Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 13613

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú ñlmy svysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV) môže prijímať digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb. ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Densíty Parity Check) a BCH kódy. Táto výkonná dopredná korektúra chýb(FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Vhodné schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu. Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne), čo umožňuje prijímaču eliminovať dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie ako vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov. Digitálne televízne vysielanie (DVB) Európskeho inštitútu telekomunikačných noriem (ETSI - European Telecommunications Standards lnstitute), Štruktúra rámcovania,kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie(Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system) (DVB-T 2), internetová citácia, október 2008 (2008-10-01), opisuje štruktúru rámcovania pre kódovanie a moduláciu v digitálnom televíznom vysielaní.0005 Z tohto dôvodu sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť účinnosť prenosu dát.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť schopnosť korekcie chýb bitov, ktoré konfigurujú službu.0008 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje,a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnuť konštrukciou, na ktorú sa konkrétne poukazuje v písomnom opise a v nárokoch, ako aj v pripojených výkresoch.0009 Na dosiahnutie týchto cieľov predkladaný vynález poskytuje vysielač na vysielanie vysielacích dát, pričom vysielač obsahuje prvý kódovací prostriedok doprednej korekcie chýb (FEC forward error correction) na FEC kódovanie dát linky fyzickej vrstvy (PLP - physical layer pipe) druhý FEC kódovací prostriedok na FEC kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 prostriedok vytvárania dátových segmentov na vytvorenie najmenej jedného dátového segmentu, ktorý prenáša FEC kódované PLP dáta prostriedok vytvárania rámcov na zostavenie najmenej jedného dátovéhosegmentu a FEC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa vytvoril signálový rámec, pričom vysielač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú infonnáciu DslicelD, ktorá identiñkuje najmenej jeden dátový segment v signálovom rámci, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu PLPtype, naznačujúcu, či PLP je spoločná PLP alebo normálna dátová PLP, alebo zoskupená dátová PLP, a signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahmujú informáciu PLPbundIeFlag, pričom informácia PLPbundleFIag naznačuje, či PLP je alebo nie je združená s inými PLP vo vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na viacero dátových segmentov.0010 Ešte ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje prijímač na spracovanie vysielacich dát,pričom prijímač obsahuje prostriedok syntaktického analyzovania rámcov na syntaktické analyzovanie signálového rámca, ktorý má najmenej jeden dátový segment, ktorý prenáša jedny alebo viac dát linky fyzickej vrstvy (PLP), a záhlavie rámca, ktorý zahrnuje signalizačné dáta vrstvy 1, a privedenie na výstup najmenej jedného dátového segmentu a signalizačných dát vrstvy 1 prostriedok syntaktického analyzovania dátových segmentov na syntaktické analyzovanie najmenej jedného dátového segmentu a privedenie na výstup PLP dát pn/ý FEC (doprednej korekcie chýb) dekódovací prostriedok na FEC dekódovanie PLP dát a druhý FEC dekódovací prostriedok na FEC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom prijímač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu DslicelD, ktorá identifikuje najmenej jeden dátový segment v signálovom rámci, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahrnujú informáciu PLPtype naznačujúcu, či PLP je spoločná PLP alebo normálna dátová PLP alebo zoskupená dátová PLP a signalizačné dáta vrstvy 1 dalej za hrnujú informáciu PLPbundIeFlag, pričom informácia PLPbundleFIag naznačuje, či PLP je alebo nie je združená s inými PLP vo vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na viacero dátových segmentov.0011 Ešte ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielaclch dát, pričom spôsob zahrnuje syntaktické analyzovanie signálového rámca, ktorý má najmenej jeden dátový segment, ktorý prenáša jedny alebo viac dát linky fyzickej vrstvy (PLP), a záhlavie rámca, ktorý zahrnuje signalizačné dáta vrstvy 1, a privedenie na výstup najmenej jeden dátový segment a signalizačné dáta vrstvy 1 syntaktické analyzovanie najmenej jedného dátového segmentu a privedenie na výstup PLP dát FEC (doprednej korekcie chýb) dekódovanie PLP dát a FEC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu DslicelD, ktorá identifikuje najmenej jeden dátový segment v signálovom rámci, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahrnujú informáciu PLPtype, naznačujúcu, či je PLP spoločná PLP alebo normálna dátová PLP, alebo zoskupená dátová PLP, a signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahmujú informáciu PLPbundIeFlag, pričom informácia PLPbundleFIag naznačuje, či PLP je alebo nie je združená s inými PLP vo vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na viacero dátových segmentov.0012 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu uvádza spôsob vysielania vysielacich dát, pričom spôsob zahrnuje FEC (doprednej korekcie chýb) kódovanie dát linky fyzickej vrstvy (PLP) FEC kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 vytvorenie najmenej jedného dátového segmentu, ktorý prenáša FEC kódované PLP dáta zostavenie najmenej jedného dátového segmentu a FEC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa vytvoril signálový rámec, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu DslicelD, ktorá identifikuje najmenej jeden dátový segment v signálovom rámci,pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahrnujú informáciu PLPtype, naznačujúcu, či je PLP spoločná PLP alebo nonnálna dátová PLP, alebo zoskupená dátová PLP, a signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej zahrnujú informáciu PLPbundleFIag, pričom informácia PLPbundleFIag naznačuje, či PLP je alebo nie je združená s inými PLP vo vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na viacero dátových segmentov.0013 Priložené výkresy, ktoré sú zahmuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch0014 Obrázok 1 zobrazuje príklad digitálnehoprenosového systému. 