Pripájacia zástrčka na nasávacie potrubie

Číslo patentu: 283616

Dátum: 29.09.2003

Autori: Arnold Hans-peter, Diedonné Stephan Peter, Jacobs Carsten

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pripájacia zástrčka (4) na nasávacie potrubie alebo podobne na vysávač (1) prachu s úsekom (5) nasávacieho potrubia ako zástrčnou časťou (E) a protikusom (6) ako úložnou časťou (A) nadstavného zariadenia (V) alebo podobne a s elektrickými kontaktmi (8), pričom elektrické kontakty (8) sú usporiadané zvonku prierezu úseku (5) nasávacieho potrubia a protikusa (6) a prierez nasávacieho kanála (9) je neovplyvnený elektrickými kontaktmi (8) a zasunuteľný do protikusa (6) alebo nasunuteľný na protikus (6) je na hornej strane v mieste elektrických kontaktov (8) vybavený plochou stenou (10) a elektrické kontakty (8) sú v oblasti tejto plochej steny (10) usporiadané integrovane vo vonkajšom v podstate kruhovom celkovom priereze.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pripojovacej zástrčky na nasávacie potrubie alebo podobne na vysavač prachu s úsekom nasávacieho potrubia ako zástrčnou časťou a protikusom ako úložnou časťou nadstaveného zariadenia alebo podobne a s elektrickými kontaktmi, pričom tieto elektrické kontakty sú uložené zvonku (t. j. mimo) prierezu úseku nasávacieho potrubia a protikusu.Vynález sa ďalej týka zástrčkového adaptéra s úsekom nasâvacieho potrubia a s elektrickými kontaktmi, ktoré sú umiestnene zvonku prierezu úseku nasávacieho potrubia.Je známe, že prierez profilu pripojovacej oblasti sa môže zhotoviť V podstate V tvare erbovćho štítu. Elektrické kontakty sú pritom umiestnene V oblasti sploštenia a zaujímajú V podstate obdĺžnikovú oblasť. Ostatná časť prierezu je k dispozícii pre nasávací kanál, ale s dvojicou rohových oblastí.V dokumente GB 2 056 6 ll je znázomená a opísaná pripojovacia zástrčka na nasávacie potrubie, pri ktorej celkový prierez pozostáva z V podstate kruhového úseku nasáVacieho kanálu s nasadeným, V reze približne pravouhlým domom na uloženie elektrických kontaktov. Tento zvolený celkový prierez sa ukázal byť nepriaznivým z hľadiska ergonometrie a úlohou vynálezu je docieliť, aby sa pri aerodynamicky optimálnom priereze zachoval z ergonomického hľadiska priaznivý, V podstate kruhový celkový prierez.Dokument GB 2 056 6 ll neopisuje žiadne zdierky elektrických kontaktov, ktoré by voľne vystupovali pri obvode vonkajšej steny úseku nasávacieho potrubia. Podľa riešenia V predkladanom vymaleze sa dosiahne medzera medzi vystupujúcimí zdierkami elektrických kontaktov a príslušnou vonkajšou stranou úseku nasávacieho potrubia. Do tejto medzery sa môže vsunúť vhodná výplňová stena protikusu, čím možno docieliť, že V oblasti úložnej časti vznikne trojitć labyrintove tesnenie. Elektrické kontakty,prípadne zdierky, ktoré pri prevádzke vedú elektrický prúd,sú takto optimálne chránené. Napríklad, pri nasatí kvapaliny sa zásluhou uskutočnenia podľa vymálezu podstatne zlepší ochrana proti elektrickemu skratu.V dokumente GB 2 056 61 l sa opisuje oproti tomu medzi nasávacim kanalom a elektrickými kontaktmi iba dvojite labyrintovć tesnenie, V dôsledku čoho je niekoľkonásobne vyššie nebezpečenstvo skratu medzi nasávacim kanálom a elektrickými kontaktmi.