Způsob výroby bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu

Číslo patentu: 254988

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wolf Siegfried, Lambertz Horst, Schwarze Werner, Remmel Hans

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález setýká způsobu výroby bis-(Z-ethylamino-4-diethylamino-s-triazin-6-yl tetrasulfidu.Odpovídající disulfid je znám z německého patentového spisu DE-PS č. 1 669 954. Lze ho vyrobit například z odpovídajícího monomerkaptotriazinu oxidací jodem nebo peroxidem vodíku. Takto získaná sloučeninase používá jako Lirychlovač vulkanizace kaučukových směsi. Cílem vynálezu je nvaléztí sloučeninu, která by uclílela vulkanizátům ještě lepší vlastnosti, a vyvinout způsob její výroby. Bylo nalezeno, že takovou sloučeninou je bis-Z-ethylamino-4-diethylamino-s-trlazin-ő-yntetrasulfid. Předmětem vynálezu ej způsob výroby bis- 2-ethylamino-4-diethylamino-s-triazin-ö-yntetrasulfidu označovaného jako V 480, jehož podstata spočíva V tom, že se vodný alkalický roztok 2-ethy 1 amino-4-diethylamlno-B-merkaptotriazinu ve dvoufazovém systému uvede V reakci s roztokem S 2012 v inertním organickém rozpouštědle při teplotě nižší než 10 °C, přičemž toto rozpouštědlo ner-ozpouští nebo jen omezeně rozpouští vzníkající tetrasulfid.Při způsobu podle vynálezu se s výhodou použije alespoň takové množství alkálie,které je nezbytné k tvorbě merkaptidu alkalického kovu, nebo množství o 5 až 10 0/0 vyšší.Bis-Z-ethylamino-4-diethy 1 amino-s-triazln-ô-yljtetrasulfld může být použit jako urychlovač ve vulkanizovatelných směsích s obsahem plniv, síry a dalších obvyklých složek, přičemž tyto směsi obsahují jako základní složku alespoň. jeden přírodní nebo.syntetický kaučuk a mohou také případně obsahovat jiný urychlovač a/nebo zpomalovač a/nebo organosilan.Bis-2-ethylamino-ćí-diethylamino-s-tria.zin-S-yntetrasulfid může být rovněž použit.jako zesíťující činidlo ve vulkaniz-ovatelných sírySa-prostých směsích s obsahem plniv a dalších obvyklých látek, přičemž tyto směsi obsahují jako základní složlku alespoň jeden přírodní kaučuk a/nebo syntetický kaučuk a mohou také případně obsahovat jiný urychlovač a/nebo zpomalovač a/nebo organosilan.Uvedená nová sloučenina umožňuje připravit vulkanizov-atelné, plniva, síru a další obvyklé složky obsahující směsi na bázi.bis- 2-ethylamino-4-diethylamino-s-triazin-B-yntetrasulfidu, Dále mohou být připraveny vulkanizovatelné, plniva, síru a další obvyklé složky obsahující směsi na bázi alespoň jednoho přírodního a/nebo syntetického kaučuku,.které obsahují Vulkalent E a bis-2-ethylamino-ti-diethylamino-s-triazin-6-yl tetrasul 4fid v molárním poměru 1 1 při dávkování síry 0,2 až 4, s výhodou 0,6 až 1,8 dílu.Rovněž mohou být připraveny vulkanizovatelné, plniva a ostatní obvyklé složky obsahující a sírySa-prosté směsi na bázi alespoň jednoho přírodního a/nebo syntetického kaučuku, které obsahují 0,3 až 10 dílů bis-2-ethy 1 amino-4-dlethylamino-s-triazin-ô-yntetrasultidu.jak již bylo uvedeno, připraví se s výhodou alkalický vodný roztok merkaptotriazinu, který obsahuje ionty alkalického kovu a merkaptotriazinové molekuly v ekvimolárním množství. S výhodou se však použije alkálie, zejména hydroxid sodný, v množství »o 5 až 10 9/0 vyšším.