Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Košíček Miroslav, Herman Lubomír

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým vypínačem, umístěny ve střežených úsecích, vyznačující se tím, že obsahuje nejméně jednu trojici vstupních svorek (20), (22) a (23) a nejméně jeden úsekový obvod (6), kde signálová svorka (22) z každé trojice je spojena se vstupem úsekového obvodu (6) jehož výstup je spojen s jedním vstupem paměťového obvodu (8), přičemž blokovací svorka (23), každé trojice vstupních svorek je spojena se vstupem oddělovacího obvodu (11) a s jedním vstupem blokovacího obvodu (7), jehož druhý vstup je spojen s výstupem zpětnovazebního obvodu (12) a jehož výstup je spojen s druhým vstupem paměťového obvodu (8), jehož výstup je spojen se vstupem zpožďovacího obvodu (9), kteréhož výstup je dále spojen s jedním vstupem poplachového obvodu (10), jehož druhý vstup je spojen s výstupem oddělovacího obvodu (11) a jehož jeden výstup je spojen s výstupní svorkou poplachu (24), zatímco druhý výstup je spojen se vstupem zpětnovazebního obvodu (12).

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zabezpečovací ústředny pro mauá objekt p jejich ochranu/proti nežâdoucím vlivům.Dosavadní známá provedení zabezpečovacích ústředen,pro malé objekty mají tu nevýhodu, že v případě vzniku poplachcvé situace v jednom hlídeném úseku, která má být násleďně signelízována ústřednou, nezůstanou ostatní hlídané úseky v pohotovostním střežicím stavu, pokud je použit jeden bezproudový smyčkový obvod. Pro zajištění požadavku trvalého hlídání i ostatních úseků při poplachu používají zabezpečovací ústředny několik smyček s klidovým-proudem. Tím se zvyšuje složitost obvodů a zatížení.napájecích zdrojů. Obvykle se proto využívásíťové napájení, takže vnitřní baterie slouží jen jako záložní zdroj.zabezpečovací ústředna pro malé objekty podle vynálezu sestévá z několika různých obvodů, ovládacích a signalízačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu,výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodíčového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkom, úsekovým vypínačem a blokovacím odporom uístěny ve střežených úsecích. Počet úsekových obvodu je shodný s počtem vstušních svdrek trojíc. Signálové svorka každé trojice je spojena se vstupem úaekového obvodu, jehož výstup je spojen s jedním vstupem pměťového obvodu. Blokovací svorka každá trojicą je spojena se vstupem oddělovacího obvodu a s jedním vstupem blokovacího obvodu, jehož druhý vstup je spojen s výstupom zpětnovazebního obvodu a jehož výstup je spojen s druhým vstupom paměřového obvodu, jehož výstup je spojen se vstupem zpoždovacího obvodu, kteréhož výstup je dále spojen s jed 224224 2 ním vstupom poplachového obvodu, jehož druhý vstup je spojen svýstupom oddělovacího obvodu a jehož jeden výstup je spojen s výstupní svorkou poplachu, zatímco druhý výstup je spojen se vstupem zpětnovazebního obvodu.Zbbezpečovací ústředna pro malé objekty v zapojení podle vyná 1 ezu,umožñuje střežení libovolného počtu úseku pomocí jediného syčkového obvodu, přičemž jenom ten úsek, ve kterém vznikl ptplachový podnět, je vyřazen ze střežení. Ostatní úseky zůstávají v pohotovostním režimu. Zapojení dále umožňuje přezkušování vnítřního napájecího zdroje, volbu jednorázového či opakovaného poplachu, nastavení zpoždění počátku jeho vzniku po vstupu do střeženého prostoru a též zrušení poplachového podnětu povolanou osobouoNa přípojených výkresech,uvádí obr.l blokové schema zabezpečovací ústředny pro malé objektys vyznačením připojení ovlá.dacích prvků n hlídacích kontaktů pro okamžité i zpožděné spínání v jednom střeženém úseku, obr.2 pak příklad konkretního zapojení ústředny, obr.3 časové prüběhy signálu v zapojení podle obrtl pro případ vstupu povolané osoby do úseku, obr.4 časové průběhy signálů pro případ jejího výstupu z úseku, obr.5 pak časové průběhy signálu pro případ narušení chráněného prostoru a sepnutí některého kontaktu okamžitého spínání a konečně obr.6 časové průběhy sígnálů při sepnutí některého kontaktu zpožděného spínání a to pro jednorázový i opakovaný poplach.Bokové schema zabezpečovací ústředny pro malé objekty podle obr.1 znázorňuje připojení hlídacích kontaktů pro jeden střežený úsek k jedné trojici vstupních svorek ústředny. Kterýmkolív z libovolného počtu kontaktů okamžitého spínání l lze vyvolat poplach na ústředně okamžitě, zatímco kterýmkoliv z libovolného počtu kontaktů zpožděného spínání g je poplach vyvolán až po nastavitelné době zpoždění TZ. Blckovacím tlačítkem V g lze takovýto poplachový podnět ještě před uplynutím doby zpomf.ní TZ zrušit. Blokovací odpor 3 chrání ústřednu před zkratem vedení od střeženého úseku. Úsekový vypínač Ž umožňuje vypnout celý úsek a uvést ho tak do ňestřeženého stavu. Ve vlastní úiředně je uložen vnitřní napájecí zdroj łž, připojený svým kladným pőlem napájecího napětí gl ke kladným pőlům blokovacího obvodu I, ppmětového obvodu §, zpoždovacího obvodu 2, poplachové ho