Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká kontektních čoček, které jsou schopny na pohled modifikovat barvu duhovky uživatele. Čočky podle vynálezu lze vyrábět jako korekční čočky nebo jako čočky, které žádné poruchy vidční neodstraíxují. Čočky podle vynálozu mohou obsahovat neprůhlodný barevný povlak, ktorý může na pohled vyvolat podstatnou barevnou změnu duhovky uživatele, například z tmavohnědé na světle modrou. Alternativně může být barevný povlak průhledxąý, a v tomto případě se může zjevný odstín očí bud posílít nebo u světle zbsrvených očí se může odatín změnit, například ze světle modréhodo zelena. Pod pojmom barevná kontaktní čočka, pouäívaným v tomto popisu a definici předmětu vynálezu, se tedy rozumí čočka opatřená bud průhledným nebo neprůhladným barevný povlakem.vynález umožňuje dosnžení vysokého stupně všestrennosti při barvení čoček. Je nejen možno volit barevný povlak v romezí od neprůhledného do průhledného, ale je možno barvit jen vybraná části čočky. Podle vynälezu je dále možno barvením čočky vytvářet vzor, ktorý simuluje jemnou strukturu duhovky. Pritom se může současně používat i více než jedné barvy. Alternatívne je možno duhovkovou část čočky opstřit neprůhlodným povlakem se vzorom takovým způsobem, že so mění zjavne barva duhovky, ale její struktura zůstane pozorovatelná, jak je to například popsáno v přihlúšce evropského patentu č, 85 104 511.2, podané 13. dubna 1985. Je možno barvit tvrdé, tj. nehydrorilní čočky i mäkké, tj. hydrofilní čočky, s tou podnínkou, že polymer, ze kterého jsou zhotoveny,obsahuje požadované funkční skupiny, uvedene dále. čočky podle vynelezu jsou zcela trvanlivé a zaohovávají si sve zbarvení i po dlouhodobem nošení, i když se podrobují obvyklým dezinfekčním a čistíoím postupům.Předmětem vynález je barevná kontaktní čočka, ktere obsahujea) teleso čočky vybudované z polymsru na bázi akrylového- polymeru obsahujícího hydroxyskupiny s/nebo karboxyskupiny, b) barevný povlak alespoň na části povrchu čočky, který zahrnuje barvící látku, pojivový polymer na bázi akrylového polymoru obsabujícího hydroxyskupiny a/nebo lux-boxyskupiny, e. pfídavnou sloučeninu obsahující v molekule alespoň dvč isokyanútovć skupiny. Pojivový polymer a polymer čočky jsou spolu svezány reakcí skupin lcarboxylovýoh a/nebohydroxylovýoh se skupinami isokyanátovými.Způsob výroby barevná kontaktní čočky spočívá v tom, že sea) zhotoví kontaktní čočka z polymeru na bázi akrylového polymeru obsahujícího karboxyskupiny a/nebo hydroxyskupiny, b) alespoň část povrchu čočky se opstří barevným povlakem, který obsahuje barvící látku, pojivový polymer na bázi skryloveho polymeru obsahujíciho hydroxyskupiny a/nebo karboxyskupiny, »a přídavnou sloučeninu obsahující v molekule alespoň dvě isokyanátové skupiny, ac) povlečená čočka se zahřívá na teplotu, při ktoré reagují skupiny karboxylové a/nebo hydroxylove s iaokyanátovými skupinami.Některé barvící látky mají funkční skupiny, které mohou rovněž reagovat se shora uvedenými funkčními skupinami a tato reakce rovněž spadá do rozsahu vynálezu. Jak je však uvedene dále, výběr barvících látek se neomezuje na ty látky, které obsahují reaktívní mnkční skupiny.