ľenlo roztok se smísí s organiokýtn, zejména alifatickým nebo cykloaliľatlckým rozpouštědlem, kterým jsou zejména benziny, petrolether nebo cyklohexan, čímž se získá dvoufázový systém, přidá se rozt-ok S 2 Cl 2, s výhodou v rozpouštědle, které bylo předtím také smíšeno s roztokem merkaptotriazinu. Tepl-ota by přitom měla být nižší než 10 °C, s výhodou nižší než 5 °C. K reakcí se použije S 2012 v ekvimolárním množství za intenzivního míchání. Za daných podmínek působí S 2 Cl 2 s prekvapením výlučííě kondenzačné.Vyloučený produkt se oddělí některou z obecně známých metod a s výhodou se vysuší za vakua při teplotě 40 až 45 °C.Bis-Z-ethylamino-Il-díethyiamino-s-t 1 iazin-G-yntetrasulfid vykazuje při použití jako zesíťovací činidlo, popřípadě jako urýchlovač vulkanizace lepší vlastnosti, než jaké mají standardní sloučeniny včetně disulfidu V 143.V průmyslu zpracujícím kaučuk je k dispozici rozsâhlé množství urychlovačů, s výhodou pro vulkanizaci sírou nejdüležitějšími typy těchto urychlovačů pro všeúčelové kaučuky jsou.jakož i jejich odpovídající triazlnderíváty. Vedle toho existuje řada speciálních sloučenin, jako thiuramdisultldy a peroxidy, které i bez dalších přísad, jako například bez síry, působí ako zesítovací činldla, přičemž se však často používají i v- kombinaci se sirou.Rovněž velký význam při praktickém p 0.užití, zejména při vulkanizaci všeúčelověho kaučuku, má dnes benzthíazolylsulfenamidovä skupina sloučenin.Podstatnou nevýhodou výše menovaných urychlo-vačů vulkanizace, zejména uvedených sultenamldü, je jejich sklon k reverzl,který silně vzrůstá se stoupající vulkanizační teplotou k uvedené reverzi dochází při přehřátí vulkanizätů, zejména při použití kaučuků, které jsou samotné náchylnék reverzi. ľakovýníi kaučuky jsou například kaučuky NR a polyisopřeu. Se stoupající teplotou vzrüstá rychlost reverze tak silně,že jednak. dochází k drastickému snížení hustoty zesítění při optimální vulkanizaci a rovněž silně klesá optimální hustota zesitění při často nevyhnutelíié převulkanizaci. Ke stejnému jevu dochází, i kdyžv menší míře, při použití ostatních urychlovačů benzthiazolové skupiny sloučenin.. Tyto nevýhody Jenzthiazolových urychlovačü oníezují jejich použitelnost při vyšších vulkalnzačnítxh teplotách a obecně omezují snahu pracovníků prüníyslíi zpracnjícího kaučuk zvýšit Jroduktivitít produkce kaučukovýtrlí deľlvátů Joužitíní vyšších vtílkanizačních teplot.Další (ines nezanedbetellíá nevýhoda zejména sullenaiíiidü spočíva v tom, že během vulkanizačnílío procesu vznikají volné aminy, které mohou v Jřĺpŕltĺě, že jsou nitrosovątelnć, vestl ke vzniku toxických nitros.mni 11 it, což bude mít pruvděpotlobně v budoucnosti za nísledel( (nnozcní jíoitžilí uvctlutlýclísullenumitlil v (llĺĺslctllill očukaivaného spřísnění norem plalnýclí pro uvodexiý typ (íkologicłíých škodlivin.Sloučellĺllćl podle vynálezn V 480 se s překvaptením ukázala při použití jako zesíľovací činidlo, ale také jako nrychlovač vulkanizace při vulkanizaci sírou jako činidlo, které udílí vtílkaínzátüíií také při vysokých vulkanizačních teplotách mimořádně vysokou odolnost vůči reverzi proto je vhodná pro použití při vysokých Vulkanizačnícłi teplotách, čímž umožňuje Výše zmíněiíé zvýšení produktivity práce v průmyslu ZpľElCLljĺCĺIIl kaučuk.Použitelííost V 480 se vztahuje na známé kaučukové směsi na bázipřírodního kaučuku NR, isopreíiového kaučuku IR,styren-butuadienového kaučuku SBR,isobutylen-isopreiíového kaučukn IIR,ethylen-propylen-terpolymeru EPDM ,nitrilového kaučuku NBRj, kaučuku s obsahem halogenu a zejména přírodního kaučuku, který je až do 75 epoxidován ENRJ, jakož i jejích směsi. Podstatná je existence dvojnê vazby. Obzvláštní význam má použití sloučeniny V 480 pro isdprenové a .přírodní kaučuky, které jsou náchylné k reverzi. To platí i pro směsi uvedených kaučuků s ostatními kaučuky,zejména s epoxidovaným přírodním kaučukem.V síry-prostých kaučukových směsích se používá 0,3 až 10, s výhodou 0,3 až 