Zařízení pro kontrolu procesu rotorového předenoskaní

Číslo patentu: 230478

Dátum: 01.03.1986

Autori: Štorek Jaroslav, Stejskal Alois, Čada František, Kubový Miloslav

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je řešení spolehlivá indikace všech typů přetrhů a polopřetrhů vznikajících při výpředu vícesložkové předenoskané příze na rotorovém stroji. Uvedeného účelu se dosáhne seriovým funkčním zapojením dvou čidel, a to stávajícího čidla přetrhu příze, umístěného na výstupu ze spřádací jednotky a čidla lineárního materiálu, umístěného mezi podávacími válečky s vnitřním prostorem spřádacího rotoru.

Text

Pozerať všetko

Vynáhz se týká zařízení pro kontrolu procesu rotorového předenoskanioPři procesu rotorového předencskaní se využívá známého procesu spřádání staplovýoh materiálů ve spřádacím rotoru a vzniklé příze se současně v dutině epřádacího rotoru spojuje ovíjením s přiváděným lineárním materiálem. Vznikne tak předenoskaná příze,která obsahuje dvě nebo více složek. Všechna dosud známá zařízení,využívající rotorových dopřádecích strojů k výrobě předenoskané příze, spojuje procesy spřádání staplových vláken a skaní příze v jeden proces, který probíhá v dutině spřádacího rotcru.Staplová vlákna ve formě pramene jsou přiváděna pomocí podávacího ústrojí do ojednocovacího tělesa, v jehož dutině je uspořádán rychle rotující vyčesávací váleček s pilkovým potahem, jehož pomocí dochází k rozvolnění vlákenného útvaru až na jednotlivé vlákna, která jsou dopravním kanálem pomocí proudu vzduchu dopravována na skluzovou stěnu spřádecího rotoru, po které se přesouvají do sběrné drážky. Odtud jsou zkrucována v přízi a přes odváděcí nálevku odtahována a navíjena na cívku, Při výrobě předenoskané příze je do dutiny spřádacího rotoru v ose jeho rotace přiváděn pevným přívodním potrubím lineární materiál, který se vlívem rotace rotoru vzájemné ovíjí se staplovou přízí v předenoskanou přízi. Lineárním.materiálem může být nekonečné vlákno, textilní hedvábí, dříve vyrobená steplová příze,technické hedvábí, kovové drátky a podobné. Líneární materiál je do potrubí přiváděn pomocí dvojice podávacích válečků.Pro kontrolu správné činnosti spřádacího procesu je spřádací jednotka pro předení staplového materiálu vybavena čidlem přítomností příze, umístěným na výstupu příze ze spřádací jednotky. Toto čidlo je uspořádáno tak, že v případě nepřítomnosti příze na výstupu ze spřádací jednotky, zastaví pohyb podávecího ústrojí a signá 230 478lem uvědomí obsluhu stroje nebo zařízení pro automatickou likvidací přetrhu o přerušení procesu předení na spřádací jednotce.V případě modifíkace rotorového procesu spřádání pro výrobu předenoskané příze je správna funkce stroje podmíněna použitím zařízení pro kontrolu procesu rotorového předenoskaní. V podstatě mohou nastat tři charakteristické závady v procesu. Dojde-li k poruše procesu spřádání staplového materiálu a lineární materiál prochází bez přerušení spřádacím ústrojím přes čidlo prítomnosti příze k navíjecímu ústrojí, dále dojde-li k prerušení dodávky lineárního materiálu a proces spřádání staplového materiálu probíhá bez přerušení, nebo současně spojení obou těchto závad. V obou prvních případech vzniká defektní příze, které chybí některý z komponentůo Závada se projeví zejména v dalším zpracování příze,kdy nepříznivě ovlivní kvalitu fínálního výrobku. Stávající čidlo přítomností příze normálních rotcrových strojů nereaguje na přetrhy lineárního materiálu, neboĺ přízová složka se zpravídla vypřádá dámZ obdobných skecích a předenoskacích strojů je známé řešení kontroly přítomnoati jedné ze složek pomocí dotykového čidla, umíatěněhc na dráze lineárního materiálu mezi předkládanou cívkou a podáväcĺm zařízením. Takto umístěným druhým kontrolním prvkem se však v případě rotorového předenoskaní neijistí přetrhy line~ árního materiálu, které vznikly mezi podávacím zařízením líneárního materiálu a spřádacím rotorem. To má za náeledek vadu v přízí,nebo i havárii spřádací jednotky, pokud přetržený konec lineárního materiálu dosedne na sběrný povrch spřádacího rotoru a ukladá se tam až do pcruchyevynález řeší kontrolu procesu předenoskaní s cílem vyloučit možnost vzniku vadne příze či poruchy spřádacího ústrojí při všech provozně pravděpodobných varíantách přetrhu lineárního materiálu.Úkol je podle Vynálezu řešen novým uspořádáním kontrolních čidel jejích vzájemnou vazbou a jejich polohouoPodle vynálezu je výhodné, aby na úseku mezi podávacím váleč- x kam přiváděcího ústrojí lineárního materiálu a vnitřním prostorem spřádacího rotoru bylo umístěno čidlo přítomnosti líneárního meteriálu,funkčně zapojené v sérii s čidlem přítomnosti příze, umístěným na úseku mezi spřádacím rotorem a odváděcím ústrojímą Funkční zapojení čidel v sérií ovláda spojku podávacího ústrojí etaplového materiálu spolu se zařízením pro přerušení dodávky líneárnního materiálu, přičemž konec líneárního materiálu zůstává ve stískové línii tohoto zařízení připraven k opětovnému zavedení do přívodního potrubí lineárního materiálu.