Sťahovacie zariadenie na svietidlo

Číslo patentu: 281323

Dátum: 02.02.1994

Autor: Gaeta Marco

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) na svietidlo a podobné zariadenia, skladajúce sa z telesa, zloženého z dvoch puzdier (2, 3), zo stredového čapu (5), pripevneného k telesu, z navíjacieho bubna (4) na navíjanie závesného lanka (27), otočného na uvedenom stredovom čape (5), z brzdiacej skupiny, skladajúcej sa z rohatkového brzdiaceho kolesa (9), upevneného medzi spojovacím prostriedkom (11) s vonkajším závitom, spojeným so stredovým čapom (5), a z elementu, uloženého na spojovacom prostriedku (11) s vonkajším závitom, stabilne uloženého vo vybraní (39), vytvorenom v telese, a z plochého dielca (7) so západkami (8) na spojenie rohatkového brzdiaceho kolesa (9) s navíjacím bubnom (4). Uvedený element je trecí tanier (10), naskrutkovaný svojím závitom na spojovací prostriedok (11) s vonkajším závitom, pričom závit spojovacieho prostriedku (11) a závit trecieho taniera (10) majú opačný smer, ako je smer otáčania navíjacieho bubna (4) pri sťahovaní závesného lanka (27), uloženého na navíjacom bubne (4).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sťahovacieho zariadenia na svietidlo a na ďalšie podobné zariadenia, ktoré môžu byť pre nastavenie vhodnej výšky prestavovanć v zvislom smere.V spise EP-O 018 434 A 1 je uvedené sťahovacie zariadenie na svietidlo a podobne, skladajúce sa z telesa, zo stredového čapu pripevneného k telesu, z navíjacieho bubna na navíjanie závesného lanka, otočného na uvedenom stredovom čape, z brzdiacej skupiny, skladajúcej sa z ozubeného brzdiaceho kolesa, upevneného medzi spojovacim prostriedkom s vonkajším závitom, spojeným so stredovým čapom, a z elementu, uloženého na spojovacom prostriedku vonkajším závitom, a stabilne uloženého v lôžku, vytvorenom V telese, a z prostriedkov na spojenie ozubeného brzdiaceho kolesa s navíjacím bubnom.Pri tomto zariadení je treci systém na sťahovanie svietidla vytvorený upnutím brzdiaceho kolesa medzi kovový kotúč a kovovú dosku, pričom trenie obidvoch kovových elementov, pôsobiacich na brzdiaci kotúč, sa nastavuje otáčaním krídlovej matice. Pri tomto systéme musi užívateľ často kontrolovať stav opotrebovania kovových elementov a utialmutia krídlovej matice na udržiavanie dostatočnej trecej sily, pričom tu existuje nebezpečie náhleho poklesu svietidla, ak užívateľ tento stav často nekontroluje.Uvedené nedostatky odstraňuje sťahovacie zariadenie na svietidlo a podobne, skladajúce sa z telesa, zo stredového čapu pripevneného k teleso, z navijacieho bubna na navíjanie závesného lanka, otočného na uvedenom stredovom čape, z brzdiacej skupiny, skladajúcej sa z rohatkovćho brzdiaceho kolesa, upevneného medzi spojovacím prostriedkom s vonkajším závitom, spojeným so stredovým čapom, a z elementu, uloženého na spojovacom prostriedku s vonkajším zàvitom, a stabilne uloženého v lôžku, vytvorenom v telese, a z prostriedkov na spojenie rohatkového brzdiaceho kolesa s navíjacím bubnom, podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že uvedený element je trecí tanier, naskrutkovaný svojím