Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky

Číslo patentu: 279151

Dátum: 19.02.1992

Autori: Hern Soren, Weis-fogh Ulla, Holm Niels Erik

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj obsahuje prvú komoru (14) na zachytávanie krvnej vzorky a separáciu plazmovej frakcie a druhú komoru (15) na zachytávanie plazmovej frakcie cez spojovací kanálik (22) komôr (14, 15), jeho blokovací ventil (24) s ovládacou tyčou (25) a prvý prepravný prostriedok (30) s koncom (31) v druhej komore (15) na zrážanie koncentrátu koagulačných faktorov. Druhá komora (15) je napojená na vyberateľnú injekčnú striekačku (36) na odber uvedeného koncentrátu, napríklad cez druhý prepravný prostriedok (32) s koncom (33) v druhej komore (15). Komory (14, 15) sú vymedzené puzdrom (2) so spodnou stenou (13) a spoločnou priehradkou. Prvá komora (14) je vymedzená ďalej piestom (4), premiestniteľným na zachytávanie krvnej vzorky, na prevádzanie plazmovej frakcie z prvej komory (14) do druhej komory (15) i na vracanie zvyškovej plazmovej frakcie do prvej komory (14) po príprave koncentrátu. Piestnica (5) piesta (4) je výhodne vybavená vonkajším závitom (6), zaberajúcim do vnútorného závitu (7) vonkajšieho ovládacieho člena (8).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prístroja na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky, kde tento prístroj obsahuje prvú komoru na zachytávanie a separovanie uvedenej krvnej vzorky a tiež na separovanie plazmovej frakcie,druhú komoru na zachytávanie uvedenej plazrnovej frakcie prostredníctvom prepravného prostriedku a na prípravu uvedeného koncentrátu a tiež prostriedok na uloženie vyberateľnej injekčnej striekačky na prepravu uvedeného koncentrátu z druhej komory do injekčnej striekačky.V americkom patentovom spise č. 4 714 457 je opísaný spôsob prípravy koagulačných faktorov, ako je tibrinogén,fibronektin, faktor VIlI a faktor XIII z krvi odstreďovaním krvnej vzorky tak, že táto vzorka sa separuje do plazmovej frakcie a krvinkovej frakcie, kde uvedená krvinková frakcia obsahuje medzi iným krvné doštičky (trombocyty), biele krvinky (leukocyty) a červené krvinky (erytrocyty). Koaguíačné faktory sa následne extrahujú z plazmovej frakcie napríklad spôsobom kryoprecipitácie alebo pomocou činidla, podporujúceho precipitáciu (zrážaníe), ako je etanol. Extrakt sa skladá hlavne z fibrinogénu a po pridaní vhodného enzýmu, ako je trombín, sa môže použít ako lepivć tkanivo, napríklad V spojení s operovaním rán. V spojení s trombínom vytvára fibrinogén tibrín tak, ako v prirodzenom stave. Tento fibrín tvorí nerozpustnú sieť z vláknitého materiálu, ktorá pri hojení rany vytvára istý druh lepivého tkaniva, spojujúceho povrchové časti rany. Koncentrát koagulačných faktorov, skladajúci sa hlavne z íibrinogénu, sa preto prejavil svojim mimoriadne priaznivým účinkom pri hojení operovaných rán. Podľa uvedeného amerického patentového spisu sa koncentrát koagulačných faktorov pripravuje pomocou rôznych vakov, do ktorých sa prevádzajú rôzne frakcie počas rôznych stupňov tohto spôsobu. Takýto systém vakov je takzvaný otvorený systém, obsahujúci riziko infekcie a kontaminácie personálu.V spise PCT/DK 87/001 l 7 je opísaný pristroj, umožňujúci pripravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvi jednotlivých osôb (autológna krv), to znamená vždy tej osoby, ktorá má neskôr použiť takto pripravený koncentrát pri svojej operácii, čím sa vylúči riziko rozšírenia infekcie. Tento prístroj predstavuje takzvaný uzavretý systém, vylučujúci riziko infekcie a kontaminácie personálu. Prístroj obsahuje množstvo injekčných striekačiek, prepojených