čidlo přítomnoeti lineárního materiálu je dle vynálezu vytvořeno jako dotykový snímač, reagující na změnu mechanického napětí,jako kapacitní snímač reagující na změnu hmotnosti lineárního materiálu, nebo jako optoelektronícký snímač reagující na změnu průřezu líneárního materiálu, případně jako triboelektrický snímač,ragující na změnu elektrostatiokého náboje vyvolaného třením lineárního materiálu při průchodu, nebo jako piezoelektrický snímač reagujíeí na změnu síly odvozené od osového napětí líneárního ma~ teriáluoVýhodné je řešení, kdy čidlo přítomnosti lineárního materiálu je provedeno jako pneumatický snímač, pracující v závislostiona změně parametrů vzduchu v příváděcím.potrubí.Zařízení podle vynálezu je výhodné v tom, že umožňuje zjišłovat nejen přetrhy lineárního materiálu vzniklé při odvíjení z cívky či konce lineárního materiálu na cívce, ale i ty přetrhy,které vzniknou v přívodním potrubí, či uvnitř spřádacího rotoru. Tím je zabráněno vzniku vad a poruch spřádacích ústrojí z příčiny přetrhu lineárního materiálu.Příkladné provedení zařízení pro kontrolu procesu rotorového předenoskaní je znázorněno na obr. 1 schematicky znázorňujícím celkové uspořádání stroje, obr. 2 čidlo lineárního materiálu je provedeno jako dotykový snímač reagující na změnu napětí lineárního materiálu, obr. 3 čidlo lineárního materiálu je jako kapacitní snímač reagující na změnu hmotnosti lineárního materiálu,obr. 4 čidlo lineárního materiálu je jako optoelektronický snímač reagující na změnu průřezu lineárního materiálu, obr. 5 čidlo lineárního materiálu je jako triboelektrický snímač reagující na změnu elektroatatického náboje vyvolaného třením líneárního materiálu při průchodu, obr. 6 čidlo lineárního materiálu je jako piezcelektrický snímač reagující na změnu síly odvozené od osového napětí lineáržního materiálu a obr. 7 čidlo lineárního materiálu je jako pneumatický snímač reagující na změnu parametrů vzduchu v přiváděcím potrubí následkem nepřítomnosti lineárního materiálu.Staplový materiál ve formě pramene ł je podáván podávacím válečkem g k vyčesávacímu válečkudą, opatřencmupilkovým potahem, jehož pomocí dochází k rozvolnění vlákenného útvaru až na jednotlivézau 478 vlákna, která jsou pak dopravnín kanálem 5 dopravována pomocí proudu vzduchu na skluzovou stěnu 29 rotoru 2 a po ní sklouzávsjí vlívem odstředivé síly do sběrná drážky žgg, odkud jsou ve formě hotové příze §.odtažena k nálevce 1.Spřádací rotor 5 je pevně uložen na duté hřídelí g, ulože né na ložíekách L 3 a poháněné tangenciálnínřemenem li. Vzhledemk vysoké rychlosti otáčení je v dutíně rotoru 2 vlívem ventilač-ních otvorů § 93 vytvářen podtlak, ktorý způsobuje proudění vzduv chn v dopravním kanála 14 a tím umožňuje dopravu vláken do spřádecího rotoru. Do duté hřídele lg je vloženo pevná přívodní trubm ka li pro přívod líneárního materiálu lg podávaného do rotoru pom mocí podávacích válłoů 17 z cívky gg. Líneární materiál lg se v dutině ggg spĺâdàtýho Yoŕnrm vzájemné zakrucuje se staplovou přízí Q a spolu s ní tvoří preàenoakanon přízi lg, která je odtehována přes nálevku 1, odváděoí trubka §k odváděcímu ústrojí 3,dále k nevíjecímu ústrojí lg, kde je nevíjena na cívku L. Zařízení pro kontrolu předenoekacího procesu je tvořeno čidlem gł přítomnosti líneárního materiálu, umíetěným v úseku mezi podávaoíni váloi ll přiváděcího ústrojí lineárního materiálu a dutinou apřádacího rotoru 2, dále čidlem gg přítomnosti příze umíatěném v úseku mezi rotorem 5 a odtahovými válcí 2 » Součástí uspořádání čidel dle vynálezu je i vazba na spojku ga podávacího válečku g, která je například elektromagnetické a dále přerušovací zařízení gg líneárního materiálu prevedené bud jako etříhací ústrojí umíetěné před podávecími válci lllnebo jako běžně známá ústrojí pre zastavení podávacích válců. Čidlo přítomnosti líneárního materíálutnůšłbýt různého provedení. Příkladně pro» vedení čidla jako dotykového snímače Jg, reagujícího na změnu nochanického napětí lineárníbo materiálu je anázorněno na obr.2. ve znázorněnám provedení pevná přívodní trubka li pro přívod lineárního materiálu je vně zakonñena nástavcen potrubí jl. Na vnější konec nástavec potrubí je připevněna pružná membrána gg,do ktoré je pevné vsazena pohyblivá část 33 přívodní trubky li,opatřená permanentnín magnaten 35 ovládajíoín àazýčkové relé 31. Vlivem mechanického napětí lineárního materiálu je přívodní trubka vykloněna do blízkosti jazýčkového relé, jehož kontakty jsou pomocí permanentního nagentu sepnuty. Ponina-li napětí linoárního materiálu, pohyblivé část 33 přívodní trubky li ee vychýlí,pernenentní magent 35 se oddálí a dojde k rozpojení kontaktů re

MPK / Značky

MPK: D01H 13/26, D01H 13/16

Značky: předenoskaní, procesu, rotorového, zařízení, kontrolu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-230478-zarizeni-pro-kontrolu-procesu-rotoroveho-predenoskani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro kontrolu procesu rotorového předenoskaní</a>

Podobne patenty