čočky, obarvené způsobem podle vynálezu jsou zhotoveny z polymeru, který obsahuje funkční skupiny zvolené zs souboru A. nebo Bsoubor A alespoň jeden druh ze skupin -CO 0 H, -OH a -NBĺ-R, kde R představuje vodík nebo alkylskupinu, s výhodou nižší alkylslcupinu soubor B -NCO a epoxyskupiny. Pod pojmem polymer se rozumí látka vyrobená polymerací jednoho nebo více monomerů nebo směs těchto polymerů. Funkční skupiny jsou vázány k hlavnímu řetězci polymerunebo k jiné skupině, která je vázána k hlavnímu řetězci polymeru. Pak například polymezhydromethylmethslaylátu lze znázomit vzorcemH 3 hlavní řetězec (l) GH hlavní řetězce polymeru I 2 polymeruBydroxylová ftmkční skupina Jo všzána na somém konci pootraxmíbo řetězce.Pod poJmom ollql oo rozumčJí nsoycon( uhlovodíkové skupiny s příąým, rozvětvenim nebo cynický řotüzoom, ktoré oboehuJí 1 až 8 otonů uhlíltu. Pŕednoot oe dává alkylskupinám s 1 až 2 stomy uhlíku.Jako příklady vhodných monomorů, kterých lao použít pro uvedení funkčních skupin ze souboru i, Je možno uvest kyselinu anylovou, kyselinu mothsluvlovou, hydroxy(G 1 až cóhlkylestery kyoeliny okrylová o. motbskrylove, Jako Jo hydronothylnethałn-ylet., hydroxypropylmothokrylát, hydroxybutylmothałcrylát a hydroxyetholakrylst amino(01 až Oóhlkylostery kyseliny akrylovó o motholu-ylovć, Jako Jo oninoothylmethokrylút,aminooktylmethekrylát, Ił-motłxylaminoothylmothokwlát, ł-oktylaminoethylmothaluvlát a aminopentylokxvlát glycorylostory kyseliny Akrylové s mothabyiovć, Jako Je glycerylnonomothokrylát, glyeorylmouoskivlát o JoJieh kombinace Joko pŕiklew vhodných monomorů, ktorých lso použít pro zavedení funkčních skupin zo souboru B Jo možno uvést ieolqanstooąhylmethahylát, slyoidylmothąlmylát o JeJioh směsi.Kromě shore. uvedených monomorů mohou kontaktní čočky obsahovat Ještě zakopolymarované monomery, ktoré neobsahuJí funkční skupiny, Jako například N-vinyleterocyklicke mcnomery, Jako Jo łl-vinyl-z-pyrrolidon (G 1 až Oshlkyl vinylothory, Jako Je vinylothylethor (G 1 až G 5) olkyl eotery icyseliny skrylove nebo methakrylové, Jako Je methylmotholspylét o propylokrylit (O 1 si 06) alk-ylotyrony, Jako Jo t-butylstyrenç vinylové monomery, Jako Jo vinylohlorid a vinylacotlt disnové monomory, Jako Je isopren a (Gljaz Cőhlkoxy (cl až G 5) slkylootory woolim elaylová nebo methekzwlová,.Jako Jo othoxyothylmothąkzvylát nebo methoxypropylohylát.Přodnostním monomerom pro výrobu čočok Jo hydrozyethylmothokryldt.Příklady přodnoetníob polymerů pro výrobu čoček Jsou popseny v Us patentu č.4 405 773 (Iooshaek s. další) , ktoré obsohuJí 75 až 95 as hmotnostních hydroxywz si 04) slkylesteruvkyseliny skrylové nebo methokxvlové s přímým nebo rozvětveným řetězcem(přednosmě hydroxyethyl methakrylátu), 5 až zo as (02 až 04) alkoxy (02 až 04) alkylesteru kyseliny akrysové nebo methakrylové (pŕodnootně ethoxysthylmethekrylátu) a 0,3 až 4 kyseliny skrylově nebo mothakrylové (přednostně kyseliny methskrylové).Má-li být čočka hydrofilní, používá se velkých množství hydrofilních monomerů,ktoré Jsou noeiteli hydroxylových nebo Carbon-nových funkčních smpin, Jako Je hydroxysthylmethalmylst a kyselina methakrylová. V případě tvrdých čoček se používá velkých množství monomorů, ktoré neobsahuJí hydrofilní funkční skupiny, Jako Je methylmethakrylát nebo t-butylstyren v kombinaci s malými množstvími monomerñ obsahuJících funkční skupiny, tJ. takových množství, která poetačuJí pro dosažení požadované edheze.Polymerace a tváření čoček Jsou operace v tomto oboru dobře známé, ktoré netvoří součást vynálezu. Muža se používat Jakékoliv známé technologie, za předpokladu, že polymer obsshuJe funkční skupiny.Pro získání čoček způsobem podle vyuálezu se alespoň část povrchu čoček opetří barsvným povlakem obsehujíoím barvicí látku a pojivový polymer, který podobně jako polymer,ze kterého jsou vyrobeny vlastní čočky, obsahuje funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když například jak polymer čoček, tak polymer pojivový obsahují funkční smpíny ze souboru a, používá se