pomocou ventilov a voľných trubičiek s výsledkom určitej obtiažnejšej obsluhy.Predmetom vynálezu je pristroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z autológnej krvi, ktorý je ľahko obsluhovateľný a ktorého podstatou je, že prvá a druhá komora sú vymedzené jednako pevným puzdrom tvarovaným so spodnou stenou ajednako spoločnou príehradkou a prvá komora je ďalej vymedzená piestom, premiestniteľným na zachytenie krvnej vzorky, prevádzanie plazmy do druhej komory a vracanie zvyškovej plazmovej frakcie do prvej komory po príprave koncentrátu.Výhodné je, ked premíestniteľný piest tvorí priehradku medzi prvou a druhou komorou.Piestnica piesta môže obsahovať vonkajší závit na opačnej strane ako piest, ktorý zaberá do vnútomého závitu ovládacieho člena, otočne pripojeného ku stene pevného puzdra.Výhodne môže byť puzdro kruhovo valcovité a ovládací člen tvorený otočným prstencom, rotačne obopínajúcim obvodový okraj steny kruhovo valcovitého puzdra.Altematívne môže byť piestnica dutá a prispôsobená na uloženie vyberateľnej injekčnej striekačky, spojenej s vnútrajškom druhej komory prostredníctvom druhého prepravného prostriedku a piesta. Tým je umožnené ľahké vybratie striekačky a jej ľahké naplnenie koncentrátom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je injekčná striekačka uložená v uzavretom plastovom obale, upevnenom na obvodovú časť vnútomého nátrubku, ktorého vonkajší koniec je upravený na uloženie druhého prepravného prostriedku a ktorého druhý vnútomý koniec je vytvorený na uloženie vystupujúceho konca injekčnej striekačky, ktorá má tak zabezpečenú obzvlášť dobrú sterilnú ochranu.Prístroj je altematívne usporiadaný tak, že prepravný prostriedok medzi prvou a druhou komorou obsahuje spojovací kanálik, prechádzajúci piestom, kde priečne týmto spojovacím kanálíkom prechádza otočný ventil, tvoriaci blokovací člen, ktorý ďalej obsahuje ovládaciu tyč, Luniestnenú zvonku od uvedeného spojovacieho kanídika a prechádzajúcu axiálne piestnicou, Tak je zaistené obzvlášť jednoduché ovládanie otočného ventilu, ktorý je umiestnený medzi prvou a druhou komorou a ňou spojeného trubičkou. Súčasne je ovládací člen, spojený s ventilom, dobre chránený vnútri piestnej tyče počas obsluhy prístroja.Prístroj môže byť tiež výhodne uskutočnený tak, že voľný koniec piestnice obsahuje obvodovo pohyblivé krycie veko, neotočne spojené s ovládacou tyčou blokovacieho otočněho ventilu, kde krycie veko je uspôsobené na riadenie blokovacieho otočného ventilu.Výhodné uskutočnenie prístroja je také, že krycie veko obsahuje prvú časť, otočne pripojenú na voľný obvodový koniec piestnice a druhú časť, výklopne spojenú s prvou časťou na prístup do odklopenej dutiny piestnice.Výhodne je, ked druhá komora má výpustné spojenie s okolím spojovacou rúrkou a pomocnou rúrkou, obsahujúcou sterilný filter, pričom tieto rúrky prechádzajú piestom a piestnicou a končia tesne pri voľnom konci tejto piestnice a ked druhá časť krycieho veka obsahuje dva vystupujúce čapy, kde každý čap je prispôsobený na uloženie s utesnením do voľného konca rúrok v príslušnej krajnej polohe krycieho veka a jeden z čapov zapadá do uvedených rúrok,ked blokovací ventil je v otvorenej polohe a čap obsahuje výpustný otvor.Prístroj môže byť uskutočnený tak, že piestnica prechádza pohyblivou medzistenou, ktorá svojím koncom, vzdialenejším od piesta, vymedzuje prvú komoru, kde táto pohyblivá medzistena obsahuje tesniace krúžky, zaisťujúce utesnenie spojenia tak s piestnicou, ako s priľahlou časťou steny pevného puzdra.Pretože piestnica je usporiadané iba v jednej komore a nie v druhej komore, môže vzrásť rozdiel