Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká apůsobu výroby rintomycinu a/nebo dorivátů ristomycinu obecného vzorce I-skupinu, R 2 znamená 2,3,ő-tridesozq-3-uino-/KEI/-ob-L-ribohexąpyranoaylovou skupinu,R 3 je ub-D-nąnnopyronoaylová skupine,4 znamená allqlovou elmpinu, obsahující I až 4 ten uhliku,představuje zbytek Inorganická kyseliny, přijatclné z farmaceutického hlediska,znamená ąton vodíku nebo skupinu obecného vzorce c(z)3-(cs)n.co., kde Z Je aton vodiku nebo ton halosenu a n Je celá číslo mezi 0 a 5.Je známe, že u řady vyšetrení hemofilických nemocných (chorobou proJevxmící se portu-é chou srážlivosti krve) se získaJí nejdůležitějäí date při posuzování íunkcí krevních destiček pomocí zjištování agregace trombocytů. vedle rutinně používaných agregačních prostředků (například ADP, adrenalín, kolegen) hraJe od roku 1971 důležitou roli substance, nazývaná. ristocetin, která ee předtím používala Jako antibiotikum. Na základě pokusu Honzu-da a Firkina umožnil ristocetin rychlá a Jednoduché poznání vrozené hemoíilie,Willebrsndovy nemoci Thrombosis und Diathesis Haemorhagica gÉ, 362 0970.Podstatou Willebrendovy nemooi Je chybění VIII. komplexu Iaktoru krevní srdžlivosti. NeJdůležitěJší biologická úloha Willebrandova fektoru spočívá v podpoře adheze trombocytu k subendotheliálním formám. Chybění nebo kvalitativní porucha Willebrendova faktom vyvolává klinický obraz nazývaný Willebrandovou nemocí, která představuje neJrozšíř-enědší formu vrozená hemorilie. Je velmi důležité separovat nemocné, trpící Willebrsndovou nemooí (dědičnost, rodinná ensmness, léčení). ObJeanění a rozlišení takováhoto klinického obrazu má zejména před operativním zákrokem stěžeJní důležitost.vynález spočívá na poznatku, že se v laboratorní praxi rozšírený ristocetin dá dokonale nahradit jiným členem čeledi vancomycinových antibiotík - ristomyoinem. Ristomycin se dá snázo a levněJi vyrobit a při srážení proteinové plasty se chová příznivěJi. Na základě shore uvedených vlastností se ukázal být ristomycin při hematolosickýoh pokusech lepší. Ristomycin, používaný až dosud k léčení nemooí vyvolaných bakteriálními inrekcemi lze s úspěchem používat i v této nové oblasti použití (pro diagnostické účely).Sovětští vědci izolovsli ristomycinové antibiotikum z kultur Prosctinomycetes frueti feri ver. ristomycini adsorpcí (e výhodou na sloupci SzDSz -3 nebo SzDV -3 kationtoměniče) e elucí roztokom smoniaku v acetonu nebo puírem na bázi octanu emonného (pH 9 až 10). Ristomycin byl izolován ve formě báze. PozděJi byl rietomycin - podobné Jako ristooetin - rozdělen ve dvě biologicky aktivní složky - ristomyciu A a ristomycin B. Antibiotikunse vyrábělo v provozu ve velkém merítku. Pro stanovení obsahu tĺčinné látky ve rermentační břečce a intemediárním produktu byl vedle biologíckého zhodnocení vyprecován i polarimetricląý a UV-spektrototometrický způsob sovětský patent č. 180 754 Antibiotíki §, 392 0962) Antibiotiki g, 884 0964) Antibiotiki lg, 217 0965) Antibiotiki lg, 129 0967) Antibiotiki lg, as 0971) .Po stanovení přesné struktury ristomycinu A ET. org. Chem. 3 g, 2971 C 1974) J. Anti biot. gg, 446 C 1979) Tetrshaedron letters gl, 2983 