Úlohou vynálczu je teda ďalšie konštrukčné a funkčné Zdokonalenie pripojovacieho systému vysávača prachu.Uvedenú úlohu rieši a nedostatky známych konštrukcií tohto druhu do značnej miery odstraňuje pripojovacia zástrčka na nasávacie potrubie, ako aj na vysávač prachu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prierez nasávacieho kanálu neovplyvnený elektrickými kontaktmi a zasunuteľný do protikusu alebo zasunuteľný na protikus je na homej strane v mieste elektrických kontaktov vybavený plochou stenou a elektrické kontakty sú v oblasti tejto plochej steny integrovane umiestnené vo vonkajšom v podstate kruhovom celkovom priereze. Na základe opísanej konštrukcie vznikne konštrukčne a funkčné výhodný pripojovací systém. Pri zachovaní výhodného oddelenia nasávacejcesty od dráhy prívodu elektrickej energie a prevzatí nekruhoveho profilu zástrčky sa pri vysokej spoľahlivosti spojenia dosiahnu optimálne pomery v prúdení. Jednotlivé oblasti sú jasne a priestorovo vyvážene navzájom oddelené. Takto sa dosiahne značne priblíženie ku kruhovćmu tvaru bez toho, aby sa však tento kruhový tvar úplne prevzal, takže sú aj naďalej rešpektovanć ergonomické požiadavky. Elektricke kontakty možno pri ich prispôsobení kruhovému tvaru vyhotoviť väčšie, prípadne zvýšiť ich počet. Prídavné elektrické kontakty môžu slúžiť na vedenie signálov, pričom silove vedenia prebiehajú uprostred. Tiež plochá stena má zásluhou usporiadania elektrických kontaktov do oblúka minimálne mierne zakrivený priebeh.Dalej sa navrhuje, aby elektricke kontakty boli usporiadané vzájomne vedľa seba. Takto sa najlepšie využije už tak malá plocha kruhového segmentu. To iste platí aj vo vzťahu k ďalšiemu opatreniu, ktoré spočíva V tom, že elektrickć kontakty sú na vonkajšej strane vybavené guľatým kolikom, prípadne guľatou zdierkou, V strednej časti sa potom nachádzajú všeobecne širšie jazýčkove elektrické kontakty. Je samozrejme, že samčie, prípadne samičie elektrické kontakty sa môžu nachádzať na zástrčnej alebo úložnej časti zástrčky. Pri zohľadňovaní uvedených zásad je teda výhodné, ak elektrické kontakty sú vybavené dvojicou plochých kolíkov, prípadne dvojicou plochých zdierok a dvojicou guľatých kolíkov, pripadne guľatých zdierok. Aby bolo zabezpečené vzájomne správne licovanie úseku nasávacieho potrubia a protikusu, zdierky elektrických kontaktov proti rovine ústia úseku nasavacieho potrubia sú posunutá smerom späť. Je teda výhodné, ak profily zástrčnej a úložnej časti zástrčky do seba tvarovo zapadajú. Zdierky alebo dutinky elektrických kontaktov sú takto odľahčenć od síl, ktoré vznikajú pri spojovaní. spoľahlivý výber funkčných oblasti sa vykoná už v predpolí, pretože zdierky elektrických kontaktov voľne vystupujú pri obvode vonkajšej steny úseku nasávacieho potrubia. Aby bolo možné voľný koniec úseku nasávacieho potrubia, to jest zástrčkovú časť zástrčky používať po oddelení nadstavného zariadenia ako plochú hubicu, je navrhnuté, že rovina ústia úseku nasávacieho potrubia zviera s pozdĺžnou osou tohto úseku nasávacieho potrubia ostrý uhol. Inými slovami, nasávacie ústie úseku nasávacieho potrubia je šikmo zrezané. Príslušný uhol môže mať veľkosť približne 30 stupňov. Takto je možné vysávat aj rohy podlahy. Ďalej je navrhnutć, aby úsek nasávacieho potrubia zavádzaný do lôžka v protikuse, mal smerom od roviny ústia vonkajšie rozmery zväčšujúce sa stupňovito po stupňoch. Takto sa dosiahne výhodné a ľahko prekonateľnć predstredenie vzájomne spájaných časti, pričom jemné uhlove zlícovanie zástrčnej a úložnej časti zástrčky s väčším trením nastáva až po prechode uvedených stupňov. Obsluha pociťuje plynulé a dobre tesniace vedenie až po dosiahnutí koncovej polohy. Pri konštrukcii stupňov sa samozrejme dbá aj na to, aby v oblasti zásuvnej časti zástrčky nebolo možné chybné zastrčenie. Z tohto hľadiska je výhodne, ak