tlakov medzi touto prvou a druhou komorou. Piestnica prestupuje pohyblivou medzistenou, ktorá na vzdialenejšom konci od piesta vymedzuje prvú komoru. Táto pohyblivé medzistena obsahuje tesniace krúžky, zaisťujúce utesnenie tak s piestnicou,ako s priľahlou časťou steny pevného puzdra. Výsledkom je, že sa rozdiely tlakov medzi prvou a druhou komorou vyrovnajú obzvlášť jednoduchým spôsobom pri pohybe piesta.Výhodne môžu byť tak dmhý prepravný prostriedok spojujúci druhú komoru s injekčnou striekačkou, ako spojovací kanálík a prvý prepravný prostriedok, spojujúci prvú komoru a druhú komoru, vybavené vstupným a výstupným otvorom do druhej komory, kde tieto vstupné a výstupné otvory sú umiestnené tesne pri stene pevného puzdra.Prístroj môže byť vybavený prídavnou rúrkou, ktorá je spojená s prvou komorou na separaciu a prevod rastových faktorov z krvnej vzorky.Podľa výhodného alternatívneho uskutočnenia je prídavná rúrka ohybná rúrka so vstupom umiestneným bezprostredne pri stene pevného puzdra v prvej komore prístroja, zaistená v bočnej časti pohyblivej medzisteny, priliehajúca ku vnútomej časti prvej komory, pričom táto prídavná rúrka prechádza s utesnením pohyblivou medzistenou a voľne pokračuje priechodným otvorom dutej piestnice a na konci obsahuje vonkajší nátrubok na spojenie s injekčnou striekačkou.Prístroj môže byť tiež uskutočnený tak, že vonkajší nátrubok má dĺžku vnútomého nátrubka, upevnenćho ku stene uzavretého plastoveho obalu.Prístroj môže byť vybavený prvým a druhým filtrom pre sterilný prídavok činidíel, podporujúcich spracovanie ingredencií krvnej vzorky v jednotlivých komorách prístroja.Nakoniec môže byť prístroj vybavený filtračnými členmi prídavku činídiel do druhej komory, ktoré sú usporiadané v pomocnej a spojovacej rúrke medzi touto druhou komorou a okolím.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude podrobnejšie opisaný v ďalších odsekoch s odvolaním na priložené výkresy, kde na obr. 1 je znázornené výhodné uskutočnenie prístroja podľa vynálezu v bokoryse a v osovom reze, na obr. 2, ktorý vychádza z obr. l,je znázomený prístroj v polohe po zrazení koncentrátu koagulačných faktorov v druhej komore, na obr. 3, ktorý tiež vychádza z obr. 1 je znázornený prístroj v nasledujúcej polohe, tesne predtým, ako sa koncentrát naplní do injekčnej striekačky. Na obr. 4 je znázomené druhé uskutočnenie prístroja v bokoryse a osovom reze podľa vynálezu, na obr. 5 je znázomené tretie uskutočnenie prístroja podľa vynálezu v bokoryse a v osovom reze, kde niektoré diely sú vynechané z dôvodu väčšej prehľadnosti, na obr. 6 je znázornený vo väčšej mierke vodiaci krúžok, použitý na obr. 5 vpôdoryse, na obr. 7 je znázornená druhé uskutočnenie krycieho veka v pohľade podľa osi VII-VII z obr. 5 a na obr. 8 je znázomené štvrte uskutočnenie prísn-oja podľa vynálezu, V schematickom bokoryse a V osovom reze.Prístroj, znázomený na obr. l až 3, obsahuje plášť,označený vzťahovou značkou 1 a tvoriaci kmhovo valcovitć puzdro 2 okolo piestového mechanizmu, označeného vzťahovou značkou 3. Piestový mechanizmus 3 obsahuje pohyblivý piest 4 s dutou piestnicou 5. Píestnica 5 je vybavená na voľnom konci, na opačnej strane ako piest 4, vonkajším závitom 6, zaberajúcim do vnútomćho závitu 7 ovládacieho člena 8. Ovládací člen 8 v tvare otočného prstenca je prispôsobený na rotačná obopínanie obvodového okraja 9 steny puzdra 2 na jeho axiálne otvorenom konci. Voľný obvodový okraj 9 steny puzdra 2 obsahuje vystu pujúci obvodový lem 10, zaberajúci do obvodovej drážky 11 v obvodovom vybratí 12 ovládacieho člena 8, ako je na obrázku znázomenć. Protíľahlý koniec puzdra 2 je