sloučeniny obsahující v molekuls alespoň .dvě funkční skupiny zo souboru B. Kromě toho, kdñ jak polymer čoček,ta) pojivový polymer obsahují funkční skupiny- ze stejněho souboru, nemusí být tyto ftmkční skupiny stejné ą nemusí být v polymsru čoček a pojivovám polymeru obsaženy ve ste jném množství. Do rozsahu vynálezu spadá též použití více než Jednoho barevného povlaku na stejně čočce, kde barevné povlsky obsahují stejné nebo různé shore uvedené pojivová systémy.Jako vhodné sloučeniny obsahující alespoň dvě .funkční skupiny ze souboru B je možno uvést hexamethylendiisokyanát vzorce (OCłł-(CHZ) 64100) , a bisíenol A diepoxid vzorceJako vhodné sloučeniny obsahující alespoň dvě .funkční skupiny ze souboru A je možno uvést ethylenglykol, ethylendiamin a kyselinu sdípovou.Povlákat se může bud přední povrch nebo zadní povrch čočky nebo oba tyto povrchy. Povlékání předního konvexního povrchu je však snadnější než povlékání zadního konkávního povrchu. Povlečená čočka se pak vystaví podmínkem, za nichž mohou funkční skupiny ze souboru A reagovat s mnkčními skupinami ze souboru B. Je-li barvíoí látka průhledmi a povléká se tvrdá čočka, která nemá větší průměr nežduhovka, může se povléci celý povrch čočky. Je-li barvíoí látka neprůhledná, měla by se povléci jen ta část čočky odpovídající duhovce, přičemž část odpovídající pupíle zůstává čiré. U hydririlních čoček, které jsou větší než duhovks, se může část čoček zasahující za duhovku nechat nepovlečena.Z různých variant způsobu podle vynálezu se v současné době dává přednost. provedení, při kterém se používá polymeru čoček a pojivového polymeru, které obsahují funkční skupiny ze souboru A a sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě isokyanátové skupiny. Posledněąuvedená sloučenina představuje zdroj hmkčních skupin ze souboru B. Zbytek tohoto popisu je zaměřen na toto provedení. Je však zřejmě, že zbývající varianty jemožno provádět za použití podobných princípů.Existují tři přednostní způsoby povlekání čoček způsobem podle vynálezu(l) Na povrch čočky nebo jeho část se nenese směs obsahující barvící látku, pojivový polymer, isokyanátovou sloučeninu a rozpouětědlo.(2) Čočka se nejprve povleče směsí isokysnátové sloučeniny s. rozpouštědla a na vznik lý povlak se pak nenese povlak tvorený směsí pojivového polymeru, barvící látky a roz~ pouštědla.(3) Pořsdí pcvlékacích stupňů z varianty (2) se obráti. Čočka se nejprve povleče směsí pojivového polymeru, barvící látky a rozpouštědla a na vzniklý povlak se nanese směs isokyanátové sloučeniny a rozpouštědls.llonomery, Jichž se používá při přípravě poJivového polymeru, Jsou stejné, Jako monomery používaná pro výrobu čoček. Jsou přítomny funkční skupiny (alespoň jedna za skupin -OH, -OOOH a -HH-R, kde R má shore uvedený význam). V případě hydrorilních čoček mňže být poJivový polymer vyroben ze steJných monomerd použitých ve steJně konoentraoi Je.ko při výrobě polymeru čočw. Není to však absolutně nutne, pokud Jsou oba polymery taková, že při JeJioh hydrataoi nedoJde ke zborsení čočky. PoJivový polymer ee~ prednostné připrsvuJe v roztoku, ktorý na počátku obeahuJe zvolené monomery, rospouětědlo monomerů,modirikátor molebulové hmotnosti e. inioiátor polymerace. Směs ee v reekční nádobě zemříva po doststečnou dobu pro dosažení uspokoJivě úrovně polymersoe. Tak ee získa nesesíłovaný polymer rozpuätčný v rozpouätědle, které prednostné obsehuJe určité množství zbývaJícího nezresgovsného monomeru. Je žádouoí omezit molekulovou hmotnost a stupeň zesitování polymerů, aby se viekoeita reakčního roztoku udržela v použitelnám romezí.llolekulovou