu a vybíeha tangenciálne na šikmý plochý úsek, ktorý je ďalej vybavený ohybom 5, ku ktorému je V pravom uhle pripojená spojovacia stojina 3. Ohyb 5 je vytvorený priečne k rovine kridla 22 a spojovacia stojina 3 je rovnobežná s rovinou krídla 22.K spojovacej stojine 3 je pripojený svojím Vertikálnym ramenom 6, opäť približne V pravom uhle, nárožný uholník 4. Vertikálne rameno 6 pozostáva z prvého úseku 7 Vertikálneho ramena 6, k nemu hore pripojeného zalomenia 8 a ďalej prvej opomej steny 9 vytvorenej kolmo na Vertikálne rameno 6 a uzatvárajúce Vertikálne rameno 6. Zalomenie 8 má pritom V homej oblasti 10 svojej dĺžky šírku 11 homej oblasti, ktorá je rozmerovo Väčšia ako šírka 12 vertikálneho ramena 6. Prvá opomá stena 9 má opäť odchylnú šírku 13 prvej opomej steny 9.Horizontálne rameno 15 nárožného uholnika 4 pozostáva opäť z prvého úseku 17 horizontálneho ramena 15 pripojeného k vrcholu 16, ktorý svojou šírkou zodpovedá šírke 12 vertikálneho ramena 6 a ďalej prechádza do dielčej oblasti 18, ktorého šírka 19 dielčej oblasti 18 zodpovedá šírke 11 homej oblasti 10. Horizontálne rameno 15 je rovnako zakončené priečne ohnutou druhou opomou stenou 20, ktorá má šírku 21 druhej opomej steny 20, ktorá zodpovedá šírke 13 prvej opomej steny 9.Pri vostavbe takéhoto nárožného pásika 1 krídla 22 na krídlo 22 s obvodovou drážkou 31 kovania zapadajú opomé steny 9, 20 do tejto drážky 31 kovania, ktorá je znázomená na obr. 2. Len oblasti 10 a 18 nárožného uholnika 4 dosadajú, napriklad podľa obr. 2, na stupne tvorené v drážke 31 kovania bočnými výstupkami 34.Vertikálne rameno 6 nárožného uholnika 4 má otvor 23, ktorý nie je na obr. l zrejmý, ale je zrejmý na obr. 3,ktorým prechádza opomý člen 25. Opomý člen 25 je na svojom konci vybavený stopkou 24, prechádzajúcou otvorom 23 s výčnelkom 26 vytvoreným pechovaním, ktorý bráni vytiahnutiu opomého člena 25 z otočného uloženia V otvore 23 v nárožnom uholníku 4.Podľa prikladu vyhotovenia nárožného pásika 1 krídla 22, znázomeného na obr. 1 až 8 je opomý člen 25 vybavený na záber nástrojom vnútomým šesťhranom 27. Koniec opomého člena 25 odvrátený od výčnelku 26 má Valcové zosilnenie 28, ktoré je Vzhľadom na stredovú os 29 stopky 24 vytvorené excentricky. Valcové zosilnenie 28 je pritom vytvorené tak, že z Vnútomej strany prečnieva Vertikálne rameno 6 nárožného uholnika 4 a môže sa svojou obvodovou plochou 47 dotýkať bočných stien drážky 31 kovania,znázomenej na obr. 2 alebo navzájom privrátených plôch bočných výstupkov 34 vytvorených V tejto drážke 31 kovama.Obr. 2 znázorňuje výlučne drážku 31 kovania v drážke 32 krídla 22. Táto drážka 31 kovania je pritom bud vytvorená ako stupňovitá drážka V drevenom profile alebo po SK 284133 B 6zostáva pri dutých profiloch z plastickej hmoty, ako to znázorňuje priklad vyhotovenia, z drážky 33 so zárezmi. Táto drážka 33 so zárezmi je stupňovito ohraničená bočnými výstupkami 34 alebo osadením drážky 32 krídla 22. Svetlý rozmer 35, ktorý je medzi bočnými výstupkami 34 voľný,je menší ako vzdialenosť 36 bočných plôch vytvorených nad bočnými výstupkami a pod bočnými výstupkami 34.Nárožný pásik 1 krídla 22 podľa obr. l zapadá podľa obr. 3 v namontovanom stave opomými stenami 9 a 20 do drážky 31 kovania, pričom šírka 13 prvej opomej steny 9,prípadne šírka 21 druhej opomej steny 20 je prednostné menšia ako svetlý rozmer 35 medzi bočnými výstupkami 