závitom na spojovací prostriedok s vonkajším závitom, pričom závit spojovacieho prostriedku a závit trecieho taniera majú opačný zmysel, ako je zmysel otáčania navijacieho bubna pri sťahovaní závesného lanka,uloženého na navíjacom bubne.Sťahovacie zariadenie podľa vynálezu sa skladá z radu vylepšených elementov oproti známym zariadeniam, čim je zlepšená jeho funkcia, konštrukcia ijeho vonkajší tvar. Počet súčastí bol znížený, sťahovacie zariadenie má jednoduchšiu funkciu, dlhšiu životnosť a nižšie výrobné náklady. Najdôležitejšim podstatným zlepšením sťahovacíeho zariadenia podľa vynálezu je celkom novým trecí systém, ktorý je založený na automatickej regulácii, zaisťujúci pri používaní konštantné trenie, takže predmet vynálezu môže byť definovaný ako automatické sťahovacie zariadenie na svietidlo, čím je daná prirodzená oblasť jeho použitia bez toho,aby tým bolo vylúčené jeho použitie v iných oblastiach, ako napríklad na závesné náradia a zariadenia pri priemyselných zariadeniach a výrobných linkách.Kompaktnosť vonkajšieho uskutočnenia zaraďuje sťahovacie zariadenie podľa vynálezu medzi najmenšie a najkompaktnejšie mechanizmy, ktoré je zvyčajne dostať na tr hu, spolu s veľmi príjemným vzhľadom. Montážny systém,ktorý je extrémne zjednodušený, predstavuje ďalší charakteristický znak. Skupiny súčastí môžu byť poskladané predbežne bez toho, aby to malo vplyv na konečné uskutočnenie frnálneho výrobku. Predbežná montáž môže byť uskutočnené manuálne alebo mechanizovane, pričom finálny výrobok je vždy rovnaký a má presne rovnakú kvalitu.Výhodnými materiálmi pre všetky súčasti sťahovacieho zariadenia podľa vynálezu sú najmä plasty, čím sú významne znížené výrobné náklady a zaručená konzistencia vlastností výrobku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený na príkladoch uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje jednako čiastočný rez zariadením podľa vynálezu, a jednako pohľad na celé zariadenie, jednotlive súčasti sťahovacieho zariadenia sú zakreslenć sehematicky,obr. 2 detailný rez sťahovacim zariadením a podrobne zachytáva jeho jednotlivé súčasti,obr. 3 a rez sťahovacím zariadením a jeho súčiastkami v rozloženom stave,obr. 3 b valcovú objimku v perspektívnom pohľade,obr. 3 c V pozdĺžnom reze a obr. 3 d v priečnom reze krúžok s vonkajším hladkým povrchom,obr. 4 a v bokoryse a obr. 4 b v nárysejedno uskutočnenie ľavého puzdra,obr. 4 c v bokoryse a obr. 4 d v zvislom reze ďalšie uskutočnenie ľavého puzdra,obr. Sa v náryse a obr. Sb V bokoryse jedno uskutočnenie pravého puzdra,obr. 5 c v zvislom reze a obr. 5 d v náryse ďalšie uskutočnenie pravého puzdra,obr. óa znázorňuje priečny rez a obr. 6 h pôdorys navíjacím bubnom s pružinou.Na obvode bubna sa nachádzajú štyri odliatky so segmentovými vyberaniarni, do ktorých zapadnú zuby segmentového tvaru súčiastky, nakreslenej na obr. 8.Obr. 7 znázorňuje vo zväčšenom pôdoryse spodné časti navíjacieho bubna podľa obr. 6. Na obrázku je vidno spôsob upevnenia pružiny pre spätný ťah a upevnenie vonkajšieho nylonového lanka.Obr. 8 a znázorňuje priečny rez a obr. 8 b pôdorys kolesa, ktore priehytáva navíjací