Způsob oddělování pevného materiálu z kapaliny obsahující pevné látky koagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

3 vynález se týká způsobu oddělování pev ného materiálu z kapaliny obsahující pevnélátky koagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména z koloídních roztoků s obsahem pr-oteínů, ze suspenzí nebo .kalů, a rovněž je zaměřen na postupy, při kterých se snižuje obsalh tuků V pevném materiálu, při kterých se zpracovávaiíý materiál případně roz-druží a účinkom tepla se v uvedené .kapalině vytvoří zkoagulované častice a/nebo se v částicích sníží obsah vlhkosti, případně obsah tuků, a potom se pevný podíl odstráni z kapaliny a usuší. vynález se r-ovněž týká zařízení k provádění tohoto způsobu.V některých průmysl.ových oborech se vyskytují takové roztoky, kaly, suspenze a podobné materiály organic-kého původu, které mají koloidní nebo agregovanou pevnou fázi obsah sušiny, která je schopna absorhovat velké množství vlhkosti. Tvárné agl-omeráty tohoto materiálu obsahující velké množství vody lze částečně zbavit vody účinkern tepla nebo koloidní častice lze koagulovat tepelným účinkem. Protože zmíněné materiály vyvolávají částečně znečištění okolí a čá-stečně obsahují určítéďhodnotnê složky využitelné například pro Ikrmení zvířat, průmyslové nebo zeměděl-ské účely, je úsilí výzkumných pracovníků zaměřeno na oddělování těchto složek a na ellminanci jejích vlastn-ostí negatívně ovlivñujících životní prostředí.Například je možno uvést, že z jatek pochází velké množství odpadních materiálů,o~dpadní~ch vod o vysokém obsahu proteinů a tuků. zejména zpracování odpadů a odpavdních vod z porážení a bourání dobytka a čištění střev představuje velký problém,prot-ože spotřeba vody je V těchto poldlnicícl velmi vysoká, takže odpadní vody obsahují organické nečistoty a velice zředěné znečišíhjící složky, často částečně nebo úplně rozpuštěné. Rovněž v odpaudnich vodách konzervárenského (průmyslu je obsah organických suchých složek vel-mi vysoký.Při výrobě organoterapeutlckých léků se cenné aktivní složky vyrábí z orgánů zvířat, přičemž zpracování částí orgánů, zbavených aktivní složky, představuje vážnýproblém. T-otéž se týká i odpadů, v někte rých případech velmi vysoké nutriční hodnoty, ze zemědělských a farmaceutických kvasných pochodů. Kaly jak z komunálnich,tak z hospodářských odpadních vod obsahu. jí cenné látky, kterých by bylo možno zpětně využít, jestliže by byly vhodným způsobem eXtra-hovány. Avšak dosud .nebyl VYIHQIGZGH žádný ,postup ekonomického oddělování hodnotných látek, například proteinu, heparinu atd., ve vhodné kvalitě z těchto uvedených odpadů. Nevýhody dosud znáIných řešení spočívají v použití vícestupňových zařízení, v nutném Zařazení mezifází, přičemž neexistuje uzavřený systém,kt-erý by by schopen zabránit rozkladu ľhod 4notných látek z odpadů, čímž nastáva jejich znehodnocování a zhoršování ži-votního prostředí. Napříkla-d zpracovávání sumovin shromaždovaných pro účely masného průmyslu začíná již fází sbírání tohoto materiálu, takže jeho znehodn-ocování a mikrobiální rozklad začíná již před tepelným zpracováváním. Stříudavě zpracovávaný materiál je skladován periodicky mezi jednotlivými fázemi, přičemž v těchto intervaloch zatím začíná rozklad, rozpad a bakteriální znehodnocení. Tepelné zpracovaný materiál se musí sušlt, mlít a nakonec se oddělí tulk.Oddělování tuku představuje pro odborníky vážný problém nejen v masném průmyslu, ale i v ostatních oborech. Běžná charakteristika tuhých aglomerátů obsažený-ch v odpavdních vodách z masného průmyslu například kousky masa, střev a ostatní nerozpuštěné vedlejší produkty s vysokým obsahem vody, například velká střeva a exkrementy at~d., je představována vysokým obsahem