34 drážky 31 kovania. Výška 13 a prvej opornej steny 9 je menšia ako rozmer 37 medzi dnom 38 drážky a homou hranou bočného výstupku 34. Šírka 11 homej oblasti 10 a šírka 19 dielčej oblasti 18 zodpovedajú vzdialenosti 36 von otvorených stupňov drážky 31 kovania medzi ich bočnými stenami 40.Výška 14 zalomení 8 je väčšia ako vzdialenosť 39 bočných výstupkov 34 od drážky 32 krídla 22, prípadne hlbka bočných stien 40.Týmto vyhotovením sa dosiahne, že jednak opomé steny 9 a 20 nárožného uholníka 4 dosahujú až k dnu 38 drážky a jednak tento nárožný uholník 4 dosadá homou oblasťou 10 a dielčou oblasťou 18 svojich ramien 6 a 15 na bočné výstupky 34. Prvý úsek 7 vertikálneho ramena 6 a prvý úsek 17 horizontálneho ramena 15 neleží svojou menšou šírkou 12 na bočných stenách 40 drážky 31 kovania, ale majú istý bočný odstup od týchto bočných stien 40.Obr. 3 znázorňuje nárožný pásik l krídla 22 v pohľade zvnútra. Pritom je zrejmé, že nárožný uholník 4 je uložený zalomením 8 na bočných výstupkoch 34 drážky 31 kovania. Je tiež zrejmé, že horná oblast 10 a dielča oblast 18 sú vybavené kolmými priechodnými otvormi 45 na uloženie neznázomených upevňovacích skrutiek. Prvý úsek 7 vertikálneho ramena 6 vyčnieva z drážky 31 kovania a na bočných výstupkoch 34 sa opiera zalomeniami 46 prvého úseku 7. Opomý člen 25 vyčnieva svojím valcovým zosilnením 28 cez vnútomú, respektíve zadnú stranu vertikálneho ramena 6 z prvého úseku 7 vertikálneho ramena 6 do drážky 31 kovania a opiera nárožný pásik 1 krídla 22 svojou plochou 47 plášťa o bočné steny drážky 31 kovania, napríklad o proti sebe smerujúce bočné výstupky 34.Plocha 47 plášťa môže byť pritom vytvarovaná podľa drážky 31 kovania, teda môže byt prispôsobená vnútomému tvaru drážky 31 kovania. Pri profilovaní na duté profily z plastickej hmoty, ako je znázomené na obr. 2, môže plocha 47 plášťa opomého člena 25 mať pre bočné výstupky 34 tiež napríklad obvodovú drážku.Z hľadiska montáže je však pritom potrebné prerušiť bočný výstupok 34 na mieste, ktoré nezodpovedá neskoršej koncovej polohe oporného člena 25. Prerušením možno potom drážku na ploche 47 plášťa uložiť do oblasti bočného výstupku 34.Opomé steny 9 a 20 sa jednak opierajú na dne 38 drážky a jednak na bočných výstupkoch 34 drážky 31 kovania. Tým sa po prvé zabráni, že neznázomené upevňovacie prvky, ktoré prechádzajú nárožným uholníkom 4, pri veľkých uťahovacích momentoch nemôžu vyvolať deformáciu nárožného uholníka 4 a po druhé sa tým dosiahne, že nárožný uholník 4 je prídavne podopretý.Na obr. 4 je v pôdoryse, čiastočne v reze, zrejmé, ako opomý člen 25 zapadá do drážky 31 kovania. Frestaveníe oporného člena 25 otáčaním excentricky vytvoreného valcového zosilnenia 28 vzhľadom na bočné steny drážky 31 kovania spôsobí elastickú deforrnáciu celých čiastkových oblastí nárožného uholníka 4, ležiacich medzi opomýmistenami 9 a 20 a tiež homej oblasti 10 a čiaskovej oblasti 18, uložených na bočných stenách 40 drážky 31 kovania,kolmo na rovinu krídla 22.Tým, že prvý úsek 7 vertikálneho ramena 6 má šírku 12 vertikálneho ramena 6 menšiu, ako je vzdialenosť 36 bočných stien drážky 31 kovania a leží ešte tiež mimo časť tvorenú bočnými výstupkami 34 a ohraničenou bočnými stenami 40, sa maximalizuje potrebná pružná dlžka nárožného uholníka 4.Elastickou zmenou uloženia osi 49 otáčania opomého člena 25 oproti strednej pozdĺžnej rovine 