obvodu lg a přes kontrolní tlačítko lg pro kontrolu stavuu 3 - 224 224 napájecího zdroje lg též ke kladnému pőlu kontrolního obvodu lg.Záporný pől napájecího napětí gg je připojen k záporným pőlům stejných,výše popssných obvodů a vyveden jako vstupní svorka ústředhy. Signálové svorka gg přivádí zpoždovací signál gg na vstup úsekového obvodu §, ktorý vytváří, spolu s dalšími üsekovými obvody Q, samostatné kapacitní vazby mezi kontakty zpožděného spínání g jednotlivých střežaných úseků a vstupom pamětového obvodu § registrujícího příchod zpoždovacíoh impulzů gg. Blokovací obvod 1 umožňuje, po přivedení blokovacího signálu 3 vytvořeného stiskem blokovacího tlačítka Q, vynulovat výstup paměťového obvodu § pomocí blokovacího napětí 31 na předem stanovenou dobu blokování TB. Zpoždovací obvod 2, do něhož je z pamětového obvodu Q přiveden pamětový signál 35, slouží k vytvoření časové prodlevy mezi počátkem podnětu zerstřeženého úseku a počátkem signalizace poplachu. Spouětäeí signál 35 ze zpoždovacího obvodu g je přiveden na vstup poplachového obvodu lg, tvořeného časovačem pro jednorázové sepnutí výstupu na dobu poplachu TP a výkonovým spínacím členem, z něhož je na výstupní svorku poplachu gi přenášen poplachový signál gg pro napájení vnějěích prvků akustické a optické signalizace. Oddělovací obvod ll slouží k aktivaci poplaohového obvodu lg odděleným signálem 31 bud při zkratu na vedení ke střeženému úseku, mezi blokovací svorkou g a záporným pőlem napájecího napětí gg nebo při sepnutí některěho kontaktu okämžitého spínání l, o němž podá informaci blokovací signál jl. Zpětnovazební obvod lg, do něhož se přivádí výstupní signál 52 z poplachového obvodu lg a z něhož vystupuje zpětnovazsbní signál gg do blokovacího obvodu 1, umožňuje zvolit časový průběh poplachováho signálu §, bud jako jednorázový nebo cyklicky se opakující.Při popisu funkce,zabezpečovací ústředny podle vynálezu se předpokládá, že úsekový vypínač 5, umístěný ve střeženm úseku,je trvale zapnut. Jeho vypnutí by vyřadilo ostatní vnější prvky z funkce. Dále se uvažují pouze podněty, vzniklé v jednom hlídaném úseku, ve kterém jsou, podle obr.l, umístěny hlídací kon~ takty okamžitého spínání l, kontakty zpožděného spínání g a blokovací tlačítko 3. Dynamické pochody v obvodech ústředny, vzniklé od podnětů z dalších střežených úseků, jichž může být libovolný počet, jsou ekvivalentní. Popsány budou čtyři základní způsoby použití prvků ve střeženém úsekuA ääíůi . aňĺstup povolené osoby do úseku (obr 3), b) stup povolané osoby zrúseku (obr» 4), c)narušení ohráněného prostoru a sepnutí některého kontaktu çpkamžitého spínání ł (obr.5), Ldxnarušení ohréněného prostoru a sepnutí některéko kontaktu epoždčného spínání g (obr.6).añřři vstupu povolaná osoby do střeženého úseku sepne, podle obną 3 některý z kontaktů zpožděného spínání g (šrafovaný inpuls v časových diagramech značí sepnutí příslušného prvku) a zpošdovací signál Q se přes úsekový obvod § přenese jako záporný zpošdovací impuls 33 na vstup pamětového obvodu §. Na jeho výstupu se objeví pamětový signál 35 a začne napájet časovač vo zpoždovacím obvodu 2. Povolaná osoba, vstupující do úseku musí stisknout, v čase kratším než nastavená doba zpoždění TZ,blokovaoí tlačítko 3, čímž.se přes blokovací odpor 1 přivede blokovací signál 3 ve tvaru záporného napětového impulzu na vstup bĺokovacího obvodu 1, který na stanovenou dobu blokování IE vynuluje blokovacím napätím 35 výstup paměřověho obvodu g,takže se ústředna vráti do původního klidového stavu se střežením všeph úseků.a s nulovým proudovým odběrem ze zdroje.hñľři výstupu z úseku sepne povolaná osoba, podle obr.4,bdokovací tlačítko 3, čímž se, postupom shodným s předohozím bodom a), nuluje výstup pamětového obvodu §. Je~li pak, v čase kratším než doba blokování TB, sepnut kterýkoliv kontakt zpožděe ného spínání 3, přivede se, opět postupom shodným s bodem G),záporný zpoždovací impuls 33 na vstup paětového obvodu §. Ten je však po dobu blokování TB udržován v nulovém stavu a poplach se proto nevyhlásí. Po uplynutí doby blokování TB se ústředna vrátí do klidověho stavu.ojľrojevívli se narušení ohráněného prostoru krátkým sepnutím, podle obr 5, některého kontaktu okamžitého spínání l, přívede se tak blokovací signál Jł, v podobě záporného napětového impulzu, na vstup blokovaoího obvodu 1, jehož výstupní blokovaoí napětí 55 nuluje na dobu blokování TB pamětový obvod §. Blokovací signál Q přichází však také, přes oddělovací obvod ll,v podobě odděleného signálu 31 na vstup poplachového obvodu lg. Ten vytvoří poplachový signál §§ po dobu poplachu TP na výstupní svorce poplachu gg. Z ní je možno napájet prvky vnější aku stické či optické signalizace. Výstupní signál gg z poplachové~

MPK / Značky

Značky: zabezpečovací, objekty, ústředna, malé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-224224-zabezpecovaci-ustredna-pro-male-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabezpečovací ústředna pro malé objekty</a>

Podobne patenty