tuku vytvořeným tzv. povrchovými a strukturálními tuky. I když část povrchových tuků tukové tkáně lze odstranit před zpracováním masa ruční manuální prací, v prvaxi se tyt-o operace neprovádí. strukturální tuk, který představuje hlavní podíl obsaíhu tuku, se předběžným člštěním nedá odstranit. I když se objemný odpad před zpracováním rozřeže, nelze vařením, tepelným zpracování-m a potom usušením po nařezání tento tuk ondstranit.Sklardovatelný, nelepivý, nežlu-klý konečný produkt z výroby masa lze v prvé řaedě získat pouze tehdy, jestliže se materiál rozemílá a dále se provádí částečně oddělení tuku organickým rozpouštědlem. Toto následné loddělování tuků představuje nejen značné finanční náklady materiál, pracovní síly, energie, investice), ale i zvýšenou spotřebu organických rozpouštědel, což zvyšuje nebezpečí ex-ploze v této výrobné. Způsob, .kdy se materiál rozřezavá v takovem rozsahu, že hlavní objem tuků lze rozpustit neexplozívním médlrem, například horkou vodou, a potom po odstranění rozpuštěného tuku a horké vody se vlákna, z ni-chž je čás tečně odstranén tuk, dají sušit bez dalšího .zpracování, není v praxi použitelný. Oddělování tuhých látek s vysokým obsahem vody a velmi malou velikosti .aglomerátů v kalu například v .kalollsu, v bubnovém filtru nebo V odstředívém filtru není realizovatelné, neboť malé častice ucpou filtrační plochu .a vlivem jejich plasticity se ucpou kapiláry těchto aglomerovaných částic, přičemž -se při této filtraci vytvoří tuhá vrstva. Owdldělování jemných aglomerovaných částic z kalu je možné pouze za pomoci ex í trémně nákladných šnekových separátorůausazovárků, vyžasdujících stálý dohled. Usazovací typ oddělování se používá například pro oddělování prot-einových vláken, zí-skaných z takzvaného mok-rého rozpouštění tu 24.0009ku prováděného s horkou parou o teplotě v roz-mezí od 92 až 96 °C, .a rovněž tak pro oddělovaní tvarných aglomerátů s vysokým obsahem vody, upocházejícím z rozpuštěné a tepelně zpra-cované krve.Účelem vynálezu je navrhnout takový postup oddělování pevných látek z -kapaliny obsahující tyto pevné látky ve formě zkoagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž ob-sah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména z koloidních roztoků s obsahem proteínů, ze suspenzí nebo z kalů, při kterém by bylo možno od-dělit pevnou fazi od kapalné fáze jednoduchou ľiltrací bez použití usazořváku, přičemž bypřitomné v pevné fázi, během provádění tohoťo postupu neznehodnocovaly a většina možného obsahu tuku by se z materiálu odstranila během tohoto procesu, aniž by se použilo dalších fází zpracovávání, například odstraňovaní tuku chemickými prostředky apod.Podstata způ-sobu oddělování pevného materiálu z kapaliny obsahují-ci pevné látky zkoagulované účinkem tepla va/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména z kol-oidních roztoků s obsahem proteinů, ze suspenzí nebo kalů, arovněž snižovaní obsahu tuků v pevném materiálu, -v případě prítomnosti těchto tuků, při kterém se zpracovávarný materiál případně rozdruží a účinkem tepla se v uvedené kapalině vytvoří zkoagulované častice a/nebo se v částicích sníží obsah vlhkosti, případně obsah tuků, a potom se pevný podíl odstraní z kapaliny a usuší, spočívá podle uvedeného vynálezu v tom, že se kapalma s obsahom pevných látek homogenizuje, výhodně mícháním a/nebo recirkulací, dále se rychle zahřeje na teplotu v rozmezí od 50 do 125 °lC v intervalu maximálně Z minuty přímým kontaktem s parou a potom se ohřátá -směs udržuje na uvedené teplote v rozmezí od 50 do 125 C po dobu v rozniezí od 2 do 25 minut, s výhodou v intervalu od 5 do 15 minut. Potom se pevné častice oddělí od kapelné fáze v prostoru o teplotě v rozmezí od 50 do 125 C v