0015 Obrázok 2 zobrazuje príklad vstupného procesora.-3 Obrázok 3 zobrazuje informáciu, ktorá môže byť obsiahnutá v základnom pásme (BB - Base Band).Obrázok 4 zobrazuje BICM modul. Obrázok 5 zobrazuje priklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 6 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácií.Obrázok 7 zobrazuje ďalší príklad prípadov, kde sa zvažuje kompatibilita medzi konvenćnými systémami.Obrázok 8 zobrazuje štruktúru rámca, ktorá zahrnuje preambulu na signalizovanie L 1 a dátový symbol pre data PLP.Obrázok 9 zobrazuje prlklad vytvárača rámcov.Obrázok 10 zobrazuje prlklad pilotnej vložky 404 zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 11 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 12 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrázok 13 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 14 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 15 zobrazuje ďalší vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 16 zobrazuje prlklad profilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 17 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 18 zobrazuje príklad modulátora na základe OFDM.Obrázok 19 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 20 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 21 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 22 zobrazuje ďalšl prlklad štruktúry preambuly.Obrázok 23 zobrazuje ďalšl prlklad dekódovania preambuly.Obrázok 24 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 25 zobrazuje prlklad dekódovania L 1.Obrázok 26 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 27 zobrazuje priklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 28 zobrazuje príklad analógového procesora, používaného v prijlmači. Obrázok 29 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 30 zobrazuje prlklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 31 zobrazuje priklad demodulátora BICM.Obrázok 32 zobrazuje príklad dekódovania LDPC použitím skrátenia/punktuovania. Obrázok 33 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 34 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 35 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 36 zobrazuje novú opakovaciu frekvenciu bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 37 zobrazuje prlklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca. Obrázok 38 zobrazuje preambulu a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 39 zobrazuje prlklad symbolového vkladača.Obrázok 40 zobrazuje príklad prenosu bloku L 1.-4 Obrázok 41 zobrazuje ďalší príklad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca. Obrázok 42 zobrazuje príklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania.Obrázok 43 zobrazuje tabulku, analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví FECFRAME v module (307) vkladania ModCod záhlavia na dátovej dráhe BICM modulu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 44 zobrazuje štruktúru záhlavia F ECFRAME pre minimalizovanie réžie.Obrázok 45 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 46 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry FEC rámca. Obrázok 47 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 48 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 49 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1.Obrázok 50 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrázok 51 zobrazuje príklad extrahovania modulácie a kódovej informácie. Obrázok 52 zobrazuje ďalší príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 53 zobrazuje priklad plánovania signalizačného bloku L 1, ktorý je prenášaný v preambule.Obrázok 54 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1, keď sa zvažuje zosilnenie výkonu. Obrázok 55 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 56 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 57 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 58 zobrazuje príklad predsynchronizácie L 1.Obrázok 59 zobrazuje priklad predsignalizovania L 1.Obrázok 60 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 61 zobrazuje príklad signalizačnej dráhy L 1.Obrázok 62 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 63 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 64 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 65 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 66 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 67 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača z obrázka 66. Obrázok 68 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 69 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača z obrázka 68. Obrázok 70 zobrazuje príklad symbolového rozkladača.Obrázok 71 zobrazuje ďalší príklad časového vkladania.Obrázok 72 zobrazuje výsledok vkladania pomocou spôsobu zobrazeného na obrázku 71. Obrázok 73 zobrazuje príklad adresovacieho spôsobu z obrázka 72.Obrázok 74 zobrazuje ďalší príklad časového vkladania L 1.Obrázok 75 zobrazuje príklad symbolového rozkladača.Obrázok 76 zobrazuje ďalší príklad rozkladača.Obrázok 77 zobrazuje príklad symbolového rozkladača.

MPK / Značky

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: vysielania, signálu, prijímanie, spôsob, vysielanie, prijímania, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/129-e13613-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty