Zapojení pro simulaci signálů o stavu stroje v řídicím systému

Číslo patentu: 258347

Dátum: 16.08.1988

Autori: Burian Tomáš, Lang Pravdomil, Sklenička Jan, Dušek Bedřich

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynélez se týká zapojení oro simulaoi sígnáld o stavu stroje v řídícím systému.Při oživování stroje e číslicovým řídícím systémem,při ledění užívatelskýoh programů pro styk řídícího sy~ 1 stému se strojom nebo při poruchách číslicově řízeného. stroje je zapotřebí simlovot signály o stavu stroje tak,aby bylo možno ledit užívatelský program bez ovlivnění samotného stroje. Tím se snižuje riziko poěkození-výrobního stroje při ohybách elgoritmů stykovêho uživetelakého programu nebo při neuváženýchzásazíoh obsluhy. Jsou známe zapojení a provedení řídíoích systémů, která k eimulaci signálů o stavu stroje využívají pole kontaktníoh a indikečníoh prvků jakými jsou například páčkové spínače a svítivé diody. Kontaktnimi prvky se simulují koncové a jiné spínače na stroji e indikačními prvky se zobrazují stavy akčníoh členů stroje. Nevýhodou takového řešení je, že toto pole většinou není součástí řídícího systému, což snižuje operativnost práce při náhlýoh poruchách. Další nevýhodou jsou zvýšené materiálové náklady na žhotovení takového símulečního pole, jež se využívá jen po zlomek celkové doby využívání řídícího systému. K nevýhodám rovněž patří nutnost odpojení kabeláže vedoucí od stroje, což komplikuje menípulaci se simlačním polem a zvyšuje pravděpodobnost zapojovacíohTyto nevýhody odstraňuje zapojení pro simulaoisignálů o stavu stroje v řídíoím systému podle vynálezu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že informační vstup indikačního bloku je spojen s informačním výstupom zobrazovaoího bloku, jehož třetí datový vstup je spojen s datovým výstupom vyhodnooovačo, s obousměrným dotovým vývodem zadávaoího registru s datovým výstupom vstup vního odpojovače, s obousměrným datovým vývodem řidicihobloku, s obousěrným datovým vývodem simulačního registru,s datovým vstupom výstupního odpojovače a s prvním datovým vstupom zobrazovacího bloku. Ovládací vstup zobrazovaoího bloku je spojon se druhým výběrovým výstupom řídtcího bloku, jehož první výběrový výstup je spojen s výběrovým vstupom multiplexoru. Datový výstup multiplexeruJe spojen se druhým datovým vstupom zobrazovacího bloku. Druhý datový vstup multiplexeru je spoáon s datovým výstupom zadávaoího registru, jehož adrosovaci vstup jo spojen s adresovacím výstupom řídicího bloku a s adresovacím vstupom simulačního registru. Datový výstup simulačního registru je spojen s prvním datovým vstupom V multiplexeru. Informační výstup ovládaoího bloku je spo~ jen s informačním vstupom vyhodnocovače. Ovládací výstup vyhodnocovače je spojen s ovládaoím vstupom výstupního odpojovače a s ovládaním vstupom vstupního odpo 3 o~ vače. První až poslední datový vstup vstupniho odpojevaöo je spojen o datovým výstupom odpovídajíoího prvního až pooleąniho vstupního bloku. ľrvní až poslední dvouhodnotový vstup každého vstupniho bloku je spojen s odv povídající první až poslední vstupní svorkou zapojení.První až poslední výstupní svorka zapojení je spojene e odpovídajicím prvním až posledním dvouhodnotovým výstupom každého výstupního bloku. Datový.vetup každého výetupního bloku je apojen s odpovidajíoím prvním až posledním datovým výstupem výstupního odpojovače.Výhodou uspořádání oodle vynálezu je, že umožäjez ovládecího panelu a indíkovat je v přehledně formě spolu s odpovídajícími adresami a režimy činnosti na zobrazovaěi ovládaoího panelu řídžcího eystémuTo vede k větší efektívnosti servianich prací při oživevání řídících eyetémů e při ladění uživatelských programůZkreouje se dobe nutná na připojení řídíciho systému ke stroji, zjednodušuje se údržba a servis. zapojení využívá panelu řídícího systém jako etandartn niho bloku, čímž ee anižují náklady na realizaoi zapojení. zapojení nevyžaduje odpojování nebo přepojování kabeláže vedoucí od stroje k řídícímu-systému, čímž ee eliminují zapojovaoí chyby e možnost poškození kebeláže.-Příklad uspořádání podle vynálezú je znázorněn. v blokovém sohématu na připojeném výkrese.Jednotlivé bloky je možno charakterizovať tàkto. Indikační blok l je aestaven z-indikačních prvků, nepř.-evětelnýchdiod a obrazovkovéhó displeje. Dále obsahuje elektronické prvky umožňující spojení s dalšími částmijzapojení. slouží k informaci o jednotlivých aimulovaných stavoch, adresáoh.žádenýoh vstupü o eimąlovagých-výatupů,o zvoleném režimu činnosti ao funkčním významu ovláde~ oíoh prvků. Ovládací blok-g je sestaven z ovládacíchprvků-jako jsou tlačítka apřepínače à 2 elektronických prvků. Slouží k vyslání informace do dalších částí zspo~Ajení. Zobrazovací blok 2 je tvořen paměřovými obvody typu RAM a pomocnými logickými obvody. Slcuží ke sformo ~ vámi datové struktury se zobrazovanými adresami jednotli-vých žádaných vstupů s simulovaných výstupů, s Jejich stavy a s informací o zvoleněm režimu a o významu jednotlivých funkčních tlačítek ovládacíhopsnelu. vyhodnocovsč i je sestaven z logických obvodů kombinsčního a sekveněniho charakteru. slouží k příjmu informací z ovládacího bloku panelu, k dešifrování réžimů zvolených . Az ovládacího bloku panelu a významu jednotlivých ovláda~ cích prvků a k přenosu informací do dalších částí zapoJení. Mu 1 tip 1 exer§ se skládá z kombinačních logických obvodů a.slouži k přepojování příslušné informace do zobrazovaoího bloku. Simulsčni-registr §je tvořen ř paměti typu RAM a slouží R uchováni údajů o simulovaných výstupech, Zadávací registr 1 je tvořen paměti typu RAM a slouží k uchování údajů o žádaných stavoch vstupů. Řídicí blok g je realizován integrovaným řadičem, operační pamätí typu RAM, pevnou paměti tyyu EFROM a potřebnými podpůrnými logickými obvody. Slouží k řešení základních funkcí zapojení a ke koordinaci vzájemné činnosti ostatnich bloků. Výstupní odpojoveč g je sestaven 2 logických obvodů komhinačního charakteru a slouží k odpojení výstupních bloků od řídícího.systémn. Vstupní odpojovač łg je sestavenz logických obvoaůkombinačního charakteru a slouží k odpojení vstupních bloků od řídícího systému. Výstupní bloky głaž gg jsou stejné a skládají seze statických paměti, protiporuchových členů a výstupníoh výkonovýoh bezkontaktníchspínacích prvků. A

MPK / Značky

MPK: G05B 23/02

Značky: řídicím, zapojení, simulaci, stroje, signálu, stavu, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-258347-zapojeni-pro-simulaci-signalu-o-stavu-stroje-v-ridicim-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro simulaci signálů o stavu stroje v řídicím systému</a>

Podobne patenty