přítomností páry filtrací, prováděnou po dobu 4 až 30 minut, s výhodou po dobu v rozmezí od 8 do 15 minut, a zvlhčený pevný materiál, oddelený od kapalné fáze, se usuší,přičemž rychlé ohřátí, udržování teploty,filtrace a sušení se provádí v uzavřenêm systému tkontinualním způsobem.Ve výhodném provedení podle vynálezu se sušení provádí stykem s ply.nným médiem, například horkým vzduchom, o teplotě V rozmezí od 100 do 180 so, s výhod-ou o teplotě 130 °C, přičemž se »materiál vystaví účinku proudu horkého plynu po dobu v rozmezí od 20 do 40 minut, s výhodou po dobu 30 minut. Rovněž je výhodné, jestliže se do kapaliny obsahující pevné látky přidávají před ry-chlým zahřátím chemická činidla podporující ikoagulaci. Pro rychlé ohřá tí se -s výhodou používá páry o tlaku v rozmezí od 0,02 MPa do 0,06 MPa. Rovněž je výhodné, jestliže se materiál během filtrace promývá h-orkou vodou o teplotě V rozm-ezí od 75 do 90 °C, zejména výhodné je provedení, kdy se tato horká voda rozstříkuje na tento materiál, přičemž v případě oudděloväní tuku se použije pro promývání vlastního filtrâtu.Podstata zařízení k provádění postupu p 0 dle uvedeného vynálezu spočíva v tom, že sestává ze -sběrné nádrže, aprůtočnéh-o ohřívače, který je spojen se sběrnou nádrží p-otrubím, a z jednotky pro udržování teploty,spojené s průtočným ohřívačem potrubím,přičemž za průtočným ohřívačem je zařazenuzavřeněm prostoru, a sušárna spojená s íiltrem potvrubím, šnekovým odopravníkem a komorovým povdâvačem, přičemž -celý systém je opatřen nejmeně jedním čerpadlem.Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu je ve sběrné nádrži umístěno míchací zařízení pro homogenizaci materiálu,přičemž z nádrže vyüsťuje potrubí, které je napojeno n.a recirkulačni potrubí, v němž je zařazeno čerpadlo. Rovněž je výhodné, jestliže v potrubí, spojujícím sběrnou nádrž s průtočným ohřívačem, je umístěno čerpadlo, a k t-omuto potrubí je rovněž připojena nádrž pro tpromývací médium, přičemž zařízení pro přivá-dění detergentu a/nebo chemických činidel podporujících koagulaci jsou připojena na část potrubí mezi nádrží a čerpadlem. Průtočný ohřívač je výhodné opatřen vertikální, uzavřenou trubkou, do jejíž Spodní části vede potrubí vyústující z nádrže a podél vertikální geometrické po-dêlné osy trubky je umístěna děnovaná trubka, přičemž vertikální uzavřená trubka má na svém konci expanzní nádrž, z níž vyú-sťuje neděnovaný ko-nec děrované trubky,který je připojen k přív-odnímu potrubí páry, přičemž potrubí pro odvádění materiálu tepelně zpracovaného v průt-očném ohřívači je přípojeno k horní části expanzní nádrže. Rovněž je výhodné jestliže je průtočný ohřívač spojen s regulační jednotkou pro regulaci množství přiváděné páry, a tato regulační jednotka obsahuje teplotní či-dlo pro snímaní teploty materiálu v průtočném ohřívači, a regulační ventil spojený s přívodním potrubím páry je funkčné spojen s teplotním Čildlem potrubím.jednotka pro udržování teploty je ve výhodném provedení tvořena spirálovou trubkou s přímými částmi umístěnou ve vertikální rovlně a tepelně izolovanou trubkou se-stávající ze zaoblených čá-stí, které spojují sousední přímé části. Z filtru a/nebo z odlu-čovačeiprachu sušárny vyúsťuje výhodně potrubí vedoucí do dezodorizátoru.Výhoda postupu podle vynálezu .a zařízení k provádění tohoto postupu spočíva. v tom, že je možno s jejich aplikací zpracovávat i těžko zpracovatelné látky, přičemžzpracování kapalin s obsahem pevných latek, koagulovaný-ch účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména koloidních rozto-ků s obsahem -pnoteinů, suspenzí nebo kalů, a rovněž tak i snižování obsahu tuků v pevněm materiálu se prováudí jednoduchým způsobem, přičemž se získa konečný produkt s vynikajícími