5 hmotnostiních dílů produktu V 480 na 100 hmotnostních dílů kaučuku.inak kaučukové směsi obsahujípecni saze, kanálové plynové saze,lampové saze, termické saze,acetylenové saze,olbloukové saze, CK-saze a podobné, jakož i syntetická plniva, jako kyseliny křeíničité, silikáty, oxihydráty hlinité, uhličitaií váijaenatý, a přírodní jilniva, jako hlinky,křenielinové křídy, křídy, talky a podobné a jejich sníěsi v množství 5 až 300 dílů na 11.00 dílů kaučuku, Zno a kyselinu stearovou jako epromotory vulkanizace v množství 2 až 5 dílů, A obvyklé přísady proti stárnutí a ünavě materiálu proti účinku ozónu, jako jsou například IPPD a TMQ, jakož i vosky jako ochranná činidla proti působení světla a jejich směsi,- případně síru v množství 0,5 až 4 dílů na 100 dílů kaučuku, případně dodatkové, jinak v~ průmyslu kaučuku obvyklé Lirychlovače, jako například sekundární urychlovače, zejména Vulkalent E v množství 0,2 až 4 dílů, s výhodou 0,6 až 1,8 dílů a- případně dodatkové donory síry, .případně barviva a pomocné zpracovatelské látky.Do rozsahu použití vynálezu spadají kaučukové směsi, které se obvykle vpoužívají při výrobě pláštů pneumatik, technické výrobky, jako například směsi pro dopravníkové pásy, klinové řemeny, rozličné tvarované gumové výrobky, hadice s prípadnými v-ložkami, gumové obložení válců, pogumování stěn, vytlačované gumové profily, 1 na~ nuálně produkované zboží, fólie, podrážky bot a vrchní části obuvi, kabely, plnojpryžové obruče a jejich vulkanizátý.454 g 2-diethy 1 amino-4-ethylamino-G-merkaptotriazinu se rozpuzstí ve vodném roztoku hydroxidu soclného, který se pripraví z 84 g NaOH a 1,5 litru vody.Takto získaný roztok se predloží do 4 litrové baňky opatřené třemi hrdly a k roztoku se potom přidâ 1,5 litru lehkého ben Měřená vlastnostzinu teplota varu 80 až 110 °C), načež se získaná směs ochladí za intenzivního míchání na teplotu 0 °C.Potom se během 20 minut přikapává roztok 137 g S 2 C 12 v-e 100 m 1 benzínu, přičemž se dbá toho, aby teplota reakční směsi nepřesáhla 5 °C.Tetrasulfid se ihned v-yloučí. Po ukončení reakce se reakční směs ještě 5 minut míchá,načež se odfiltruje na nuči a promyje. , S-něhově bílý jemný prášek se vysuší ve vakuu 1,6 kPa při teplotě 40 až 45 °C.Fyzikální testy byly prováděny při teplotě místnosti podle následujících noremu 6 mm silných kroužků DIN 53 504 Pevnost v dalším trhání DIN 53 507 Vzspruživost DIN 53 512 Tvrdost podle Shora A DIN 53 505 Mooneyho test, ML 4 DIN 53 524 Goodrichův flexometrstanovení tepelné tvorbyV následujících příkladech je použito označení a zkratek, jejichž význam je uveden v následujícím přehleduCorax RN 220 Naľtolen ZD Ingralml 450 Ingronplast NS Vulkanox 4010 NARibbed Smoked Sheet přírodní KaučukEster kyseliny alkylsulfonové odvozený od fenolu a kresoluOchranný vosk pro účinku ozónuVulkanox HS Protektor G 35 Vulkanox MOZ V 143Stabilita vůči reverzi za použití V 480 jako zesíťovacího činí-dla saze jako plnivoTento .lpříklad Llkazuje, že se stability vůči reverzi dosáhne použitím V 480 bez síry. jakožto referenčního systému je použito směsi 1, obsahující Vulkacit MOZ v takzva~ ném poloúčinném dávkov-ání, které je podleznámého stavu techniky považována za velmi vhodné, a směsi 2, která obsahuje již tank proti reverzi velmi stabilní urychlovač V 143.

MPK / Značky

MPK: C07D 251/52

Značky: bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu, způsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-254988-zpusob-vyroby-bis2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yltetrasulfidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu</a>

Podobne patenty