bubon. Súčíastka má na vnútornom obvode štyri zástrčné časti rybinovitćho spoja na spojenie s navíjacim bubnom a ďalšie štyri západky, ktoré zapadajú do ozubenia rohatkového brzdiaceho kolesa.Obr. 9 znázorňuje pôdorys rohatkového brzdiaceho kolesa.Obr. 10 schematicky znázorňuje pôdorys zostavy troch súčiastok, t. j. navijacieho bubna podľa obr. 6, súčiastky podľa obr. 8 a rohatkového brzdiaceho kolesa podľa obr. 9.Obr. 11 a, 11 b, llc a obr. 12 zachytávajú rôzne pohľady na vylepšený hák na zavesenie sťahovacieho zariadenia na strop. Na obrázkoch sú nakreslené dva typy háka, hák s jedným otvorom (obr. lla, 11 b, llc) a hák s dvoma otvormi (obr. 12).Obr. 13 znázorňuje schematický pohľad na hák na zavesenie podľa obr. 11 a, 11 b, llc a 12, na ktorý je mvesené sťahovacie zariadenie.Obr. 14 zobrazuje rez krytom kábla. Kryt je naskrutkovaný na závit spodnej časti spojeného ľavého a pravého puzdra sťahovacieho zariadenia a na závit závesu podľaobr. 17. Kryt kábla zakrýva homý a dolný koniec skrúcaného kábla.Obr. 15 a zobrazuje rez a obr. 15 b nárys spojky, ktorá sa dá použiť ako náhrada za uvedený zavesovací hák podľa obr. 11 a - c a 12. Spojka je vybavená dvoma mvitmi a umožňuje zavesenie sťahovacieho zariadenia na shop.Obr. 16 zobrazuje celkový pohlad na sťahovacie zaria denie s primontovaným krytom podľa obr. 14 a s primontovanou spojkou obr. 15.Obr. 17 a zobrazuje nárys a obr. 17 b rez závesom na prichytenie a pevné stiahnutie spodnej časti skrúcaného elektrického kábla a tým jeho zaistenie.Na obr. 1 je znázomené sťahovacie zariadenie l, skladajúce sa z ľavého puzdra 2 a pravého puzdra 3. Prívlastok ľavé a pravé upresňuje polohu puzdier 2, 3 na výkrese, pričom rovnako dobre sa dajú použiť iné prívlastky, napríklad predné, zadné atď.Medzi puzdrami 2, 3 je uložený navíjaci bubnom 4, ku ktorému jeho stredovému čapu 5 je pripevnená vratná pružina 6, ďalej plochý dielec 7, vybavený západkami 8, ktoré pri otáčani plochého dielca 7 v smere otáčania hodinových ručičiek kĺžu po zuboch rohatkového brzdiaceho kolesa 9 a pri opačnom otáčani do nich zapadnú, ďalej trecí tanier 10,naskrutkovaný svojou maticou 38 na spojovací prostriedok 11 s vonkajším závitom, ktorý je pripojený k vyčnievajúcej časti 12 strcdového čapu 5.Podrobnejšie uskutočnenie puzdier 2 a 3 je znázomené na obr. 4 a 5. V ľavom puzdre 2 sú uskutočnené dve stredové lôžka 13, určené na uloženie dvoch čapov 14, upravených v pravom puzdre 3, ktoré fungujú ako vodiace čapy pre spojenie obidvoch púzdier 2, 3, a axiálne vyberanie 16,do ktorého sa vloží dutý nit 22, určený na vedenie závesného lanka 27.V koncovej časti 17 protiľahlej k stredovým lôžkam 13,je na ľavom puzdre 2 upravený kolik 18, vybavený aretačným zubom 19 a určený na zasunutie do otvoru 20, uskutočnenom v pravom puzdre 3, pričom toto zasunutie sa uskutoční do tej miery, dokiaľ aretačný zub 19 nezaskočl do vyberania 21.Ako je znázomené najmä na obr. l a 2, sú puzdrá 2, 3 spojené na jednej strane kolíkom 18 s aretačným zubom 19,a na druhej strane valcovou objímkou 15 s vonkajším závitom 113 alebo iba krúžkom 112 s hladkým vonkajším povrchom, pričom valcová