Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AMFETAMÍNOVÉ ZLÚČENINY ODOLNÉ PROTI ZNEUŽÍVANIU0001 Tento vynález sa týka amfetamínových zlúčenín a kompozícii obsahujúcich amfetamín, ktorý sa kovalene viaže na chemickú molekulu, kde chemickou zložkou je L-Iyzín, a metód ich podávania a používania.0002 Tento vynález sa týka zlúčenín zložených z amfetamínu, ktorý sa kovalentne viaže na chemickú molekulu takým spôsobom, že sa znižuje alebo úplne eliminuje farmakologický účinok amfetamínu až do okamihu jeho uvoľnenia. Tieto konjugáty sú stabilné v testoch, ktoré simulujú postupy, ktoré môžu chemici nelegálne používať v snahe uvoľniť amfetamín. Tento vynález ďalej stanovuje kompozície na použitie v terapeutickom podávaní amfetamínových kompozícii perorálnou cestou. K uvoľneniu amfetamínu po perorálnom podaní okrem toho dochádza postupne v dlhšom časovom úseku,čím sa eliminuje zvyšovanie hladiny lieku. Pri užívaní vyšších dávok, ako určuje predpis, je podstatne znížená biologická dostupnosť amfetamínu,vrátane maximálnych hladín a celkového množstva absorbovaného lieku. Tým sa znižuje potenciál pre zneužívanie amfetamínu, čo často spôsobuje užívanie extrémnych dávok (1 alebo viac gramov denne). Tieto kompozície sú tiež odolné proti zneužitiu parenterálnou cestou podávania, ako je napríklad intravenózne pichanie ínjekcií, intranazálne šnupanie, alebo vdychovanie fajčením, ktoré sa často používajú pri nezákonnom užívaní. Tento vynález tak umožňuje liečbu niektorých porúch na báze povzbudzujúceho prostriedku,ako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ktorá sa lieči podávaním amfetamínu. Liečba ADHD s kompozíciami podľa tohto vynálezu vedie k podstatnému zníženiu zneužívania náchylnosti v porovnaní s existujúcimi liečbami podávaním stimulujúceho prostriedku.0003 Tento vynález je zameraný na konjugované zlúčeniny amfetamínu,kompozície a metódy ich výroby a používania. Tento vynález je zameraný predovšetkým proti zneužívaniu/preparátu s predĺženým uvoľňovaním, ktorý si pri perorálnom podávaní udržiava svoj terapeutický účinok. Tento vynález sa ďalej týka preparátov, ktoré znižujú alebo redukujú euforický účinok pri zachovaní terapeutický účinnej koncentrácie v krvi po perorálnom podaní.0004 Amfetamín sa predpisuje na liečbu rôznych porúch, vrátane poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), obezity a narkolepsie. Amfetamín a metamfetamín stimulujú centrálny nervový systém a medicínsky sa používajú na liečbu ADHD, narkolepsie a obezity. Vzhľadom k jeho povzbudzujúcim účinkom sa amfetamin a jeho deriváty (napr. látky podobné amfetamínu) často zneužívajú. Podobne aj p-metoxyamfetamin, metylenedioxyamfetamín,2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin, 2,4,5-trimetoxyamfetamín a 3,4 metyléndioxymetamfetamín sa často zneužívajú.0005 U detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) sa silné povzbudzujúce prostriedky centrálneho nervového systému používajú už niekoľko desiatok rokov ako medikamentózna liečba buď samostatne, alebo ako doplnok k behaviorálnej terapii. Kým metylfenidát (Ritalin) je najčastejšie predpisovaný povzbudzujúci prostriedok, prototyp tejto triedy, amfetamin (glametyl fengtylamín), sa používa po celú dobu a najmä v posledných rokoch.