Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot

Číslo patentu: 225093

Dátum: 01.12.1984

Autor: Čapková Ivana

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot, vyznačený tím, že v podstavné ploše konstrukčního prvku /1/, jehož profil je ve tvaru L s dělenou stojinou, je po celé její šířce situováno zahloubení /11/, jehož příčný průřezový tvar v překlopeném stavu kolem osy jeho geometrického středu o 180° je zcela shodný s tvarem druhé, protilehlé boční strany konstrukčního prvku /1/ v příčném řezu, přičemž rovnoběžné roviny /a/ proložené stěnami zahloubení /11/ svírají s vodorovnou rovinou /b/ proloženou osou geometrického středu zahloubení /11/ úhel ( = 100°.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká stavebnicového konstrukčního prvku čalouněnáho nábytku vhodného pro velkoseriovou výrobu.Odpočivný nábytek v podobě sedacích soupravln Ďázi plastických hmot, tj. vyrobených technologii vypěňováním tvaronných kusů do ocelových forem, je znám v podobě různých druhů nábytku podle účelu,např. křesel, sedaček, pohovek apod., jež se odlišují od sebe tvarem, ale nejsou stavebnicové v tom smyslu, aby za použití konstrukčniho Jednoho prvku, bylo možné vytvářet různé modifikace nábytku podle účelu použití.V současné době výroba uvedeného typu nábytku probíhá tak, že pro každý jednotlivý předmět existuje samostatná ocelové forma, te~ dy např. křeslová, pohovková atp. Rozměry forem Jsou značná, navíc do výlisků jsou zatavovány pomocné prvky zajišřujíci stabilitu a pevnost. Vzhledem k rozměrúm à hmotnosti jsou zatavovány do výlisků rovněž dřevěné podložky pro kolečka, zajiětujicí mobilitu nábytku. Popsaná výroba je vzhledem k pořizovací hodnotě každé ocelové formy nákladná. Cena formy a Její náročnost stoupá a Její velikost se spo~ lu s ostatními aspekty pochopitelně promitá do apotřebitelských cenNevýhody shora uvedených nábytku odstraňuje stavebnicový konstrukčni prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že.v podstavné ploše konstrukčniho prvku, jehož tvar profilu Je ve tvaru písmene L s dělenou stojinou, je po celé její ěiřce aituováno zahloubení,jehož příčný průřezový tvar v překlopeném stavu kolem osy Jeho geometrického středu o 180 ° je zcela shodný s tvarem druhé, protilehlé boční strany konstrukčního prvku v pŕíčném řezu, ñičemž rovnoběžnéuz 225 usa roviny preložené stěnami zahloubení svírají s vodorovnou rovinou proloženou osou geometrického středu zahloubení úhe 1 cc.- lO 0 °, Je dále podstatné, že ke stojině konstrukčního prvku je odnímatelně připojeno opěrné nástavné prodloužení, které plynule navazuje na rovinu proloženou opěrnou stěnou zahloupení v podstavné ploše konstrukčního prvku.Výhodou navrženého systému je vytvoření široké řady odpočivného čalouněného nábytku za pomoci jednoho základního konstrukčního prvku ve dvou alternativních provedeních s minimálními rozměry,bez nosné konstrukce e další montáže.Konstrukční a tedy i tvarové uspořádání stykových ploch konstrukčního prvku v obou slternativách provedení, respektuje anatomické, funkční a estetncké hledisko, což úhrnně vyástuje v progresivní inovaci výroby čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot. Vzhledem k poměrně velmi nízká hmotnosti konstrukčních prvků, jeví se též výhodně i manipulace při výrobě nábytku, zvláště na provozech obsezených ženskou pracovní sílou.Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot podle vynálezu je schematicky znázorněn na priložených výkresech, na kterých znázorňuje obr. l konstrukční prvek s opěrákovým prodloužením v náryee a příčném řezu, obŕ. 2 konstrukční prvek s krátkou stojinou, obr. 3 skladbu konstrukčních prvků a opěrákovým prodloužením a s krátkou stojinou s vyznačením výšky v prvku, obr. 4 skladbu konstrukčních prvků s krátkými stojinemi a vyznačením úhlů sklonu stěn zahloubení, obr. 5 pevné čalounění konstrukčního prvku s opěrákovým prodloužením v místě opěráko~ vého prodloužení, obr. 6 čalounění konstrukčního prvku s krátkou stojinou v samonosné