0980) JACS 19 g, 7093 0980) byl učiněn pokus o vysvětlení v Jaké míře e. Jak daleko ovlivňuJí změny struktury sloučeniny popřípadě stupeň čistoty sloučeniny agregaci tronbooytů.Cílem vynález .je zjištění struktury použitelná při biologických pokusech a vyvinutí způsobu výroby účinné látky ve vhodná a velmi vysoké čistotě.Bylo zJištěno, že částečně nebo úplné odstranění skupin R R 2, R 3 a R 4, přítomných v obecnám vzorci I popřípadě blokování mnkčních hydroxylů těchto skupin a R skupiny (ve formě eateru nebo etheru) má ze následok nežádouoí biologická íčinłq antibiotika a v mnohých případech i nepříznivou změnu rozpustnosti. Karboxyristomycin A, získaný náhradou skupiny R 4 atomem vodíku nevykaauJe žádný účinek shlukuJíeí plasmu lidských trombocytů s nezabraňuJe agregeoi trombocytú, indukovsné ristomycinem. Derivât tetre-O-methylristomycin A(RR 4 CH 3), blokovaný na Ienoliclqých hydroaqskupinácb má rovněž nepřiznivé vlastnosti. Peracetylovený ristomycin A Je za podmínek, použitých při pokusu nerozpustný a pro účely pokusu nevhodný. Ačkoliv eliminaoí uhlohydrátů získaný aglycorietomyoin A (RR 1 R 2 R 3 YH RGB 3) vyvolává aglutinaci, není tento derivát s ohledem ne pomery pH s rozpustuosti rovněž optimální. Podle znalostí autorů není ani ristomyoin B (tato sloučenina se liší od ostatních derivátů tím, že v obecné vzoroi I v heterotetrssechsridověm řetězci R, Z-O-D-arabinofuranosyl- alfa-D-mennopyrenosylový podíl chybí (pro požadovaný disgnoeticlw účel vhodný).s překvnpením bylo zJištěno, že účinná látka, použitá při testu krevní srážlivosti Je tehdy a Jen tehdy optimální, Jestliže vykazuje vysokou čistotu s přesně detinovanoustrukturu obecného vzorce I. Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterých Y znamená vodík nebo skupinu CF 3-G 0-, jsou ve vysoce čistá formě vhodná pro laboratorní diagnostické účely.Na základě ahora uvedených poznatků bylo zjištěno, že základní podnínka nezbytná pro vyvolání egregace normálních lidských trombocytů spočíva v. tom, že v obecném vzorci I musí existovat čtyři volná hydroxyskupiny (Ik-K), C-terminální methoxykarbonylová skupina(R 4 CH 3) a boční řetězec nedotčení ristotetroayl ( R 1).vynález spočívá na poznatku, že ristomycin A vysoké čistoty a jeho deriváty, spadající pod obecný vzoree I, se výborné hodí pro provádění pokusu agregace trombooytů induko vaná ristomycinem A. (Obr. I).Při pokusech byly při použití šesti různých PHP (plasmy bohatá na trombocyty) a EDM(ethylendiamintetraoctová kyseliny) PRP a zprůměrování získány body na křivce zobrazené na obr. I. Na ose úseček je znázorněna koncentrace látek v Ing/ml, na oae pořadnic změny optická huatoty v . Údaje, získaná pro ristocetin jsou znázorněny tečkami, udaje pro ristomycin čtverečky. Křivky ukazují podobný průběh a obsahují tři navzájom dobře oddělitelné úseky. Při nižší koncentraci (0,8 mg/ml) nejsou zjištěny žádná aslutinace. V oblasti od 0,8 až 2,0 mg/ml lze pozorovat lineární spojitost. Při koncentraci nad 2,0 DIS/lll probihají křivky dávek ve aměru k hornímu maximu hodnot. Při dalším zvýšení dávky se srážení plasmy proteínu stává stále ruěivějším faktorom. Při použití citrátu a EDTA-PRP jakosubstrátu se získají identické výsledky.Na obr. 2 je znázoměno, že se ristomycin může velni dobře použít ke kvantitativnímu stanovení VIII RAg~kotaktom. Na oae íseček je znázorněn počet jednotek ristomycin-kofektoru na m 1, na ose pořadnic změny optická hustoty v . rak zvaná ristomycin-koraktoxk-essay-pokusy slouží k měření deficitu faktom plasmy, vznikajíoího při willebrandově nemoci CJ. Clin. Invest. 