vlastnostmi jak z hlediska kvality, tak i z hlediska ostatních využitelných vla-stností.Oddělování pevných látek z koloidních roztoků, kalů a suspenzí, ktere se těžko zpriacovávají známymi způsoby, se provádí podle vynálezu jednoduchými prostředky,přičemž se získa výsledný produkt, který má nejen vynikající kvalitu, ale l ostatni užitné vlastnosti, přičemž obsah vlhkosti v tomto produktu je zredukován na 5 až 10 . Před zpracováním »pevného materiálu je možno jej v případě nutnosti rozřezat na částina rozřezavání pevného materiálu -může tvořit součást uzavřeného systému, sestávajícího z ohříválků, zařízení pro udržování tepla,filtru a sušárny. Uzavřený .systém umožňuje zpracovávání odpadů hodnotného materiálu za ideálních podmínek (např. eliminace rozkladu proteinů, atd). Při provádění postupu v uzavřeném systému podle vynálezu se při rychlém o-hřátí na začátku postupu zabráni působení a rozmnožování mikroorganismů a činnost enzymů se vyloučí v celém procesu dalšími následujícími operacemi prováděnými v tomto uzavřeném systému. V případě, že by odpad obsahoval tuk, potom se odstranění tuku provádí automaticky během postupu jako vedlejší postup série operací podle vynálezu, přičemž výsledkem celého postupu je získání hodnotné suroviny ve formě amorfních aglomerátů s velkým specifickým povrchem bez nebezpečí znečištění a znovuznečištění. Suchý materiál, který vznikne jako konečný produkt, má stejnoměrné složení, je stálý a proto se snadno skladuje, přičemž aktivní složka je z tohoto materialu extralho-vatelná. Zařízení k provádění postupu podle vynalezu sestává z částí sestavených v uvedenou linku, tvořící celistvou jednotku, přičemž tato uzavřená jednotka má malé nároky na prostor, a proto jí lze umístit v prostoru výskytu zpracovávané kapaliny,např. na jatkach, přičemž s-oučasně tento uzavřený system vylučuje riziko vnitřního znečištění. jednotlivé části zařízení, tvořící uzavřený systém, jsou konstrukčně jednoduché, »přičemž pracují s nízkými otáčkaíni,obsluha zařízení je jednoduchá a vyžaduje minimální lidskou sílu. Investiční náklady jsou jnoměrně nízke a spotřeba energie při provozu tohoto zařízení je rovněž nízká. Postup podle vynálezu je Založen na následujících poznatcích. Enzymy přítomné V organickém materiálu, pochazející z živých zvířat nebo rostlinných částí nebo vyprodu kované mikroorganismy, způsobují rozklad,samovyhnívání, hniti, atd., což má za následek znehodnocení aktivní-ch složek v tomto materiálu a skladování v ne-sterilnícih podmínkách. Tyto nežádoucí jevy lze eliminovat, jestliže je činnost ne-přetržitě a prak- ticky úplně omezována v průběhu shromáž ďování surového materiálu, dále jestliže mikroorganismy produkující enzymy jsou zničeny nebo je omezeno jejich rozmnožování, dále jestliže je opětné mikrobiologieke znečištění prakticky vyloučeno, a konečně jestliže se vytvoří bakteriost-atioké podmínky, při nichž se účinek mikroorganismů, »které jsou eventuálně přítomny, sušením úplně vyloučí. Dale je vynález založen na poznatku, ž-e jestliže se Ikapalina například ~ka 1, obsahující materiál s vysokým obsahem tuku nebo proteínu, velmi jemné umletý nebo ve formě jemné sraženiny okamžitě ohřeje, vytvoří se aglomeráty a nastane částečně odvodvnění aglomerátů a nakonec se převážná část povrchového a strukturálního tuku, obsaženého v -materiálu, nozpustí. Udržováním materiálu v ohřátém stavu, agregace a odvodňování aglomerátů pokračuje,aglomeráty se stabilizují, zatímco tuk zůstává v rozpuštěném stavu. Takový materiál lze dobře filtrovat již účínkem gravit-ační síly, přičemž se rozpuštěný tuk odstraní s filtrátem, a tak velice nákladné následující oddělování tuku organickými rozpouštědly není již vůbec zapotřebí.Při provádění postupu