posíci, obr. 7 schema čalounění konstrukčních prvků nosných a nesených, obr. 8 schema sestavení křesla, obr. 9 schema sestsvení konstrukčních prvků do sedačky čalouněné s možností rozdělění na odkládací prvek a podnožku, obr. 10 schema sestavení konstrukčních prvků s krátkými stojinami, obr. ll doplnění konstrukčních prvků nízkých stojin volným polštářovým čalouněním, obr. 12 skladbu konstrukčních prvků v provedení křesla, obr. 13 kombinaci konstrukčních prvků s krátkou stojinou v.provedení rohového prvku s odkladní plochou, obr. 14 skladbu konstrukčních prvků v provedení sedačke rozložitelná-na odkládací prvek a podnožku, obr. 15 skladbu,jednoho konstrukčního prvku s opěrákovým prodloužením a dvou kontsrukčních prvků s krátkou stojínou v provedení křesla s podnožkou, obr. 16 skladbu v provedení chaise - longue, obr. 17 sk 1 adbu konstrukčních prvků v provedení dvoumístné pohovky, obr. 18 sklad bu konstrukčních prvků v provedení kreslo s odkladnou plochou. Uvedené obrázky .jsou znázorneny proatormvä.Konstrukční prvek podle vynálezu a příkledných provedení sestevá ve své podstatě z vytvaroveného výlisku vypěněného polystyrenu. Jako stavebnicový, samonosný konstrukční prvek má alternatívne dvě podoby. Základní podobe konstrukčního prvku ł .je určována tvarem L příčného řezu konstrukčním prvkem 3., jehož stojina .je krátká. Odvozená podoba se liší od základní podoby prodlouženou stojinou o opěrné nástavné prodloužení g. Konstrukční prvek ł v obou alternetivních provedeních .je na sedací, tedy podložné ploěe opetřen zahlougením 1 kterou Jednou stěnou přechází plynule do stojíny ,krátké nebo do stojiny s Opěrným nástavným prodloužením g, a druhou stěnou přechází plynule do obláho ztvarování boční strany konstrukčního prvku ł. Příčný řez zahloubením łł .je v překlopeném stavu kolem osy .jeho geometrického středu o 180 ° tvarově shodný s příčným řezem zaoblení boční strany konstrukčního prvku l. V konstručních příkladeoh provedení sestav konstrukčních prvků ł, vytváří zahloubení 11 spolu se zeoblením boční strany konstrukčních prvků 1 sinusoidu a výška krátké stojiny alternativního provedení konstrukčního prvku ł se rovná součtu výšek v , měřené od základní plochy k patě zahloubení g a výšky zahloubení E. Konstrukční prvek ł v obou alternativních provedeníoh .je povrchově upraven běž- ným způsobem, čalounění lg se provádí toliko na funkčních plochách prvků s ohledem na jeho použití v určené stavebnicová soustavě. Čalounění 2 g Jímž .je opatřené opěrné nástavně prodloužení 2 je pevné a pro křeslové provedení konstantní.Tvar konstrukčního prvku ł je volen tak, aby v provedení s krátkou stojinou po otočení o 180 ° vytvoril v kombinací s konstrukčním prvkem ł s opěrným nástavným prodloužením 2 základ funkčních h typů eopěráky, v kombinaci dvou konstrukčních prvků ł s krátkymi stojinami, vzájemné pootočenými o 180 ° základ funkčních typů bez opěráku. Konstrukční prvky ł se do sebe vzájemné vkládadí ý vytváří kompaktní samonosnou slož, u typu s opěrným nástevným pm dlouže 4-.225 093 nim vzájemné kombinace obou alternativních provedení konstrukční ho prvku ł vytváří vzájemnou oposící,zvýrazněnou.ča 1 ouněním łg a čalouněnim gg opěrného nástavného prodloužení g záměk, což se prejavuje vysokou pevnosti vzájemného spoje obou konstrukčních prvků ł.Stavebnicově lze vytvářet různé modifikace nábytku za použití obou provedení konstrukčního prvku ł včetně volného čalounění J jako např. čalouněného polštíře a pod., případně pevných podložek 45, imitujícich stolek, pevnou odkladnou plochu apod. Lze tak vytváxet libovolné účelové skladby odpočivného nábytku do vedkých,středních i malých bytových prostorů.

MPK / Značky

Značky: odpočivného, nábytku, prvek, stavebnicový, čalouněného, bázi, konstrukční, plastických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-225093-stavebnicovy-konstrukcni-prvek-calouneneho-odpocivneho-nabytku-na-bazi-plastickych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot</a>

Podobne patenty