(Bradley C, Bowen M, Liečba porúch správania amfetamínom (Benzedrine) u detí. americký časopis Orthopsychiatry, č. 11 92) (1941).0006 Potenciál na zneužívanie amfetamínu je hlavnou nevýhodou pri jeho použití. vysokému potenciálu zneužitia bol priradený stav z tabuľky II podľa zákona o kontrolovaných látkach (CSA). Klasifikácia podľa tabuľky ll je vyhradená pre tie lieky, ktoré sú akceptované na lekárske využitie, ale majú najväčší potenciál pre zneužívanie. Potenciál zneužívania amfetamínu je známy už mnoho rokov a agentúra FDA vyžaduje, aby bolo v príbalovej informácii výrobku uvedené nasledujúce upozornenie v čiernom rámikuAMFETAMíNY MAJÚ WSOKÝ POTENCIÁL ZNEUŽITIA. DLHODOBEJŠIE,PODÁVANIE AMFETAMÍNOV MÓŽE VIESŤ K DROGOVEJ ZÁVISLOSTI AŽJE POTREBNÉ SA TOMU WHNÚŤ. OSOBITNÚ POZORNOSŤ TREBAäVENOVAŤ OSOBÁM, KTORÉ MAJÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ AMFETAMÍNY ŽPRE NETERAPEUTlCKÚ DlSTRlBÚClU ALEBO DISTRIBÚCIU INÝM §osoBAM A TENTO LIEK BY MAL BYŤ DOSTUPNÝ LEN NA LEKÁRSKY ĚPREDPIS ALEBo BY SA MAL VYDÁVAŤ LEN ZRIEDKA.l 0007 Súčasný vývoj v zneužívaní liekov na predpis okrem toho stále viac zvyšuje obavy zo zneužívania amfetamínu, ktorý je predpísaný na liečbu ADHD. Podobne ako OxyContin, zloženie silného omamného analgetika Adderall XR ® spredĺženým uvoľňovaním predstavuje produkt s vyššou náchylnosťou na zneužívanie oproti tabletkám s jednorazovou dávkou. Zdroj toto zneužívania súvisí s vyššou koncentráciou amfetamínu v každej tabletke a potenciálu na uvoľnenie celého množstva účinnej farmaceutickej zložky po rozdrvení. Preto pre tých, ktorí túto látku zneužívajú, je rovnako ako v prípade OxyContinu možné dostať vysokú dávku tohto farmaceutika s rýchlym nástupom prostredníctvom šnupania prášku alebo rozpustenia vo vode a aplikovaním injekčne. (Cone, E. J., R. V. Fant a kol., Vplyv Oxykodónu na úmrtia pri zneužívaní drog Klasiñkačná tabuľka založená na hodnotení DAWN, ktorá platí pre databázu pitiev pri užívaní oxycodonu, obsahuje viac ako 1 000 prípadov. J Anal Toxicol 27(2) 57-67 diskusia č. 67) (2003).0008 Nedávno sa zistilo, že 53 percent detí, ktoré neužívajú lieky na ADHD a sú známe ako študenti trpiaci touto poruchou, bud rozdávali, alebo predávali svoje lieky. A 34 z tých, ktori sa liečia na túto poruchu, sa priznalo, že boli oslovení, aby svoje lieky predali alebo s nimi obchodovali.(Dartmouth-Hitchcock, 2003) Understanding ADHD Stimulant Abuse. http//12,42,224,168/healthyliving/familyhome/jan 03 familyhomestimulantabus e.htm). Ďalej sa zistilo, že študenti vjednej prípravnej škole získali Dexedrine a Adderall vo forme tabletiek, ktoré bud prehĺtali, alebo rozdrvili a šnupali.0009 Podľa protidrogovej správy (DEA, 2003)Metylfenidát a amfetamín sa môžu zneužiť perorálnym podávaním alebo tabletky sa môžu rozdrviť a šnupať alebo rozpustiť vo vode aaplikovať injekčne. Vzor zneužitia je charakterizovaný eskaláciou dávky, častými epizódami záchvatového užívania, po ktorom nasleduje ťažká depresia a nezdolná túžba pokračovať v užívaní týchto liekov napriek závažným a nežiaducim zdravotným a spoločenským dôsledkom.vykreslenie tohto silného povzbudzujúceho prostriedku, ktorý je odolný proti zneužitiu, najmä parenterálnou cestou, ako je šnupanie alebo aplikovanie injekčne, by mohlo poskytnúť značnú hodnotu pre tento inak účinný a prospešný liek na lekársky predpis.