lôžko V protikuse prekrýva len časť väčšieho stupňa. Zmeny hrúbky vytvárajúce stupne sú využité aj na to, že pri stupňovitom prechode v mieste stupňa je vytvorená drážka na uloženie tesniaceho prstenca. Tesniaci prstenec tu teda pôsobí už na začiatku nosného záberu spoja. Jedna z hrán drážky prakticky lícuje so stupňom, takže táto hrana sa prejavuje ako vyššia. Toto vyhotovenie je určené predovšetkým na súčinnosť s tesniacim prstencom, ktory má profil v tvare písmena V. Aby sacie ústie zástrčnej časti zástrčky bolo v prípade jej použitia ako nasávacej hubice chránené proti opotrebeniu, je časť úseku nasávacieho potrubia s menším priemerom vybavená vymeniteľným vonkajším puzdrom. Toto vonkajšie puzdropôsobí ako prstencový ochranný kryt okraja nasávacieho potrubia a dá sa dobre upevniť na plášti úseku nasávacieho potrubia. Po konštrukčnej stránke to vyzerá tak, že časť úseku nasávacieho potrubia s menším priemerom je vybavená zaskakovacími výstupkami, ktoré zapadajú do príslušných vybraní vo vonkajšom puzdre. Pretože na pomeme veľkom obvode je možné vytvoriť mnoho zaskakovacích výstupkov, môžu byť tieto zaskakovacie výstupky pomeme nízke. Pri zodpovedajúcej axiálnej dĺžke vonkajšieho puzdra môže byť jeho koniec súhlasne vyhotovený ako do špicu vybiehajúci tesniaci golier, takže môže odpadnúť separátny tesniaci krúžok. Aby sa ešte viac zlepšilo polohovo presné prichytenie ochrany proti opotrebeniu, ktorá je tvorená uvedeným vonkajším puzdrom, má úsek nasávacieho potrubia v mieste rovíny svojho ústia na obvode čelného okraja ostrú hranu. Vonkajšie puzdro má potom príslušnú drážku na zapadnutie uvedenej ostrej hrany, ktorá do tejto drážky úplne zapadne. Takto vytvorené navzájom dosadajúce bočné plôšky môžu zvierať uhol 30 stupňov. Čo sa týka protikusu, to je úložnej časti zástrčky, je tento vybavený stupňovitým zúženim prispôsobeným prierezu úseku nasávacieho potrubia. V prípade prirazenia puzdra je toto stupňovité zúženie vytvorené výraznejšie, to znamená, že je viac zmenšená hrúbka steny plášťa tejto časti. Ďalej je navrhnuté, že úsek nasávacieho potrubia, t. j. zástrčná časť zástrčky, je vybavená zásuvkami na elektricke vidlice a protikus je vybavený vystupujúcimi elektrickými kontaktmi.Ďalšie opatrenie, ktoré zabezpečuje maximálne šetmé zaobchádzanie so systémom elektrických kontaktov spočíva v takzvanom navádzacom vedení. V oblasti spojovacej škáry medzi úsekom nasávacieho potrubia a protikusom je na tento účel vytvorené navádzacie vedenie na spojovanie,tvorené zväčšenim plochy dosadajúcich, prípadne nosných osadeni spojovaných častí v oblasti medzi úsekom nasávacieho potrubia a protikusom. Toto zväčšenie plochy možno jednoducho dosiahnuť tak, že osadenía a podobne neprebiehajú k pozdĺžnej stredovej osi zástrčnej a úložnej časti zástrčky kolmo, ale rozdielne od kolmćho smeru. Zväčšenie plochy je v príklade uskutočnenia dosiahnuté sklonom alebo zvlnením.Aby bola zaistená kompatibilita so súčasnými vysávačmi s pripojovacou oblasťou v tvare erbového štítu,predmetom vynálezu je aj zástrčkový adaptér. Tento zástrčkový adaptér s úsekom nasávacieho potrubia a elektrickými kontaktmi, ktore sú umiestnené zvonku prierezu úseku nasàvacieho potrubia, sa vyznačuje tým, že adaptérje na oboch stranách vyhotovený ako zástrčná časť zástrčky. Okrem toho je ďalej navrhnuté, že adapter je na oboch stranách vyhotovený ako úložná časť na zástrčku. Konštrukčne je to uskutočnené tak, že zástrčná časť zástrčky je pri obojstrannom vyhotovení ako zástrčná časť zástrčky na jednej zhotovená podľa niektorého