hmotnost poJivoveho polymeru lze účelně regulovst za použití modifikátoru molekulove hmotnosti, Jako Jsou prenosová činidls, dobře známá v tomto oboru. Vhodnými přenoeovými činidly Jsou z-merkaptoethanol, l-dodeoylmerkaptan a Jiné slkylmsrksptany. Použití prídavného rozpouětědle může rovněž vest k reguleci molekulové hmotnosti.Vhodný-mi iniciátory polymeraoe Jsou rsdikálové iniciátory, Jako Je 2,2-szobis(isobutyronitril), benzoylperoxid, t-butylperoubensoát a tv-butylperoxid. Konkrětně zvolenýpostup polymersce však v rozhoduJíoí míře neovlivřmJe poJivový polymer.Jako vhodná rozpouětědla Je možno uvást ethylcellosolv, oyklopentanon, ethanol, t-butsnol, sceton s Jiné elifatioké a alicyklieké ketony. Iůže se použít i kombinace rozpouštědel. Dobrým rospouätädlem Je-ethyllaktět a za určitých okolností lze Jako pomocného roapouětědla použít vody. Prednostná rozpouštědlem Je kombinace eyklopentanonu a ethyllsktátuu Roztok poJivového polymeru se mele s bsrvící látkou zs vzniku barvioí pssty.V případě, že se má poJivový polymer, bsrvicí látka a isokyanátovä sloučenina aplikovat v Jednom stupni, emísí se bsrvíeí pasta, isowsnätovi sloučenins s případné monomery za vzniku jtiskovó barvy,~nátärove hmoty nebo Jináho aplikovetelněho materiálu., který se pak nanáäí na čočky. nas-n se eplikovatelný materiál dloubodobê skladovat, měl by se připravovat bez isokyanátove sloučeniny, která se může mísit s aplikovatelraým materialem teprve před nsneěením na čočky. Délka životnosti aplikovstelného materiálu závisí na resktivitě isokysnátove sloučeniny e nankčními skupinami poJivového polymeru.Bsrvíoí látky lze volit ze ěiroke palety látek, poněvadž není bezpodmínečně nutné,aby obeshovaly funkční skupiny. Přednoetními bsrvícími látkami Jsou pro modrý odetín ftalocyeninová modř, pro zelený odetín Italoeyeninová zeleň e-eeskvioxid chrom a pro žlutá, červené, hnědá s černé odstíny různé oxidy železa. Pro dosažení požadovaných nuancí lze semožřeJmě používat směsi těchto barvícíoh látek. Přsdnostní látkou pro získání neprůhlednýoh povlaků Je oxid titaničitý. Činidla pro aosežení neprñhlednosti, která Jsou v tomto popisu považována za bsrvíoí látky se míeí s jinými bervícími látkami za vzniku barvícíoh past.Hexsmathylsndiisokyenát vzorce (OGN-(Cłlýő-NGO) Je přednostní łsokyanátovou sloučeninou. kůže se vlak použít Jekéhokoliv isokyanetu obecného vzorce R 0100), kde g Je číslo dvě nebo vyšší (přednostně 2) a R 1 předstsvuJe dvoJ- nebo vícemocný orgsnický zbytek, Jako eliretický, alioykliołqř, slifetioko-slicyklický, sromaticlq nebo alifaticko-aromatioky uhlovodíkový zbytek. Jako Jiné vhodné isokyanátovesloučeniny lze tedy uvést Zpi-toluendiísokysnát s bisusokyanátorenylhnethen.Když se k polymeru čoček nebo poJivovému polymeru přidá sítovadlo, Jako ethylenglykoldimethakrylát, eníží se množství isokyanátové sloučeniny potřebné pro dosažení dobré adhese. 4Povlečené čočka. se pak vystaví podmínkám, za nichž isokyanátové skupiny zreaguJí s funkčními skupinami poJivového polymeru a polymeru čočky. Tím doJde k pevnému spojení poJivového polymeru s polymerem čočky a k fixaci barvíoí látky v poJivovém polymeru za vzniku velmi stále trvanlivé vybarvené kontaktní čočky. Některé barvicí látky mohou samozřejmě obsahovat ñmkční skupiny, které rovněž přímo reaguJí s isoky-anátovými skupine

MPK / Značky

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, její, barevná, kontaktní, čočka, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-268807-barevna-kontaktni-cocka-a-zpusob-jeji-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby</a>

Podobne patenty