podle vynálezu se pevné látky obsažené V kapalině před rychlým zahřátím nařežou, javk již bylo uvedeno,s výhodou současně s lhomogenizacl kapaliny a/nebo s mechanickým rozřezáváním pevných látek, a potom se před rychlým zahřátím smíchají s kapalinouPříkla-dné provedení zařízení podle vynáalezu je znázorněno na připojenývch výkresech, kde na obr. 1 je schematlvcky znázorněn vertikální řez příkladným pr-ovedením zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je znázorněna jednotka na rychlý ohřev a jednotka pro udržování tepla z obr. 1, ve zvětšeném měřibku.Z -příkladněho vyobrazení zařízení na obr. 1 vyplýva, že zařízení obsahuje nádrž 1, přívodní potrubí 2 a recirkulační potrubí 4 se zařazeným kalovým čerpadlem 3, přičemžtoto potrubí je do čerpadla zavedeno tan- «genciálně. Do nádrže 1 zasahuje míchací zařízení 5. Z dolní části nádrže 1 vyú-sťuje p-otrubí 7, přičemž z tohoto potrubí je odvětveno recirkulační potrubí 4 a rozváděcí potrubí u, které vede do průtočného ohřívače 9 opatřeného děrovanou trubkou 14. Do potrubí B je mezi nádrž 1 a průtokový ohřívač 9 ve-stavěno napájecí »čerpadlo 1 U. Průtokový ohřívač 9 je spojen s jednotkou 11 pro udržování teploty pomocí potrubí 12, přičemž jednotka 11 pro udržování teploty je opatřena ízolovaným potrubím 13. Toto potrubí 13 je spojene s parním potrubím 15Aby se udržely průtokový ohřívač 9, jednotka 11 pro udržování teploty a filtr 18 uvnitř V čistém stavu, je na potrubí Il mezi nádrží 1 a čerpadlem 10 připojena nádrž 90 na promývací vodu, takže pro mytí shora uvedených jednotek může být použita z nádrže 99 jak teplá, tak studená voda. Do systému s čerpadlem 10 lze přidávat rovněž.plnící nálevkou 91 ndesinfekčtíí prostředek. Pr-o mytí sběrně a homogenizační nádrže 1 se používa pro přívod kapaliny plni-cí nálevka 92 a čerpadlo 3.jednotka 11 pro udržování teploty je -spo- jena s filtrem 18 potrubím 17. Tento filtr 18 je tvořen dutým těles-em 2 U otočně uloženým na podélné horizontální geometrické ose x,které je umístěno uvnitř uzavřené skříně 19. Toto duté teleso 20 sestává z první části I a z druhé části II, přičemž první část I je tvořena bubnem 21 ve tvaru komolého kužele .a druhá část II je tvořena mnohoúhelníkovými prizmatickými členy 22, 23,24 pevně spolu Spojenými ve tvaru lomené čáry. Čelní »desky 25, 26 bubnu 21 j-sou vyrobeny z kovového plechu, přičemž větší čelní deska 26 je opatřena excentricky umístěným mnohoúhelníkovým otvorem 27 spojeným s prvním členem 22 druhé čá-sti II tak, že podélná osa členů 22 protína geometrickou o-su x otáčeni vně bubnu 21 .a stejně tak podélné osy členů 23 a 24. Do vnitřní části bubnu 21 je zave-deno potrubí 28 menší čelní udeskou 25 a toto potrubí 28 je mechanickou osou otäčení dutého tělesa 20, které je uloženo s bubnem 21 v ložisku 29. Potrubí 17 vedoucí z jednotky 11 pro u-držování teploty je připojeno k potrubí 28. stěny -bubnu 21 a členů 22, 23, 24 vytváří alespoň zčásti filtr 3 U. Prizmatický člen 24,nejvz-dálenější od bubnu 21, je zaveden d-o skříně 31, která se otáčí spolu s dutým tělesení 20 a je po obvodu otevřená. Skříň 31 je tvořeno dvěma rovnoběžnými kru-h 0 vými, vertikálne uspořádanými desk-ami 32 a 33, -kteréajsovu spojený spojovacími šrouby 3-5. Vnitiŕní deska 33 je opatřena středovým otvorem 36, do něhož ústí poslední prizmatie-ky člen 24, přičemž hřídel 37 pro otáčení wduteho telesa 20 je spojen s vnější deskou 32 a tento hřídel 37 se otáčí v ložisku 38 a je spojen s pohonem 39. Směr otáčení je označen šipkou an. Spodní část skříně 19 je vytvořena jako žlab 40, z jehož nejnižší části vyúsťuje hrdlo 41, kterým se odvádí íilirát. Pod -skříní 31 je potrubí 42, vedoucí do jednoho konce skříně šnekového doprav.niku 43. Druhý konec šneIkového