48 drážky 31 kovania môže krídlo 22 podľa potreby udržiavať priečne k svojej rovine väčší alebo menší odstup od slepého rámu,pripadne sa môže regulovať jeho prítlak oproti slepému rámu.Obr. 5 a 6 znázorňujú príklad vyhotovenia nárožného pásika 1 krídla 22, pri ktorom má opomý člen 25 prídavne šmýkadlo 50, obklopujúce excentrické valcové zosilnenie 28, ktoré je v pozdĺžnom smere profilované zhodne s drážkou 31 kovania.Obr. 6 pritom V pôdoryse znázorňuje prierez opomým členom 25 a šmýkadlom 50, ktoré ho obopína, pričom je dobre jasné, že sily vznikajúce pri nastavení, ktoré pôsobia na bočné steny 40 drážky 31 kovania, sú rozdelené na väčšiu plochu. Šmýkadlo 50 preto musí byt v polohe umožňujúcej vyhotovenie minimálneho pozdlžneho pohybu v drážke 31 kovania, pretože nastavenie opomého člena 25 spôsobuje tiež na šmýkadle 50 posuvný pohyb v pozdĺžnom smere.Obr. 7 a 8 znázorňujú ďalej pozmenený príklad vyhotovenia, pri ktorom je nárožný pásik 1 krídla 22 prídavne na prenos väčších hmotnosti krídla 22 zosilnený tvarovým dielom 51.Tvarový diel S 1 preto pozostáva z uholníka uloženého na vodorovné a zvislé dno 38 drážky 31 kovania, ktoré je opatrené priechodnou dierou 52 v ktorej môže byť uložená,prednostne s vôľou, upevňovacia skrutka pre nárožný uholľlll( 4.Tvarový diel 51 zabraňuje tomu, že sa nárožný uholník 4 pri zaťažení v smere na krídlo 22 deformuje. V homej oblasti 10 a v čiastkovej oblasti 18 leží nárožný uholník 4 opät bezprostredne na tu neznázomených bočných výstupkoch 34 drážky 31 kovania, takže nie je treba sa obávať deformácie, eventuálne vybočenia nárožného uholníka 4. Prvý úsek 7 vertikálneho ramena 6 sa však opiera o krídlo 22 len zalomením 46 prvého úseku 7 vertikálneho ramena 6. Tvarový diel 51 spôsobuje jednak žiaducu dodatočnú tvarovú stabilizáciu nárožného uholníka 4 a jednak umožňuje použít prídavne upevňovacie skrutky bez toho, aby nárožný uholnik 4 deformovali. Opomý člen 25 leží vo výreze 51 a zvislćho ramena tvarového dielu 51.Obr. 9 a 10 ešte znázorňujú ďalší príklad vyhotovenia nárožného pásika 1 krídla 22, napríklad na krídlo 22, ktoré nie je vybavené obvodovou drážkou 31 kovania. Vertikálne rameno 6 nárožného uholníka 4 je uložené po celej svojej dlžke plošne na ploche drážky krídla 22. Horizontálne rameno 15 nesie oproti tomu na svojej hornej strane ďalší opomý člen 55. Tento ďalší opomý člen 55 môže byt uložený pomocou nastavovacieho člena 56, excentricky otočne uloženého v horizontálnom ramene 15, vzhľadom na horizontálne rameno 15 bokom. Ďalší opomý člen 55 je preto pripojený k horizontálnemu ramenu 15 nárožného uholníka 4 otočne. V zobrazenom príklade vyhotovenia sa to dosiahne valcovitým vyrážacím čapom 57, ktorý zapadá do pozdĺžneho otvoru 58, vytvoreného napríklad v pozdĺžnom smere horizontálneho ramena 15.Zvlášť z obr. 10 je zrejmé, že sa horizontálne rameno 15 môže k svojmu voľnému koncu 59 klinovito zužovať,zatiaľ čo ďalší operný člen 55 má na celej svojej dlžke konštantnú šírku 60 ďalšieho opomého člena 55. Ďalší opomý člen 55 sa upevní pomocou neznázomených upevňovacích prvkov a vývrtov 51 na krídlo 22, Nastavovací člen 56, uložený v ďalšom opomom člene 55, je excentricky otočne uložený v horizontálnom ramene 15 a môže sa otáčať pomocou záberu nástroja.Excenter 62 nastavovacíeho člena 56 je uložený v ďalšom pozdlžnom otvore 63, vytvorenom v pozdlžnom smere