uzavretý a vytvára spodnú stenu 13. Piest 4 rozdeľuje vnútrajšok plášťa 1 na prvú komoru 14 a dmhú komoru 15, ktorých objem sa reguluje presúvaním piesta 4. Na opačnom konci od piesta 4 je prvá komora 14, vymedzená pohyblivou medzistenou 16, voľne posuvne usporiadanou okolo piestnice 5 v plášti 1. Axiálny pohyb pohyblivej medzisteny 16 je obojstranne obmedzený tak obvodovým osadením 17 na vnútomej strane steny puzdra 2, ako radiálnou dorazovou plochou 18, vytvorenou na piestnici 5, ktorá pokračuje časťou, vybavenou vonkajším závitom 6. Pohyblivá medzistena 16 je v tesnom kontakte s vnútomou stenou puzdra 2 a vonkajšou stenou piestnice 5, samostatne pomocou tesniacich krúžkov 19 a 20. Odpovedajúcim spôsobom je utesnený piest 4 v kontakte s vnútornou stenou puzdra 2, pomocou piestového tesniaceho krúžka 21. Piest 4 je vybavený spojovacím kanálikom 22, prepojujúcim prvú komoru 14 a druhú komoru 15. Spojovací kanálik 22 obsahuje radiálne rozšírenú časť 23, v ktorej je uložený blokovaci otočný ventil 24. Tento blokovaci otočný ventil 24 je vytváraný na konci ovládanej tyče 25, prechádzajúcej jednou stranou piesta 4 a celou dĺžkou dutej piestnice 5 ku jej voľnému koncu, kde je ukončená ovládacou páčkou 26, ohnutou v pravom uhle k ovládacej tyči 25. Blokovací otočný ventil 24 obsahuje priečny otvor 27. Keď je blokovaci ventil 24 natočený do jednej z obidvoch krajných polôh, usporiadaných pod uhlom 90 °, zaujíma priečny otvor 27 bud otvorenú polohu, ktorá zaisťuje voľný prechod spojovacím kanálikom 22, alebo zaujíma uzatvorenú polohu, ktorá blokuje prechod spojovacím kanálikom 22. Blokovací otočný ventil 24 je vybavený vhodnými tesniacimi členmi, zaisťujúcimi jeho utesnene spojenie s okolitými plochami. Tieto tesniace členy nie sú znázomenć na výkrese z dôvodov väčšej prehľadnosti. Ako je vyznačené na výkrese, je ovládacia páčka 26 umiesmená vo vhodnom axiálnom zahĺbení 28 v koncovom veku 29. Koncové veko 29 je snímateľne zaistené na voľnom konci dutej piestnice 5 takým spôsobom, že vnútomá časť piestnice 5 je uzatvorená vzhľadom na okolie. Uhlový tvar axiálneho zahĺbenia 28 je vhodne zvolený tak,aby stenami tohto zahlbenía 28 boli vymedzené dve opačnć ovládacie polohy ovládacej páčky 26. Spojovací kanálik 22, prechádzajúci medzi prvou komorou 14 a druhou komorou 15, je spojený na konci priliehajúcom ku druhej komore 15 s koncom prvého prepravného prostriedku 30,napr. rúrky, upevnenej v pieste 4. Opačný koniec prepravného prostriedku 30 je umiestnený v susedstve steny puzdra 2. Druhý prepravný prostriedok 32, napr. druhá rúrka,je pripevnený ku čelu piesta 4, prilíehajúcemu ku druhej komore 15. Vstupný otvor 33 druhého prepravného prostriedku 32 v druhej komore 15 a Výstupný otvor 31 prvého prepravného prostriedku 30 v druhej komore 15 priliehajú ku stene puzdra 2. Druhý prepravný prostriedok 32 prechádza piestom 4 a pokračuje do vnútomej časti dutej piestnice 5, v ktorej dĺžke je voľne usporiadaný. Koniec druhého prepravného prostriedku 32, vnútri dutej piestnice 5, je upevnený v jednom konci vnútomćho nátrubka 34, ktorý druhým koncom utesnene obopína vystupujúci koniec 35 obyčajnej 2 ml injekčnej striekačky, označenej vzťahovou značkou 36. Injekčná striekačka 36 je obklopená plastovým obalom 37, ktorý je svojou vnútomou častou pripevnený nepriedušne okolo a nad vnútomým nàtrubkom 34 zavarcním alebo zalepením. Injekčná striekačka 36 je vyberateľneuložená vo vnútomom nátrubku 34, kde drží pomocou trenia. Injekčná striekačka 36 sa ľahko vytiahne z vnútorného nátrubka 34 bez toho, aby sa plastový obal 37 roztrhol. Druhý prepravný prostriedok 32 má takú dĺžku, aby injekčná