52, 2708 0973) Thronb. Dieth. Haenorrh. 35, 306 0979 » Výsledky ukazují, že ae ristomycin rovněž výborné hodi k účelu kvantitativního pokusu a že pokus ristocetin-koraktor a ristocetin-kofaktor-asaay mohou být nahrazeny ristomycin-korelctoren,popřípadě ristomycin-kofaktor-assay-pokusen. stanovení ristomycin-koraktoru lze provádět jak za použití proxy-tych (obr. 2, horní křivka), tak i rornalinen zpracovaných trombocytů(obr. 2, dolní křivka). Ristocetin a ristonycin vyvolávají při vyšších koncentracích srdžení proteínu plaamy. Výsledky, získaná při hodnotách mezi 1,5 až 3,5 Ing/ml jsou shx-ĽIHJ v tsbulce 1.Tabulka 1 koncentrace absorpcs světla (měřeno při 600 nm)Ze shore. uvedené tabulky je zřejmě, že se s ristomycinem, používsným podle vynálezu,získejí vždy vyšší absorpční hodnoty než s ristocetinem.S překvapení bylo zjiätěno, že základní podnínke. spolehlivosti pokusná metody podle vynálezu spočívá v tou, že činidlo použité pro pokus vykazuje vysokou čistotu a ristomycin A popřípadä jeho derivát má konstentní obsah účinná látky. Tento tenomen lze pravdepodobne odvozovst z toho, že nčkoliv ristocetin i ristonycin maji podobný antibakteriální účinek,mikroorganismy, která tyto sloučeniny vyrábějí mají velmi rozdílná vlastnosti. V závislosti na složení živné půdy a pochodech látková výměny při biosyntéze, mohou vznikat naprosto odlišné znečiätěniny, i když je zpracování identická. Dále je znáno, že v břečce kultury mikroorganismů Xocerdia lurida ITRRL 2430 a Proactinomyces fructireri var. ristonycini vzni CS 268 796 B 2kaçjí dvě biologicky aktivní složky. Jestliže se antibiotikum použije ,jako antibakteriální léčivo pak přítomnost složky B v ristomycinu A neručí, nebot proti psthogenním mikroorganismům .jsou účinná obě účinná látky. složka B vykazuje dokonce podstatné vyšší baktericidní účinek než složka A.V protikladu ke shora uvedeným skutečnostem je ale při použití obou antibiotík pro hematologická pokusy cenná Jen složka A. Článek Jenkinse a spolupracovníku CThromb. Ros. z, 531 (1975) rovněž poukazuje na tuto skutečnost. Títo autoři zjistili, že ristocetin B normální lidské trombocyty neagreguje. Je známo, že při alkalicląłch podmínkách fermentace a čištění iontoměniči mohou obě molekuly ristomycinu podlehnout rozkladu. Pro vysvětlení těchto pochodu byl vyroben Jako modelová sloučenina karboxyristomycin A. Bylo zdiätěno, že tato sloučenina normální lidskou plasmu thrombocytů neagregtxje a nebráni sgregaci indukovaná ristomycinem A. To znamená, že hydrolýza G-teminální methoxykarbonylové skupiny velmi citlivé glykopeptidoo vé molekuly, probíhaçjící v důsledku působení slkálií (a eventuálně následující odštěpení retroaldolu na obou beta- bydroxytenylserinových jednotkách), způsobí, že preparát ristomycinu A se stane pro