Číslo patentu: 224857

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tůma Jiří

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Matematický hlavolam, sestávající z tvarovaných dílů, které tvoří pravidelný čtyřstěn, kouli nebo jiné pravidelné, polopravidelné nebo nepravidelné těleso, jehož stěnami lze otáčet kolem středového systému os, vyznačující se tím, že sestává ze základního kříže (l), na jehož čtyřech ramenech (7) jsou uchyceny čtyři středové troj úhelníky (2) mezi nimiž je umístěno šest hranových dílů (3), z nichž každý je výstupkem (8) přidržován mezi dvěma středovými trojúhelníky (2) a čtyři vrcholové díly (4), z nichž každý je výčnělkem (10) přidržován za zářezy (9) ve třech sousedních hranových dílech (3), přičemž středový trojúhelník (2) tři s ním sousední hranové díly (3) a tři s nimi sousedící vrcholové díly (4) jsou společně otočné kolem osy (0) ramene (7) základního kříže (l).

Text

Pozerať všetko

ze základním ldíže, na jehož čtyřech ramenech jsou uchyceny čtyři stredové trojúhelníky,mezi nimiž je umístěno šest hranových díld, z nichž každý je výstupksm přidržován mezi dvěma středovými trojúhelníky a čtyři vrcholové díly, z nichž každý je výčnělkem přidržován za zářezy ve třech sousedních hrenových dílech, přičemž středový trojúhelník, třis ním sousední hrsnová díly a tři s nimi eousední vrcholové díly jsou společně otočná kolem osy ramene zálciadního kríže.Matematicłw hlavolsm podle vynálezu se od dosud známých matematických hlavolsmů podobného typu liší tím, že ramena základního kříže neavírají pravé úhly na třech osách. stěny hlevolamu podle vynálezu mají tvar pravidelných rovnostrarmých trojúhelníků, zatímco u dosud známých hlavolamů jsou to čtverec či obdélníkycłlovněž Jednotlivé díly dělí stěny hlavolamu podle vynále zu jiným způsobem než je tomu u dosud-známok hlsvolamů - vnější plochy různých dílu nejsou stejné. Konečné stěny hlavolamu podle vynálezu mají vůči sobě jinou polohu než je tomu u dosud známých hlavolamd - nesvírají pravý úhel,neexistují rovnoběžné stěny. Všechny tyto odlišnosti způsobují, že tvary jednotlivých součástí, z nichž hlavolam podle vynálezu sestává, jsou podstatné odlišné od tvarů součástí u dosud známých hlavolamů. stejně je tomu e počty jednotlivých dílů. Rovněž řešení hlavolamu podle vynálezu vyžaduje zcela jiné postupy než řešení hlavolemů dosud známých.Předmět výnálezu je znázorněn na výkresoch, v nichž obr. l představuje základní kříž, obr. 2 půdorye základního kříže, obr. 3 představuje řez základního kříže rovinou A-A podle obr. 2, obr. 4 představuje etředový trojuholník, obr. 5 půdorys středového trojúhelníka, obr. 6 řez středového trojúhelníkairovinou A-A podle obr. 5, obr. 7 představuje hranový díl, obr. 8 půdorys hranového dílu, na obr. 9 je řez hranového dílu rovinou A-A z obr. 8, na obr. 10 je řez hrenového dílu rovinou B-B hranového dílu podle obr. 8, obr. ll představuje vrcholový díl, obr. 12 pddorys vrcholového dílu. obr. 13 řez vrcholového dílu rovinou A-A podle obr. 12, obr. 14 představuje vnitřek složeného ětyřstěnu po odstranění jedné ze etěn, na obr. 15 je vnitřek složeného čtyřstěnu po odstranění jedne ze stěn a základního kríže, obr. 16 představuje pddorye aložené stěny, obr. 17 ukazuje jeden z možných zpdsobd uchycení středového trojúhelníka na základním kříži a obr. 18 představuje celkový pohled na složený čtyřstěn s jednouZákladní kříž l, jak je patrno z obr. 1-3, seetává ze čtyř rsmen 1. Každá dvě ramena 1 evírají úhel od 1 oo° do 12 o°, s výhodou 1 o 9,5 °. Na každém rameni 1 základního kříže J, je otočné uchycen středový trojúhelník g (obr. 4-6). Uohycení zabraňuje oddělení středového trojúhelníka g od ramene 1, umožňuje však otáčení středového trojúhelníka g kolem osy Q ramene 1. Na hranovém dílu 1 je výstupek 5 a dva zářezy 2 (obr. 7-10). Vrcholový díl 1 je opatřen výčnjělkem L 9 (obr. 11-13). Celý hlsvolam podle vynálezu se skládá z jednoho záklsdního kříže l, čtyř středových trojúhelníkd g, šesti hranových dílů 3 a čtyř vrcholových dílů i, jež jsou uspořádány do pravidelného čtyřetěnu, koulenebo Jiněho pravidelného, polopravidelného nebo neprevidelného těleae způsobem, který nelze rozebrat. Vzájemná poloha jednotlivých dílů je znázorněna na obr. 14. Na ramenech 1 zákledního kříže 1 Jsou otočně uchyceny etředové trojúhelníky g, hrenové díly 3 Jsou přidržovány výetupky § za středové trojúhelníky g, které zabraňují vytažení hranového dílu 1 ze eloženého čtyřetěnu. Zářezy 2 na hranových dílech 3 slouží k uchycení vrcholových dílů A za výčnělky 19 a zabreňují vytažení vrcholového dílu A ze složenáho čtyřetěnu. Tvary výstupkñ § e výčnělků 19 umožňují otáčet etěnami čtyřetěnu (obr. 16). Spolu otočná skupina dílů je vždy tvořena jedním etředovým trojúhelníkem g, třemi s ním sousedními hranovými díly 1 a třemi e nimi aoueedními vrcholovými díly 1, a Je otočná kolem eey Q ramene 1,ne němž Je příeluäný etředový trojúhelník g uchycen. Obr. 17 ukazuje schematicky Jednu možnost otočného uchycení středového trojúhelníka g na rameni 1 základního kríže 1.Matematický hlavolam - čtyřstěn s otočnymi etěnami podle vynálezu, lze použít Jako hračku nebo Jako učební pomůcku při výuce permutací, skládání permutací, permutačních grup, direktního a věncového eoučinu permutačních grup při výuce matematiky ne středních a vysokých školách.Jednotlivé díly lze vyrábět z umělé hmoty na vstřikovecích lisech.Matematický hlavolem, eestávající z tvarovaných dílů, které tvoří pravidelný čtyřstěn, kouli nebo Jiné pravidelné, poloprevidelné nebo nepravidelné těleso, jehož stěnami lze otáčet kolem středového systému os, vyznečující se tim, že eeetává ze základního kříže (1), na jehož čtyřech ramenech (7) Jsou uchyceny čtyři středové trojúhelníky (2), mezi nimiž Je umístěno šest hranových dílů (3), z nichž každý je výstupkem(8) přidržován mezi dvěma středovými trojúhelníky (2) e čtyři vrcholové díly (4), z nichž každý je výčnělkem (10) přidržován za zářezy (9) ve třech sousedních hranových dílech(3), přičemž atředový trojúhelník (2), tři s ním eouaední hranové díly (3) e tři e nimi sousedící vrcholově díly (4) Jsou společně otočné kolem osy (0) ramene (7) základního kříže (1).

MPK / Značky

Značky: hlavolam, matematický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-224857-matematicky-hlavolam.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Matematický hlavolam</a>

Podobne patenty