striekačka 36 mohla byť vytiahnutá z dutej piestniee 5 po sňati koncového veka 29. Následne môže byť plastový obal 37, obsahujúci injekčnú striekačku 36, vybratý z prístroja, odrezanírn druhého prepravného prostriedku 32,pretože je súčasne tesne prilepený pri mieste na odrezanie. Na strane obvodového osadenia 17 pre pohyblivú medzistenu 16, čo najtesnejšíe k piestu 4, je umiestnená hadicová násadka 38 na hadičku 39. Hadička 39 je na konci vybavená ihlou 40 bežného typu na napichnutie žily a odber krvi. Hadička 39 je vhodne vybavená hadicovým tlačkovým gombíkom 41. Hadička 39 je ďalej vybavená hadicovou odbočkou 42 s prvým filtrom 43 bežného typu, ktorý umožňuje pridávanie antikoagulantu, ako je heparín a/alebo citrát, za sterilných podmienok, do prvej hadíčky 39 a teda aj do prvej komory 14 prístroja. Podobný, druhý filter 44 je napojený na spojku 45 v stene puzdra 2 v blízkosti spodnej steny 13. Druhý filter 44 umobíuje pridávať činidlo, ako je alkohol, napríklad vo fonne etenolu, na povzbudenie zrážania koncentrátu koagulačných faktorov v druhej komore 15. Druhý filter 44 ďalej umožňuje vyrovnávať tlak za sterilných podmienok. Prvý a druhý filter 43 a 44 sú znázornené iba schematicky a ako bolo uvedené, sú bežného typu.Do druhej komory 15 môže byť podľa výberu umiestnené konvenčné miešacie zariadenie vo forme magnetu. Toto miešacie zariadenie sa ovláda zvonku a používa sa na miešanie obsahu.Prístroj podľa vynálezu sa ovláda takto V prvej komore 14 sa najskôr vyvinie nízky tlak stalčením piesta 4 do polohy, znázornenej na obr. l. Výsledkomje, že jediná osoba môže ľahko napichnúť žilu ihlou 40, obsluhovať prístroj bez cudzej pomoci a zaistiť, aby sa previedla pacientov krv do prvej komory 14. Filtrom 43 sa do komory 14 pridáva antikoagulant pred alebo súčasne s uvedeným prevádzaním krvi. Ked je hadicový tlačkový gombík 41 uzavretý, prístroj sa vloží do odstredivky tak, aby odstredivá sila pôsobila v opačnom smere, než je označené šípkou C na obr. l. Výsledkom odstreďovania je, že krvná vzorka v prvej komore 14 sa separuje do plazmovej frakcie a do krvinkovej frakcie, kde plazmová frakcia je čo najtesnejšia pri pieste 4. Po otočení blokovacieho ventilu 24 ovládacou páčkou 26 a ovládacou tyčou 25 do polohy, ktorá umožňuje otvorenie priechodu spojovacím kanálikom 22, je piest 4 ťahaný von otáčaním ovládacieho člena 8,pokiaľ sa plazmová frakcia neprevedie do druhej komory 15 týmto spojovacím kanálikom 22 a prvým prepravným prostriedkom 30. Následne sa uskutoční nážanie koagulačných faktorov v plazmovej frakcii obvyklým spôsobom v druhej komore 15 ich ochladením a pridaním etanolu druhým filtrom 44. Koncentrát 49 koagulačných faktorov sa zrazí v druhej komore 15 pri teplote 0 °C. Ked sa prístroj vloží do odstredivky na odstredenie tak, aby odstredivá sila pôsobila v smere, ktorý je vyznačený šípkou C, zrazený koncentrát 49 sa nútene usadí na spodnej stene 13. Následne sa zvyšková, stále pomeme tekutá plazmová frakcia,ktorá zvýšila v druhej komore 15, z nej odstráni prvým prepravným prostriedkom 30 a spojovacím kanálikom 22,pozri obr. 2, stlačením piestniee 5 a piesta 4 po otvorení blokovacieho otočného ventilu 24. Zvyšková plazmová frakcia v prvej komore 14 je na obr. 2 označená vzťahovou značkou 46, zatiaľ čo krvinková frakcia, prítomná v prvej komore 14, je označená vzťahovou značkou 47. Keď jepiest 4 v polohe znázomenej na obr. 2, zostáva v druhej komore 15 ešte male množstvo tekutej plazmovej frakcie a piestnica 5 sa stále pohybuje v smere šípky 48. Je veľmi dôležité, že sa z druhej komory 15 odstráni všetka tekutá plazmová frakcia 46 počas pohybu piestniee 