dopravní-ku 43 je spojen s potrubím 44, které je opatřeno komorovým podávačem, přičemž potrubí 44 a vede do kontaktní sušárny 45 na pravé straně obrázku 1. Promývací zařízení 68 je Vytvořeno uvnitř filtru 18, přičemž sestává z potrubí 69, na němž jsou upevněny sprchovací hlavice 70, a tato část je napojena na čerpadlo mimo filtr. Promý 10vací zařízení 68 slouží pr-o vnější omývání dutého tělesa 20 vodou, lpárou, Vysokotlakou horkou vodou, stlačeným vznduchem,at-d. Z horní části skříně 19 vyústuje potrubí 93, které je zavedeno do dezodorizátoru 63, přičemž do tohoto zařízení se odvádí páry vznikající ve skřini 19. Dezodorizátor 63 může být obvyklé konstrukce, tzn. mokrý, absorpční nebo jiný ty-p.Sušárna 45 je tvořena horizontálne uspořá-danou válc-ovou skříní, jejíž čelní desky 46 .a 47 a duplikatorová -stěna 48 obklopuji uzavřený prostor 49. Poháněcí hřídel 50 pnobíhá podél horlzontální powdélné geometrické osy y sušárny 45, přičemž je spojen s pohonem 51. Na hřideli 50 jsou vzájemné v odstupu přípevněny kotouče 52 a 53, přičemž sousední -kotouče 52 a 53 vytváří spolu s vál-covou stěnou 48 zařízení oddělené komory. Na kotoučích 52 jsou po obvodu uníístěny stěríací břity 54, zatímc-o .na kotoučích 53 jsou po obvodu umístěny volné válečky 55. Každý druhý kotouč je opatřen Stěracími břity 54 a válečky 55, například mohou být čtyři na každém kotouči stejnoměrně rozloženy a natočeny o 90 °. Kotouče 52 jsou opatřeny otvory 56 poblíž hří-dele 5 D, přičemž otvory 57 jsou uspořádaný po obvode kotoučů 53 opatřených válečky 55. lak bř ty 54, tak válečky 55, jejichž osa otávčení je rovnoběžná s podélnou osou souměrnosti 7, jsou uspořádaný s malou vůlí od vnitřníh-o povrchu zálcové stěny 48 zařízení, přičemž vzdálenost mezi válečky 55 a válcov-ou stěnou se může podle potřeby měnit. Potrubí 58 a prachu vyusťuje ze střední části sušárny 45 směrem vzhůru, přičemž odlučovač 58 prachu je opatřen pytlem 59 na prach spojeným s vibrátorom 6 U. Místo pytle 59 na prach je možno použít cyklón na odlučování prachu. Na horní část odlučovače prachu je připojena příruba 61 spojená s potrubím 62. Toto potrubí 62 se vede »do dezodorizátoru 63. Každý z obou hornich konců válcové skříně sušárny 45 má vstupní hrdlo 64, 65 pro -sušící plyn, na něž jsou připojeny příruby 64 a a 65 a. Z vnitřnílho prostoru 49 váloové skříně na opačnémkonci, než je vstupní strana, vyúsťuje směrem dolů potrubí 66, do něhož je vestavěn ko morový podávač 67.Na obr. 2 je znázorněn průtokový ohřívač 9 a jednotka 11 pro udržování teploty a jejich detailní spojení, Průtokový ohříva-č 9 pro udržování teploty má vertikálne uspořádanou trubku 71, do které ústí potrubí 8 prostřednictvím hrdla 72, umistěuného na svpodním konci, a »dále vyústění hrdlem 74,přičemž expanzní nádrž 73 je připevněna k horní části této trubky 71 bez přechodového kusu. Potrubi 76 pro odváudění kapaliny obsažené ve ventilu 75 je připojeno k hrdlu 74. Podél vertikální geometrické osy souměrnosti potrubí 71 prochází děrovatná trubka 14, přičemž její horní neděrovaná část 14 a, ohnutá v úhlu 90 °, vede ze

MPK / Značky

MPK: B01D 33/06

Značky: účinkem, obsah, redukovatelný, látky, jejichž, obsahující, tepla, tohoto, způsob, látek, materiálů, provádění, kapaliny, oddělování, způsobu, pevných, zařízení, koagulované, pevného, pevně, vlhkosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-248009-zpusob-oddelovani-pevneho-materialu-z-kapaliny-obsahujici-pevne-latky-koagulovane-ucinkem-tepla-a-nebo-pevnych-latek-jejichz-obsah-vlhkosti-je-redukovatelny-ucinkem-tepla-a-zarizen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob oddělování pevného materiálu z kapaliny obsahující pevné látky koagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty