Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gąą°çgzgçąza po PIS VYNÁLEZU BeaconÚŘAD PRO VYNÁLEZY ~(54) Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotívRe lační zařízení je umístěno nazákladním rámu sběrače proudu, napojenéhona přívod tlnkového vzduchu a spojene a akumulátorem tlaku, a pracovním válcem a protihaverijním zařízením. mechanicky je také spojene pomocí izolačního členu a ovladačem protihavarijního zařízení. Vlastní regulační zařízení ee skládá z těleee regulace, kterć je opatřano jedenácti kanálky n čtyřmi ventilovgmi prostory, napojovacích šroubení,re lacního ěroubu zdvihu a pružiny opírající se o regulační šroub spouštení, ze čtyř ocelovych kuliček, vložky šroubu, spodní trysky a boční trysky a táhla a pružinou. Remulační zařízení eoustřeŠuja všechny regulační prvky eběrače prou- Q N du přímo v regulačním zařízení a přesto že obsahuje celkem osm regulačních prvku, 915 g pouze dva z nich Jsou stavitelné, což x značně urychluje dobu eeřízení. Odstraně- ąáním prýžových membrán je zajištěna větší spolehlivost celého zařízení a dlonhodubá životnost. zařízení je založena na jednoduchých príncipech a je minimálně závislé na aerodynamických poměrech ovlivněných provozovanou rychlostí. Daleí přednostíje větší operativnoet při ovládání po men~ ších haváriích uběrača proudu přímo r. 1 m» biny etrojveduucího.Vynález se týká regulačního zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv.Stále narůstející podíl elektrické závislé trakce v železniční dopravě umožnil provoz vyššími rychlostmi i zvýšení propustnosti trati. Tím etoupají nároky na funkční činnost elektrické výzbroje, zejména té, která se dostává do přímého kontaktu s trakčním vedením, sběračů elektrického proudu.Kromě základních požadavků na snížení hmotnosti sběračů, vznikly i nároky na dobrou spolupráci sběračů s trolejí, která je podmíněna enížením hmotnosti jejich aktivních částí, nároky na zvýšenou provozní spolehlivost a do popředí se dostává i požadavek na vzájemnou ochranu kontektních částí při nenadálých havarijních stevech, zejména na trolejovém vedení. Tyto skutečnosti vyvolaly podnět k vývoji nových sběrečů snížené hmotnosti, vybavených novými nestandartními prvky. Klasické sběrače byly vybaveny regulačním zařízením. jehož funkční činnost se omezovala pouze na seřízení čaeů zdvihu a klesání,přičemž vlastní ovládání obstarával složitý pneumatickomechanický systém, nové, lehké sběrače bylo nutno vybavit složitějšími regulačními prvky. Většina nových sběračů byla vybavena membránovým regulačním zařízením, u kterého se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi ventilovými prostory. První kanálek je spojen druhým kanálkem s druhým ventilovým prostorem, třetí a čtvrtý kanálek je spojen s prvním ventíĺovým prostorem, přičemž první i druhý ventilový prostor je spojen čtvrtým, pátým, desátým,devátým a jedenáctým kanálkem. Pátý kanálek je spojen se šestým kanálkem,který z jedné strany vyústuje ke šroubení, z druhé strany vyústuje do třetího ventilového prostoru a pokračuje do čtvrtého ventilového prostoru. Pátý kenálek je rovněž spojen se sedmým kanálkem, přičemž třetí, šestý a jedenáctý kanálek jsou na stranách vstupu do prvního, druhého a čtvrtěho ventílovéhoprostoru ukončeny ventilovými sedly. V prvním ventilověm prosto ru je uložena první ocelové kulička a tento ventilový prostor je uzavřen regulačním šroubem zdvihu. V druhém ventilovém prosto~ ru je uložena druhá ocelová kulička, přitlačovaná pružínou, opírajíoí se o regulační šroub spoúštěñí, který zároveň uzavírá druhý ventilový prostor, Ve čtvrtém ventilovém prostoru je umístěna vložka, která je přitlačena šroubem, opatřeným otvorem a kuželem, přičemž ve čtvrtém ventilovém prostoru je uložena třetí ocelové kulička. Do tělesa regulace je dále přišroubována Spodní tryska s kalibrovaným otvorem, která spojuje první kanálek s desátým kanálkem a boční tryska, která spojuje sedmý kanálek s osmým kanálkem, který ústí ke šroubení. Třetí ventilový prostor, ve kterém je uložena čtvrtá ocelová kulička, jez jedné strany ohraničen šroubením, opatřeným kalibrovaným otvorem a kuželem, z druhé strany uzavřen táhlem, na jehož konci, který ústí do třetího ventilového prostoru je ustaven nos. Druhý konec táhla je ukončen závitem, přičemž táhlo je přitlačováno pružinou.Reguleční zařízení podle vynálezu soustřečuje všechnyregulační prvky sběrače proudu přímo V regulačuím zařízeníe přesto, že obsahuje celkem osm regulačních prvků, pouze dvaz nich jsou stavitelné, což značné urychluje dobu seřízení. Svými regulačními prvky zařízení umožňuje nastavení rychlostí zdvihu sběrače proudu do pracovního stavu způsobem, při kterém nedochází k úderu smykadla o trolejový drát a ovlivnění aerodynamickými poměry při jízdě je zanedbate 1 néSpouštění sběrače lze seřídit tak, aby došlo k rychlémuąpřerušení kontaktua oddělení smykadla od troleje a dosednutí pohyblivých částí sběrače bylo tlumeną a to i za stavu,kdy není naplněn funkčně nezbytný akumulátor tlaku, přičemž ovlivnění aerodynamíckými poměry je v dovolených mezích. Při pracovní činnosti sběrače Droudu. kdy se požaduje, aby byl V pracovním válci konstantní

MPK / Značky

MPK: B60L 5/32, B60L 5/28

Značky: sběrače, elektrického, regulační, proudu, lokomotiv, elektrických, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-263064-regulacni-zarizeni-sberace-elektrickeho-proudu-elektrickych-lokomotiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv</a>

Podobne patenty