hematologické účely zcela bezcenný a nepoužitelný. Podle zkušeností nelze ristomycin A zbavit pomocí překrystalování z vody a alkoholu, používaných při známých metodách těchto nežádoucích doprovodných látek..Te nutné poukázat na to, že báze ristomycinu .je kraJně hygroskopická. Tato sloučenina může, .je-li ponechána stát na vzduchu, pojmout během několika minut více než 15 95provést přesné odměření. současně bylo s překvapením zjištěno, že aktivita agregace, vzorku ristomycinu během v laboratorní praxi obvykle prováděnáho sušení s oxidem fosforečným,podláhá nevratnému poškození..Te nepochybná, že při izolací antibiotika metody, používané až dosud pro důkaz eventuálního doprovodného prostředku a znečištěnin (totiž složky B a různých produktů,vzniklýoh v důsledku alkalického rozkladu) samy o sobě nepostačí (známé biologické metody prováděně testovacími mikroorganizmy UV spektrorotometrické stanovení účinná látłq měření optické otáčivosti). Doprovodná látky vykazují totiž při 280 nm rovněž absorpci UV záření a mají optickou otáčivost podobného směru.způsobem podle vynálezu se ristomycin A a/nebo deriváty ristomycinu obecného vzorce I,vysoké čistoty, vyrobí tak, že se hodnota pH 30 až 50 vodného roztoku surová ristomycinové báze nastaví pomocí anorganické kyseliny, s výhodou zředěná kyseliny sírová, mezi 6,7 až 7,0, s výhodou na 6,8, nebo se hodnota pH 30 až 50 vodného roztoku znečištěnáho síranu ristomycinu A nastaví pomocí roztoku alkálie, s výhodou pomocí hydroxid amonnáho, na 6,7 až 7,0, načež se zpracuje s 20 až 50 á objeovými nitrilu nízká alifatické karboxylové kyseliny, mísitelným s vodou, s výhodou s acetonitrilem, při teplotě místnosti, potá se nechá krystalovat při 4 °C a popřípadě se rozpustí v organickém rozpouštědle, s výhodou v ancsnolu, obsahujícím I až 5 atomů uhlíku avpoton se acylugje acylačním činidlem typu anhydridu ksrboxylově kyseliny obecného vzorce 0(Z)3-(OH 2)n-G 00 H, kde Z znamená atom vodíku nebo atom halogenu a n znamená celé číslo 0 až 5, s výhodou anhydridem kyseliny trifluoroctové při teplotě O až 20 °C a pak se získaný produkt nebo získaná produkty izolují.Takto získaný ristomycin anebo jeho derivát se rozpustí ve vodnám roztoku purru,s výhodou ve vodném roztoku tris-hydroxyaminomethanu. Takto vyrobený roztok se hodí pro účely pokusu agregace trombocytů a zejména k diagnostikování Willebrsndovy nemoci.Podle výhodného provedení způsobu podle vynálezu se zo surové báze ristomycinu, vyrobené známym fermentačním postupom, vyrobí rozpuätěním v destilované vodě pri teplote místnosti 30 až 50 roztok. Potom se hodnota pH tohoto roztoku nastaví anorganickou kyselinou, s výhodou zředěnou lcyselinou sírovou na hodnotu mezi 6,7 a 7,0.Jako výchozí látka se může používat rovněž surový síran ristomycinu A. V tomto prípadě so po rozpustení nastaví požadovaná hodnota pH přídavkem zředěnáho roztoku alkálií,

MPK / Značky

MPK: C07H 15/24

Značky: způsob, vysoké, deriváty, ristomycinu, výroby, čistoty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-268796-zpusob-vyroby-ristomycinu-a-a-nebo-derivaty-ristomycinu-vysoke-cistoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty</a>

Podobne patenty