5 a toto odstránenie sa uľahčí naklonením prístroja tak, aby posledne množstvo tekutiny skončilo pred vstupom 31 prvého prepravného prostriedku 30. Následne sa koncentrát 49, ktorý zvýšil V druhej komore 15, skvapalní tým, že sa prístroj ohreje. Tak ako predchádzajúce ochladenie je skvapalnenie uskutočnené pomeme ľahko a rýchlo, pretože druhá komora 15 prilieha ku spodnej stene 13 a môže byť teda vystavená tepelnćmu účinku z niekoľkých strán. Ako už bolo uvedené, môže byť v druhej komore 15 umiestnené miešacie zariadenie vo forme magnetu, ktoré môže byť ovládané zvonka a ktoré môže uľahčiť proces ohrievariia. Ked sa koncentrát 49 skvapalní, prístroj sa znovu nakloní tak, aby koncentrát 49 skončil pri vstupe 33 druhého prepravného prostriedku 32, spojeného s injekčnou striekačkou 36. Potom sa sníme koncové veko 29 piestniee 5 a ovláda sa piestnica 51 injekčnej striekačky 36 tak, aby sa injekčná striekačka 36 naplnila tekutým koncentrátom 49. Zmena polohy vstupného otvoru 33 druhého prepravného prostriedku 32, priliehajúceho ku stene puzdra 2, opäť zaistí úplné odstránenie koncentrátu 49 z druhej komory 15. Potom sa injekčná stríekačka 36 vyberie zo zvyšnej časti prístroja a prepravi sa i s koncentrátom 49 na miesto použitia,kde sa koncentrát 49 vytlačí, zatial čo sa pridáva fibrinotvomý enzým, trombín. Pred pridaním alkoholu filtrom 44 sa môže z druhej komory 15 naplniť do ínjekčnej striekačky 36 malé rrmožstvo (0,3 ml) plazmy. Toto malé množstvo plazmy sa vráti do druhej komory 15 po usadení koncentrátu 49 a vypràzdnení zvyšnej plazmy, obsahujúcej alkohol. Množstvo plazmy, ktoré sa vráti do injekčnej striekačky 36, podporuje skvapalnenie koncentrátu 49.Uskutočnenie prístroja, znázomené na obr. 4, plne zodpovedá prístroju na obr. 1 až 3 s tým rozdielom, že medzi plastový obal 37 a prvú komoru 14 je vložená prídavná rúrka 52. Jeden koniec tejto prídavnej rúrky 52 je, podľa obr. 4, pripojený k oddelenej dĺžke vonkajšieho nátrubka 53, kde na obr. 4 je znázomená iba časť tejto dĺžky. Tak ako vnútomý nátmbok 34 je aj vonkajší nátrubok 53 na svojej dĺžke s utesnením obklopený plastovým obalom 37 a vnútri tohto obalu 37 je uvedená dĺžka vonkajšieho nátrubka 53 uspôsobená na utesnenie spojenia s vystupujúcim koncom 35 injekčnej striekačky 36. Opačný koniec pridavnej rúrky 52 prechádza voľne priechodzím otvorom 54 V stene piestniee 5 priľahlej k pohyblivej medzistene 16, kjej strane, odvrátenej od prvej komory 14. Prídavná rúrka 52 prechádza s utesnením pohyblivou medzistenou 16, kde je zaistené na vnútomej strane tejto pohyblivej medzisteny 16. Voľný vstupný otvor prídavnej rúrky 52 je umiestnený v blízkosti steny valcovítého puzdra 2.Prístroj, znázomený na obr. 4, umožňuje využívať rastové faktory, obsiahnuté v krvinkovej frakcii krvi. Uvedené rastové faktory sú medzi inými PDGF - rastové faktory odvodené z doštičiek, EGF, FGF, TGF-B IL - 1. Rastové faktory stimulujú hojenie rán, pretože ich prítomnosť medzi iným podporuje rýchly začiatok opakovaného vytvárania ciev, kolagénové syntézy a fibroplaziu, ktorú môžeme pozorovať na okraji rany. V prístroji, podľa obr. 4, sa rastové faktory koncentrujú v prvej komore 14, počas odstreďovania na usadenie koncentrátu 49 v druhej komore 15. Rastové faktory sa koncentrujú činidlom ako je adrenalín alebo trombín, ktoré sa pridávajú pred odstreďovaním, kde totočinidlo podporuje separáciu uvedených rastových faktorov od krviniek. Činidlo sa pridáva prvým filtrom 43. Výsledkom je, že rastové faktory sú separované v malom množstve plazmy, zvyšujúcom v krvinkovej frakcii po predchádzajúcom odstreďovaní. Odstreďovanie spôsobí, že