objímka 15 s vonkajším závitom 113 alebo krúžok 112 s hladkým vonkajším povrchom zaskoči svojím vnútomým nákružkom 104 za vonkajšie výstupky, upravené na puzdrách 2, 3, čim držia puzdrá 2, 3 pokope (obr. 2).Valcová objímka 15 s vonkajším závitom 113 je vybavená na homom okraji vyberaniami 114. Do vyberania 114 sa vloží koncový elektrický kábel 110, vyvedený bočne von z dolnej časti sťahovacieho zariadenia 1 predtým, ako sa spojí pomocou svorkovnice 109 s prívodným elektrickým káblom 111, vystupujúcim zo stropu.Koncový elektrický kábel 110 sa vo vyberani 114 ztlačl a tým zaistí, pričom toto zaistenie zaručuje celkovú bezpečnosť elektrického spojenia pri činnosti sťahovacieho zariadenia 1 a pri pohybe skrúcaného elektrického kábla 24.Krúžok 112 s vonkajším hladkým povrchom plni rovnakú funkciu ako valcová objímka 15 s vonkajším závitom 113. Krúžok 112 s hladkým vonkajším povrchom sa použije vtedy, ked Stropná ružica nie je vybavená závitovouspojkou, ale je iba nasadená na rúrkový kryt 23 (obr. 14) závesného lanka 27 a upevnenà účinkom trenia.Na obr. 3 a sú podrobne znázomené v rozloženom stave puzdrá 2, 3 sťahovacieho zariadenia 1, medzi ktorými je usporiadaný navíjací bubon 4, skladajúci sa z valcového telesa 25, vybaveného na jednej strane prirubou 26. Na valcové teleso je navinutć závesné lanko 27, ktoré môže byt vyrobené z nylonu. Na strane valcového telesa 25 navijacieho bubna 4, protiľahle k prárube 26, je po obvode upravené čelo 28, na ktorom sú upravené úložné časti 29 rybinovitých spojov a otvor 30 na vloženie stredového čapu 5. Na obr. 3 h je znázomená valcová objímka 15 s vonkajším závitom 113 v perspektívnom pohľade a na obr. 3 c v pozdĺžnom reze. Na obr. 3 d je znázomený v priečnom reze krúžok 112.Ako je znázornená na obr. 7, je priruba 26 vybavená dvoma tvarovými zárezmi 31 pre automatické zakotvenie uzla závesného lanka 27, nachádzajúceho sa vnútri valcového telesa 25. Na vnútomom priemere valcového telesa 25 sú upravené dva zárezy 33, do ktorých sa automaticky zachytí vonkajší háčikový koniec 34 vratnej pružiny 6. Protiľahlý koniec 35 vratnej pružiny 6 je zasunutý do zárezu 36,upraveného v spodnej časti stredového čapu 5. Toto dvojité pripevnenie umožňuje napinanie a povoľovanie vratnej pružiny 6 tak pri predbežnom nastavovaní sťahovacieho zariadenia 1, ako aj pri jeho normálnom používaní.Do úložných časti 29 rybinovitých spojov, uskutočnených na navíjacom bubne 4, sú vložené zástrčné časti 37 rybinovitých spojov, upravené na plochom dielci 7, ktorého západky 8 pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek zapadnú do zubov rohatkového brzdiaceho kolesa 9 a unášajú ich zo sebou pri fáze sťahovania svietidla, alebo pri otáčan-i v opačnom smere sa západky 8 uvoľnia a narážajú na zuby rohatkového brzdiaceho kolesa 9, čim je umoàiené opätovné navinutie závesného lanka 27 na navíjací bubon 4.Toto uskutočnenie je podrobne znázomené na obr. 8 9 a 10, z ktorých je vidno, že západky 8 sú štyri a počas sťahovania svietidla nadol sú tak bezpečne schopné odolávať značnému zaťaženiu. Pri sťahovaní svietidla nadol sa závesné lanko 27 odvlja proti smeru