(DEA (2003). Zneužívanie povzbudzujúceho prostriedku deťmi v školskom veku Príručka pre školy0010 Preparáty s predĺženým uvoľňovaním zvyčajne obsahujú častice lieku,ktorý je zmiešaný s alebo potiahnutý polymérnou látkou alebo zmesou látok,ktoré sú počas vybraného časového úseku odolné voči rozkladu alebo rozpadu v žalúdku a/alebo v črevách. Liek sa môže uvoľňovať liečbou,eróziou, prasknutím, rozptylom alebo podobnými procesmi v závislosti od charakteru polymérnej látky alebo použitej zmesi polyméru. Tieto preparáty okrem toho podliehajú rozkladu po relatívne jednoduchých protokoloch, ktoré umožňujú zneužitie účinnej zložky.0011 Farmaceutickl výrobcovia zvyčajne používajú na prípravu tabletiek alebo kapsúl s predĺženým uvoľňovaním hydrofilné, hydrokoloidné žellrovacie polyméry, ako je hydroxypropyl-metylcelulóza, hyprolóza alebo pullulán. Tieto polyméry pri vystavení vodnému prostrediu s nízkou hodnotou pH najskôr vytvoria gél a tým pomalé rozptýlenie účinného lieku, ktorý je obsiahnutý vmatrici polyméru. Ked gél vstúpi do prostredia s vyššou hodnotou pH, ako napriklad v črevách, rozpustí sa, čo vedie k menej riadenému uvoľňovaniu lieku. Aby sa zabezpečili lepšie vlastnosti predĺženého uvolňovania v prostredí s vyššou hodnotou pH, niektorí farmaceutickí výrobcovia používajú polyméry, ktoré sa rozpúšťajú iba pri vyšších hodnotách pH, ako sú akrylátové živice, akrylové latexové disperzie, acetát celulózy ftalátu a hydroxypropyl-methylceIulóza ftalát, a to buď samostatne, alebo v kombinácii s hydrotilnými polymérmi.0012 Tieto preparáty sa pripravujú spojením lieku s jemne rozptýleným práškom z hydrofilného polyméru alebo hydrotilných polymérov a polymérov nerozpustných vo vode. Tieto zložky sú granulované a zmiešané s vodou alebo organickým rozpúštadlom a granulát sa potom vysuší. Suché zrná sa potom obvykle ďalej miešajú s rôznymi farmaceutickými prísadami a Iisujú do formy tabletiek.0013 Hoci tieto typy prípravkov sa úspešne používajú na výrobu Iiekovej formy, ktorá preukazuje vlastnosti predĺženého uvoľňovania, tieto prípravky vykazujú niektoré nedostatky vrátane nerovnomerného uvoľňovania a môžu byť zneužívané.0014 Patentový dokument W 0 031072046 sa zameriava na aplikovanie kontrolovaných látok, ktoré sú odolné voči zneužívaniu tým, že poskytujú chemicky modifikované látky s riadeným uvoľňovaním, ktoré sú samy neúčinné a odolné voči absorpcii, a uvoľňujú sa iba za vybraných podmienok,ako napriklad v kyslom prostredí žalúdka a/alebo enzymatická aktivita, ktorá je prítomná v zažívacom trakte alebo v krvnom sére. V patentovom dokumente W 0 03/072046 sa uvádza najmä farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje kontrolovanú látku, ktorá sa kovalentne viaže na aminokyseliny alebo peptid takým spôsobom, ktorý poskytuje farmaceuticky účinnú kontrolovanú látku. Dextroamfetamín sa uvádza ako kontrolovaná látka, ktorá sa môže používat týmto spôsobom, ale nepredpokladá sa používanie L-lyzínd-amfetamínu. Žiadny z derivátov amfetamínu, ktorý sa popisuje, neposkytuje metódy na podávanie dávok amfetamínu, ktorý bráni eufórii, ako je to popísané v tomto dokumente.0015 Existuje potreba liekovej formy amfetamínu, ktorá je odolná voči zneužívaniu a ktorá je farmaceuticky účinná. Ďalej existuje potreba Iiekovejformy amfetamínu, ktorá poskytuje predĺžené uvoľňovanie a trvalý liečebný účinok.0016 Tento vynález poskytuje L-lyzín-d-amfetamín (a jeho farmaceuticky prijateľné soli), čo je kovalentná väzba amfetamínu na chemickú molekulu. Táto chemická molekula sa bežnými metabolickými procesmi v tele mení na svoju účinnú formu. Chemickú molekulu tvorí aminokyselina - L-lyzín. Rozsah tohto vynálezu sa obmedzuje na priložené prehlásenia.

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 38/00, A61K 47/48

Značky: proti, amfetamínové, zneužívaniu, zlúčeniny, odolné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/128-e11595-amfetaminove-zluceniny-odolne-proti-zneuzivaniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Amfetamínové zlúčeniny odolné proti zneužívaniu</a>

Podobne patenty