Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Krmivo pro hospodářská a jiná zvířata s příznivým účinkem na růst a zvýšené využití krmiva u zvířat, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou látku antibiotikum, které je neutrální látkou a při elektroforéze se nevzdaluje od počátku, sestává z uhlíku, vodíku a kyslíku, má specifickou otáčivost [?] D20 = -6,6° v roztoku o koncentraci 1 hmot. % v metanolu, v ultrafialovém světle má maximum při vlnové délce 307 nm, je dobře rozpustné v chloroformu, acetonu, etylesteru kyseliny octové, acetonitrilu, dimetylformamidu, dimetylsulfoxidu, metanolu a etanolu a málo rozpustné ve vodě, dietyleteru, petroleteru a cyklohexanu, obsahuje 4 metoxyskupiny a při hydrolýze kyselinou sírovou o koncentraci 10 hmotnostních % při 80 °C se odštěpují redukující cukry, s molekulovou hmotností přibližně 1 468 a sumárním vzorcem C69H96O34 a s účinností na růst zvířat a využití krmiv u zvířat.

Text

Pozerať všetko

I. Elamantární analýza pro 06911196034 (i 468)x) po 4 dnoch sušení ve vysokém vakuu při teplote 100 °C.Je nutno uvést, že při takvelké molekule je možná chyba při elementární analýze i 0,8 a u Jednotlivého stanovení, takže toto stanovení nedovoluje bezprostředně vypočítat presný sumární vzorec. R. B. Woodwerd, Angew. Ghem. ga, str. 50 až 51 (1957) . Svrchu uvedený aumární vzorek může tedy obsahovat určitou chybu.Látkesa rozkladá při teplote 142 °C neúplně, od 77 °C velmi silně. Při rychlosti zahřívání 5 °G za minutu Je možno pozorovat při teplotách 196 až 205 °C tání.llolakulová hmotnost byla stanovena v chloroformovém roztoku antibiotika osmomatricw při použití tlaku par.Spektrum antibiotika v ultrafialovém světla je uvedene na obr. 1, kde na osa úsaček je uvedene vlnová délka v nm, na ose poŕadnic extinkce.E 1/cm 307 nm 351 6. Absorpční spektrum v intračerveném světle Absorpční epbktrum antibiotika v infračervenám světle je znázorněno na obr. 2, kdena ose úsaček de nanesena vlnová délka v cm s na oee pořednic abeorpce. stanovení bylo prováděno v peletách s KBr při následujících vlnových délkách (při cant)Frekvence Intenzita Frekvence Intenzita 3 450 a V 1 195 s 2 980 m l 130 s 2 940 m 1 040 s 2 900 m 945 m 1 710 m 905 á. 1 615 a 870 m 1 4-50 m 840 mFrekvence Intenzita Frekvence IntenzitaPři Jaderné resonenci tohoto typu byly pozorovány signály, jejichž údaje jsou v následující tabulce uvedeny v ppm, v Hz a V relativních intenzítáchSignál č. Intenzita Hz ppm 1 66 4 206,3 166.925 2 33 3 657,6 145,149 3 42 3 514,1 139,456 4 35 3 436,1 136,357 5 37 3 389,4 134,506 6 41 3 344,7 132,730 7 42 3 286,0 130,402 8 174 3 233,4 128,316 9 72 3 230,6 128,205 10 204 3 193,1 125,209 11 79 3 053,0 121,1579. Antibiotikum ,je dobře rozpustné v chloroformu, ecetonu, etylesteru kyseliny octové, acetonitrilu, dimetylfomamidu, dimetylsulfoxidu a nižších elkoholech, například metanolu, etanolu, oproti tomu je méně rozpustné ve vodě, dietylesteru, petroleteru a cyklohexanu.10. Antibiotikum je možno převádět hydrolýzou v kyselám nebo alkalickém prostředí na sloučeniny, které rovněž mji antibiotickou účinnost Nspŕíkled působením kyseliny chlorovodíkové ve směsi metanolu a vody v objemovám poměru 11 při pH 4 a působenim hydz-oxidu sodněho ve směsi metanolu a vody v objemovém poměru 11 je možno při pH 11 získat již při teplotě 20 °G v průběhu několika hodin produkty, která mají Ještě významnou účinnost in vitro proti grsm-negetivnim a gram-pozitivním bakteriím, například Escłĺerichia celi.11. Antibiotikum je emorfní bezbarvá neutrálne reegující látka, která se při elektroforéze nevzdeluçje od začátku. Při silné hydrolýze v kyselém prostředí e odětěpí různé redukuçjící cukry, například působením 10 roztoku kysslirw sírová při teplotě 80 °C. Z tohoto důvodu je možno při provádění tenkovrstevné chromatogrsfie na deece z kysličníku křemičitáho vybsrvit toto sntibiotikum reakčními činidly, které reegují na cukry, např. směsi anisaldełxydu a kyseliny sírová, tymolu a kyseliny sírová, vanilinu a kyseliny chloristé nebo dimedonu a kyseliny fosforečná nebo kyselinou molybdenofosforečnou, čímž dochází k cherakterietickému zbervení. Zbarvení, které může sloužit ,k identifiksci entibiotika ,je uvedena v tebulce l.Číslo Reakční činidlox Barva Pozedí | 10 B 2804 hnědá bílé2 jod hnědá hnědožluté 3 kyselina molybdeno- Vfosforačná modrozelená nazelenalé 4 dusičnan stříbmý-M-I 3 hnědá světle hnědá 5 tymo 1-H 2 S 04 červenofialová bezbarvé 6 dimadon-H 3 PO 4 zelená bezbervéx) Reakční činidla byla vyrobene běžným způsobem. (E. Stahl, Dünnechichtchromatographie,2. vydání, Springer Verlag Berlín, Heidelberg, New Iork.(1967.12. Tabulka 2 uvádí hodnoty Rf pro antibiotikum na neutrálních silikagelových doskách(Merck, Damstadt, NSR) ve srovnání s volným erytromycinem při použití ,různých směsi rozpouětädel.Číslo Hozpouštědlo Rf antibiotika Rf erytromycinu (objemová díly)1 95 5 0,00 0,00 2 90 10 0,27 0,08 3 80 20 0,59 0,21 4 50 50 0,85 0,26 chiorofomzmetanolzemoniakx) i 5 40 s | 0,34 0,62 6 metenol 0 ,B 3 0,25 butanol ledová Kyselina octová voda . 60 20 20 0.55 0,39x) Bylo užito vodného roztoku amoniaku o koncentraci 25 hmotnoatních .Il-Jaderné resonance, jejíž spektrum při 220 MHz .je znázorněno n obr. 3 byla provádäna v roztoku antibiotika v deuterovaném chloroformu při použití tetrametylsilanu jako vnitřního standardu na HR-SC-spektrometru (firma Varian Associates, Paolo Alto, Kali fornie USA) .zh-Jaderné resonenční spbktrum, znázorněné na obr. 4 bylo prováděno v tomtéž roztoku na X 1-100 spektrometru 05, - firma Varien) při 25,2 MHz.

MPK / Značky

Značky: krmivo, hospodářská, zvířata

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-226197-krmivo-pro-hospodarska-zvirata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krmivo pro hospodářská zvířata</a>

Podobne patenty