otáčania hodinových ručičiek, zatiaľ kým pri návrate svietidla nahor sa navíja v smere otáčania hodinových ručičiek. V tomto druhom pripade západky 8 voľne kĺžu po zuboch rohatkového brzdiaceho kolesa 9, čím je umožnené navinutie závesného lanka 27 na valcové teleso 25 navijacieho bubna 4.Uskutočnenie sťahovacieho zariadenia 1 je vylepšené,pretože vzhľadom na pohyb závesného lanka 27 pri sťahovaní svietidla, pri ktorom sa odvíja proti smeru otáčania hodinových ručičiek, sa spojovací prostriedok 11 s vonkajším závitom, na ktorom je naskrutkovaný trecí tanier 10,ktorý je svojou maticou 38 uložený vo vyberani 39, uskutočnenom v ľavom puzdre 2, otáča proti smeru otáčania hodinových ručičiek a vzhľadom na pravotočivé uskutočnenie svojho závitu, teda v opačnom zmysle ako je otáčanie, sa pri tomto otáčaní uťahuje maticou 38 trecieho taniera 10 a má vždy sklon udržiavať rohatkové brzdiace koleso 9 v prítlaku k treciemu tanieru 10 a účinkom trenia tak samočinne regulovať jeho činnosť. Z tohto dôvodu nestratí sťahovacie zariadenie 1 nikdy svoju funkčnosť aj po dlhšom čase svojho používania, pretože je poskladané zo súčastí, ktore majú vždy sklon udržiavať rohatkové brzdiace koleso 9 V zábere.Účinnosť riešenia podľa vynálezu nie je znížená obrátenim smeru sťahovania závesného lanka 27, a tak uskutočňovaním jeho odvíjania pri otáčaní navijacieho bubna 4 v smere otáčania hodinových ručičiek, pričom vzhľadom na ľavotočivé uskutočnenie závitov, teda opäť v opačnomsmere ako je otáčanie, sa trecí tanier 10 na spojovacom prostriedku 11 s vonkajším závitom pri otáčaní proti smeru otáčania hodinových ručičiek opäť uťahuje.Účinnosť sťahovacieho zariadenia 1 podľa vynálezu nie je znížená ani vtedy, ked sa do trecích miest na vnútomej strane rohatkového brzdiaceho kolesa 9, kde sa dotýka trecieho taniera 10, vložia podložky z akéhokoľvek materiálu.Matica 38 trecieho taniera 10 je napríklad šesťhranná,čo zaisťuje, že sa trecí tanier 10 nebude pri sťahovaní svietidla otáčať, pretože matica 38 je uložená v zodpovedajúcom lôžku, upravenom v ľavom puzdre 2.V nasledujúcom texte budú opísané niektoré ďalšie súčasti, ktoré zvyšujú univerzálnosť sťahovacieho zariadenia l podľa vynálezu a zjednodušujú jeho použitie.Na obr. ll, 12, 13, 15 sú znázomené možné spôsoby zavesenia sťahovacieho zariadenia 1 na strope podľa požiadaviek a predpisov, platných v rôznych krtýinách.Homá časť 42 sťahovacieho zariadenia 1 sa zavesí na závesný hák 40, 41 tak, že špička 43 každého závesného háka 40, 41 sa zasunie do štrbiny 44, uskutočnenej V puzdrách 2, 3 tak ďaleko, dokiaľ sa kolik 18 s aretačným zubom 19 nezahákuje. Súčasne prstenec 46 obomkne homú časť 42 sťahovacieho zariadenia 1 a zaskočí za výstupok 47. Zavesenie sťahovacieho zariadenia l na závesnom háku 40, 41 je teda uskutočnené pomocou špičky 43 a prstenca 46. Závesné háky 40, 41 sú vybavené jedným alebo dvoma otvormi 48 na mistenie pripojenia sťahovacieho zariadenia 1 k akémukoľvek stropu a so stropnou ružicou v akejkoľvek výške.Rúrkový kryt 23 závesného lanka 27, mázomený na obr. 14, určený na zakrytie závesného lanka 27, sa voľne naskrutkuje na dolnú