alebo viacerých znakov, ktore sa vzťahujú na zástrčnú časť zástrčky. Naopak, pri obojstrannom vyhotovení ako úložná časť na zástrčku, je úložná časť zástrčky na jednej strane vyhotovená podľa niektorého alebo viacerých znakov, ktoré sa vzťahujú na úložnú časť na zástrčku.Prehľad obrázkov na výkresoch Podstata vynálezu je ďalej objasnená na neobmedzujú cich príkladoch jeho uskutočnenia, ktore sú opísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujúna obr. l vysávač vybavený pripojovacou zástrčkou nasávacieho potrubia s nadstavným zariadením, ktoré je vybavené zodpovedajúcim pripojovacím protikusom, na obr. 2 v perspektívnom pohľade úsek nasávacíeho potmbia, tvoriaci zástrčnú časť zástrčky, na obr. 3 oddelene znázomený príslušný tesniaci prstenec, na obr. 4 v perspektívnom pohľade pozmenenć vyhotovenie úseku nasávacieho potrubia, na obr. 5 v perspektívnom pohľade ochranu proti opotrebeniu, na obr. 6 vo zvislom reze úsek nasávacieho potrubia a protikus vo vzájomne spojenom stave, zobrazenie je do značnej miery zjednodušene, na obr. 7 rez zodpovedajúci rezu z obr. 6 vo vyhotovení s ochrzmou proti opotrebeniu, na obr. 8 zastrčnú časť zástrčky vybavenú aretačným zariadením, na obr. 9 perspektívny pohľad na úložnú časť zástrčky s krytom v čiastočnom výseku, na obr. 10 príslušnú zástrčnú časť zástrčky, na obr. ll perspektívny pohľad na zástrčnú časť zástrčky, na obr. 12 to isté v bočnom pohľade s naznačeným vedením na zavádzanie, na obr. 13 príslušnú úložnú časť zástrčky v bočnom pohľade, na obr. 14 čelný pohľad na Vyhotovenie z. obr. 12, na obr. 15 pôdorysný pohľad na vyhotovenie z obr. 12, na obr. 16 čelný pohľad na priečny profil zástrčnej časti zástrčky, ktorá je v porovnaní s obr. l 2 mieme zmenená, na obr. 17 obrysy profilu nasávacieho kanála ana obr. 18 rez profilom nasávacieho kanála a jeho stenami.Vysávač 1 znázomený na obr. l, ktorý je vyhotovený napríklad ako ručný vysávač, pozostáva na strane ošetrovanej plochy z krytu 2. v ktorom je umiestnený neznazomený elektromotor, ktorým je poháňaný nasávací ventilátor, ktorý vysáva ošetrovanú podlahu 1.Z krytu 2 vystupuje pripojovacia zástrčka 4 nasávacieho potrubia, ktorá vybieha do úseku 5 nasávacieho potrubia, ktorý je prípadne jej integrálnou súčasťou.Uvedený úsek 5 nasávacieho potrubia potom predstavuje zástrčnú časť E pripojovacej zástrčky 4, zjavnú na obr. 2.Príslušný protikus 6 je tvorený úložnou časťou A pripojovacej zástrčky 4. Zastrčkové spojenie je zjavne z obr. 6 a 7. Protikus 6 môže byť súčasťou nadstavného zariadenia V, zj avného z obr. l. V znázomenom príklade uskutočnenia je toto nadstavné zariadenie V tvorené nasávacou hubicou,ktorá je vybavená elektromotorom poháňaným kefovým valcom 7, ktorýje umiestnený v nasavacom kanáli tejto nasávacej hubice.Napájanie elektromotora, ktorý je umiestnený v nadstavnom zariadení V, sa uskutočňuje pomocou elektrických kontaktov 8 zjavných z obr. 8 a. ďalších, ktoré sa v priebehu pripájania protikusu 6 do pripojovacej zástrčky 4 do seba zasúvajú a naopak.Uvedené elektrické kontakty 8 sa nachádzajú zvonku prierezu nasávacieho kanála 9 úseku 5 nasávacieho potrubia a protikusu 6. Na základe toho sa dá pri nasávacom potrubí voliť prierez, ktorý je najpriaznivejši z hľadiska prúdenia a zástrčnćho spojenia. Uvedeným riešením sa dá do SK 283616 B 6siahnuť takmer kruhový celkový prierez, ako aj špeciálne takmer kruhový prierez nasávacieho kanála 9. Výhodné vyhotovenie prierezu nasávacieho kanála 9 je zjavne z obr. 16 V spojení s obr. 17. Z uvedených zobrazení je zjavné, že nasávací kanál 9 je vymedzený plochými oblúkmi, ktoré keď sú spojené nemôžu sa navzajom pretoćiť, takže proti pretečeniu je odolné aj ich Zásuvné spojenie. Zjavný približne vajcovitý obrys má vo svojom najväčšom poli prierez nasávacieho kanála 9. Prierez zaujimaný eleklrickými kontaktmi 8, prípadne príslušná plocha sa nachádza nad homou stranou nasávacieho kanála 9. Súčasťou prierezu je V širšom slova zmysle plochá stena 10 s prierezom V tvare kruhovćho oblúka, ktorá je teda mieme vyklenutá smerom nahor a prebieha oblúkom proti stredu 11, ktorý je naznačený na obr. 16. Tento stred 11 sa nachádza vo zvislej rovine x-x súmemosti prierezu a leží Ľeteľne zvonku obrysovej línie 12 tohto prierezu, prípadne celkového prierezu.Elektricke kontakty 8 sú usporiadané v oblasti uvedenej plochej steny 10 zvonku prierezu nasávacieho kanála 9. Umiestnené sú nad plochou stenou 10, takže sa nachádzajú vnútri celkového prierezu, ktorý je V podstate kruhový. Elektrické kontakty 8 môžu byť dokonca usporiadané do oblúka. Takéto oblúkové usporiadanie elektrických kontaktov 8 poskytuje Výhodu väčšej konštrukčnej dĺžky, ktorá sa dá využiť na umiestnenie elektrických kontaktov 8 vedľa seba, ako je to zjavné z výkresov.Pri zohľadneni podielov plôch a prierezov z hľadiska aerodynamickej funkcie a na napájanie elektrickou energiou je na prúdenie vzduchu k dispozícii približne štvomàsobok prierezu nad plochou stenou 10. Nad plochou stenou 10 sa nachádza rovné alebo prípadne mierne smerom von vyklenuté sploštenie 13, ktoré prebieha po dĺžke úseku 5 nasávacieho potrubia a protikusu 6, toto sploštenie 13 je umiestnené kolmo na zvislú rovinu x-x súmernosti prierezu. Týmto sploštením 13 sa celkovému prierezu odníma opticky strohá guľatosť a získa sa vhodná plocha na prichyteníe rukou, ktorá ergonomicky uľahčuje spájanie oboch polovlc spoja. Uvedené sploštenie 13 okrem toho umožňuje výhodné zmenšenie výšky celkového prierezu V zvislom smere,takže pri použití vysávača sú ešte lepšie prístupné priestory pod spodnou stranou nábytku.Keď sa vrátime k plochej stene 10 s mierne oblúkovitým prierezom, javí sa táto pri pohľade zvnútra nasávacieho kanála 9 ako prvá vydutá plocha a, ktorá nie je zhodná s dvojicou vydutých plôch b, c, ktoré nadväzujú na konce prvej Vydutej plochy a. Uvedené výduté plochy b a c sú pritom navzájom zhodné a prebiehajú ako do oblúka zahnuté ramená písmena V, ktoré sú vo vrchole 14 vzájomne spojene vydutým oblúkom s veľkým polomerom. Koncové prechody týchto ramien, teda zrkadlovo symetrických vydutých plôch b, c sú tvorené vydutýmí oblúkovými plochami 15 s menším polomerom, ktorými uvedené vydute plochy b, c spojito prechádzajú do smerom nahor vyklenutej hornej prvej vydutej plochy a.Stred 16 oblúka tvoriaceho vrchol 14 sa nachádza vo zvislej rovine x-x súmernosti prierezu a súčasne približne v strede nasávacieho kanála 9. Stredy 17 oblúkových plôch 15 sa oproti tomu nachádzajú na vodorovnej spojnicí 18 v homej štvrtine výšky nasávacieho kanála 9. Vymedzujú tak ostrý uhol alfa vo Veľkosti približne 40 stupňov uhlových,ktorého vrchol leží v spomínanom strede 11 zaoblenia vydutej plochej steny 10.Pravý uhol beta naznačený na obr. 18 určuje body 19, v ktorých druhá vydutá plocha b nadväzuje na oblúk vrcholu 14 a tento oblúk na svojom druhom konci nadväzuje na tretiu vydutú plochu c. Vrchol tohto pravého uhla beta sa nachádza v strede 16 oblúka tvoriaceho vrchol 14.Predĺženie ramien ostrého uhla alfa za vodorovnú spojnicu 18 určujú body 20, V ktorých oblúkové plochy 15 prechádzajú do homej, prvej vydutej plochy a. Spojnica 18 ďalej určuje body 20, V ktorých tieto oblúkové plochy 15 prechádzajú do bočných vydutých plôch b, c .Predlženie ramien uhla beta určuje svojími priesečníkmi s vodorovnou spojnicou 18 dvojicu bodov 16, ktoré predstavujú stredy zaoblení vydutých plôch b, c.Podľa variantu znazorneného na obr. 16 sú použité spolu štyri elektrické styčné miesta. Ak zoberieme do úvahy znázomené usporiadanie elektrických kontaktov 8 Vedľa seba V podstate do oblúka, musia byť oba vonkajšie elektrické kontakty 8 zhotovené ako guľaté vidlice, pripadne guľaté zdierky 21. Oba medziľahlé elektricke kontakty 8 sú potom tvorené dvojicou plochých zástrčíek, prípadne plochých zásuviek, zdierok 22. Prípadne môžu byť aj tieto elektrické kontakty 8 tvorené guľatými vidlicami, prípadne guľatými zdierkami, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na zástrčnej časti E alebo úložnej časti A pripojovacej zástrčky.V ostatných variantoch sú pri zachovaní umiestnenia elektrických kontaktov 8 do oblúka použité trojice elektrických kontaktov 8. V tomto prípade je na pripojenie signálu k dispozícii len jeden elektricky kontakt 8, zatiaľ čo ostatné dva elektrické kontakty 8 slúžia na prívod silového napájania.Na obr. 9 sú zobrazené nožové kontakty 23, ktoré pri zodpovedajúcom vyhotovení elektrických kontaktov 8 vo forme zástrčka-zásuvka zapadajú do príslušných pasívnych súčastí, to znamená štrbín alebo otvorov na kolíky, ktoré sú na obr. 10 zobrazené ako zásuvky 24.Tieto zásuvky 24 sú proti rovine 25 ústia úseku 5 nasávacieho potrubia posunuté V axiálnom smere dozadu, takže strediaci účinok spojovacích prostriedkov nadväzujúcich na nasávacie potrubie možno využiť na mechanické odľahčenie elektrických kontaktov 8 spojujúcich elektrické vedenia. Spojovací a tesniaci účinok týchto spojovacích prostriedkov je ešte pred vzájomným spojením elektrických kontaktov 8 taký, že do oblasti elektrických kontaktov sa nemôžu dostať ani prípadne prilipnuté zvyšky prachu. Zásuvky 24 vystupujú pri vonkajšej stene 26 úseku 5 nasávacieho potrubia voľne a s odsadením od tejto vonkajšej steny 26. Štrbína 27 pod zásuvkami 24, ktoráje zjavná na obr. 12 a nachádza sa medzi blokom elektrických kontaktov 8 a príslušnou vonkajšou stranou úseku 5 nasávacieho potrubia, slúži na zasunutie príslušnej vyplňovacej steny 6 protikusu 6, ktorá je zjavná na obrazku 13.Rovina 25 ústia úseku 5 nasàvacieho potrubia môže byť napríklad podľa variantu z obr. 10 kolma na pozdlžnu strednú os y-y tohto úseku 5 nasávacieho potrubia, alebo môže byť tento úsek 5 nasávacieho potrubia výhodne zošikmený (šikmo zrezaný) podľa obr. 12, čo predpokladá zodpovedajúce vyhotovenie protiľahlého profilu v úložnej časti A protikusu 6. Zošikmenie je vyhotovené pod ostrým uhlom gama s veľkosťou približne 20 stupňov uhlových a môže pôsobiť ako pomôcka pri spájaní, prípadne vzájomnom utesnení. Uvedené zošikmenie dokonca pri zodpovedajúcom protizošikmení má na zásuvný spoj strediaci účinok a pomáha aj pri korekcii natočenia. Okrem toho sa takto tiež dosiahne dobré dosadnutie v koncovej polohe zásuvuého spoja. Príslušné opatrenie na uľahčenie zavádzania však môže byť realizované aj V oblasti vonkajšej steny 26. V tomto smere sa dá poukázať na obr. 12. Vonkajšia stena 26 je v tomto prípade pri pohľade v smere zasúvania vybavená na obvode osadením 28. Na dosadacom konci protikusu 6 sa potom nachádza zodpovedajúce komplementáme osadenie 29, ktoré spolupôsobi s osadením 28. Na úseku 5nasávacíeho potrubia, ktorý tvori zástrčnú časť E, môže byť na zaistenie proti otáčaniu a na zlepšenie dosadnutia dokonca využitý obvod čelnej plochy 30, z ktorej vystupujú elektrické kontakty 8. Dosadnutie spoja je definované spojovacím osadením F, ktoré je na obr. 6 zjavne medzi zástrčnou časťou E a úložnou časťou A. Ostrý koniec zošikmenia roviny 25 ústia sa nachádza na strane sploštenia, to je plochej steny 10.Časť úseku 5 nasávacíeho potrubia, ktorá je pri zasúvaní aktívna, je odsadená. Postupuje sa pritom tak, že úsek 5 nasávacíeho potrubia zavádzaný do úložnej časti A protikusu 6, ak sa vychádza od uvedenej roviny 25 ústia má stupňovito sa zväčšujúce vonkajšie rozmery. Môže isť presadenie steny s hrúbkou tejto steny, priebeh plášťa tejto steny potom V oblasti, ktorá je pri zasúvani aktívna, zodpovedá vnútomým kontúram nasávacíeho kanála 9. Úložná časť A prekrýva len časť väčšieho stupňa, prípadne úseku plášťa zástrčnej časti E nadväzujúceho na stupne 31.V uskutočnení podľa obr. 2 je v oblasti prechodu stupňom 31 vytvorená drážlca 32. Táto drážka 32 slúži na uloženie tesniaceho prstcnca 33, ktorý je zjavný na obr. 3. Ide o tesniaci prstenec 33 z gumy alebo z podobného materiálu,ktorý má prierez v tvare písmena V. Otvorená strana tohto V-proñlu smeruje proti smeru z zasúvania zástrčnej časti E. Oblasť stupňa 31 je zodpovedajúcim spôsobom vysústružená a prispôsobená tak, aby sa do nej vmestilo obvodové rameno V-profilu tesniaceho prstenca 33. Od miesta utesnenia sa oblasť úseku 5 nasávacíeho potrubia s väčším priemerom plynulo ďalej mieme rozširuje. Takto sa dosiahne dosadnutie na oboch koncoch, na jednej strane zásluhou päty časti úseku 5 nasávacíeho úseku s väčším priemerom, na druhej strane potom v oblasti stupňa 31 pružným dosadnutím tesniaceho prstenca 33.Šikmo zrezaný čelný koniec, teda šikmá rovina 25 ústia a v dôsledku geometrie prierezu mierne sploštená koncová oblasť nasávacíeho ústia umožňujú, aby sa úsek 5 nasávacíeho potrubia používal tiež priamo ako nasávacia hubica. Aby bolo možne vyrovnať sa s očakávaným opotrebovaním tohto miesta, je tu použite príslušné opatrenie. Toto opatrenie spočíva v tom, že exponovaná oblasť úseku 5 nasávacieho potrubia s najmenším priemerom je vybavená vonkajším puzdrom 34, ktoré je zjavné na obr. 5 a 7. Toto vonkajšie puzdro 34, ktoré je účinnou ochranou proti opotrebeniu, je výmenné a z tohto dôvodu aj rozoberateľne prípevnené. Vonkajšie puzdro 34 chráni čelný okraj bez toho, aby pritom zmenšovalo vnútomý prierez nasávacíeho kanála 9 a je upevnené na plâšti v časti s najmenším priemerom. Na tento účel sú na obvode okraja tejto časti rozložené zaskakovacie výstupky 35, ktoré sú zjavné na obr. 4. Tieto zaskakovacie výstupky 35 sú usporiadané v rade so zliodnými odstupmi a majú okrem toho aj zhodné povrchy. Pomeme pružnú ochranu proti opotrebovaniu, to je vonkajšie puzdro 34, možno bez námahy nasadiť a nechať zaskočiť z čelnej strany tak, že zaskakovacie výstupky 35 v koncovej polohe zapadajú do zodpovedajúcich vybraní 36 alebo otvorov vo vonkajšom puzdre 34. Uvedené vybrania 36 sú zjavné na obr. 5 a sú umiestnené rovnako ako zaskakovacie výstupky 35. Navliekaniu vonkajšieho puzdra 34 napomáha lievíkovitý golier 37 tohto vonkajšieho puzdra 34, ktorý v nasadenej polohe dosahuje až do oblasti uvedeného stupňa 31, kde môže zároveň prevziať funkciu tesniaceho prstenca. Hrúbka steny lievikovitého goliera 37 sa smerom kjeho voľnému koncu zmenšuje. Jedno z ďalších opatrení, ktorým sa zaisťuje poloha, spočíva potom ešte V tom, že úsek 5 nasávacíeho potrubia je v oblasti roviny 25 ústia na obvode vybavený ostrou hranou 38, ktorá je orientovaná v smere z zasúvania a je zjavná na obr. 7. Táto exponovaná ostrá hrana38 zviera uhol približne 30 stupňov uhlových. Stredná os tohto uhla môže ležať v smere zasúvania, takže vzniknú dve rovnocenné nábežné hrany. Príslušné opatrenie na strane vonkajšieho puzdra 34 spočíva potom v tom, že v tomto vonkajšom puzdre 34 je vytvorená vhodná drážka 39, ktorá je opäť zjavná na obr. 7. Do tejto dražky 39 potom zapadne a vyplní ju ostrá hrana 38. Mechanické namáhanie okraja vonkajšieho puzdra 34 obyčajne nestačí na to, aby sa táto ochrana proti opotrebeniu od čelného konca úseku 5 nasávacíeho potrubia uvoľnila. Na druhej strane je s využitím vratnej sily materiálu možné zámemé stiahnutie chybného vonkajšieho puzdra 34 a jeho nahradenie novým vonkajším puzdrom 34, ktore sa opäť už opísaným spôsobom nechá zaskočiť. Uvedené vybrania 36 môžu byť tvorené skutočnými vybraniami, alebo, ako je to znázomene na obr. 5, okienkami.Vo vzťahu k stupňovitému profilu úseku 5 nasávacíeho potrubiaje ešte treba uviesť, že protikus 6, teda úložná časť A, je vybavený stupňovitým zúžiením 40, prispôsobeným prierezu úseku 5 nasávacíeho potrubia. Toto je zjavné na obr. 6, z ktorého je tiež zjavná protiplocha 41 na čelnú plochu úseku 5 nasávacíeho potrubia v rovine 25 ústia.0 d kontaktných miest elektrických kontaktov 8 vychádzajú smerom dozadu ochranné kanáliky na elektrické káble. Prísne oddelenie elektrických prívodov a vlastný oddelený nasávací kanál 9 umožňujú prácu vysávača aj za vlhka alebo za mokra.Opisaný Zásuvný spoj sa dá aretovať. Slúži na to zariadenie znàzomene na obr. 8, ktore pozostáva z blokovacej doštičky 42 tlačenej do uzatvorenej polohy pružinou. Blokovacia doštička 42 je v pripojovacej zástrčke 4 výkyvne uložená okolo vodorovnej osi 43 a dvojicou svojich hákov 44 pôsobiacich ako západky zapadá za protiosadenie vytvorené na protikuse 6. Háky 44 sú usporiadané po stranách elektrických kontaktov 8, kde využívajú tam sa nachádzajúci voľný priestor pred čelnou plochou 30 úseku 5 nasávacíeho potrubia. Ovládacia časť dvojramennej blokovacej doštičky 42 je uložená v komore 45, ktorá smerom dolu vychádza z homćho rovného sploštenia 13 úseku 5 nasávacíeho potrubia. V čelnej ploche 30 sú vytvorené neznázornene priechodnć výrezy na voľné ramená hákov 44.Ďalej sú opísané parametre vonkajšieho profilu1. Pomer b/h šírky k výške je z ergonomických dôvodov menší ako l, teda ide o profil na výšku.2. Všetky povrchové plochy profilu sú konvexné zakrívené. Maximálny polomer zakrivenia je 60 mm.3. Profiljc symetrický k zvislej osi súmemosti ( rovina x-x ).4. Jednotlivé segmenty obrysu navzájom tangenciálne prechádzajú do ostatných segmentov obrysu.5. Rovná plocha, ktorá je kolmá na os x-x symetrie, uľahčuje rozpoznanie, na prechodoch na ostatné plochy nie je splnená podmienka tangenciálneho prechodu.6. Výsledok Profil pozostáva z najmenej štyroch obvodových segmentov.Podmienky pre vnútomý profil1. Plocha profilu je 830 mm štvorcových.2. Profil dovoľuje pri spojovaní lenjednu polohu.3. Všetky povrchové plochy profilu sú konvexné zakrivené. Maximálny polomer zakrivenia je 60 mm. Konvexným tvarovaním je dosiahnutý definovaný smer deformovania pri namáhaní cudzími silami alebo vriútornými pnutiami.

MPK / Značky

MPK: A47L 9/24

Značky: zástrčka, pripájacia, potrubie, nasávacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-283616-pripajacia-zastrcka-na-nasavacie-potrubie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripájacia zástrčka na nasávacie potrubie</a>

Podobne patenty