Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Čerpadlo s pružným nekovovým prstencovým pístem poháněným výstředníkem má píst vytvořen jako výlisek s přírubovými čelními stěnami navzájem v jednom místě těsně spojenými příčnou přepážkou jsoucí součástí vnějšího radiálního žebra zakotveného svým koncovým zesíleným hřebenem v radiálním výřezu statoru. Pro zakotvení tohoto hřebenu je na konci tohoto výřezu vývrt rovnoběžný s osou čerpadla. Dokonalého utěsnění čerpadlové komory vůči vnějšku je dosaženo čelním i radiálním sevřením čelních stěn pístu mezi víka a stator čerpadla. Za kyvně krouživého pohybu pístu vyvolávaného výstředníkem se těleso pístu nedeformuje, pouze se protahuje a ohýbá jeho vnější radiální žebro a mírným deformacím jsou vystaveny jen čelní stěny pístu, které jsou pro ten účel řešeny jak materiálově, tak i konstrukčně.

Text

Pozerať všetko

zmlmn vynález se týká čerpadla s poddajným kyvné krouživým pistemdpčháněným rotujícím výstřednikem. Princíp čerpadla takového druhuspočívá v tom, žeza rotace výstředníku či podobného pohánécího pŕöstředku je poddajný píst přitlačován svou vnější stranou proti vnitřní straně či stěně čerpadlové komory v místě, které mění svou.polohu po celém obvodu této čerpadlové komory a spolu s radiálněorientovanou přepážkou či radiálně orientovaným vnéjším žebrem tohoto kyvně krouživého pístu, který sám je ve většině případů v čerpadlové komoře uložen výstŕedně, rozděluje její prostor na částTaková čerpadla mívají několikadílno skříň, v níž je tento poddkająný- kyvně krouživý píst utěsněn. Někdy bývá jeho styk s vnitřní stěnou čerpadlové komory řcšen souosým pístem i souosým poháněcím prostředkem, který pak musí za své rotace vyvolávat styk tohoto kyvného a poddajného pístu se stěnou čerpadlové komory alespoň ve dvou místech, takže spolu s vnějším žebrem tohoto pístu je čerpadlová komora ~ s vyjímkou, kdy tato styčná místa jsou v rovině vnější~ ho žebra pístu - rozdělena minimálně na tři dílčí prostory. U těchto konstrukcí však dochází k vétším deformacim poddajného pístu a tudíž k jeho snížené životnosti, aniž by bylo za jinak stejných podmínek dosaženo jejich vyšřího objemového výkonu. Naopak, vzhledem k nutnosti zajištění větší deformovatelnosti pístu a tudíž použití relativně měkčiho a poddajnějšího materiálu k jeho výrobě, je ne nříznivě ovlivněna objemová účinnost takového čerpadla, zvláště má-li pracovat s vyššími tlaky.Největším problémom takových čerpadel je utěsnění tohoto poddajného pístu vo skříni čerpadla. Je známo provedení, u nehož je Píst tvořen v podstatě válcovitou duší s menším vnějším průměrem,než jaký je průměr ćerpadlové komory. Její okraje jsou po celém ob~ vodu sevřeny mezi díly skříně čerpadla a v jednom místě přepažují.2 h« j 231 nan její prostor tak jako radiální žebro. Aby vůbec taková poddajná duše mohla vykazovat čerpaci účinek, je na její vnitřní straně přivulkanizovánj případně přilepen či jinak mechanicky uchycen relativně tvrdší prstenecy v němž je zasazeno lcžisko výstředniku,§ za jehož rotace je vyvoláván čerpací účinek takto prevedeného kyv ně krouživého pístu. Protože duše tohoto pistu se nemůže v celéšířce čerpadlové komory deformovat stejně, protože by se místa jejího těsnioího obvodového sevření mezi díly skříně čerpadla e-Š normně deformovala a proto i brzo trhala, je deformuce okrajových částí duše vně šířky jejího tvrdšího prstence řízena u omezována sadami