rastové faktory sa usadzujú na vrchnej časti krviniek, v blízkosti pohyblivej medzisteny 16, a tak sa uvedené rastové faktory ľahko plnia do injekčnej striekačky 36 prídavnou rúrkou 52 pri posune injekčnej striekačky 36 tak, aby bola spojená s vonkajším nátrubkom 53. Ústie vonkajšieho nátrubka 53 alebo prídavnej rúrky 52 môže byť vybavené uzatváracími členmi, ktoré nie sú znázomené, aby sa zabránilo vytekaniu časti obsahu v prvej komore 14 touto prídavnou rúrkou 52 počas odstreďovania. Keď sa rastové faktory naplnia do injekčnej striekačky 36, vráti sa ínjekčná striekačka 36 do vnútomćho nátrubka 34 a ďalej sa pokračuje v manipulácii s usadeným koncentrátom 49, ako už bolo opisané.Tretie uskutočnenie vynálezu, znázomené na obr. 5, 6 a 7, je úplne totožné s uskutočnením podľa obr. l až 3, okrem niekoľkých modifikácií krycieho veka piestnice 5 a sterilnćho filtra pre druhú komoru 15, ktoré budú podrobnejšie opísanć v ďalšej časti opisu. Identické časti uskutočnenia vynálezu podľa obr. 5 a obr. 1 až 3 sú označené tými istými vzťahovými značkami. Plastový obal 37 s injekčnou striekačkou 36 nie je uvedený na obr. 5 pre prehľadnosť. Sterilný filter umožňuje prívod činidla, podporujúceho precipítáciu (zrážanie) koncentrátu koagulačných faktorov v druhej komore 15 a na obr. 5 je tento filter umiestnený v pomocnej rúrke 60, zaistenej vo vnútomej časti piestnice 5,vybavenej vonkajším závitom 6. Vnútomým koncom je pomocná rúrka 60 uložená v rúrkovom nadstavci 61, ktorý je spoločne odliaty s piestnicou 5. Pomocná rúrka 60 je ďalej zaistená medzi dvomi radiálnymi výstupkami 62 a 63,ktoré sú tiež spoločne odliate s piestnicou 5. Pomocná rúrka 60 je spojená so spojovacou rúrkou 64 vnútri rúrkového nadstavca 61. Spojovacia rúrka 64 prechádza radiálnou stenou piestnice 5 a priechodnou dierou 65 do úzkej časti tejto piestnice 5. Spojovacia rúrka 64 potom prechádza pozdĺž vnútomej steny piestnice 5 ku píestu 4, kde s utesnením prechádza otvorom a končí na strane piesta 4, priliehajúcej ku druhej komore 15. Voľný koniec pomocnej rúrky 60 je v rovine s vystupujúcim voľným koncom piestnice 5. Voľný koniec piestnice 5 tohto uskutočnenia je umvretý krycím vekom 66, ktoré je na ňom otočne uložené. Krycie veko 66 obsahuje prvú a druhú časť 67 a 68, ktoré sú vyrobenć z plastu a spoločne odliate s kĺbom 69, tvoriacim spojovací diel (pozri tiež obr. 7). Krycie veko 66 má tvar doštičky s kolmo umiestnenýmí členmi, ktoré sú s ním spoločne odliate. Prvá časť 67 krycieho veka 66 je vybavená zakrivenou obrubou 69, ktorá má rovnaký polomer zakrivenia,ako má vystupujúci voľný koniec piestnice 5. Zakrivená obruba 69 je prispôsobená tvaru vonkajšieho okraja piestnice 5, ku ktorému prílieha a je vybavená hrebeňovým lemom 70, tvarovaným na vnútomej strane a zaberajúcim do hrebeňovej drážky 71, vytvorenej po obvode piestnice 5. V prvej časti 67 krycieho veka 66 je vytvarovaný rúrkovitý diel 72, ktorý prílieha ku vnútomej strane piestnice 5. Rúrkovitý diel 72 má vnútomý prierez obdĺžnikový. Okrem toho, že prílieha ku vnútomej strane piestnice 5, je rúrkovitý diel 72 ďalej prispôsobený na uloženie vyčnievajúceho konca ovládacej tyče 25 blokovacieho ventilu 24, kde vyčnievajúcí koniec ovládacej tyče 25 má rovnaký prierez ako rúrkovitý diel 72 na krycom veku 66. Blokovaeí ventil 24 sa otáča medzi svojimi dvomi polohami pomocou ovládacej tyče 25 a prvou časťou 67 krycieho veka 66 jej otáčaním o kolo okraja piestnice 5 medzi dvomi opierkami 73 a 74,pozri tiež obr. 7, kde je znázomená piestnica 5 čiarkovane. Výsledkom je, že krycie veko 66 sa ľahko pohybuje medzi dvomi polohami otáčaním okolo stredovej