Záznamové médium, prehrávacie zariadenie, program, spôsob prehrávania, integrovaný obvod systému

Číslo patentu: E 3689

Dátum: 09.11.2004

Autori: Ikeda Wataru, Okubo Masafumi, Iwamoto Hiroaki, Okada Tomoyuki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález, sa týka oblasti technologie rietdettía ziplíkácií na kontrolu vykonávania atplikzittíí vo Vlľltlłllltttll stroji a konkretnejšie aplikovanej technológie na aplikovanie technológie kontroly na /ťtl/.Itttlntütć mćclíunt. ako je BD-ROM, používané nadistribúciu Íihnovýclt przic. a jeho aplikácii na BD-IŘOM prehrávacie zariadenie.Technológiet kontrolj aplikzicii. ako je .latv 2 t prograntovanie. pre virtuálne stroje je široko rozšírená v priemysle softvéru tusobných počítačov. V súčasnosti sa horlivxą študuje. etko sa .larva (registrovunzi ochranná známka. ďalej m) programovanie dá pri tývcąji softvéru (ztktt vrojtvv prostriedok softvéru) osobných počítačov použít na dosiahnutie kontroly prehrzivztniat u lšD-lłOk/l (Bluc-ray Disc Read Only Memory) pľcl 1 tl 2 lClCl 1 zariadeni..Ako bežná technologii. čo sa tyka. podobných prehrávacíclt zariadení, je známa technológia. trvedetni r nasledujúcont JIJICHÍOVOIH dokumente l.Ďalej. Fill l (W 2 (337 opisuje sjuôsolv reprodukcie. ktorý aplikáciám priraďuje cykly životnosti. trhy su kontrolovalo zavádzanie (načítanie) a skončenie aplikácií.Zatial. prevául/.ktt ziplikíteii. xytvorettýclt .lavaTM programovaním, je nestabilná,stav prevzid/.ky .sa mení i xzivislostí od stavu potržitia zdrojov a zaťaženia CPU. Preto sa často stáva. že LltlCllLlkl/.Ll k llCLlUSltllkLl zdnriov. čo spôsobuje zlyhanie pri štarte apliltácie ztlehtw rbrtonnziltte trkončenie aplikácie. čo vedie k výpadkom zariadenia. lioto ttetnoýnçu jnovužoxart za vzižny prctlwleni v priemysle softvéru osobných počítačov. V Oblasti iýroby spotľclWÍtLlisliýclt pIttcltIll-. ako napríklad BD-ROM prehrávacieho/,zlľlčltltnlžl. však takýto jn možno povątžoxitl 71 Jroblent kvality. Z toho dôvodu ntnoht Jfl/ľtllłcükŕlt Llllłtll pri x-.rxsirtlzrutxt kontroly xariządcnia .lavam programovaním.tlosizthntrt lĺaíl Sule (be/pecný pri poruche). ked sa aplikácia, ktorá kontrolujeZáznamové médium. ukončí abntwrmálne alebo ked dôjde k zlyhaniu pri štarteTento ciel je sjulnený záznamovýni mediom. na ktorom sú zaznamenané aplikacia. (ligitzilnjr prúd a ľlzltĺĺłlcžl in formácizi, pričom aplikácia je program, ktorý je najaísaný v prngiiiiinic«»m ji 7.~×ku pre virtuálny stroj. je špeciftkovaný cyklus životnosti. jaoćas kiorłshii mozu aplikaiciu vykonávať virtuálny stroj, a riadiaca inlbriiiácia indikuje kontrolu prehráxraitizt digitálneho prúdu, ktorá sa vykonáva počas cyklu životnosti súčasne s vykonávaníiti aplikácie.Podľa ZłĺZl 1 ill 1 hl/Čll(l mćclizi podľa tohto vynálezu s usporiadanim definovania kontroly prehráxizmizi pre kuzçlyt cyklus životnosti, ktorá sa má vykonávať súčasne s Iykonávaním aplikácie. ik dtšjtle k zlyhaniu pri štarte aplikácie, alebo ak sa aplikácia ukončí abnormzilnc v strcrlc gvkoiizi/a 1 iia aplikácie, súčasne vykonávané prehrávanie digitálneho prúdu pirkrucuie. Co vjitvzira stav. v ktorom niečo je zobrazené na obrarovke. S taikýnxix» tlS)lliiihllh sa tla-i vyhnúť najhoršiemu scenáru, že zariadenie vypadnc. lkoto LičiVłl priitąiiiiicíišciiii miniměiliiy pocit zabezpečenia výrobcovi zariadenia.takéto vytvoruiiiu- pocitu zabezpečenia bude silne tlačiť výrobcov, ktorých zncrvozftujc problem kvality smerom k vývoju kontroly prehrávacieho zariadenia Java aplikáciou. S tiilçýmto silným tlakom sa prehrávacie zariadenie stane menej Llrahým a variabílneàiším a Jotom sa obsah BD-ROM obohatí, čo povedie priemysel,spojený) s obsahom. k rastu.Obr. l znzi/xiríiujc livrmu jmužitizi preliiá«zicieltt) zariadenia podľa tohto vynálczu.Obr. 3 znázorňuje konštrukciu informácie o Playlist (zoznam na prehrávanie).Obr. 5 /níi/onäuitt tlzivkovú špeciñkäiciu, dosíahnutú štyrmi Clip inlormation lilc name (meno suboru informácie o klipe).Obr. o znzi 7 orrnijt~ rntlnwrnú štruktúru PLMark informácie.Obr. 7 xnzizornujt tleliníeiu ltaljliůi PLMark-ami.Obr. b xnąĺi/.oriíiijc vnulornti šlruktťiru Subĺlzilh intorntácie.Obr. 9 znázorňuje. 211 m sú urobené špecifikácia synchronizácie a definícia ínlervaiu prehrávania na Subldziylttxiii časovej osi.Obr. 10 ŕ/.nzixiwrruijc vnúmriiťi štruktúru Movie Object-u (Filmového objektu).Obr. 1 1 znázorňuje rnútornťi štruktúru BD-J Object-u.(Ďbr. 1213 már/orňirje rmiliirnii šlruklťlrii súboru tried(y).Obr. 14 Zllžiltlľlĺtljc dva titulky/x, ktore sa skiadąjíi z dynamických scenárov v HDMV režime.Obr. 15 ŽHLÍYUFIŤUVÍC vnúlirriiii Šlľlliílĺlľll titulku. skiadajúceho sa z dynamického scenára v BD-J režime (BD-J Object).Obr. 16 znážorňirje tirulok. ktorý nezahrnuje tabuľku riadenia P 1 ayListObr. 20/ znzizorňuje rnúiornu štruktúru tabuľky riadenia aplikácií.(i)br. 2 GB 7.ni 7.orrnIjL- igxĺrziiam inľorniačných prvkov, ktoré tvoria tabuľku riadenia aplikticii.Obr. 21/ xnri/.ornujje časovú os celého disku.Obr. 21 B Z,I 1 ĺ 17 oIňLIjC. ako je časová os štruktúrovaná.Obr. 22/ a 2213 znázorňujú na časovej osi celého BD-ROM intervaly prehrávania titulkov. ktoré sú ideniiľilçoxrzmć BD-.i Object-om. ktorý je identiŕikovaný identiiikátorçiin bobjid.Obr. 23 znzizorriirjc typický cyklus životnosti. definovaný na časovej osi,znázornenej na obr. 221.Obr. 24 /iiíwiirñuic obsah disku. ktorý zahrnuje tri titulky hlavný títulok, online nzikupný tiiuioix 1 tiiuiok hry.Obr. 25/ a 251 znzixçirňiriú príklady tabuľky riadenia aplikácií a cykluObr. 26 xnai/onäujjc kombinácie troch atribútov behu (Present (predveď),.Aulolłun (ziulomuticlgć spusteniu) u Suspenrl (zzistavn a tri možne stavy predchadzajúceho titulku inebežizici. bežiaci a Zastav).Obr. 27/ znzizoriäujc vnúlornťi štruktúru tabuľky riadenia PlayList.Obr. 27 B xneirrwrňiiic vyznam intbrinačiiých prvkov, ktoré tvoria tabuľku riadenia Playilist.Obr. 28 znzi/.oriñiijc šest kombinácii troch možných stavov cieľovom titulku skoku i) nemá lcibulilçu riadenia Playlist, (ii) má tabuľku riadenia PlayLiSt a AutoPlay (člllltllľhlllck) prchraj). a (iii) má tabuľku riadenia PlayList a Present) a dvoch možnxřcli xlzvixmv Pl. x prcdchzirlxzijúcom titulku (neprehráva sa, prehráva sa).Obr. 29/ znzizorniijc príklady opisu tabuľky riadenia PlayList a tabuľky riadenia aplikácii.Obr. 2913 lnłlxtlľlĺLllc. ako sa IHaylisl-y prehrávajú a aplikácie sa vykonávajú na základe tabuliek riadenia Play/List a aplikácií. ktore sú zapísané, ako je znázornená na obr. ZQA.Obr. SOA xnžizorfiuic príklad opisu tabuľky riadenia PlayList.Obr. 30 | 3 /.nł 7(,)ľľ 1 lljc. 2 ll(O sa Playlist-y prehrávajú a aplikácie sa vykonávajú na základe prípadu. xnzi/urnenelio na obr. SOA.(i)br. 3 I A ev. 3 I t /,ni/.nriiujii vztłihjr medzi PlayList časovou osou a intervalmí prehrzívania titulkov.Obr. 32 ZHĺl/.HľľMljC irnutornú štruktúru prehrávacieho zariadenia podľa tohto vymálczu.Obr. 33 Zllilĺiwľliilljt n × 1 Slii~ej štruktúre hardvér a softvér. uložené v CPU 24.Obr. 34 je znzizornenitr procesov. vykonávaných prezentačným programom 31 do manažéra H modulov(Í)br. 37 znziyiirťniit vnutornu štruktúru .laivaTM virtuálneho stroja 39 (x).Obr. 35 x /n-.izuriäujc štyri režimy LllwnČCHltl eiplikžieie.

MPK / Značky

MPK: G11B 27/32, G11B 27/34, G06F 9/445, G11B 27/10

Značky: program, prehrávania, prehrávacie, médium, obvod, spôsob, systému, zariadenie, integrovaný, záznamové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/126-e3689-zaznamove-medium-prehravacie-zariadenie-program-sposob-prehravania-integrovany-obvod-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záznamové médium, prehrávacie zariadenie, program, spôsob prehrávania, integrovaný obvod systému</a>

Podobne patenty