Substituované 1,2,4-triazíndióny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a prostriedok tieto látky obsahujúci

Číslo patentu: 279334

Dátum: 07.10.1998

Autori: Lindner Werner, Haberkorn Axel

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa nové substituované 1,2,4-triazíndióny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená tiazolylovú skupinu alebo oxazolylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované alebo sú nakondenzované na prípadne substituovaný benzénový kruh, pričom ako substituenty prichádzajú do úvahy atóm halogénu, alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka, halogénalkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, alkoxyskupina s 1 až 4 atómami uhlíka, halogénalkoxyskupina s 1 až 4 atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, halogénalkyltioskupina s 1 až 4 atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, nitroskupina, X znamená atóm kyslíka, atóm síry, skupinu SO alebo skupinu SO2, R2 znamená atóm vodíka, atóm halogénu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a R3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, ktoré sa používajú na hubenie parazitických prvokov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových substituovaných 1,2,4-triazín-díónov, spôsobu ich výroby, medziproduktov na ich výrobu, ich použitia a prostriedkov tieto látky obsahujúcich.Doteraj ší stav technikyZ EP-A 170 316 sú známe 1,2,4-triazín-3,5-dióny, ktoré sú v polohe 2 substituované fenylovou skupinou , ktorá sama je substituovaná halogénom a v polohe 4 benzylovou skupinou. Účinok týchto zlúčenín a ich znášanlivosť však nie sú vždy úplne uspokojivé.Predmetom predloženého vynálezu teda sú nové substítuované l,2,4-triazíndióny všeobecného vzorcaR 1 znamená tiazolylovú skupinu alebo oxazolylovú skupinu, ktoré sú prípadne substítuované alebo sú nakondenzované na prípadne substituovaný benzénový kruh, pričom ako substituenty prichádzajú do úvahy atóm halogénu, alkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka, halogćnalkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka a s l až 5 atómami halogćnu, alkoxyskupina s l až 4 atómami uhlíka, halogćnalkoxyskupina s l až 4 atómami uhlíka a s l až 5 atómami halogénu, halogénalkyltioskupina s l až 4 atómarni uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, nitroskupina, X znamená atóm kyslíka, atóm síry, skupinu SO alebo skupinu S 02, R 2 znamená atóm vodika, atóm halogćnu alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka aR 3 znamená atóm vodika alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka.Ďalej je predmetom predloženého vynálezu spôsob výroby substituovaných LZA-triazolindiónov všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva V tom, že sa nechajú reagovať zlúčeniny všeobecnéhov ktorom majú X, R 2 a R 3 uvedený význam,so zlúčeninami všeobecného vzorca (III) R 1 - A (m), v ktorom má R 1 uvedený význam aA znamená atóm halogénu, za prítomnosti inertného rozpúšťadla pri teplote V rozmedzí 50 °C až 200 °C, a prípadne sa takto získané zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorých znamená R 3 vodíkový atóm,nechajú reagovať so zlúčeninou všeobecného vzorca(IV) R 3 . B (rv), V ktorom R 3 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlikovými atórnami a B znamená atóm halogénu za prítomnosti bázy a inertného rozpúšťadla pri teplote v rozmedzí 20 °C až 140 °C,a prípadne sa takto získané zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom X znamená atóm síry, nechajú reagovať za prítomnosti inertného rozpúšťadla s oxidačným činidlom, ako je peroxid vodíka alebo kyselina perbenzoová, pri teplote v rozmedzí 0 °C až 120 °C.Predmetom vynálezu sú tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (II)X znamená kyslíkový atóm alebo atóm siry, R 2 znamená atóm halogénu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlikovými atómami a pre prípad, že X znamená atóm síry, tak tiež vodíkový atóm aR 3 znamená vodíkový atóm alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlikovými atómamí, ako medzíprodukty pre výrobu zlúčenín všeobecného vzorca (I).Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich soli s kyselinami alebo bázami sú výbome vhodné na boj proti parazitickým prvokom, a preto je tiež predmetom vynálezu aj prostriedok proti parazitickým prvokom, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jeden LZA-triazíndión všeobecného vzorca (I).Ako jednotlivé zlúčeniny možno menovať nasledujúceĎalej možno menovať nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorcaAk sa použije pri postupe (2) ako zlúčcnina vzorca (II) 2-(3 ,5-dichlór-4-hydroxyfeny 1)-1,2,4-tríazín-3,5(2 H,4 H)-dión a ako zlúčenina vzorca III 2,6-díchlórbenztiazol, potom možno tento postup znázomiť nasledujúcou reakčnou schćmouZlúčeniny všeobecného vzorca (II), v ktorom R 2 a R 3 znamenajú atóm vodíka, sú známe (porovnaj J.Zlúčeniny všeobecného vzorca (II), V ktorom R 2 má iný význam ako atóm vodíka, sú novými zlúčeninami.Ako výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca (II) je nevyhnutné uviesť tie, v ktorých substituenty R 2 a R 3 majú významy, ktore sú pre týchto substituentov uvedené ako výhodné pri zlúčeninách všeobecného vzorca (I).Jednotlivo možno menovať nasledujúce novézlúčeniny všeobecného vzorca (Il) HSubstituovane heterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (III) sú známe alebo sa dajú pripravovať analogickými postupmi ako zlúčeniny známe (Beilstein zv. 27, Katrizky a Rees, Comprehensive Het. Chem. Col. 6, 1984).Substituent R 1 v týchto zlúčeninách má výhodne významy, ktoré pre tento substituent sú uvádzané ako výhodné pri zlúčeninách všeobecného vzorca (l). Všeobecne možno uviesť nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (III)Reakcia sa vykonáva výhodne s použitím riedidiel.Ako riedidla prichádzajú pritom do úvahy prakticky všetky inertné organické rozpúšťadlá. K týmto patria výhodne alifatické a aromatícké, prípadne halogénované uhľovodíky, benzín, ligroin, benzćn, toluén, xylén, metylénchlorid, etylénchlorid, chloro form, tetrachlónnetán, chlórbenzén a o-dichlórbenzén, étery, ako dietyléter a dibutyléter, glykoldimetyléter a díglykoldimetyléter, tetrahydrofurán a dioxan, ketóny, ako acetón, metyletylketón, metylizopropylketón a metylizobutylketón, estery, ako metylacetát a etylacetát, nitrily, ako napríklad acetonitríl a propionitríl, amidy, ako napríklad dimetylformamid, dímetylacetamíd a N-metylpyrolidón, ako i dimetylsulfoxid, tetrametylénsulfón a hexametyltriamid fosforečnej kyseliny.Reakcia sa vykonáva v prítomnosti anorganických alebo organických činidiel viažucich kyseliny.Same osebe možno menovať napríklad hydroxidy alkalických kovov, ako napríklad hydroxid sodný a hydroxid draselný, hydroxidy kovov alkalických zemin, ako napríklad hydroxid vápenatý, uhličitany a alkoxidy alkalických kovov, ako napríklad uhličitan sodný a uhličitan draselný, metoxid, prípadne etoxid sodný a draselný, ďalej alifatickć, aromatíckć alebo heterocyklické amíny, napriklad tríetylamín, pyridín,1,5-diazabicyklo 4,3,0-non-5-én, l,8-diazabícyklo 5,4,0 undec-7-én a l,4-diazabicyklo 2,2,2 oktán.Reakcia sa vykonáva pri teplotách medzi 50 a 200 °C, výhodne pri teplotách medzi 80 a 160 °C, pri atmosférickom alebo pri zvýšenom tlaku. Výhodne sa pracuje pri atmosférickom tlaku.Uvedený postup sa vykonáva tým, že sa uvedú do vzájomného styku ekvimolárne množstvá zlúčenín vzorca (II) a (lIl) v niektorom z uvedených riedídíel a reakčná zmes sa zahrieva. Po skončení reakcie sa reakčná zmes okysli zriedenou anorganickou kyselinou(napriklad chlorovodikovou kyselinou) a vzniknutá zrazenina sa odñltruje, premyje sa a vysuší sa.Ak sa použijú pri postupe 2 b) na výrobu zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom R 3 má iný význam ako atóm vodíka, ako zlúčeniny vzorca la 2-42-benztiazolyloxyfenyl- I ,2,4-triazín-3,5-(2 H,4 H)-dión a ako zlúčeniny vzorca IV metyljodid, potom sa dá tento postup znàzorniť nasledujúcou reakčnou schémouZlúčeniny všeobecného vzorca (la) sú nové zlúčeniny a pripravujú sa rovnakým spôsobom ako v prípade postupu 2 a).zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) sú známe alebo sa dajú pripraviť podľa známych metód. Obzvlášť je nutné uviesť metyljodid a etylbromid.Uvedený postup sa vykonáva tým, že sa nechá reagovať zlúčenina vzorca (I) v prítomnosti bázy a riedidla so zlúčeninou vzorca (IV). Ako riedidlá sa môžu používať všetky inertné organické rozpúšťadlá,ktoré slúžia tiež na vykonávanie postupu la).Uvedený postup sa vykonáva v prítomnosti báz. Ako výhodné bázy mďmo menovať hydroxidy alkalických kovov, ako hydroxid sodný, alkoxidy alkalických kovov, ako metoxid sodný alebo butoxid dra SK 279334 B 6selný, hydrídy kovov ako hydrid sodný alebo organické bázy, ako l,S-diazabicyklo-S,4,0 undec-7-én.Postup sa vykonáva pri atmosféríckom tlaku a pri teplotách medzi 20 °C a 140 °C.Reakcia sa vykonáva tým, že sa do vzájomného styku uvedú ekvimolárne množstvá zlúčeniny vzorca(la) a báza, k tejto zmesi sa pridá ekvimolárne množstvo zlúčeniny vzorca (IV) a reakčná zmes sa zahrieva.Ak sa použije pri postupe 2) na výrobu zlúčením všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená skupinu SO alebo skupinu S 02 ako zlúčenina vzorca (I) 2-4-(2-benzoxazolyltio)feny 1-l ,2,4-triazin-3,5-(2 H,4 H)-dión, potom možno postup znázomiť nasledujúcou reakčnou schćmouUvedený postup sa vykonáva tak, že sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm síry, pôsobí v prítomnosti riedidla oxidačným činidlom. Ako oxidačnč činidlo sa používa V tomto prípadne výhodne peroxid vodíka, ako i ďalšie anorganickć peroxídy, ako peroxíd sodíka, ďalej organické perkyseliny, ako napríklad m-chlórperbenzoová kyselina, kyslikatć zlúčeniny jódu, ako napríklad metajodistan sodný.Ako riedicllá sa môžu používať napríklad alkoholy, ako napríklad metanol, organické kyseliny, ako napríklad octová kyselina, ďalej ketóny, ako acetón,halogénované uhľovodiky, ako dichlórmetán alebo anhydridy kyseliny ako acetánhydrid. Oxidácia sa vykonáva pri teplotách medzi 0 C a 120 °C. Výhodne sa pracuje za atmosféríckěho tlaku.Množstvo oxidačného činidla sa môže pohybovať medzi molámym množstvom a desaťnásohkom molárneho množstva. Reakcia sa vykonáva tak, že sa zlúčenina vzorca (I), v ktorom X znamená atóm síry,mieša spoločne s niektorým z uvedených oxidačných činidiel v niektorom z uvedených riedidiel niekoľko hodín pri uvedenej reakčnej teplote.Ak sa použije pri postupe 4) na výrobu zlúčenín vzorca (II) ako zlúčenina vzorca V 2-(3-metyl-4-hydroxyfenyD- l ,2,4-triazin-2,5(2 H,4 H)-dión-6-karboxylovej kyseliny, potom možno tento postup znázomiť nasledujúcou reakčnou schémouo H o H H ×-~ H 0 fo - H 0 N je N N CH CH Zlúčenina všeobecného vzorca (V), V ktorom X znamená atóm kyslíka a R 2 a R 3 znamenajú atómyZlúčeniny všeobecného vzorca V, v ktorom R 2 má iný význam ako atóm vodíka, sú nové.Nové zlúčeniny všeobecného vzorca V sa dajú pripraviť analogicky podľa známych postupov (porovnaj DE-OS 2 358 851, J. Slouka, Mh. Chem. 96,124 (1965.Ako jednotlivé zlúčeniny všeobecného vzorca V je možne uviesťDekarboxylácia sa vykonáva prípadne za pritomnosti inertných organických riedidiel. K týmto patria alifatícke a aromatické, prípadne halogćnovanê uhľovodíky, ako nonán, dekán, dodekán, xylény, étery ako etylénglykolmonobutyléter a dietylénglykoldibutyléter.Okrem toho sa môže reakcia vykonávať v prítomnosti karboxylových kyselín obsahujúcich merkaptoskupiny, ako napríklad merkaptooctové kyselíny alebo tiosalicylové kyseliny.Reakcia sa vykonáva pri teplotách medzi 150 a 300 °C, pripadne v prítomnosti karboxylových kyselín obsahujúcich merkaptoskupiny, ako napríklad merkaptooctové kyseliny, výhodne medzi l 60 a 250 °C, hlavne medzi 180 a 210 °C.Pracuje sa pri atmosférickom tlaku, Zlúčeniny všeobecného vzorca (V) sa zahrievajú v hmote alebo rozpustené alebo suspendované v príslušnom riedidle.Ak sa použije pri postupe 6) na výrobu zlúčenin všeobecného vzorca (V) ako zlúčenina vzorca VI 2-(3-metyl-4-hydroxyfeny 1)-6-kyán-1,ZA-triazín-3,5(2 H,4 H)-dión, potom možno postup znázomiť nasledujúcou reakčnou schémouo /H o j ř ž H NNŽo Ho NŽo CH en CH COZH Zlúčenina všeobecného vzorca (VI), V ktorom X znamená atóm kyslíka a R 4 znamená kyanoskupinu,je známa (porovnaj J. Slouka, C. A. 102, 203946 k). Zlúčeniny všeobecného vzorca (VI), v ktorom R 2 má iný význam ako atóm vodíka, sú nové zlúčeniny. Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (VI) sa dajú pripraviť podľa známych postupov (porovnaj J. Slouka, Mh. Chem. 96, 134 (1965), DOS 2 358 851). Ako jednotlivé zlúčeniny všeobecného vzorca

MPK / Značky

MPK: A61K 31/42, C07D 417/12, C07D 413/12, C07D 253/075, A61K 31/425, A61K 31/53

Značky: použitie, substituované, obsahujúci, prostriedok, 1,2,4-triazíndióny, látky, spôsob, medziprodukty, výroby, výrobu, tieto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-279334-substituovane-124-triazindiony-sposob-ich-vyroby-medziprodukty-na-ich-vyrobu-ich-pouzitie-a-prostriedok-tieto-latky-obsahujuci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované 1,2,4-triazíndióny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a prostriedok tieto látky obsahujúci</a>

Podobne patenty