osi piestnice 5,keď sa druhá časť 68 krycieho veka 66 vyklopí. Ako je znázomene na obr. 7, vnútomá stena rúrkovitého dielu 72 je tvarovaná integrálne s opomou stenou 75, prechádzajúcou rovnobežne so spojovacím kĺbom 69 a končiacou tesne pri vnútomej stene piestnice 5. Týmto spôsobom je vytvorené dodatočné podopretic krycieho veka 66 na piestnici 5,kde krycie veko 66 sa montuje na piestnici 5 pomocou strmenovej západky. Opomá stena 75 ďalej zaisťuje, že krycie veko 66 sa môže relatívne ľahko otáčať medzi obidvomi opierkami 73 a 74 bez nebezpečie kolízie s plastovým obalom 37 a injekčnou striekačkou 36 vnútri piestnice 5. Druhá časť 68 kiycieho veka 66 nesie dva kolmo vystupujúce čapy 76, 77 umiestnené tak, že môžu byť s utesnením prichytené do voľného konca pomocnej rúrky 60. Ako je znázomene na obr.7, výpustný otvor 78 prechádza axiálne vystupujúcim čapom 76, tento výpustný otvor 78 umožňuje vypúšťanie druhej komory 15 v jednej z polôh krycieho veka 66, totiž keď blokovací ventil 24 je v otvorenej polohe. Tvarové steny 79 a 80 sú vytvarované podľa obidvoch vystupujúcich čapov 76, 77. Tieto tvarové steny 79 a 80 sú prepojené zakrivenou stenou 81, ktoráje tvarovaná tak, aby prechádzala pozdĺž vnútomej steny piestnice 5, ked pripojená druhá časť 68 krycíeho veka je presne polohovaná v zábere s koncom piestnice 5. Časť krycieho veka 66, vytvarovaná do tvaru doštičky, je v podstate kruhovitá pozdĺž obvodovej časti piestnice 5, ale je upravená do plochého výstupku 82, vystupujúceho cez obvod. Tento plochý výstupok 82 uľahčuje manipuláciu s krycím vekom 66. Ako je znàzomené na obr. 5, vnútri ovládacieho člena 8 v tvare otočného prstenca je namontovaný vodíaci knižok 85 na vnútomej strane valcovítej steny puzdra 2 v tomto uskutočnení prístroja, kde Vodiaci krúžok 85 je tiež zrejmý z obr.6. Vodiaci krúžok 85 obsahuje dva radiálne čapy 86, 87, umiestnene priemerovo na protiľahlých stranách, ktoré vystupujú radiálne smerom von a ktoré zapadajú do radiálnych zahĺbení 88 a 89 V stene puzdra 2 tak, aby dva priemerovo protiľahlć čapy 90, 91 vyčnievali radiálne do vnútra a zaberali so vzájomne osovo usporiadanými drážkami,ktoré nie sú znázomenć, vo vonkajšom závite 6 piestnice 5. Vodiaci krúžok 85 zaisťuje, že píestníca 5 s pripojeným piestom 4 sa vždy axiálne presúva bez tendencie k otáčamu.Prístroje podľa obr. 5 sa používajú rovnakým spôsobom ako prístroje podľa obr. 1 až 4, nehľadiac na skutočnosť, že ovládacia tyč 25 blokovacíeho ventilu 24 sa otáča krycím vekom 66 po jeho vyklopení smerom nahor okolo spojovacieho kĺbu 69 a jeho otáčaním medzi oboma opierkami 73 a 74, umiestnenými na piestnici 5. Krycie veko 66 sa ďalej používa, podľa obr.5, na otváranie alebo zatváranie priechodu pomocnou rúrkou 60 so sterilným filtrom do požadovanej polohy. Výsledkom je, že je vždy zabránený prechod vzduchu pomocnou a spojovacou rúrkou 60 a 64 do druhej komory 15, keď je otvorený priechod spojovacím kanálikom 22 medzi prvou a druhou komorou 14 a 15.Na obr.8 je schematícky znázomené ďalšie uskutočnenie prístroja podľa vynálezu. Ako je zrejmé z obrázku, môžu byť obidve komory 14 a 15 tiež oddelene pomocou pevnej steny 100, kde prvá komora 14 je vytvorená nad piestom 103 vo valci 104. Druhá komora 15 je vytvorená na opačnej strane pevnej steny 100, kde táto komora 15 je vy

MPK / Značky

MPK: A61K 35/16

Značky: přípravu, koncentrátů, koagulačných, faktorov, krvnej, prístroj, vzorky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-279151-pristroj-na-pripravu-koncentratu-koagulacnych-faktorov-z-krvnej-vzorky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky</a>

Podobne patenty