mezikružnýeh lumel vsazených mezi čela zmíněného tvrděíhot prstence duše a stěny čelních přírub skříně čerpadla. Tyto lamely jsou v každé sadě odstupňovány prúměrově tak, že jejich průměr se lineárně zvětšuje od průměru tvrdšího prstence duše k vnitřnímu průměru telesa čerpadla zmenšenému o dvě tlouřtky stěny této duše,čímž v místě styku,rozdelujícín čeradlevou komoru na Cast sací u část výtlučnou,.napomáhují - ovšem jenom pružne - doseuat duši v místě jejího okomžitého styku se stenou čerpudlové komory po celé její čířce. Při rotuci výstředníku se tyto lamely po sobě přea souvají a tření tím vzniklé vlastne zvyšuje nároky na příkon čerą padla nehledě k tomu, že styk duše s jejich odstupňovanými obvody je na jejich obvodových hranách, ktoré životnosti takto prevedeného kyvné krouživého pístu nepřiüaji. Zde však ve vlastní podstatě je takto prevedené čerpadlo velmi blízké ćeradlu hadieovému.Zajisté tyto skutečnosti jsou dúvooem jiného známého konstrukčniho provedení čerpadla s poddajným pístem. Jeho konstrukčni a stavební oúlišnost je charakteristická prstencovitou skřiní s válcovltou čerpucí komorou v nii je usporádán elastický píst s vnejším radiálním žebrem utesneným ve skiini. Uvnitr pistu je rotor ob-1 vykle eliptickéto tvaru, opatreny po ouvouu rovnomerne uloženými kuličkami nebo valečky, ktoré jsou z vnejšku obklopeuy pružným deformovutelným prstenoem, který je prostředníkem styku techto kuliček či válečků s vnitinim obvodem poddajného pístu. Při otačení rotoru se pohybují místu tesnieiho styku podél obvodu čerpadlové komory, přičemž vnější deformovutelný prsteneo se postupně deformu je, aniž by se od účinkom otáčeni rotoru otáćel s nim, nebot muv tom bráni udheze mezi jeho vnějším obvodem u vnitřním obvodem poddajného pistu.231 usa Toto řešení má nevýhodu v tom že se takovým rotorem deformuje jak samotný poddajný píst, tak i vnější prstenec tohoto rotoru,takže pro vyšší životnost čerpadla je nutné volit pro ně materiály zvlášt snadno deformovatelné a tedy relativně značné měkké, což má opět nepříznivý vliv na objemovou účinnost takového čerpadla. Navíc vlivem nutné velké poddajnosti materiálu jak pístu, tak i prstence obklopujícího valivá tělesa tohoto rotoru zvyšuje se nebezpečí sesmýknuti se tohoto prstence z rotoru a zablokování čerpadla s následujícím jeho poškozením nebo úplným zničením., Pokud jde o provedení těsnění pístu vůči skříni čerpadla i vůči rotoru je třeba podotknout, že u tohoto známého provedení je pro utěsňování pístu použito hydraulického tlaku, až už vyvozovaného samotným čerpadlem, nebo přiváděným od čerpadla pomocného. Za tím účelem jsou obvodové části pístu zasazené mezi díly skříně čerpadla opatřovány bud těsnicími obrubami rozpinanými proti stěnám dilů skříně hydraulickým tlakem, anebo jsou přitlačovány k těsnicím stěnám běžně používanými v drážkách přesuvně uloženými těsnicími prstenci s průřezem ve tvaru písmene U, jehož ramena jsou otevřena proti přívodu tlakového prostředí. k tomu, aby vznikl hydraulický tlak potřebný pro těsnění takto prevedeného pístu, musí tedy posloužit pomocné čerpadlo, anebo se musí počkat až se zvedne tlak ve výtlačném prostoru vlastního čerpadla. V tomto prípadě nemuže být při rozběhu čerpadla dosaženo dostatečně těsnosti čerpadlové komory vů či výstředníku či rotoru k vyvolání čerpacího účinku pístu, protoževytvářením podtlaku na jedné straně a nedostutečného přetlaku vyvo.lávuného teprve podmínkami na straně odběru vytlačovaného média,může dojít k proniku čerpané kapaliny do prostoru pohonu a tím ik jeho poškození, jestliže by šlo o čerpání kapalin s korozním nebo dokonce ogresivním účinkem. t VTyto nedostatky jsou odstraněny čerpadlem podle vynálezu, u něhož jsou těsnící okraje jeho kyvně krouiivého a výstředníkem poháněného pistu z pružného nekovového materialu tvořeny čelními prírubovitými stěnami přesahujícimi vnějším směrem jeho radiální tlouštku,opatřenýmí k sobě přivrácenými obvodovými kotevními žebry a spojenými s tělesem pístu přes čelní drážky o průřezu ve tvaru rozevřeného písmene U s osovou hloubkou větší než tlouštka těchto jeho přírubovitých čelních stěn, které jsou v jednom místě spolu navzájem spojeny těsnou přepážkou jsoucí součástí radiálního žebra, na jehožý 231 III vnějším konci, přesahujicím vnější průměry těchto pŕírubovitých čelnich stěn, je zesilující válcovitý hřeben zapuštěný těsně do vývrtu prevedeného ve statoru čerpadla na konci jeho radiálního zářezu a tyto pŕirubovité ćelní stěny jsou čelné 1 radiálně sevřeny mezi stutor a jeho vnější víka, přičemž stator je opatřen. obvodovými čelními drážkami pro jejich kotevni žebra a obě tato víka průměrovým osazenim pro radiální usazení jejich vnějších ob-V vodü. Dále je na tomto vynálezu přiznačnou tu skutečnost, ze jedno z vnejšich vík stntoru, totiž víko bližší poháněcímu prostředku jeho výstředníku, je uloženo otočné s možností zajištění jeho úhloě vé polohy v konzole poháněciho prostředku výstředne k jeho ose.Výhody a pokrok, které poskytuje čerpadlo s těmito znaky,možno spatřovat v tom, ze použité prvky v danom seskupeni zajištu-E ji svou jednoduchosti nejen nízké pořizovącí náklady, nýbrž~i spolehlivou funkci čerpadla v oblasti jeho konstrukcí omezených výkonů a použitelnosti, pro niž je určeno. Jeho pružný a nekovový píst s kývavě krouživým pohybem tesně uzavírá čerpadlovou komoru bez A dalších tésnicich součástí a bez použití hydraulického tlaku k vyvození jejich těsnicí funkce, nebot pist plni spolehlivě obe svéfunkce, totiž jak funkci pracovního prvku, tak~i funkci prvku utés~ňujíciho stator vůči okolnímuprostředí. Poddajnost a pružnost pistu z nekovového materiálu, především zo syntetické pryže, je přizpůsobitelná požadavküm volbou složek tohoto materiálu, takže píst utvořený s uvedenými charakteristickými tělesnými znaky jako výli sek je přizůsobitelný nejrúznějším provozním podmínkám a poskytujeAvšechny výhody jak po stránce ekonomie jeho výroby, tak i po stránce jeho dosažitelnosti, skladovatelnosti A vymenitelnosti bez jakýchkoliv nutných oprav či přizpůsobování rozsahu opotrebení jinýchluje čerpat i kapaliny znečistěné kaly či jemnými usazeninami, byt tyto byly i pevnými částicemi. Provedeni pístu čerpadla podle vynálezu nevyžaduje také žádných prostředků, které by řidily deformaci jeho funkčich části podél šířky čerpadlové komory. Uvedené výhody jsou také zárukou vysoké funkční spolehlivosti čerpadla podle vynálezu a jeho nizkých provozních nákladů. Tyto účinky jsou ještě doplňovány dokonalou těsností pistu čerpadla a možností regulace jeho objemového výkonu, následkem čehož lze čerpadlapoužít i jako čerpadla dávkovacího. Provedonim čerpadla s těmito charakteristic

MPK / Značky

MPK: F04C 5/00

Značky: čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-231098-cerpadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpadlo</a>

Podobne patenty