závitovú časť 107, vytvorenú na sťahovacom zariadeni 1, ktoré sa naskrutkuje hore na závit 108 hákovćho závesu 51, pozri obr. 17 a.Pri altematívnom uskutočnení, odlišujúcom sa od uskutočnenia podľa obr. 11 a, 11 b, llc a 12, je možné použiť zásuvnú spojku 49 s dvoma závitmi 100, 101, ktorá rovnako umožňuje zavesenie sťahovacieho zariadenia 1 na strope. Ako je schematický naznačené na obr. 15 a, 15 b a 16, je prvý závit 100 zásuvnej spojky 49 s väčším priemerom naskrutkovaný do homej koncovej časti 17 sťahovacieho zariadenia l a zaistený poistným kolíkom 102. Závitová rúrka, naskrutkovaná v druhom závite 101 zásuvnej spojky 49 s menším priemerom je rovnako zaistená poistným kolíkom 102 a umožňuje pripojenie sťahovacieho zariadenia 1 k vhodnému systému, použivajúcemu dosku a poistnú maticu.Hákový záves 51, znázomený na obr. 17 a a 17 b, umožňuje súčasné uloženie a zovretie spojovacieho elektrického kábla 50, a tým jeho blokovanie pri činnosti pomocou dvoch ramien 53, 54 a spojenie sťahovacieho zariadenia 1 s vlastným svietidlom pomocou závitovej stopky, ktorá sa zaskrutkuje do otvoru 52 hákového závesu 51 so závitom a zaistí poistným kolíkom 103.A konečne môže byť veko 105 pripevnené k vhodnej úložnej časti 106 pravého puzdra 3. K pravému puzdru 3 môže byť pripojená svorkovnica 109 na uskutočnenie spojenia koncového elektrického kábla 110 s privodným elektrickým káblom lll, vedeným zo stropu.Ako je jasne vidno podľa predchádzajúceho textu, sťahovacie zariadenie 1 na svietidlá je technicky značne zdokonalené a je ho možno použiť pre najširší okruh aplikácií.1. sťahovacie zariadenie (1) na svietidlo a podobné zariadenia, skladajúce sa z telesa, zo stredového čapu (5),pripevneného k telesu, z navíjacieho bubna (4) na navíjanie závesného lanka (27), otočného na stredovom čape (5), z brzdiacej skupiny, skladajúcej sa z rohatkového brzdiaceho kolesa (9), upevneného medzi spojovacírn prostriedkom(11) s vonkajším závitom, spojeným so stredovým čapom(5), a z elementu, uloženého na spojovacom prostriedku(11) s vonkajším závitom a stabilne uloženého vo vybraní(39), vytvorenom v telese, a z prostriedkov na spojenie rohatkového brzdiaceho kolesa (9) s navíjacím bubnom (4),vyznačujúce sa tým,žeelementjetrecítanier (10), naskrutkovaný svojím závítom na spojovací prostriedok (ll) s vonkajším závitom, pričom závit spojovacieho prostriedku (11) a závit trecieho taniera (10) majú opačný zmysel, ako je smer otáčania navíjacieho bubna (4) pri sťahovaní závesného lanka (27), uloženého na navijacom bubne (4).2. sťahovacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že navíjací bubon (4) je vybavený tvarovými zárezmi (31) na pripojenie závesného lanka(27) a aspoň jedným zárezom (33) na vnútomom obvode pre automatické pripojenie vonkajšieho háčikového konca(34) vratnej pružiny (6) na spätné navíjanie závesného lanka (27).3. sťahovacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že navíjací bubon (4) sa skladá z valcového telesa (25) a plochého dielca (7), spojených pomocou rybinovitých spojov a vybavených dvoma prírubami(26) na závesné lanko (27), ktoré je navinuté okolo stredového valcového telesa (25).4. Sťahovanie zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú e e s a t ý m , že plochý dielec (7) navíjacieho bubna (4) je vybavený západkami (8), ktoré zapadajú do zubov rohatkového brzdiaceho kolesa (9) na spojenie pri pohybe v mstupnom smere, a nasledovné vyskočenie pri spätnom navíjaní závesného lanka (27).5. Sťahovanie zariadenie podľa nároku l, v y z n a čuj ú ee sa tý m ,žeteleso saskladázdvochpuzdier (2, 3), ktore sú pre svoje vzájomné spojenie vybavené jedným alebo dvoma čapmi (14) pre voľné spojenie na jednej strane a kolíkom (18) na druhej strane vybaveným aretačným zubom (19) na spojenie zaskočením s príslušným zásuvným vyberaním (21).6. Sťahovanie zariadenie podľa nároku 5, v y z n a čuj ú ce s a tý m ,ževobidvochpuzdrách(2, 3)je vytvorené stredové lôžko (13), v ktorom je vždy uložený čap (14) pre spojenie obidvoch puzdier (2, 3), pričom stredové lôžka (13) súčasne vytvárajú osadenie dutého nitu(22) na vedenie závesného lanka (27).7. sťahovacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , žeje vybavené závesným hákom(40, 41), jednako pre zaskočenie homej časti (42) sťahovacieho zariadenia (1), a jednako pre spojenie a zaskočenie kolika (18) zo spojky obidvoch puzdier (2, 3) so špičkou(43), ktorá je zasunutá do príslušnej širbiny (44).8. Sťahovacie zariadenie podľa nároku 7, v y z n a čuj úce sa tým,žezávesnéháky(40,4 l)súvybavené jedným alebo dvoma otvormi (48) na pripojenie ku stropu pri ľubovoľnej výške stropnej ružice.9. sťahovacie zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že je vybavené zásuvnou spojkou (49) s dvoma závitmi (100, 101) na spojenie, kedy je prvý závit (100) zaskrutkovaný do závitovej časti homej koncovej časti (17) púzdier (2, 3) sťahovacieho zariadenia10. sťahovacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že je vybavené tvarovaným hákovým závesom (51), pre súčasné zovretie a zaistenie spojovacieho elektrického kábla (50) pomocou dvoch ramien(53, 54) a pripojenie svietidla pomocou závitovej stopky,zaskrutkovanej do otvoru (52), pri hákovom závese (51) so závitom.11. Sťahovanie zariadenie podľa nároku 6, v y z n a čujúee sa tým, žeje vybavené vekom (105) s dvoma výstupkami, ktoré je uložené vo vonkajšej úložnej časti (106) najednom z puzdier (2, 3), a v ktorom je uložená svorkovnica (109) na spojenie privodnćho elektrického kábla (111), vystupujúceho zo stropu a koncového elektrického kábla (1 lO) sťahovaeieho zariadenia (l).12. sťahovacie zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a tý m , žeje vybavené valcovou objímkou (15) s vonkajšími vrubmí, vyrezanými zvonka, alebo s vnútomým nákružkom (104), pre spojenie dvoch stredových lôžok (13), vybavenou vybranim (114) na uloženie a zaistenie koncového elektrického kábla (110), a vonkajším závitom (l 13) na pripojenie skrutky na stropnú ružicu.

MPK / Značky

MPK: F21V 21/18

Značky: zariadenie, svietidlo, sťahovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-281323-stahovacie-zariadenie-na-svietidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sťahovacie zariadenie na svietidlo</a>

Podobne patenty