horizontálneho ramena 15 a dovoľuje svojím otáčaním šikmú polohu strednej roviny 64 horizontálneho ramena 15 vzhľadom na strednú rovinu 65 ďalšieho opomého člena 55.Klinovitá podoba horizontálneho ramena 15 pritom dovoľuje nastavenie uhla tiež bez toho, aby bolo treba brat ohľad na koliziu horizontálneho ramena 15 s obvodovou plochou drážky, keď je ďalší opomý člen 55 zapustený do plochého zahlbenia obvodovej plochy drážky.Nastavenie prítlaku v príklade vyhotovenia znázorneného na obr. 9 a 10 nastáva elastickým predpnutím vertikálneho ramena 6 pôsobiaceho ako ohybový prvok, ktorý sa otáča analogicky podľa zmeny strednej roviny 64 horizontálneho ramena 15 okolo osi valcového čapu 57 a pozdlžneho otvoru 58.Pritom je výhodné, že sa prenos sily dosahuje rozdielnymi vzdialenosťami jednak nastavovacieho člena 56 k osi valcového čapu 57 a jednak valcového čapu 57 k vertikálnemu ramenu 6. Tým sa môžu pri relativne veľkých nastavovacích dráhach nastavovacieho člena 56 dosiahnut relatívne malé, a tým exaktné nastavenia prítlaku krídla 22.V príklade vyhotovenia podľa obr. 9 a 10 je nastavovací člen 56 vytvorený ako excentrický nit vybavený šesthrannou hlavou. Je však rovnako tiež možne zvolit inú podobu záberu nástroja, ktorý plni ekvivalentnú funkciu.Pre úplnost sa ešte musí uviesť, že nárožný pásik 1 krídla 22 podľa obr. 9 a 10 sa, samozrejme, môže použit aj pri krídlach 22 s obvodovou drážkou 4 kovania. Preto potom je, ako je zreteľne jasné na obr. 11 a 12, účelné obidve ramená 6 a 15 nárožného uholníka 4 umiestniť na s nimi rovnobežné ramená 67, 68 ďalšieho uholníka 66. Tento ďalší uholník 66 môže byt z vnútornej strany vybavený napríklad funkčným prvkom rohového vedenia 69. Zatial čo pritom je vertikálne rameno 6 nárožného uholníka 4 pevne zakotvené, napríklad privarené alebo upevnené pomocou nitu 71, na svojom homom konci alebo blízko svojho horného konca 70 na vertikálnom prvom ramene 67 ďalšieho uholníka 66, bude druhe rameno 68 ďalšieho uholníka 66 využité ako opora namiesto ďalšieho opomého člena 55 podľa obr. 9 a 10. Potom teda sú excentricky nastaviteľný nastavovací člen 56, ako tiež spojenie tvorené čapom 57 a pozdĺžnym otvorom 58, rovnobežne s puzdrom ložiska 2,vytvorené na horizontálne rameno 15 nárožného uholníka 4. Čap 57 môže byt uložený napríklad na druhom ramene 68 ďalšieho uholníka 66, zatiaľ čo pozdlžny otvor 58 je vytvorený v horizontálnom ramene 15 nárožného uholníka 4.Na obr. ll je znázomený príklad vyhotovenia nárožneho pásika 1 krídla 22, ktorého puzdro 2 ložiska je ohnuté na vertikálne rameno 6 nárožného uholníka 4 ohnutím 3 a jeho spojovaeej stojiny 3 v smere svojej šírky do oblasti pozdlžneho úseku 72 zalomeněho o hrúbku materiálu spojovacej stojiny 3. Pritom je ohnutie 3 a pevne ukotvené, napríklad zváraním alebo upevnený pomocou dvoch upevňovacich nitov 73. Ohnutie 3 a spojovacej stojiny 3 pritom leží voľnena vonkajšej strane vertikálneho prvého ramena 67 ďalšieho uholníka 66.Príklad vyhotovenia podľa obr. 12 sa odlišuje od príkladu vyhotovenia podľa obr. ll v zásade iba tým, že puzdro 2 ložiska je vytvorené prostrednictvom svojej spojovacej stojiny 3 v jednom kuse s vertikálnyrn ramenom 6 nárožného uholníka 4, ako je to zrejmé tiež pri nárožnom pásíku 1 krídla 22 podľa obr. 9 a 10.Nastavenie prítlaku nárožněho pásika 1 krídla 22 podľa príkladov vyhotovenia podľa obr. 11 a 12 sa vykonáva prakticky rovnako ako pri príklade vyhotovenia podľa obr. 9 a 10, teda elastickým predpnutím vertikálneho ramena 6 nárožného uholníka pôsobiaceho ako ohybový prvok. Vertikálne rameno 6 sa totiž analogicky ako pri zmene strednej roviny 64 horizontálneho ramena 15 stočí v pozdlžnom úseku medzi nitom 71 a horizontálnym ramenom 15 okolo osi valcového čapu 57 a pozdlžneho otvoru 58.Krútiacu silu pôsobiacu na veitikálnom ramene 6 nárožného uholníka 4 možno priaznivo ovplyvňovať rôznymi pákovými pomerrni obidvoch ramien pákami horizontálneho ramena 15 vzhľadom na čap 57 a pozdlžny otvor 58.l. Nárožný pás krídla na nárožnć ložisko otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí, pri ktorom puzdro (2) ložiska vytvarované z pásika plechu cez spojovaciu stojinu (3) v jednom kuse s nárožným uholníkom (4) a/alebo pevne na ňom umiestnene je uložené na obvodovej ploche drážky(32) krídla (22), napríklad pred drážkou alebo v drážke (31) kovania, a pri ktorom voľné konce obidvoch ramien (6, 15) nárožného uholníka (4) zaberajú opomými stenami (9, 20) na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22), napríklad v drážke (31) kovania, vyznačujúci sa tým,že nárožný uholník (4) je vybavený aspoň na svojom vertikálnom ramene (6) rovnobežnom s puzdrom (2) ložiska excentricky otočným opomým členom (25), opornému členu(25) sú na krídle (22) priradené opory rovnobežne s krídlom (22), napríklad ležiace v drážke (3 l) kovania, prípadne tvorené drážkou (3 l) kovania, a nárožný uholník (4) je pomocou opomého člena (25) relatívne vzhľadom na opomé steny (9, 20) a proti rohu krídla (22), priečne k rovine krídla (22) elasticky predpnutý.2. Nárožný pás krídla na nárožne ložisko otváracieho a sklápacieho okna alebo dveri, pri ktorom puzdro (2) ložiska vytvarované z pásika plechu cez spojovaciu stojinu (3) v jednom kuse s nárožným uholníkom (4) a/alebo pevne na ňom umiestnene je uložené na obvodovej ploche drážky(32) krídla (22), napríklad pred alebo v drážke (31) kovania a pri ktorom je aspoň voľný koniec vertikálneho ramena (6) nárožného uholníka (4) upevnený upevňovacími prostriedkami na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22), v y značuj úci sa tým,ženárožný uholník (4) je vybavený aspoň na svojom horizontálnom ramene (15) kolmom na puzdro (2) ložiska excentricky otočným nastavovacím členom (56), nastavovaciemu členu (56) sú priradené opory rovnobežne s kridlom (22), ležiace na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22) alebo tvorené obvodovou plochou drážky (32) krídla (22), a nárožný uholník (4) je pomocou nastavovacieho člena (56) relatíwie vzhľadom na upevñovací prostriedok a opore proti rohu krídla (22) priečne k rovine krídla (22) elastícky predpnutý.3. Nárožný pás krídla podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že opomé steny (9 a 10), vytvorené na voľných koncoch obidvoch ramien (6 a 15) nárožného uholníka (4), sú uložené s tvarovým stykom v priereze

MPK / Značky

MPK: E05D 5/02, E05D 15/52

Značky: křídla, sklápacieho, dveří, ložiska, nárožný, nárožného, otváracieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-284133-narozny-pas-kridla-narozneho-loziska-otvaracieho-a-sklapacieho-okna-alebo-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nárožný pás krídla nárožného ložiska otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí</a>

Podobne patenty